Quyết định 376-TVT-KT

Quyết định 376-TVT-KT năm 1964 ban hành điều lệ tạm thời cung cấp kim loại do Tổng cục trưởng Tổng cục vật tư ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 376-TVT-KT điều lệ tạm thời cung cấp kim loại


TỔNG CỤC VẬT TƯ

*******

 

Số : 376-TVT-KT

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 1964

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TẠM THỜI CUNG CẤP KIM LOẠI

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC VẬT TƯ

Căn cứ Nghị định số 165-CP ngày 18 tháng 10 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục vật tư;
Căn cứ Quyết định số 115-TTg-CN ngày 11 tháng 12 năm 1964 của Thủ tướng Chính phủ giao Tổng cục Vật tư ban hành một số chế độ về quản lý vật tư kỹ thuật của Nhà nước;
Sau khi đã thống nhất ý kiến với các Bộ, ngành liên quan;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay ban hành kèm theo quyết định này bản điều lệ tạm thời cung cấp kim loại.

Điều 2. - Bản điều lệ này áp dụng cho các cơ quan Nhà nước, các công nông lâm trường, xí nghiệp quốc doanh trung ương; quốc doanh địa phương; công tư hợp doanh, các Chi cục Vật tư và các đơn vị kho trạm, cửa hàng cung cấp kim loại.

Điều 3. – Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỒNG CỤC VẬT TƯ
Lê Hoàng

ĐIỀU LỆ TẠM THỜI

CUNG CẤP KIM LOẠI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 376-TVT-KT ngày 24-12-1964)

 

Chương 1:

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1. - Điều lệ quy định những nguyên tắc cung cấp nhằm không ngừng cấp phát kịp thời, đầy đủ và sử dụng kim loại được tiết kiệm, đưa công tác cung cấp kim loại đi vào chế độ, kế hoạch và theo tiêu chuẩn định mức, ngăn ngừa việc sử dụng kim loại không hợp lý, gây tham ô lãng phí làm thiệt hại vật tư Nhà nước.

 Chương 2:

CĂN CỨ ĐỂ CẤP PHÁT KIM LOẠI

Điều 2. - Cấp phát kim loại phải căn cứ vào các tài kiệu sau đây:

a) Cấp phát kim loại cho kinh doanh sản xuất phải có kế hoạch xin cung cấp kim loại cụ thể, định mức tiêu dùng kim loại của các sản phẩm chủ yếu, bảng thống kê kim loại tồng kho thực tế và số kim loại cũ vụn tận dụng lại.

b) Cấp phát kim loại cho kiến thiết cơ bản phải có kế hoạch xin cung cấp kim loại cụ thể theo dự toán thiết kế, kèm theo bảng sao kế hoạch phân phối kim loại.

Các tài liệu dùng làm căn cứ để cấp phát kim loại phải được cấp có thẩm quyền phê chuẩn theo quy định của Nhà nước về ban hành các định mức tiêu dùng vật tư và về xét duyệt kế hoạch cung cấp.

Điều 3. – Khi nhận được kế hoạch phân phối kim loại của Bộ, ngành địa phương chủ quản, các đơn vị được phân phối kim loại phải lập kế hoạch xin cung cấp kim loại cụ thể. Kế hoạch này phải ghi rõ mã hiệu, đặc điểm, quy cách mặt hàng kim loại, thời gian xin cấp phát, gửi đến Cục kim khí thiết bị và Các Chi cục cung cấp kim loại thuộc Tổng cục Vật tư và đồng gửi cho cơ quan cấp trên của đơn vị mình.

Điều 4. – Khi lập kế hoạch cần tính toán việc sử dụng kim loại cũ vụn, kim loại tồn kho, kim loại sản xuất trong nước thay cho kim loại nhập khẩu. Chọn mặt bằng kim loại cụ thể phù hợp với các yêu cầu của sản xuất và xây dựng. Dựa vào các biện pháp kỹ thuật gia công kim loại ít hao hụt nhất để lập kế hoạch xin cung cấp kim loại cụ thể.

Điều 5. - Kế hoạch xin cung cấp kim loại cụ thể là tài liệu chủ yếu làm căn cứ cho việc cấp phát kim loại được chính xác và hợp lý. Bản kế hoạch phải hoàn toàn phù hợp với kế hoạch phân phối kim loại của Bộ, ngành và địa phương, cân đối với chỉ tiêu khối lượng sản xuất, chỉ tiêu khối lượng xây dựng và định mức tiêu dùng kim loại cho một đơn vị sản phẩm.

Điều 6. - Thể thức lập kế hoạch xin cung cấp cụ thể phải xây dựng đúng với tinh thần các chỉ thị và quy định lập kế hoạch hiện hành của Nhà nước. Thời gian gửi bản kế hoạch cụ thể sẽ được quy định theo từng năm kế hoạch sau khi thống nhất với Bộ, ngành và địa phương.

Điều 7. - Nếu có thay đổi nội dung các tài liệu dùng làm căn cứ cấp phát dẫn đến việc thay đổi kế hoạch xin cung cấp cụ thể thì phải báo cho Tổng cục Vật tư biết để điều chỉnh kế hoạch cấp phát.

Chương 3:

CUNG CẤP THEO KẾ HOẠCH VÀ THEO ĐỊNH MỨC

Điều 8. – Khi thẩm tra kế hoạch cung cấp cụ thể, thấy tổng số kim loại tổng hợp lại phù hợp với kế hoạch phân phối của Nhà nước cho Bộ, ngành và địa phương thì Cục Kim khí thiết bị, và các Chi Cục cung cấp kim loại thuộc Tổng cục Vật tư có trách nhiệm báo cho các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị được phân phối kim loại biết để các đơn vị này tiến hành ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp của Nhà nước.

Nếu tổng số kim loại tổng hợp lại lớn hơn hay ít hơn kế hoạch phân phối của Nhà nước cho các Bộ, ngành và địa phương thì Tổng cục Vật tư cùng các Bộ, ngành và địa phương thẩm tra lại nhu cầu, trình Nhà nước xin điều chỉnh kế hoạch phân phối kim loại.

Điều 9. – Trong quá trình thực hiện kế hoạch cung cấp nếu xẩy ra thừa thiếu ở các đơn vị do thay đổi kế hoạch sản xuất, xây dựng tiền vốn, định mức tiêu dùng kim loại, thì Bộ, ngành và địa phương chịu trách nhiệm điều hòa thừa thiếu trong phạm vi chỉ tiêu kế hoạch phân phối kim loại của Nhà nước. Sau khi Bộ, ngành và địa phương điều hòa kim loại trong Bộ,ngành và địa phương mình, nếu thấy thiếu thì báo với Tổng cục Vật tư xin cung cấp thêm và thừa thì báo với Tổng cục Vật tư để điều đi cho nhu cầu của các Bộ, ngành và địa phương khác.

Điều 10. – Cung cấp đột xuất là số kim loại cung cấp ngoài kế hoạch phân phối của Nhà nước, hoặc trong kế hoạch của Nhà nước nhưng buộc phải thay đổi kế hoạch cung cấp cụ thể về cỡ loại vì thiên tai bão lụt do các sự cố bất thường, do thiếu sót về lập kế hoạch hoặc do thay đổi thiết kế kỹ thuật và cải tiến kỹ thuật gây nên.

Điều 11. - Nếu nhu cầu xin cung cấp đột xuất với số lượng nhỏ thì Tổng cục Vật tư phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương để giải quyết. Nếu số lượng xin cung cấp đột xuất lớn vượt mức kế hoạch phân phối kim loại của Nhà nước cho các nhu cầu của nền kinh tế quốc dân, hoặc xin cung cấp những cỡ loại thiếu, hiếm và quý khiến phải sử dụng dự trữ Chính phủ để cung cấp thì Tổng cục Vật tư cùng với các Bộ, ngành và địa phương báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban kế hoạch Nhà nước để xin dự trữ Chính phủ cho cung cấp đột xuất.

Điều 12. - Để đảm bảo sản xuất và xây dựng được liên tục cơ quan cung cấp sẽ tạm cấp cho các đơn vị tiêu dùng kim loại trong thời hạn quy định về ký kết hợp đồng, nếu quá thời hạn ký kết hợp đồng cụ thể và sau khi đã báo lên Bộ, ngành và địa phương chủ quản thì sẽ đình chỉ cấp phát đối với các đơn vị không ký kết hợp đồng cụ thể về cung cấp kim loại.

Điều 13. - Đối với các công trình kiến thiết cơ bản giao thầu, nếu kim loại được phân phối cho cơ quan giao thầu thì cơ quan này có trách nhiệm chuyển giao cho cơ quan nhận thầu theo Thông tư số 114-TTg ngày 27 tháng 11 năm 1962 và các quy định hiện hành của Nhà nước về giao nhận thầu thi công các công trình xây dựng cơ bản.

Các cơ quan nhận thầu thi công chịu trách nhiệm thực hiện dự toán, kiểm tra sử dụng theo dự toán thiết kế và định mức tiêu dùng vật tư, điều chỉnh kế hoạch xin cung cấp kim loại cụ thể.

Điều 14. - Trong quá trình cung cấp bắt buộc phải thay thế quy cách, mã hiệu kim loại đơn vị đơn vị tiêu dùng yêu cầu hoặc do cơ quan cung cấp yêu cầu thì phải được sự thống nhất của cơ quan thiết kế sản xuất, xây dựng và cơ quan cung cấp.

Các trường hợp thay thế mà làm tăng hay giảm số lượng kim loại thì được điều chỉnh lại kế hoạch cung cấp cụ thể.

Điều 15. – Ngoài số lượng kim loại được cung cấp theo khối lượng sản xuất, xây dựng tính toán theo định mức tiêu dùng, các đơn vị tiêu dùng kim loại sẽ được cấp thêm một số lượng kim loại theo định mức hao hụt về vận chuyển, bảo quản và xuất nhập, các định mức hao hụt này do các Bộ, ngành và địa phương xây dựng và thống nhất với Tổng cục Vật tư để quy định.

Điều 16. - Số kim loại cần dự trữ cho sản xuất và xây dựng được cấp phát theo các định mức dự trữ của Nhà nước.

Điều 17. – Tùy theo tình hình nhu cầu và khả năng cung cấp kim loại, dựa vào đường lối và nhiệm vụ của sản xuất xây dựng, cơ quan cung cấp sẽ thực hiện cấp phát cho những đơn vị có nhu cầu theo chế độ ưu tiên của Nhà nước.

Điều 18. - Đối với các sản phẩm sản xuất chưa ổn định, các sản phẩm chế thử, các sản phẩm thí nghiệm hoặc công trình kiến thiết cơ bản vì gặp khó khăn tạm thời chưa xây dựng định mức mà các Bộ, ngành và địa phương yêu cầu thì sẽ được cấp phát theo thực tế. Việc tính toán khối lượng để cấp theo thực tế phải căn cứ vào tài liệu thiết kế chế tạo hoặc tính toán theo sản phẩm tương tự đã có định mức.

Điều 19. - Việc cung cấp kim loại theo nhu cầu thực tế chỉ là tạm thời, các đơn vị tiêu dùng kim loại phải hoàn thành nhanh chóng việc xây dựng định mức tiêu dùng kim loại. Khi định mức được duyệt sẽ chiếu theo các điều đã quy định ở trên để cấp phát.

Chương 4:

GIAO VẬN, VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN KIM LOẠI

Điều 20. – Đơn vị cung cấp và đơn vị tiêu dùng kim loại phải ghi rõ các hình thức vận chuyển, thủ tục giao nhận, kiểm nghiệm, cân đo và hình thức kết toán vào bảng hợp đồng cụ thể ký kết giữa hai bên theo đúng các điều lệ và thể thức hiện hành của Nhà nước.

Điều 21. – Cơ quan cung cấp kim loại phải đảm bảo giao nhận kịp thời, đủ số lượng và chất lượng theo hợp đồng ký kết dưới hai hình thức giao nhận sau đây:

- Vận chuyển thẳng, giao nhận tại xí nghiệp tiêu dùng kim loại;

- Giao tại cảng, tại ga, tại nơi sản xuất ra kim loại và tại kho của cơ quan cung cấp.

Điều 22. – Tùy điều kiện cung cấp, giao thông vận chuyển và đặc điểm khối lượng nhu cầu kim loại, cơ quan cung cấp và cơ quan tiêu dùng sẽ ký kết hợp đồng theo hai hình thức giao nhận nói trên. Đối với những mặt hàng kim loại có tính chất chuyên dùng thì cần áp dụng phương thức cung cấp thẳng dưới hai hình thức kết toán trực tiếp hoặc kết toán gián tiếp.

Điều 23. – Các đơn vị cung cấp và đơn vị tiêu dùng kim loại phải thực hiện tốt các điều lệ bảo quản để giữ gìn phẩm chất và số lượng kim loại trong thời gian bảo quản xuất nhập, giao nhận và vận chuyển.

Chương 5:

QUẢN LÝ KIM LOẠI ĐƯA GIA CÔNG

Điều 24. – Các cơ quan xí nghiệp muốn đưa kim loại ra ngoài gia công thì phải lập hợp đồng gia công cụ thể. Trong hợp đồng phải ghi rõ số lượng sản phẩm, số lượng kim loại đưa đi gia công, số lượng hao hụt, tỉ lệ hàng hỏng và tỉ lệ phế liệu.

Điều 25. – Đơn vị thuê gia công chịu trách nhiệm về việc nhận kim loại và theo dõi thực hiện định mức tiêu dùng vật tư, thường xuyên đối chiếu số kim loại đưa đi gia công và sản phẩm thu hồi. Sau hi hoàn thành việc gia công phải lập biên bản thu hồi số kim loại còn thừa. Nếu giao số phế liệu và hàng hỏng lại cho các xí nghiệp gia công thì phải thống nhất ý kiến với cơ quan cung cấp kim loại ở khu vực đó.

Điều 26. – Cung cấp kim loại cho khu vực tập thể và cho tiêu dùng của nhân dân phải thông qua hệ thống nội thương. Ngăn cấm mọi việc mua bán tự do kim loại giữa các xí nghiệp quốc doanh với khu vực tập thể và cá thể trái với Chỉ thị số 03-TTg ngày 08 tháng 01 năm 1962 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương và biện pháp quản lý thị trường hàng công nghiệp.

Chương 6:

KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC THI HÀNH

Điều 27. – Các Bộ, ngành và địa phương chủ quản và các cơ quan cung cấp kim loại các cấp chịu trách nhiệm kiểm tra việc sử dụng ở các xí nghiệp, các kho vật tư của đơn vị về các mặt sau đây:

a) Tình hình sử dụng kim loại theo định mức tiêu dùng cho một đơn vị sản phẩm; đơn vị công trình;

b) Tình hình thu hồi và sử dụng kim loại cũ vụn;

c) Tình hình tồn kho và ứ đọng kim loại;

d) Tình hình bảo quản kim loại;

Khi làm nhiệm vụ kiểm tra được đối chiếu các tài liệu về kế hoạch, thống kê các thuyết minh phân tích về hoàn thành kế hoạch sản lượng và kế hoạch cung cấp kim loại.

Điều 28. - Để theo dõi và giám sát việc sử dụng và thực hiện các tiêu chuẩn định mức tiêu dùng vật tư, các xí nghiệp cần gửi cho các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ cung cấp và các Bộ, ngành và địa phương gửi lên Tổng cục Vật tư các bảng báo cáo thống kê về thực hiện kế hoạch cung cấp thực hiện định mức, tình hình tồn kho định kỳ theo các biểu mẫu của Tổng cục Thống kê.

Điều 29. – Ông Cục trưởng Cục Kim khí thiết bị cùng với ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tổng cục Vật tư chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị hữu quan của các Bộ, ngành và địa phương để thi hành điều lệ này.

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 376-TVT-KT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu376-TVT-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/1964
Ngày hiệu lực24/12/1964
Ngày công báo31/12/1964
Số công báoSố 46
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 376-TVT-KT

Lược đồ Quyết định 376-TVT-KT điều lệ tạm thời cung cấp kim loại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 376-TVT-KT điều lệ tạm thời cung cấp kim loại
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu376-TVT-KT
       Cơ quan ban hànhTổng cục Vật tư
       Người kýLê Hoàng
       Ngày ban hành24/12/1964
       Ngày hiệu lực24/12/1964
       Ngày công báo31/12/1964
       Số công báoSố 46
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 376-TVT-KT điều lệ tạm thời cung cấp kim loại

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 376-TVT-KT điều lệ tạm thời cung cấp kim loại

           • 24/12/1964

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/12/1964

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/12/1964

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực