Quyết định 379/QĐ-UBND

Quyết định 379/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 379/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 379/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 12 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VỚI BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thú y;

Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 190/TT-SNN ngày 07 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (đ b/c);
- VP Đoàn ĐBQH;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Báo, Đài, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng NN-TN (Luan2);
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Văn Sử

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VỚI BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

A. TÍNH CẤP THIẾT

I. Thông tin chung về bệnh Dịch tả lợn Châu Phi:

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy him do vi rút gây ra trên lợn. Bệnh gây sốt cao, xuất huyết nặng và có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Bệnh này chỉ lây nhiễm trên loài lợn (bao gồm lợn rừng và lợn nhà), không gây bệnh cho các loài động vật khác. Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi không lây sang người, bệnh lây chủ yếu trực tiếp từ lợn mắc bệnh sang lợn khỏe mạnh; ngoài ra, bệnh có thể lây lan gián tiếp thông qua thức ăn thừa dùng để chăn nuôi, phương tiện, dụng cụ chăn nuôi, qun áo có chứa chất mang vi rút.

Hiện nay, chưa có vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cho lợn. Vi rút gây bệnh Dịch tả lợn Châu Phi có sức đề kháng cao với môi trường. Ở nhiệt độ phòng, vi rút trong huyết thanh lợn sống được 18 tháng; vi rút trong máu giữ trong tủ lạnh có thể sống đến 06 năm. nhiệt độ càng lạnh, thì vi rút tồn tại càng lâu.

II. Tình hình dịch bệnh trên thế giới

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi được báo cáo lần đầu tiên vào năm 1921 tại Kenya. Đến năm 1957 bệnh Dịch tả lợn Châu Phi được phát hiện tại Châu Âu. Theo Tổ chức Thú y thế giới (OIE), từ năm 2017 đến 03/3/2019, đã có 20 quốc gia báo cáo có Dịch tả lợn Châu Phi; tổng cộng đã có hơn 1,08 triệu con lợn bệnh buộc phải tiêu hủy. Tại Trung Quốc từ 03/8/2018 đến 03/3/2019 đã có 108 ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại 28 tỉnh, đã có hơn 950 nghìn con lợn các loại buộc phải tiêu hủy.

III. Tình hình dịch bệnh trong nước

Từ ngày 01/02-03/3/2019, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 202 hộ, 64 thôn, 33 xã, 14 huyện của 07 tỉnh, thành phố (Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam và Hải Dương); tổng số lợn mắc bệnh và bị tiêu hủy là 4.231 con, tổng trọng lượng 297 tấn.

IV. Nhận định tình hình

Phần lớn thịt lợn tiêu thụ trong tỉnh Cà Mau được nhập từ tỉnh ngoài, trong khi đó với đặc thù địa bàn sông ngòi chằng chịt và nhiều tuyến đường (cả đường sông và đường bộ) chưa có Trạm kiểm dịch, nên khó kiểm soát động vật và sản phẩm động vật nhập vào tỉnh Cà Mau. Đây là khó khăn rt lớn đi với công tác kiểm dịch động vật vận chuyển, kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan từ bên ngoài vào tỉnh.

Phương thức chăn nuôi lợn chủ yếu là chăn nuôi nông hộ, nhỏ lẻ, theo kinh nghiệm truyền thống, chưa chủ động thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng vắc xin, tiêu độc khử trùng, vệ sinh phòng bệnh kém, cùng diễn biến bất thường của thời tiết, đặc biệt là thói quen tận dụng thức ăn thừa trong chăn nuôi... Do đó, khả năng xâm nhiễm lây lan mầm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào tỉnh Cà Mau trong thời gian tới rất cao.

B. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VỚI BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Căn cứ Luật thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thú y;

Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg , ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp;

Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 13/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn;

Căn cứ Quyết định số 4527/QĐ-BNN-TY ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;

Căn cứ Công điện khẩn số 1237/CĐ-BNN-TY ngày 22/2/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm soát buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm lợn để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ti phiên họp trực tuyến triển khai các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu phi ngày 04/3/2019.

II. MỤC TIÊU

- Chủ động giám sát, phát hiện sớm, nhằm giảm thiểu những nguy cơ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào tỉnh Cà Mau qua việc kiểm soát các hoạt động buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn xuất nhập tỉnh.

- Chủ động giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện sớm các trường hợp lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại Cà Mau để xử lý triệt để, không để lây lan ra diện rộng.

- Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến kinh tế, xã hội, môi trường do bệnh gây ra.

III. CÁC GIẢI PHÁP

1. Tình huống 1: Phòng ngừa khi bệnh Dịch tả lợn Châu Phi chưa xuất hiện ở tỉnh Cà Mau, nhưng đã xảy ra bệnh tại các tỉnh khác trên địa bàn cả nước (Hiện nay chúng ta đang ở tình huống 1).

1.1. Công tác chỉ đạo điều hành

Theo quy định của Luật Thú y, không thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh khi chưa công bố dịch, nhưng để chủ động hơn trong công tác phòng bệnh, yêu cầu UBND các cấp dự thảo sẵn Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; đồng thời kết hợp, lồng ghép với hoạt động của Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân các cấp, để chỉ đạo tốt các nhiệm vụ trong tình huống 1.

1.2. Công tác truyền thông

Theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh của các tỉnh đang có dịch để kịp thời tuyên truyền, đưa tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Tổ chức thông tin, tuyên truyền phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin Báo, Đài; hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin đến tất cả cán bộ thú y và cán bộ các Hội đoàn thể ở cơ sở, để các cán bộ này thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đến tất cả người chăn nuôi và toàn dân về tác hại cũng như những mối nguy, đường lây lan do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi gây ra và các biện pháp chủ động ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào tỉnh Cà Mau; đồng thời chú ý công tác tuyên truyền, tránh tạo ra hiểu lầm và gây hoang mang trong xã hội.

1.3. Công tác giám sát chủ động và cảnh báo dịch bệnh

Cán bộ Thú y xã phải giữ mối liên hệ chặt chẽ với Trưởng ấp và hộ chăn nuôi để theo dõi giám sát đàn lợn tại địa phương, phát hiện sớm những trường hợp lợn nghi mắc bệnh với các triệu chứng, bệnh tích điển hình của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; báo cáo kịp thời cơ quan Thú y huyện, tỉnh. Trạm Thú y huyện khi xác định ca bệnh nghi ngờ, tiến hành lấy mẫu (trước khi xử lý tiêu hủy theo quy định của pháp luật) gởi xét nghiệm để chẩn đoán xét nghiệm bệnh, báo cáo Chi cục Chăn nuôi và Thú y và phối hợp với chính quyền địa phương xử lý nhanh lợn mắc bệnh và áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.

Tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch tễ, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các biện pháp an toàn sinh học tại các cơ sở, hộ chăn nuôi. Đặc biệt cần tập trung vào đàn lợn tại các địa phương có tổng đàn chăn nuôi lớn, vùng có nguy cơ cao và các địa phương có nhiu khách du lịch, phương tiện vận chuyn ra, vào từ các địa phương đang có dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Thực hiện xét nghiệm bổ sung để xác định bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đối với những mẫu bệnh phẩm lợn được lấy từ các ổ dịch Lở mồm long móng và các bệnh khác, để xác định bệnh theo Công văn số 196/TY-DT ngày 01/02/2019 của Cục Thú y.

Chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng các trang thiết bị kỹ thuật, thuốc sát trùng (Benkocid,...), quần áo bảo hộ, dụng cụ cần thiết sẵn sàng ứng phó khi xảy ra dịch.

Tham gia các chương trình tập huấn từ Cục Thú y và hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn cho Thú y địa phương nhằm phục vụ tốt công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

1.4. Công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển và giết mổ

Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, các sản phẩm từ lợn ra vào tỉnh tại các Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật.

Đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh tăng cường tần suất hoạt động kiểm tra, giám sát việc vận chuyển, kinh doanh lợn và các sản phẩm lợn trên các tuyến đường ra vào địa bàn tỉnh.

Vận động, yêu cầu các chủ phương tiện vận tải hành khách cam kết không vận chuyển lợn sống và các sản phẩm có nguồn gốc từ lợn không rõ nguồn gốc trên các phương tiện vận tải hành khách. Phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện vận tải hành khách vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch.

Trưng hp nghi lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, thực hiện truy xuất nguồn gốc theo Luật an toàn thực phẩm và Thông tư số 74/2011/TT-BNN ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không đảm bảo an toàn.

Giám sát chặt chẽ quy trình giết mổ lợn đối với các cơ sở giết mổ; thực hiện tốt kế hoạch phối hợp kiểm dịch với Chi cục Chăn nuôi và Thú y các tỉnh trong việc đảm bảo nguồn lợn và sản phẩm từ lợn an toàn, đphục vụ nhu cầu của người dân trong tỉnh.

Bằng mọi biện pháp đảm bảo không để dịch bệnh lây lan qua đường vận chuyển và giết mổ.

1.5. Công tác quản lý chăn nuôi và an toàn sinh học

Thống kê đàn gia súc, nhằm quản lý tốt việc xuất nhập lợn, hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện tốt việc chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt; an toàn dịch bệnh; hướng dẫn xây dựng cơ sở chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh.

Phát động chiến dịch vệ sinh, khử trùng tiêu độc trong toàn tỉnh theo từng đợt phát động của Trung ương và địa phương. Định kỳ tổ chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn bằng vôi bột hoặc hóa chất (như Benkocid, Iodine,...); vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đối với người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi lợn đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh phòng dịch.

1.6. Đối với các hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi lợn

Cơ quan Thú y hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi chủ động áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi như: Hàng ngày vệ sinh chuồng trại chăn nuôi; vệ sinh, tiêu độc khử trùng các phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi, định kỳ phun hóa chất tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi; hạn chế tối đa việc ra, vào thăm cơ sở chăn nuôi, nhất là tại các cơ sở sản xuất lợn giống; có khu vực sát trùng ngay lối ra vào trại.

Cơ quan Thú y hướng dẫn chính quyền địa phương tổ chức cho các cơ sở chăn nuôi, buôn bán, giết mổ lợn cách nhận biết đối với bệnh dịch tả lợn Châu Phi và cam kết thực hiện 5 không theo đúng quy định của Luật thú y: Không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, chết; không vt lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.

Giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y cung cấp tài liệu tuyên truyền; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tổ chức lực lượng và cấp kinh phí cho hoạt động tuyên truyền tại địa phương mình.

2. Tình huống 2: Xử lý bệnh Dịch tả lợn Châu Phi khi dịch bệnh được phát hiện tại tỉnh Cà Mau.

2.1. Công tác chỉ đạo điều hành

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp tại địa bàn có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện hoặc nằm trong vùng bị dịch uy hiếp quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh theo quy định tại Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo điều hành các hoạt động tại địa phương.

Thực hiện chế độ báo cáo và công bố dịch trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời, huy động mọi nguồn lực của địa phương để thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp chống dịch.

2.2. Biện pháp tiêu hủy lợn bệnh và lợn tiếp xúc mầm bệnh

Không điều trị lợn bệnh, lợn nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Trường hợp 01 ổ dịch tại hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, gia trại, cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ không có chuồng riêng biệt: Đối với các địa phương lần đầu tiên phát hiện lợn bị bệnh Dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy toàn đàn trong vòng 24 giờ ktừ khi có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Việc tiêu hủy cũng được áp dụng đối với các đàn lợn xung quanh, liền kề với đàn lợn dương tính nhưng chưa được lấy mẫu xét nghiệm.

Trong vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, trong vòng 48 giờ việc tiêu hủy được áp dụng với đàn lợn bị bệnh có triệu chứng lâm sàng của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, không nhất thiết phải chờ có kết quả xét nghiệm, nhằm ngăn chặn dịch bệnh phát tán, lây lan diện rộng.

Đối với các trang trại chăn nuôi slượng lớn có nhiều dãy chuồng riêng biệt, thì tiêu hủy toàn bộ lợn trong chuồng, dãy chuồng có lợn bệnh; các dãy chuồng còn lại áp dụng các biện pháp an toàn sinh học và lấy mẫu giám sát định kỳ. Nếu phát hiện dương tính hoặc xét thấy có nguy cơ lây nhiễm cao, tiến hành tiêu hủy lợn trong toàn trang trại.

Trong khi chờ Trung ương bổ sung các quy định mới về hỗ trợ tiêu hủy đối với bệnh Dịch tả lợn Châu phi, các địa phương thực hiện việc hỗ trợ tài chính cho người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy theo quy định tại Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về Quy định mức hỗ trợ trực tiếp giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

2.3. Biện pháp khoanh vùng ổ dịch: dịch tại trại chăn nuôi lợn hoặc hộ gia đình chăn nuôi lợn trong một đơn vị cấp xã, nơi phát hiện vi rút Dịch tả lợn Châu Phi.

Vùng dịch là xã, phường, thị trấn nơi có dịch: Thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 01 lần/ngày trong vòng 01 tuần đầu tiên; 03 lần/tuần trong 02-03 tuần tiếp theo; đồng thời theo dõi lâm sàng và lấy mẫu xét nghiệm bất kỳ con lợn nào có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh để xác định vi rút Dịch tả lợn Châu Phi.

Vùng bị dịch uy hiếp: Trong phạm vi 03 km xung quanh ổ dịch, thực hiện việc tng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 01 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 03 lần/tuần trong 2-3 tuần tiếp theo; đồng thời theo dõi lâm sàng và lấy mẫu xét nghiệm bất kỳ con lợn nào có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh đxác định vi rút Dịch tả lợn Châu Phi.

Vùng đệm: Trong phạm vi 10 km xung quanh dịch, thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc với tần suất 01 lần/tuần liên tục trong vòng 1 tháng kể từ khi có ổ dịch; đồng thời thực hiện việc theo dõi lâm sàng và lấy mẫu xét nghiệm bất kỳ con lợn nào có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh để xác định vi rút Dịch tả lợn Châu Phi.

2.4. Biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi

Hướng dẫn và giám sát các cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở chăn nuôi lợn giống thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt. Định kỳ tổ chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn bằng vôi bột hoặc hóa chất; hằng ngày thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn.

Thời điểm tái đàn sau dịch: 30 ngày kể từ khi tiêu hủy lợn bệnh và đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, cơ sở từng bước nuôi tái đàn với số lượng khoảng 10% tổng số lợn có thnuôi tại cơ sở. Sau khi nuôi tái đàn được 30 ngày, thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm, nếu tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, khi đó mới nuôi tái đàn với số lượng có thể lên đến 100% tổng số lợn có thể nuôi tại cơ sở.

2.5. Biện pháp kiểm soát vận chuyển

Nghiêm cấm vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn kể cả các sản phẩm đã qua chế biến ra vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp. Cơ sở chăn nuôi trong vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp đã được cấp “Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật” đối với các bệnh khác, có thể được phép vận chuyn ra ngoài dưới sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền của địa phương sau khi đã lấy mẫu xét nghiệm âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Căn cứ tình hình thực tế, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh sẽ tham mưu đề xuất điều chỉnh, xác định vùng bị dịch uy hiếp cho phù hợp để áp dụng giải pháp dừng vận chuyển.

Không vận chuyển lợn con, lợn giống ra, vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp để nuôi tái đàn khi chưa có hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y.

Đối với lợn trưởng thành hoặc trong trường hợp chủ cơ sở nuôi lợn có nhu cầu giết mổ lợn, được phép giết mổ lợn dưới sự giám sát của Cán bộ Thú y với điều kiện kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Thịt lợn và sản phẩm thịt lợn chỉ được phép tiêu thụ trong phạm vi vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm.

2.6. Biện pháp chủ động giám sát và cảnh báo dịch bệnh

Hướng dẫn người chăn nuôi, thú y cơ sở tăng cường theo dõi, giám sát đàn lợn; nếu phát hiện lợn bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, lợn chết không rõ nguyên nhân hoặc lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc thì báo cơ quan thú y địa phương lấy mẫu (trước khi xử lý tiêu hủy theo quy định của pháp luật) để chẩn đoán, xét nghiệm bệnh; cần tập trung đối với đàn lợn tại vùng bị dịch uy hiếp hoặc vùng giám sát.

Tổ chức lấy mẫu đối với lợn nghi mắc bệnh, lợn chết không rõ nguyên nhân để xét nghiệm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Các biện pháp khác thực hiện tương tự như khi chưa phát hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Đối với tình huống 1

Sử dụng nguồn kinh phí phòng chống dịch động vật được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hàng năm.

2. Đối với tình huống 2:

Bổ sung kinh phí khi công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Giao Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đi ngân sách và btrí kinh phí thực hiện theo đề nghị của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Là cơ quan thường trực phòng, chống dịch bệnh, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này và tăng cường nguồn lực cho hệ thng thú y đ hoàn thành tt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thực hiện tốt các biện pháp chuyên môn để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời các tình huống khẩn cấp theo diễn biến tình hình dịch bệnh; tổ chức bộ phận thường trực, cập nhật thông tin, báo cáo theo quy định.

Kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết đứng phó dịch, như chuẩn bị vật tư, hóa chất, nhân lực và các phương án cụ thể trong mỗi tình huống dịch. Kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai công tác phòng chống dịch.

Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng; tăng cường các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng, nâng cao sức đề kháng cho đàn gia súc; tuyệt đối không nhập con giống không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch; cần kiểm soát tốt nguồn thức ăn, các phương tiện vận chuyển ra vào trại; khuyến cáo người dân khi phát hiện lợn có dấu hiệu bệnh Dịch tả lợn Châu Phi phải báo ngay với thú y cơ sở hoặc chính quyền địa phương, không tự ý xử lý đối với các trường hợp có dấu hiệu nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Tuân thủ quy trình kiểm dịch và tiêu độc khử trùng các phương tiện vận chuyển gia súc tại các Trạm kiểm dịch đầu mối giao thông; quy trình nhập lợn và kiểm soát giết mổ; các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, tuyên truyền người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh.

Thực hiện tốt chương trình phối hợp với các tỉnh trong công tác phối hợp kiểm dịch động vật để chủ động phòng, chống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Chủ động hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các ban, ngành triển khai các biện pháp chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Thành lập 10 Đội ứng phó nhanh để ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu phi xâm nhiễm vào tỉnh Cà Mau bao gồm:

- Đội số 1 (Đội Cấp tỉnh), do Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y làm Đội trưởng. Thực hiện nhiệm vụ tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo về công tác chuyên môn và điều hành các đội phản ứng nhanh cấp huyện.

- Đội phản ứng nhanh số 2 đến số 10 (Đội cấp huyện: mỗi huyện, thành phố 1 Đội) do Trưởng trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện làm Đội trưởng. Thực hiện nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ các phòng, ban địa phương tổ chức triển khai kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi tại địa bàn.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện

Huy động cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện, thành phố. Xây dựng kế hoạch và bố trí đầy đủ kinh phí để tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại địa phương.

Thực hiện chế độ báo cáo dịch bệnh, công bố dịch, hết dịch và thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh (khi công bố dịch) theo quy định. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Tăng cường công tác kiểm tra liên ngành, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành để triển khai các biện pháp phòng, chng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đạt hiệu quả cao nhất.

Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chng dịch theo nội dung kế hoạch này.

3. Sở Tài chính

Phối hợp các ngành chức năng thẩm định kinh phí, tham mưu đxuất Ủy ban nhân dân tỉnh kinh phí phục vụ công tác phòng, chng dịch theo kế hoạch của ngành chức năng trình. Hướng dẫn, đôn đốc đơn vị sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

4. Công an tỉnh

Cử lực lượng tham gia, phối hợp các Đội kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật để tăng cường kiểm soát, phát hiện xử lý các hoạt động vận chuyển, buôn bán lợn và sản phẩm từ lợn trái phép.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Định hướng thông tin tuyên truyền bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, tránh trường hợp tuyên truyền, phản ánh không chính xác, làm người dân hoang mang, cùng lúc bán chạy lợn, dẫn đến giá lợn giảm, gây thiệt hại kinh tế cho người nuôi lợn. Phối hợp với ngành nông nghiệp thường xuyên thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về diễn biến và nguy cơ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, để người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống bệnh.

6. Sở Giao thông vận tải

Phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo cấm vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn chưa qua kiểm dịch trên các phương tiện giao thông công cộng; chỉ đạo các bến xe, tàu phối hợp với các ngành có liên quan trong kiểm soát dịch bệnh.

7. Cục Quản lý thị trường

Bổ sung nhiệm vụ về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đối với Ban Chỉ đạo 389.

Phối hợp với lực lượng Thú y, Công an, Thanh tra giao thông vận tải đấu tranh, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc trên thị trường.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế hướng dẫn các biện pháp xử lý môi trường phục vụ công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

9. Các tổ chức đoàn thể

Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, Hội viên, Đoàn viên huy động lực lượng tích cực tham gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND cấp huyện triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp nêu trên; thường xuyên theo dõi tình hình, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo kịp thời./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 379/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu379/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2019
Ngày hiệu lực12/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 379/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 379/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 379/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu379/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýLê Văn Sử
        Ngày ban hành12/03/2019
        Ngày hiệu lực12/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 379/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Cà Mau

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 379/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Cà Mau

         • 12/03/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/03/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực