Quyết định 379/QĐ-UBND

Quyết định 379/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt danh sách các bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng cao năm 2008 tỉnh Điện Biên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 379/QĐ-UBND phê duyệt danh sách các bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình phát triển KTXH vùng cao 2008 tỉnh Điện Biên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 379/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 11 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KT- XH VÙNG CAO NĂM 2008 TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số: 02/NQ-TU ngày 06/7/2001 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên) và Nghị quyết số 22/2001/NQ-HĐ ngày 03/8/2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên) khóa XI; Kỳ họp thứ 5 về phát triển kinh tế - xã hội vùng cao giai đoạn 2001 – 2010; Nghị quyết số: 15/2004/NQ-HĐND ngày 28/7/2004 về việc điều chỉnh bổ sung Quy chế quản lý và chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng cao;
Căn cứ Quyết định số: 44/2004/QĐ-UB ngày 06/8/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế quản lý và chính sách đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng cao giai đoạn đến 2010;
Xét Tờ trình số: 74/BDT-CSDT ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Ban Dân tộc về việc đề nghị phê duyệt danh sách các bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình phát triển KT-XH vùng cao năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách các bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình phát triển KT-XH vùng cao năm 2008 như sau:

Tổng số bản được đầu tư là 252 bản.

Trong đó:

- Tiếp tục đầu tư: 225 bản;

- Đầu tư mới: 27 bản

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Căn cứ vào Quyết định này, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo quy định hiện hành; thực hiện việc báo cáo định kỳ về Ban Dân tộc để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Ban Dân tộc có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đúng tiến độ và các quy định hiện hành; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tiến độ triển khai thực hiện của các huyện, thị xã, thành phố nhằm đảm bảo kế hoạch đề ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc; Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nhân

TỔNG HỢP KẾT QUẢ

RÀ SOÁT BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÙNG CAO ĐẦU TƯ NĂM 2008
(Kèm theo Quyết định số: 379/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

Số TT

Huyện, xã

Thôn, bản đặc biệt khó khăn đầu tư năm 2008

Ghi chú

Bản

1

2

3

4

5

84

252

TỔNG SỐ

 

 

13

36

HUYỆN TUẦN GIÁO

 

 

1

 

Mường Thín

 

 

 

1

 

Bản Thẩm Xả

 

 

2

 

Bản Chứn

 

 

3

 

Bản Yên

 

 

4

 

Bản Hốc

 

2

 

Xã Ta Ma

 

 

 

5

 

Bản Thớ Tỷ

 

 

6

 

Bản Phiêng Cải

 

3

 

Xã Nà Xáy

 

 

 

7

 

Bản Khong Tở

 

 

8

 

Bản Phai Mướng

 

 

9

 

Bản Nậm Cá

 

4

 

Xã Phình Sáng

 

 

 

10

 

Bản Háng Á

 

 

11

 

Bản Mý Làng A

 

 

12

 

Bản Mý Làng B

 

5

 

Xã Chiềng Sinh

 

 

 

13

 

Bản Ta Cơn

 

6

 

Xã Tênh Phông

 

 

 

14

 

Bản Huổi Anh

 

 

15

 

Bản Xá Tự

 

7

 

Xã Pú Nhung

 

 

 

16

 

Bản Tênh Lá

 

8

 

Xã Toả Tình

 

 

 

17

 

Bản Hua Xa A

 

9

 

Xã Quài Nưa

 

 

 

18

 

Bản Cọ

 

10

 

Xã Quài Tở

 

 

 

19

 

Bản Hua Ca

 

 

20

 

Bản Thẩm Pao

 

11

 

Xã Mường Mùn

 

 

 

21

 

Bản Huổi Lốt

 

 

22

 

Bản Hỏm

 

 

23

 

Bản Huổi Khạ

 

 

24

 

Bản Hua Mức I + II

 

 

25

 

Bản Hát Lấu

 

 

26

 

Bản Thẩm Táng

 

 

27

 

Bản Huổi Cáy

 

 

28

 

Bản Pú Piến

 

12

 

Xã Mùn Chung

 

 

 

29

 

Bản Nà Tòng

 

 

30

 

Bản Pá Tong

 

 

31

 

Bản Co Sản

 

 

32

 

Bản Nậm Bay

 

13

 

Xã Quài Cang

 

 

 

33

 

Bản Ten Cá

 

 

34

 

Bản Cuông

 

 

35

 

Bản Phung

 

 

36

 

Bản Sái Trong

 

9

20

HUYỆN MƯỜNG ẢNG

 

 

1

 

Xã Ẳng Tở

 

 

 

1

 

Bản Cha Cuông

 

 

2

 

Bản Tọ Cuông

 

 

3

 

Bản Tọ Nọ

 

2

 

Xã Ẳng Nưa

 

 

 

4

 

Bản Tin Tốc

 

3

 

Xã Búng Lao

 

 

 

5

 

Bản Pá Tong

 

4

 

Xã Xuân Lao

 

 

 

6

 

Bản Hua Pí

 

 

7

 

Bản Thẩm Trẩu

 

 

8

 

Bản Pí

 

5

 

Xã Mường Lạn

 

 

 

9

 

Bản Nhộp

 

 

10

 

Bản Pá Nậm

 

 

11

 

Bản Xuân Lứa

 

6

 

Xã Nậm Lịch

 

 

 

12

 

Bản Lịch Tở

 

 

13

 

Bản Ít Nọi

 

7

 

Xã Mường Đăng

 

 

 

14

 

Bản Pọng

Đầu tư mới năm 2008

 

15

 

Bản Chan I

Đầu tư mới năm 2008

8

 

Xã Ngối Cáy

 

 

 

16

 

Bản Ngối

 

9

 

Xã Ẳng Cang

 

 

 

17

 

Bản Hua Nà

 

 

18

 

Bản Cói

 

 

19

 

Bản Hua Nguống

 

 

20

 

Bản Co En

 

14

31

HUYỆN MƯỜNG CHÀ

 

 

1

 

Xã Xá Tổng

 

 

 

1

 

Bản Trung Gênh

 

 

2

 

Bản Xả Phình 1

 

 

3

 

Bản Háng Lìa

 

2

 

Xã Hừa Ngài

 

 

 

4

 

Bản Huổi Pấng

Đầu tư mới năm 2008

 

5

 

Bản Hừa Ngài

 

 

6

 

Bản Pa Soan 1

 

 

7

 

Bản Há La Chủ

 

 

8

 

Bản Huổi Ít

Đầu tư mới năm 2008

3

 

Xã Huổi Lèng

 

 

 

9

 

Bản Huổi Lèng

Đầu tư mới năm 2008

4

 

Xã Pa Ham

 

 

 

10

 

Bản Cứu Táng

 

 

11

 

Bản Hô Cút

 

 

12

 

Bản Phiêng Đất B

Đầu tư mới năm 2008

5

 

Xã Mường Mươn

 

 

 

13

 

Bản Huổi Nhả

 

 

14

 

Bản Pú Chả

 

 

15

 

Bản Huổi Meo

 

 

16

 

Bản Huổi Kết Tinh

Đầu tư mới năm 2008

6

 

Xã Si Pa Phìn

 

 

 

17

 

Bản Phi Lĩnh

 

7

 

Xã Mường Tùng

 

 

 

18

 

Bản Huổi Điết

 

 

19

 

Bản Púng Trạng

 

8

 

Xã Chà Nưa

 

 

 

20

 

Bản Cấu

Đầu tư mới năm 2008

9

 

Xã Chà Tở

 

 

 

21

 

Bản Hô Hằng

 

 

22

 

Bản Nà Mười

Đầu tư mới năm 2008

 

23

 

Bản Nậm Chua

 

10

 

Xã Ma Thì Hồ

 

 

 

24

 

Bản Huổi Mí

Đầu tư mới năm 2008

 

25

 

Bản Làng Dung

Đầu tư mới năm 2008

11

 

Xã Na Sang

 

 

 

26

 

Bản Huổi Xưa

 

12

 

Xã Sa Lông

 

 

 

27

 

Bản Pu Ca

Đầu tư mới năm 2008

 

28

 

Bản Sa Lông 2

Đầu tư mới năm 2008

13

 

Xã Phìn Hồ

 

 

 

29

 

Bản Phìn Hồ B

 

14

 

Xã Nậm Khăn

 

 

 

30

 

Bản Nậm Pang

 

 

31

 

Bản Huổi Văng

 

11

32

HUYỆN ĐIỆN BIÊN

 

 

1

 

Xã Thanh An

 

 

 

1

 

Bản Co Chai

 

2

 

Xã Thanh Nưa

 

 

 

2

 

Bản Co Pục

 

 

3

 

Bản Xá Nhù

 

 

4

 

Bản Pa Sáng

 

3

 

Xã Mường Pồn

 

 

 

5

 

Bản Tin Tốc

 

4

 

Xã Mường Phăng

 

 

 

6

 

Bản Khẩu Cắm

 

 

7

 

Bản Ten

 

 

8

 

Bản Muông

 

 

9

 

Bản Hạ

 

 

10

 

Bản Kéo

 

 

11

 

Bản Công

 

5

 

Xã Nà Tấu

 

 

 

12

 

Bản Hua Luống

 

 

13

 

Bản Phiêng Ban

 

6

 

Xã Nà Nhạn

 

 

 

14

 

Bản Nậm Khẩu Hú

 

 

15

 

Bản Na Pen 1

 

 

16

 

Bản Na Pen 2

 

 

17

 

Bản Na Pen 3

 

7

 

Xã Pa Thơm

 

 

 

18

 

Bản Sa Cuông

 

 

19

 

Bản Huổi Moi

 

8

 

Xã Núa Ngam

 

 

 

20

 

Bản Sái Lương

 

 

21

 

Bản Hẹ Trên

 

 

22

 

Bản Hẹ Dưới

 

 

23

 

Bản Loọng Sọt

 

9

 

Xã Mường Nhà

 

 

 

24

 

Bản Na Hươm

 

 

25

 

Bản Hin Phon

 

 

26

 

Bản Huổi Chanh

 

 

27

 

Bản Khon Kén

 

10

 

Xã Mường Lói

 

 

 

28

 

Bản Huổi Cảnh

 

 

29

 

Bản Tin Tốc

 

 

30

 

Bản Pá Trả

 

 

31

 

Bản Mốc C5

 

11

 

Xã Thanh Luông

 

 

 

32

 

Bản Hua Pe

 

9

26

HUYỆN MƯỜNG NHÉ

 

 

1

 

Xã Chà Cang

 

 

 

1

 

Bản Hô Hài

 

 

2

 

Bản Nậm Tin 3

 

2

 

Xã Nà Hỳ

 

 

 

3

 

Bản Nậm Chua 4

Đầu tư mới năm 2008

 

4

 

Bản Vàng Đán Mông

 

3

 

Xã Nà Khoa

 

 

 

5

 

Bản Nậm Nhừ 3

 

 

6

 

Bản Huổi Lụ 2

 

 

7

 

Bản Nậm Chẩn

 

4

 

Xã Nà Bủng

 

 

 

8

 

Bản Púng Ham Xoong 1

 

 

9

 

Bản Huổi Dạo

Đầu tư mới năm 2008

 

10

 

Bản Nộc Cốc

Đầu tư mới năm 2008

5

 

Xã Mường Toong

 

 

 

11

 

Bản Nậm Xả

Đầu tư mới năm 2008

 

12

 

Bản Nậm Hính 1

 

 

13

 

Bản Nậm Pan 1

 

 

14

 

Nậm Hính 2

Đầu tư mới năm 2008

6

 

Xã Quảng Lâm

 

 

 

15

 

Bản Dền Thàng

 

 

16

 

Bản Na Co Sa

 

 

17

 

Bản Huổi Thủng 2

 

 

18

 

Bản Huổi Quang

 

7

 

Xã Nậm Kè

 

 

 

19

 

Bản Pá Mỳ 1

 

 

20

 

Bản Chuyên Gia 1

 

 

21

 

Bản Huổi Khon 1

 

8

 

Xã Mường Nhé

 

 

 

22

 

Bản Huổi Lúm

 

 

23

 

Bản Vang Hồ

 

9

 

Xã Chung Chải

 

 

 

24

 

Bản Nậm Vì

Đầu tư mới năm 2008

10

 

Xã Pa Tần

 

 

 

25

 

Bản Huổi Khương

 

 

26

 

Bản Huổi Tang

 

13

60

HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

 

 

1

 

Xã Na Son

 

 

 

1

 

Bản Trung Phu

 

 

2

 

Bản Lọng Chuông

 

 

3

 

Bản Bó

 

2

 

Xã Pú Nhi

 

 

 

4

 

Bản Huổi Tao A

 

 

5

 

Bản Phù Lồng A

 

 

6

 

Bản Pu Nhi B

 

3

 

Xã Noong U

 

 

 

7

 

Bản Thanh Ngám

 

 

8

 

Bản Tà Té B

 

 

9

 

Bản Tìa Mùng B

 

4

 

Xã Xa Dung

 

 

 

10

 

Bản Nà Sản A

 

 

11

 

Bản Chóng B

 

 

12

 

Bản Sa Dung C

 

 

13

 

Bản Mường Tỉnh A

 

 

14

 

Bản Mường Tỉnh B

 

 

15

 

Bản Thẩm Mỹ B

 

 

16

 

Bản Nà Sản B

 

5

 

Xã Phì Nhừ

 

 

 

17

 

Bản Páo Sinh

 

 

18

 

Bản Chống Sư

 

 

19

 

Bản Từ Xa

 

6

 

Xã Chiềng Sơ

 

 

 

20

 

Bản Thẩm Trẩu

 

 

21

 

Bản Cang A

 

 

22

 

Bản Cang B

 

 

23

 

Bản Nà Ly

 

 

24

 

Bản Pá Hịa B

 

 

25

 

Bản Nặm Mắn B

 

 

26

 

Bản Co Mỵ

 

 

27

 

Bản Huổi Tấu

 

7

 

Xã Háng Lìa

 

 

 

28

 

Bản Háng Tây

 

 

29

 

Bản Huổi Sông

 

 

30

 

Bản Huổi Va A

 

 

31

 

Bản Huổi Va B

 

 

32

 

Bản Huổi Tống A

 

 

33

 

Bản Huổi Tống B

 

8

 

Xã Tìa Dình

 

 

 

34

 

Bản Tào La

 

 

35

 

Bản Tìa Dình A

 

 

36

 

Bản Tìa Dình B

 

 

37

 

Bản Chua Ta A

 

9

 

Xã Keo Lôm

 

 

 

38

 

Bản Tìa Ghếnh

 

 

39

 

Bản Chóp Ly

 

 

40

 

Bản Huổi Múa B

 

 

41

 

Bản Sam Măn

 

 

42

 

Bản Keo Lôm 2

 

10

 

Xã Luân Giói

 

 

 

43

 

Bản Phiêng Muông

 

 

44

 

Bản Co Cưởm

 

 

45

 

Bản Phiêng Kên

 

11

 

Xã Phình Giàng

 

 

 

46

 

Bản Sa Vua A

 

 

47

 

Bản Sa Vua B

 

 

48

 

Bản Pa Cá A

 

 

49

 

Bản Phì Xua B

 

 

50

 

Bản Huổi Có

 

12

 

Xã Pú Hồng

 

 

 

51

 

Bản Nà Nếnh A

Đầu tư mới năm 2008

 

52

 

Bản Pú Hồng B

 

 

53

 

Bản Tin Tốc

 

 

54

 

Bản Nà Nếnh B

 

 

55

 

Bản Nà Nếnh C

 

 

56

 

Bản Phiêng Muông B

 

13

 

Xã Mường Luân

 

 

 

57

 

Bản Co Kham

 

 

58

 

Bản Nà Sản

 

 

59

 

Bản Mường Luân 2

 

 

60

 

Bản Pá Pao 2

 

11

43

HUYỆN TỦA CHÙA

 

 

1

 

Xã Tủa Thàng

 

 

 

1

 

Bản Phi Dàng 1

 

 

2

 

Bản Phi Dàng 2

 

2

 

Xã Mường Đun

 

 

 

3

 

Bản Túc

 

 

4

 

Bản Kép

 

3

 

Xã Xá Nhè

 

 

 

5

 

Bản Sông A

 

 

6

 

Bản Trung Dù

 

 

7

 

Bản Pàng Dề A2

 

4

 

Xã Sính Phình

 

 

 

8

 

Bản Thôn 3

 

 

9

 

Bản Háng Đề Dê 1

 

 

10

 

Bản Phi Dinh 2

 

 

11

 

Bản Trại Trường

 

 

12

 

Bản Thôn 4

Đầu tư mới năm 2008

 

13

 

Bản Đề Dê Hu 2

Đầu tư mới năm 2008

5

 

Xã Trung Thu

 

 

 

14

 

Bản Phình Hồ Ke

 

 

15

 

Bản Đề Bâu

 

 

16

 

Bản Háng Cô Tâu

 

 

17

 

Bản Trung Thu

Đầu tư mới năm 2008

6

 

Xã Tả Phình

 

 

 

18

 

Bản Cù Dì Sang

 

 

19

 

Bản Tủa Chử Phùng

 

 

20

 

Bản Là Sa

Đầu tư mới năm 2008

7

 

Xã Tả Sìn Thàng

 

 

 

21

 

Bản Háng Sùa

 

 

22

 

Bản Páo Tỉnh Làng 2

Đầu tư mới năm 2008

 

23

 

Bản Háng Trơ

 

8

 

Xã Lao Xả Phình

 

 

 

24

 

Bản Thôn 3

Đầu tư mới năm 2008

 

25

 

Thôn 1

 

9

 

Xã Sín Chải

 

 

 

26

 

Bản Trung Gà Bua

 

 

27

 

Bản Hấu Chua

 

 

28

 

Bản Cáng Chua 1

 

 

29

 

Bản Háng Là

 

10

 

Xã Huổi Só

 

 

 

30

 

Bản Hồng Ngài

 

 

31

 

Bản Can Hồ

 

 

32

 

Bản Háng Pàng

 

 

33

 

Bản Tù Cha

 

 

34

 

Thôn 1

 

11

 

Xã Mường Báng

 

 

 

35

 

Bản Từ Ngài 1

 

 

36

 

Bản Từ Ngài 2

 

 

37

 

Bản Đông Phi 1

 

 

38

 

Bản Sống Ún

Đầu tư mới năm 2008

 

39

 

Bản Pú Ôn

 

 

40

 

Bản Kể Cải

 

 

41

 

Bản Tơ Mang

 

 

42

 

Bản Háng Trở 2

 

 

43

 

Bản Nà Áng

 

2

2

THỊ XÃ MƯỜNG LAY

 

 

1

 

Xã Lay Nưa

 

 

 

1

 

Bản Nậm Cản

 

2

 

Phường Sông Đà

 

 

 

2

 

Bản Huổi Min

 

2

2

TP ĐIỆN BIÊN PHỦ

 

 

1

 

Xã Thanh Minh

 

 

 

1

 

Bản Huổi Lơi

 

2

 

Phường Noong Bua

 

 

 

2

 

Bản Kê Nênh

 

Tổng số: 252 bản thuộc 84 xã

- Tiếp tục đầu tư là: 225 bản

- Đầu tư mới năm 2008 là: 27 bản

Tổng vốn: 15.120,00 tr.đ (60,0 tr.đ/bản/năm)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 379/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu379/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2008
Ngày hiệu lực11/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 379/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 379/QĐ-UBND phê duyệt danh sách các bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình phát triển KTXH vùng cao 2008 tỉnh Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 379/QĐ-UBND phê duyệt danh sách các bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình phát triển KTXH vùng cao 2008 tỉnh Điện Biên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu379/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýHoàng Văn Nhân
        Ngày ban hành11/04/2008
        Ngày hiệu lực11/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 379/QĐ-UBND phê duyệt danh sách các bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình phát triển KTXH vùng cao 2008 tỉnh Điện Biên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 379/QĐ-UBND phê duyệt danh sách các bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình phát triển KTXH vùng cao 2008 tỉnh Điện Biên

            • 11/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực