Quyết định 3760/QĐ-UBND

Quyết định 3760/QĐ-UBND năm 2019 về quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3760/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế tỉnh Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3760/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC Y TẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định công bố thủ tục hành chính, Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế của Chủ tịch UBND tỉnh số: 616/QĐ-UBND ngày 21/3/2019, 1371/QĐ-UBND ngày 07/6/2019, 2232/QĐ-UBND ngày 09/8/2019, 1857/QĐ-UBND ngày 13/8/2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 211/TTr-SYT ngày 13/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 122 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế, chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này, xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một của điện tử liên thông của tỉnh (iGate).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VP Chính phủ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Các Phòng: KGVX, TH, HCTC;
- Trung tâm TTCB, Trung tâm PVHCCC tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC (Hly4).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Hà

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3760/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3760/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2019
Ngày hiệu lực19/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTuần trước
(15/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3760/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3760/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế tỉnh Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3760/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế tỉnh Đắk Lắk
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3760/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýNguyễn Tuấn Hà
        Ngày ban hành19/12/2019
        Ngày hiệu lực19/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTuần trước
        (15/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3760/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế tỉnh Đắk Lắk

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3760/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế tỉnh Đắk Lắk

            • 19/12/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực