Quyết định 3757/QĐ-UBND

Quyết định 3757/QĐ-UBND năm 2013 ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 3757/QĐ-UBND năm 2013 kế hoạch cải cách hành chính 2014 Vĩnh Phúc


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3757/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2014 CỦA TỈNH VĨNH PHÚC.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh về thông qua Chương trình cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012-2020;

Căn cứ Quyết định số 3620/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 tỉnh Vĩnh Phúc;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 548/SNV-TTr ngày 20/12/2013 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của tỉnh Vĩnh Phúc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
 Phùng Quang Hùng

 

KẾ HOẠCH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2014 CỦA TỈNH VĨNH PHÚC
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3757 /QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh về thông qua Chương trình cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Vĩnh Phúc giai doạn 2012-2020; Quyết định số 3620/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2015.

- Đẩy mạnh công tác CCHC để tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, tiếp tục duy trì tốc độ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

II. YÊU CẦU

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện và UBND cấp xã cần đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC, đặc biệt là nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đơn vị.

- Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC năm 2014 phải bảo đảm nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả, đúng thời gian và bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ, HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

- CCHC phải được xác định là một trong những tiêu chí quan trọng trong công tác thi đua, khen thưởng. Các cơ quan, đơn vị phải lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC để đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân hàng năm.

 


NỘI DUNG,NHIỆM VỤ CỤ THỂ VỀ CCHC CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Nội dung

Nhiệm vụ

Sản phẩm

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian

hoàn thành

1

2

3

4

5

6

I. CẢI CÁCH THỂ CHẾ

Cải cách thể chế

1. Xây dựng Kế hoạch năm 2015 và Báo cáo năm 2014 về rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Sở Tư pháp

Các CQ liên quan

Tháng 12/2014 ;

2. Tổng kết Đề án 5093/ĐA-UBND và Đề án 5094/ĐA-UBND ngày 11/9/2013 về thực hiện thí điểm Chỉ số đánh giá CCHC và đánh giá Bộ phận một cửa các cấp.

 

Sở Nội vụ

 

Các CQ liên quan

Tháng 4/2014

3. Xây dựng Quy định của UBND tỉnh về Chỉ số đánh giá CCHC các cấp của tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Sở Nội vụ

Các CQ liên quan

Tháng 7/2014

4. Xây dựng Báo cáo đánh giá 01 năm thực hiện Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2015 và theo Kế hoạch số 4003/KH-UBND ngày 24/7/2013 của UBND tỉnh thực hiện Đề án này.

 

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư và các CQ liên quan

Tháng 8/2014

II. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính.

5. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án một cửa liên thông hiện đại tại UBND huyện Yên Lạc

UBND huyện Yên Lạc

 

Các CQ liên quan

- Đề án tháng 01/2014.

- Khai trương thực hiện quý IV/2014.

6. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án một cửa liên thông hiện đại tại UBND huyện Tam Đảo.

UBND huyện Tam Đảo

 

Các CQ liên quan

7. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án một cửa liên thông hiện đại tại UBND huyện Sông Lô.

UBND huyện Sông Lô

 

Các CQ liên quan

8. Thực hiện Dự án phần mềm dùng chung áp dụng cho Bộ phận một cửa của 07 sở, ngành, 9 đơn vị cấp huyện và 09 đơn vị cấp xã.

Sở Nội vụ

 

Các CQ liên quan

Triển khai thực hiện xong trong quý IV/2014.

9. Ban hành Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Danh mục các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Sở Nội vụ

Các CQ liên quan

Tháng 6/2014

III. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

1. Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

10. Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án tổ chức lại Trung tâm GDTX và Trung tâm Dạy nghề cấp huyện.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các CQ liên quan

Quý I/2014

11. Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức một số đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Y tế.

Sở Y tế

 

Các CQ liên quan

Quý I / 2014

12. Thực hiện kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị theo Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan hành chính sự nghiệp, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2015 tại Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 02/10/2013 của UBND tỉnh.

Các sở, ban, ngành

 

Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành, thị, các cơ quan liên quan

Trong năm 2014

13. Báo cáo 01 năm thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính sự nghiệp, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2015 theo Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 02/10/2013 của UBND tỉnh.

Sở Nội vụ

 

 

Các CQ liên quan

Tháng 10/2014

2. Việc không tổ chức HĐND

14. Báo cáo kết quả thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường.

Sở Nội vụ

UBND các huyện, thành, thị.

Tháng11/2014

IV. XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBCC

 

 

 

 

 

IV. XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBCC (Tiếp)

1. Thực hiện các quy định và quản lý về cán bộ, công chức; viên chức

 

15. Xây dựng Báo cáo 01 năm việc thực hiện Kế hoạch số 3437/KH-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh về cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2015.

Sở Nội vụ

 

Các CQ liên quan

Tháng 6/2014

16. Xây dựng Báo cáo sơ kết thực hiện Kế hoạch số 2209/KH-UBND ngày 06/5/2013 về xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm thí điểm tại một số sở, ngành, UBND cấp huyện và đơn vị trực thuộc, đề xuất UBND tỉnh kế hoạch tiếp tục thực hiện.

Sở Nội vụ

 

Các CQ liên quan

Tháng 8/2014

17. Xây dựng, hoàn thiện quy định của UBND tỉnh (sửa đổi, bổ sung) theo hướng lấy kết quả công tác CCHC là một trong những tiêu chí đánh giá công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị.

Sở Nội vụ

Các CQ liên quan

Trong năm 2014

18. Xây dựng Quy định của UBND tỉnh về đánh giá phân loại CBCCVC các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

Sở Nội vụ

Các CQ liên quan

Quý II//2014

 

2. Đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC

19. Xây dựng Báo cáo năm 2014 và Kế hoạch năm 2015 về đào tạo, bồi dưỡng CBCC, VC trong và ngoài nước.

Sở Nội vụ

 

Các CQ liên quan

 

Tháng 12/2014;

 

20. Tổ chức các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng của CBCC.

Sở Nội vụ

 

Các CQ liên quan

Tháng 2-11/2014

V. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

1. Thực hiện tự chủ đối với các CQ HC, các ĐVSN

21. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với cơ quan, đơn vị sự nghiệp dịch vụ công theo quy định của Chính phủ..

Sở Tài chính

 

Các sở, ban, ngành, UBND các cấp

Trước ngày 10/12/2014

2. Thực hiện tự chủ của ĐVSN KH&CN

22. Báo cáo đánh giá việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập theo Nghị định số 96/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các CQ liên quan

Trước ngày 10/12/2014

VI. HIỆN ĐẠI HOÁ NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

 

 

VI. HIỆN ĐẠI HOÁ NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC (tiếp)

 

1. Thực hiện. tin học hoá QLNN và QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

23. Triển khai hoạt động Cổng thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử công vụ, ứng dụng chữ ký số của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin truyền thông

Các CQ liên quan

Trong năm 2014

24. Triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện.

Sở Thông tin truyền thông

Các CQ liên quan

Trong năm 2014

25. Báo cáo 5 năm thực hiện áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001 :2008 theo các quy định của Chính phủ.

 

Sở Khoa học và Công nghệ

 

Các cơ quan liên quan

 

Quý IV/2014

2. Trang thiết bị và điều kiện làm việc của các cơ quan HCNN.

 

26. Trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho một số Bộ phận một cửa cấp xã thực hiện mô hình nông thôn mới..

 

Sở Nội vụ

Các CQ liên quan

Tháng 6/2014

 

 

 

 

 

 

VII. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VÀ TUYÊN TRUYỀN TẬP HUẤN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VÀ TUYÊN TRUYỀN

TẬP HUẤN (tiếp)

 

1. Công tác chỉ đạo,

điều hành

27. Tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác CCHC năm 2014.

Sở Nội vụ

Các CQ liên quan

Tháng 2/2014

28. Xây dựng Quy định của UBND tỉnh về chế độ báo cáo đối với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

Sở Nội vụ

Các CQ liên quan

Tháng 2/2014

29. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC; tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và một số đơn vị sự nghiệp công lập năm 2014.

Sở Nội vụ

 

Các CQ liên quan

Từ tháng 2-11/2014

30. Xây dựng Báo cáo CCHC năm 2014 và Kế hoạch CCHC năm 2015 của tỉnh.

Sở Nội vụ

 

Các CQ liên quan

 

Tháng 12/2014.

 

31. Xây dựng Báo cáo năm 2014 và Kế hoạch năm 2015 về kiểm tra công tác CCHC, tình hình tổ chức, hoạt động cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp tỉnh, cấp huyện.

Sở Nội vụ

 

Các CQ liên quan

 

Tháng 12/2014.

32. Xây dựng Báo cáo năm 2014 và Kế hoạch năm 2015 về ứng dụng CNTT của tỉnh.

Sở Thông tin truyền thông

Các CQ liên quan

Tháng 12/2014.

33. Xây dựng Báo cáo năm 2014 và Kế hoạch năm 2015 về kiểm soát TTHC.

Sở Tư pháp

 

Các CQ liên quan

 

Tháng 12/2014.

34. Xây dựng Báo cáo năm 2014 và Kế hoạch năm 2015 về kiểm tra văn bản QPPL.

 

Sở Tư pháp

 

Các CQ liên quan

 

Tháng 12/2014.

35. Xây dựng Kế hoạch sử dụng kinh phí CCHC năm 2014 sau khi có quyết định phân bổ kinh phí của UBND tỉnh

Sở Nội vụ

 

Các CQ liên quan

 

Tháng 02/2014.

36. Biên soạn và in ấn tài liệu về CCHC, công tác quản lý Hội.

Sở Nội vụ

Các CQ liên quan

Tháng 9/2014

37. Điều tra khảo sát sự hài lòng của người dân về Y tế, Giáo dục và một số đơn vị hành chính công.

Sở Nội vụ

Các CQ liên quan

Tháng 9/2014

38. Xây dựng các văn bản triển khai thực hiện các văn bản của Chính phủ và Bộ Nội vụ liên quan đến công tác CCHC

Sở Nội vụ

 

Các CQ liên quan

Trong năm 2014

39. Tổ chức đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về CCHC trong và ngoài nước.

Sở Nội vụ

 

Các CQ liên quan

Trong năm 2014

2. Công tác tuyên truyền và tập huấn .

40. Tổ chức phối hợp tuyên truyền về CCHC với các cơ quan tuyên truyền, các cơ quan liên quan trong tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương. Tổ chức tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Website của Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ

Ban TGTU, Báo VP, Đài PTTH tỉnh... các CQ liên quan và các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương.

Hàng tháng

41. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về CCHC và công tác quản lý nhà nước về Hội.-

Sở Nội vụ

 

Các CQ liên quan

 

Trước 30/11/2014

42. Xây dựng Báo cáo tuyên truyền về CCHC năm 2014 và Kế hoạch tuyên truyền về CCHC năm 2015.

Sở Nội vụ

Các CQ liên quan

Tháng 12/2014.

 


IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành, thị:

1.1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập trong CBCCVC các văn bản của Trung ương và của tỉnh về CCHC, trên cơ sở đó ban hành kế hoạch CCHC của cơ quan, đơn vị bảo đảm thiết thực, hiệu quả và gửi Sở Nội vụ trước ngày 31/01/2014 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; bố trí đủ nguồn lực cho thực hiện nhiệm vụ CCHC. Định kỳ hàng quý, 6 tháng (chậm nhất trước ngày 10 của tháng cuối quý) và năm (chậm nhất trước ngày 05 tháng 12) tổng hợp báo cáo với UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) về tình hình, kết quả công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị.

1.2. Đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị được giao chủ trì hoặc phối hợp thực hiện nhiệm vụ CCHC tại phần III Kế hoạch này có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng và thời gian hoàn thành. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh đối với những nhiệm vụ đã giao trong Kế hoạch này.

2. Giao Sở Nội vụ:

Là cơ quan thường trực về công tác CCHC có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC theo Kế hoạch này và sự chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền. Định kỳ hàng quý, 6 tháng (chậm nhất trước ngày 15 của tháng cuối quý) và năm (chậm nhất trước ngày 10 tháng 12) tổng hợp báo cáo với UBND tỉnh và Bộ Nội vụ về tình hình, kết quả công tác CCHC trên phạm vi toàn tỉnh. Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh, lập dự toán kinh phí bảo đảm thực hiện công tác CCHC của tỉnh, gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Các cơ quan thông tin truyền thông như: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị cần xác định việc tuyên truyền về CCHC là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; cần tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin để CBCCVC và nhân dân nhận thức đúng đắn, trên cơ sở đó tham gia thực hiện tốt hoặc giám sát về công tác CCHC cũng như hoạt động của các cơ quan hành chính nói chung; Phối hợp với Sở Nội vụ và cơ quan liên quan để việc thực hiện tuyên truyền về CCHC bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành, thị phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc (qua Sở Nội vụ tổng hợp), báo cáo UBND tỉnh xem xét và chỉ đạo giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3757/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3757/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2013
Ngày hiệu lực24/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3757/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3757/QĐ-UBND năm 2013 kế hoạch cải cách hành chính 2014 Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3757/QĐ-UBND năm 2013 kế hoạch cải cách hành chính 2014 Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3757/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýPhùng Quang Hùng
        Ngày ban hành24/12/2013
        Ngày hiệu lực24/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3757/QĐ-UBND năm 2013 kế hoạch cải cách hành chính 2014 Vĩnh Phúc

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3757/QĐ-UBND năm 2013 kế hoạch cải cách hành chính 2014 Vĩnh Phúc

         • 24/12/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/12/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực