Quyết định 3739/QĐ-UBND

Quyết định 3739/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung

Quyết định 3739/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa Tiền Giang đã được thay thế bởi Quyết định 1955/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Văn hóa Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 21/06/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 3739/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3739/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 28 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TIỀN GIANG ĐÃ CHUẨN HÓA VỀ NỘI DUNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 95 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang đã chun hóa về nội dung (Nội dung các thủ tục hành chính được chuyn qua Văn phòng điện t).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT;
- Sở Tư pháp (P. KSTTHC);
- Cng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TIỀN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3739/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

A

N HÓA

 

A1

Di sản văn hóa

 

1

Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Di sản văn hóa

2

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương

Di sản văn hóa

3

Xác nhận đủ điu kiện cp giy phép hoạt động đi với bảo tàng ngoài công lập

Di sản văn hóa

4

Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

Di sản văn hóa

5

Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

Di sản văn hóa

6

Cp chứng chỉ hành nghmua bán di vật, cvật, bảo vật quc gia

Di sản văn hóa

7

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích

Di sản văn hóa

8

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật

Di sản văn hóa

9

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật

Di sản văn hóa

10

Cp lại giy chứng nhận đủ điu kiện hoạt động giám định cvật

Di sản văn hóa

A2

Đin ảnh

 

11

Cp giy phép ph biến phim

(- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

- Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện:

+ Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến;

+ Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)

Điện ảnh

12

Cp giy phép ph biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

 

A3

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Trin lãm

 

13

Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Mỹ thuật

14

Cp giy phép trin lãm mỹ thuật (thm quyn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Mỹ thuật

15

Cp giấy phép sao chép tác phm mỹ thuật vdanh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

Mỹ thuật

16

Cp giy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

Mỹ thuật

17

Cp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Mỹ thuật

18

Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Nhiếp ảnh

19

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài trin lãm (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Nhiếp ảnh

20

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch)

Nhiếp ảnh

21

Tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Nhiếp ảnh

A4

Nghệ thuật biểu din

 

22

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tchức thuộc địa phương

Nghệ thuật biểu diễn

23

Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Nghệ thuật biểu diễn

24

Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

Nghệ thuật biểu diễn

25

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

Nghệ thuật biểu diễn

26

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

Nghệ thuật biểu diễn

27

Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

Nghệ thuật biểu diễn

28

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Nghệ thuật biểu diễn

A5

Văn hóa cơ sở

 

29

Cấp Giấy phép kinh doanh karaoke (do Sở văn hóa, thể thao và Du lịch cấp)

Văn hóa

30

Cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường

Văn hóa

31

Cấp Giấy phép tổ chức lễ hội

Văn hóa

32

Công nhận lại “Cơ quan đạt chun văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Văn hóa

33

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Quảng cáo

34

Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Quảng cáo

35

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Quảng cáo

36

Cấp sửa đi, bsung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Quảng cáo

37

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Quảng cáo

A6

Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

 

38

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn hóa

39

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

Văn hóa

A7

Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh

 

40

Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

Văn hóa

41

Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

Văn hóa

42

Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

Văn hóa

A8

Thư vin

 

43

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vn sách ban đu từ 20.000 bản trở lên

Thư viện

A9

Gia đình

 

44

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

Gia đình

45

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

Gia đình

46

Đi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

Gia đình

47

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vn vphòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

Gia đình

48

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

Gia đình

49

Đi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn vphòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

Gia đình

50

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ vchăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Gia đình

51

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Gia đình

52

Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Gia đình

53

Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Gia đình

54

Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chng bạo lực gia đình

Gia đình

55

Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chng bạo lực gia đình

Gia đình

A10

Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu n, công cụ hỗ trợ

 

56

Cho phép tổ chức trin khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

Văn hóa

B

TH DỤC TH THAO

 

57

Cấp giấy chứng nhận đủ điu kiện kinh doanh hoạt động ththao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

Thdục, thể thao

58

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

Thdục, thể thao

59

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker

Thdục, thể thao

60

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình

Thdục, thể thao

61

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển

Thdục, thể thao

62

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí

Thdục, thể thao

63

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn

Thdục, thể thao

64

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao

Thdục, thể thao

65

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam

Thdục, thể thao

66

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động qun vt

Thdục, thể thao

67

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ

Thể dục, thể thao

68

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ

Thể dục, thể thao

69

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động tập luyện quyền anh

Thể dục, thể thao

70

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo

Thể dục, thể thao

71

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao

Thể dục, thể thao

72

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo

Thể dục, thể thao

73

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng

Thể dục, thể thao

74

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo

Thể dục, thể thao

75

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá

Thể dục, thể thao

76

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn

Thể dục, thể thao

77

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông

Thể dục, thể thao

78

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin

Thể dục, thể thao

79

Đăng cai tổ chức Giải thi đu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thể dục, thể thao

C

DU LỊCH

 

C1

Lữ hành

 

80

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Du lịch

81

Sửa đi, bsung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Du lịch

82

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp:

a) Thay đi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác;

b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác;

c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài

d) Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập

Du lịch

83

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy

Du lịch

84

Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Du lịch

85

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Du lch

86

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Du lịch

87

Đi thẻ hướng dẫn viên du lịch

Du lịch

88

Cấp lại thẻ hướng dn viên du lịch

Du lịch

C2

Khách sn

 

89

Cấp bin hiệu đạt tiêu chun phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

Du lịch

90

Cấp biển hiệu đạt tiêu chun phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

Du lịch

91

Cấp lại bin hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dch vmua sắm du lch

Du lịch

92

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

Du lịch

93

Thm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

Du lịch

94

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

Du lịch

95

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

Du lịch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3739/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3739/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2015
Ngày hiệu lực28/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/06/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3739/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3739/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3739/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa Tiền Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3739/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýTrần Thanh Đức
       Ngày ban hành28/12/2015
       Ngày hiệu lực28/12/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/06/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3739/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa Tiền Giang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3739/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa Tiền Giang