Quyết định 3763/QĐ-UBND

Quyết định 3763/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 3763/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Giáo dục Sở Giáo dục Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3763/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 24 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 1556 /QĐ- BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2019/TTr-SGDĐT ngày 29/9/2017 và đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm soát TTHC
- VP Chính phủ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh QB;
- Lưu: VT, NC.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày     /     /2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

Trang

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

 

2

Thủ tục điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

 

3

Thủ tục đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại.

 

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

1

T-QBI-282612-TT; Thủ tục số 1, Mục 1, Phần II; Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 14/7/2015.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG BÌNH

1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian nộp hồ sơ: Vào giờ hành chính các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận giao dịch một cửa, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình; Số 187, đường Hữu Nghị, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; Số điện thoại liên hệ: 02323843364.

Bước 2: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Bước 3: Trả kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ hoặc qua đường bưu điện.

* Cách thức thực hiện: Gửi, nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao có chứng thực văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC):

Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gồm:

- Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

- Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

* Phí, lệ phí: Không.

* Mẫu đơn, tờ khai: Không.

* Kết quả của TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

* Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

Theo quy định tại Điều 107 Nghị định s 46/2017/NĐ-CP:

- Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

- Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

2. Thủ tục điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian nộp hồ sơ: Vào giờ hành chính các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần (trừ các ngày lễ, tết);

- Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận giao dịch một cửa, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình; Số 187, đường Hữu Nghị, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; Số điện thoại liên hệ: 02323843364.

Bước 2: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Bước 3: Trả kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ hoặc qua đường bưu điện.

* Cách thức thực hiện: Gửi, nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao có chứng thực văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC): Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

* Phí, lệ phí: Không.

* Mẫu đơn, tờ khai: Không.

* Kết quả của TTHC: Giấy chứng nhận điều chỉnh, bổ sung đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

* Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

3. Thủ tục đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ

Sau thời hạn bị đình chỉ, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được khắc phục, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có tờ trình đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại gửi Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian nộp hồ sơ: Vào giờ hành chính các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần (trừ các ngày lễ, tết);

- Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận giao dịch một cửa, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình; Số 187, đường Hữu Nghị, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; Số điện thoại liên hệ: 02323843364.

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định tờ trình và các tài liệu minh chứng, trong trường hợp cần thiết Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra thực tế. Nếu đã khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại, nếu không đủ điều kiện thì có văn bản thông báo và nêu rõ lý do, hướng giải quyết.

Bước 3: Trả kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ hoặc qua đường bưu điện.

* Cách thức thực hiện: Gửi, nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

* Thành phần Hồ sơ:

Tờ trình đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại; Tờ trình nêu rõ việc khắc phục các nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ và kèm theo các tài liệu minh chứng (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC): Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

* Phí, lệ phí: Không.

* Mẫu đơn, tờ khai: Không.

* Kết quả của TTHC: Văn bản cho phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại.

* Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3763/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3763/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2017
Ngày hiệu lực24/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3763/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3763/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Giáo dục Sở Giáo dục Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3763/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Giáo dục Sở Giáo dục Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3763/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Tiến Hoàng
        Ngày ban hành24/10/2017
        Ngày hiệu lực24/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3763/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Giáo dục Sở Giáo dục Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3763/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Giáo dục Sở Giáo dục Quảng Bình

            • 24/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực