Quyết định 3772/QĐ-UBND

Quyết định 3772/QĐ-UBND năm 2014 công bố bộ thủ tục hành chính áp dụng chung tại quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định 3772/QĐ-UBND thủ tục hành chính áp dụng chung tại quận huyện Đà Nẵng 2014 đã được thay thế bởi Quyết định 6416/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ủy ban nhân dân Đà Nẵng 2015 và được áp dụng kể từ ngày 22/09/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 3772/QĐ-UBND thủ tục hành chính áp dụng chung tại quận huyện Đà Nẵng 2014


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3772 /QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG CHUNG TẠI QUẬN, HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 7012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2011 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng,

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung áp dụng chung tại quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2961/QĐ-UBND ngày 05 tháng 03 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận: 
- Cục KSTTHC-Bộ Tư pháp;
- CT và các PCT UBND TP;
- Sở, ban, ngành;
- UBND quận, huyện;
- Báo ĐN, Cổng thông tin điện tử ĐN, DRT;
- Lưu: VT, SNV, STP, NCPC

CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI QUẬN, HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3772 /QĐ-UBND  ngày 10 tháng 9 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG  TẠI QUẬN, HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

STT

Tên thủ tục

Áp dụng cơ chế một cửa

Áp dụng cơ chế một cửa liên thông

Trang

Mã số dịch vụ công

I. Lĩnh vực Hành chính tư pháp

 

 

1             

Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp

X

 

9

001

2             

Thủ tục Điều chỉnh nội dung trong Sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh)

X

 

14

002

3             

Thủ tục Cấp lại bản chính Giấy khai sinh

X

 

18

003

4             

Thủ tục Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch

X

 

22

004

5             

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

X

 

23

005

6             

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ văn bản song ngữ.

X

 

24

006

7             

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

X

 

25

007

8             

Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài

X

 

26

008

9             

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng

X

 

28

009

10

Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế là động sản, văn bản khai nhận di sản thừa kế là động sản

X

 

30

010

II. Lĩnh vực đăng ký kinh doanh

 

 

1              

Đăng ký hộ kinh doanh

X

 

33

011

2              

Cấp lại giấy phép đăng ký hộ kinh doanh

X

 

38

012

3              

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

X

 

39

013

4              

Thông báo chấm dứt kinh doanh của hộ kinh doanh

X

 

42

014

5              

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã

X

 

44

015

6              

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã

X

 

46

016

7              

Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã

X

 

48

017

8              

Đăng ký đổi tên hợp tác xã; thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã

X

 

51

018

9              

Đăng ký kinh doanh khi chia, tách hợp tác xã

X

 

54

019

10             

Đăng ký hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã

X

 

57

020

11             

Đăng ký giải thể tự nguyện hợp tác xã

X

 

59

021

12             

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (do bị rách, nát hoặc mất)

X

 

60

022

III. Lĩnh vực thương mại

 

 

1             

Thủ tục Cấp (cấp mới, cấp lại do hết hạn) giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

X

 

62

023

2             

Thủ tục Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh), cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh) do hết hạn

X

 

66

024

3             

Thủ tục Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công (do mục đích kinh doanh), giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy.

X

 

69

025

4             

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rược (mục đích kinh doanh), giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu

X

 

73

026

5             

Thủ tục cấp mới và cấp lại do hết hạn Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

X

 

78

027

6             

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

X

 

81

028

7             

Thủ tục Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do mất rách, nát, bị cháy, bị tiêu hủy một phần hoặc toàn bộ.

X

 

85

029

IV. Lĩnh vực thủy sản

 

 

1             

Đăng ký cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá dưới 20 CV

X

 

88

030

2             

Đăng ký cấp mới giấy phép khai thác thuỷ sản đối với tàu cá dưới 20 CV

X

 

91

031

3             

Đăng ký gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản đối với tàu cá dưới 20 CV

X

 

94

032

4             

Đăng ký cấp đổi, cấp lại giấy phép khai thác thuỷ sản đối với tàu cá dưới 20 CV

X

 

97

033

V. Lĩnh vực đất đai

 

 

1             

Thủ tục Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất nông nghiệp (trừ đất trồng cây hàng năm) đối với hộ gia đình, cá nhân

X

 

100

034

2             

Thủ tục Giao đất trồng cây hàng năm

X

 

103

035

3             

Thủ tục Giao đất làm nhà ở (đối với hộ gia đình, cá nhân)

X

 

105

036

4             

Thủ tục Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất

X

 

111

037

VI. Lĩnh vực xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng

 

 

1              

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

X

 

114

038

2              

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

X

 

118

039

3              

Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

X

 

122

040

4              

Thủ tục Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

X

 

123

041

5              

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ

X

 

124

042

6              

Thủ tục Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ

X

 

131

043

7              

Thủ tục Cấp xác nhận quy hoạch

X

 

134

044

8              

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình, các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

X

 

137

045

9              

Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư, nguồn vốn Ngân sách nhà nước

X

 

143

046

10             

Thủ tục Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành

X

 

147

047

VII. Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị và giao thông vận tải

 

 

1             

Thủ tục cấp giấy phép thi công lắp đặt cấp nước cho các hộ dân

X

 

160

048

2             

Thủ tục cấp phép thi công lắp đặt công trình ngầm, công trình trên mặt đường bộ đăng khai thác

X

 

164

049

3             

Thủ tục Cấp giấy phép thi công các công trình sửa chữa, cải tạo nâng cấp đường bộ

X

 

168

050

4             

Thủ tục Cấp giấy phép thi công mở đường ngang đấu nối vào đường chính đang khai thác

X

 

172

051

5             

Thủ tục Cấp phép thi công các công trình liên quan khác

X

 

176

052

6             

Thủ tục Cấp phép xử lý các sự cố đột xuất về mặt kỹ thuật của các công trình ngầm như: thông tin liên lạc, cấp nước, thoát nước, cấp điện, cấp ga và các công trình liên quan khác.

X

 

177

053

7             

Thủ tục Đăng ký cấp giấy phép thi công chỉnh trang, gia cố vỉa hè, hạ bó vỉa hè

X

 

181

054

8             

Thủ tục Cấp giấy phép đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị.

X

 

184

055

9             

Thủ tục cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán

 

X

187

056

10         

Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để cá nhân hoạt động thương mại

 

X

190

057

11         

Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để đỗ xe ô tô con, để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp.

X

 

193

058

12         

Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng phục vụ việc sửa chữa, xây dựng nhà

X

 

196

059

13         

Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để lắp đặt các công trình phục vụ công cộng; lắp đặt quảng cáo và lắp đặt trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được duyệt

X

 

199

060

14         

Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để làm mặt bằng thi công các công trình xây dựng có quy mô lớn

X

 

202

061

15         

Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tổ chức các hoạt động văn hoá, xã hội, tuyên truyền

X

 

205

062

16         

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận số nhà

X

 

208

063

17         

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận số nhà

 

X

209

064

VIII. Lĩnh vực giáo dục

 

 

1              

Thủ tục tiếp nhận giáo viên ngoại tỉnh

X

 

211

065

2              

Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Mầm Non (cán bộ quản lý), Tiểu học và Trung học cơ sở

X

 

213

066

3              

Thủ tục Công nhận Công chức quản lý nhà trường, nhà trẻ tư thục

X

 

216

067

4              

Thủ tục thuyên chuyển giáo viên

X

 

217

068

5              

Thủ tục Thủ tục cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm, cấp phép dạy thêm cho cá nhân.

X

 

218

069

6              

Thủ tục Thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục

X

 

220

070

7              

Thủ tục Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục

X

 

222

071

8              

Thủ tục giải thể trường nhà trường, nhà trẻ tư thục

X

 

224

072

9              

Thủ tục Thành lập trường Tiểu học tư thục

X

 

225

073

10             

Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục trường Tiểu học tư thục

X

 

226

074

11             

Thủ tục giải thể trường Tiểu học tư thục

X

 

228

075

12             

Thủ tục Thành lập trường Trung học cơ sở tư thục

X

 

229

076

13             

Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường Trung học cơ sở tư thục

X

 

230

077

14             

Thủ tục Giải thể trường Trung học cơ sở tư thục

X

 

232

078

15             

Thủ tục Giải quyết thủ tục chuyển trường đi ra ngoài thành phố Đà Nẵng

X

 

233

079

16             

Thủ tục Giải quyết thủ tục tiếp nhận học sinh đến từ tỉnh, thành phố khác

X

 

234

080

IX. Lĩnh vực hội

 

 

1             

Thủ tục Đăng ký thành lập hội

X

 

236

081

2             

Thủ tục Đăng ký phê duyệt điều lệ hội

X

 

242

082

3             

Thủ tục Đăng ký đổi tên hội

X

 

243

083

4             

Thủ tục Đăng ký chấp thuận giải thể hội

X

 

244

084

5             

Thủ tục Đăng ký chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội

X

 

245

085

6             

Thủ tục Công nhận Ban vận động thành lập Hội

X

 

247

086

X. Lĩnh vực bảo trợ xã hội

 

 

1             

Thủ tục Giải quyết hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên

 

X

249

087

2             

Thủ tục Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên

 

X

254

088

3             

Thủ tục đề nghị trợ giúp xã hội đột xuất (hỗ trợ lương thực cho hộ gia đình thiếu đói, hỗ trợ người bị thương nặng)

 

X

256

089

4             

Thủ tục Cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập.

X

 

258

090

5             

Thủ tục hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho học sinh, sinh viên

X

 

263

091

6             

Thủ tục Giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP

 

X

266

092

7             

Thủ tục Giải quyết hỗ 2trợ chi phí mai táng cho một số đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.

 

X

268

093

8             

Thủ tục hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở đối với đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP

 

X

270

094

9             

Thủ tục Giải quyết hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế người thuộc hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng, đối tượng bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn hoặc miễn, giảm tiền viện phí

 

X

271

095

10         

Thủ tục Xác nhận các loại giấy tờ liên quan đến đối tượng hộ nghèo

X

 

272

096

11         

Thủ tục tiếp nhận đối tượng xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý

 

X

274

097

12         

Thủ tục tiếp nhận đối tượng xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên

 

X

277

098

13         

Thủ tục chuyển hồ sơ của đối tượng bảo trợ xã hội khi thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện trong thành phố

 

X

280

099

14         

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ của đối tượng bảo trợ xã hội khi thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện trong thành phố

 

X

281

100

XI. Lĩnh vực người có công

 

 

1              

Thủ tục Giải quyết trợ cấp cho người tham gia kháng chiến hoặc con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam

 

X

282

 

 

101

2              

Thủ tục Giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

 

X

286

102

3              

Thủ tục Giải quyết hồ sơ xét công nhận chế độ hưởng chính sách như thương binh

 

X

290

103

4              

Thủ tục Giải quyết hồ sơ xét công nhận chế độ liệt sĩ

 

X

293

104

5              

Thủ tục Giải quyết hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình

 

X

296

105

6              

Thủ tục Giải quyết hồ sơ tiếp nhận người có công cách mạng vào Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng

 

X

299

106

7              

Thủ tục Xác nhận hồ sơ giải quyết chế đội cho gia đìn thự quy tập xây dựng mô liệt sĩ trong nghĩa trang gia tộc

 

X

300

107

8              

Thủ tục Giải quyết trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến

 

X

301

108

9              

Thủ tục Giải quyết hồ sơ cấp sổ ưu đãi giáo dục - đào tạo

 

X

304

109

10             

Thủ tục Giải quyết chính sách đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến

 

X

307

110

11             

Thủ tục Giải quyết tuất từ trần cho thân nhân Lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật, bệnh tật từ 61% trở lên từ trần

 

X

311

111

12             

Thủ tục Giải quyết chính sách trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng

 

X

314

112

13             

Thủ tục Giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất của đối tượng chính sách

 

X

317

113

14             

Thủ tục Giải quyết trợ cấp thường xuyên đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn theo Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND

 

X

318

114

15             

Thủ tục Giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP

 

X

324

115

16             

Thủ tục Giải quyết chế độ mai táng phí đối với người có công với cách mạng từ trần

 

X

328

116

17             

Thủ tục Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng

 

X

331

117

18             

Thủ tục Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/CP

 

X

334

118

19             

Thủ tục Xác nhận hồ sơ cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

 

X

337

119

20             

Thủ tục Xác nhận hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh

 

X

341

120

21             

Thủ tục Trợ cấp hàng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binhcó tỷ lệ thương tật từ 21% đến 30% đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc hộ cận nghèo

 

X

342

121

22             

Thủ tục Xét cấp lại sổ lĩnh tiền ưu đãi hàng tháng người có công cách mạng

X

 

343

122

23             

Thủ tục Xác nhận hồ sơ giải quyết người đảm nhận thờ cúng liệt sỹ

 

X

344

123

XII. Lĩnh vực Tôn giáo

 

 

1                       

Thủ tục đăng ký hoạt động của hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong quận, huyện

X

 

346

124

2                       

Thủ tục đăng ký hoạt động của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một quận.

X

 

350

125

3                       

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

X

 

354

126

4                       

Thủ tục đề nghị chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong quận

X

 

357

127

5                       

Thủ tục đề nghị chấp thuận việc tổ chức đại hội, hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo cơ sở

X

 

360

128

6                       

Thủ tục đề nghị chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo của tổ chức tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một quận

X

 

363

129

7                       

Thủ tục đề nghị chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo.

X

 

366

130

8                       

Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một phường nhưng trong phạm vi một quận

X

 

369

131

XIII. Lĩnh vực Môi trường và Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

 

1                       

Thủ tục Xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường

X

 

372

132

2                       

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

X

 

383

133

3                       

Thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

X

 

395

134

4                       

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do hết hạn đối với hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản

X

 

399

135

5                       

Thủ tục cấp lại do bị mất, hư hỏng và cấp đổi do có thay đổi hoặc bổ sung giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

X

 

406

136

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3772/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3772/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2014
Ngày hiệu lực10/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/09/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3772/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3772/QĐ-UBND thủ tục hành chính áp dụng chung tại quận huyện Đà Nẵng 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3772/QĐ-UBND thủ tục hành chính áp dụng chung tại quận huyện Đà Nẵng 2014
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3772/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýVăn Hữu Chiến
       Ngày ban hành10/06/2014
       Ngày hiệu lực10/06/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/09/2015
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3772/QĐ-UBND thủ tục hành chính áp dụng chung tại quận huyện Đà Nẵng 2014

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3772/QĐ-UBND thủ tục hành chính áp dụng chung tại quận huyện Đà Nẵng 2014