Quyết định 378/QĐ-UBND

Quyết định 378/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân cấp huyện, xã tỉnh Bắc Giang

Quyết định 378/QĐ-UBND năm 2012 thủ tục hành chính Sở Văn hóa Bắc Giang đã được thay thế bởi Quyết định 1114/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính mới Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Bắc Giang và được áp dụng kể từ ngày 31/07/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 378/QĐ-UBND năm 2012 thủ tục hành chính Sở Văn hóa Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 378/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 03 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VÀ UBND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 165/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Bắc Giang về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Quyết định số 278/2011/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 195/TTr-SVHTTDL ngày 21 tháng 3 năm 2012 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

1. 10 (mười) thủ tục hành chính mới ban hành, 36 (ba mươi sáu) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 01 (một) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. 02 (hai) thủ tục hành chính mới ban hành, 01 (một) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền của UBND huyện, thành phố.

3. 01 (một) thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- LĐVP, các phòng, TT.
- Sở Văn hóa, TTT&DL (02);
- Lưu: VT, KSTTHC (02).

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 378/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu378/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2012
Ngày hiệu lực03/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/07/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 378/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 378/QĐ-UBND năm 2012 thủ tục hành chính Sở Văn hóa Bắc Giang


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 378/QĐ-UBND năm 2012 thủ tục hành chính Sở Văn hóa Bắc Giang
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu378/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
     Người kýBùi Văn Hải
     Ngày ban hành03/04/2012
     Ngày hiệu lực03/04/2012
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/07/2014
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 378/QĐ-UBND năm 2012 thủ tục hành chính Sở Văn hóa Bắc Giang

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 378/QĐ-UBND năm 2012 thủ tục hành chính Sở Văn hóa Bắc Giang