Quyết định 3792/QĐ-UBND

Quyết định 3792/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch kiểm tra thực hiện Chương trình nhánh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị giai đoạn 2011 - 2015 và triển khai Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 3792/QĐ-UBND nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3792/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NHÁNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 VÀ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2013 về phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình nhánh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 6284/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 622/TTr-SNV ngày 24 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chương trình nhánh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị giai đoạn 2011 - 2015 và triển khai Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
-
Thường trực Thành ủy;
-
Thường trực HĐND. TP;
-
TTUB: CT, các PCT;
-
Văn phòng Thành ủy;
-
Ban Tổ chức Thành ủy;
-
Các Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Hội đồng thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và đào tạo theo nhu cu xã hội của Thành phố giai đoạn 2011 - 2020;
-
Sở Nội vụ (02 bản);
-
Quận - Huyện ủy;
-
VPUB: Các PVP;
-
Các Phòng Chuyên viên;
-
Lưu:VT, (Vx-Vn) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NHÁNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 VÀ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày     tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

Căn cứ Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố ln IX về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015;

Căn cứ Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2013 về phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình nhánh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015;

Căn cứ Quyết định số 6284/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của Thành phố năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị giai đoạn 2011 – 2015 và triển khai Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Kiểm tra việc thực hiện Chương trình nhánh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hệ thống chính trị, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị nhằm nắm bắt tình hình thực hiện và đôn đốc, hỗ trợ việc thực hiện các nội dung Chương trình nhánh đạt hiệu quả.

- Kiểm tra công tác tổ chức, triển khai thực hiện Đề án thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định, đảm bảo khách quan, công bằng, minh bạch, tạo bước đột phá về công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Qua kiểm tra, phát hiện những tồn tại, khó khăn kịp thời tháo gỡ, hỗ trợ và báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, giúp cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị về công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý có năng lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hoàn thành mục tiêu đề ra.

- Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt báo cáo tổng kết thực hiện năm 2014, giai đoạn 2011 – 2015 có chất lượng; phối hợp chặt chẽ, phát huy tính chủ động, tích cực và tạo điều kiện cho công tác kiểm tra đạt kết quả tốt.

II. ĐỐI TƯỢNG

- Các Sở - ngành thuộc Thành phố;

- Các Quận – Huyện ủy;

- Ủy ban nhân dân các quận – huyện thuộc Thành phố.

III. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Về thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị:

- Việc triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương (cụ thể: công tác xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2011 – 2015, kế hoạch thực hiện hàng năm,...).

- Kết quả thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị năm 2014 tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Kết quả thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị giai đoạn 2011 – 2015 tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Phương hướng, giải pháp thực hiện năm 2015 và các năm tiếp theo.

2. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:

- Việc triển khai thực hiện Quyết định số 6284/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của Thành phố năm 2014;

- Việc xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong và ngoài nước của các cơ quan, đơn vị năm 2014;

- Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014 và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2015.

3. Về triển khai Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương:

- Công tác quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tại Thành phố;

- Công tác chỉ đạo, phối hợp của cấp ủy, các phòng, ban liên quan trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại cơ quan, đơn vị;

- Kết quả các kỳ thi tuyển, quy trình công bố kết quả, bổ nhiệm, quy hoạch, phân công nhiệm vụ sau thi tuyển; kế hoạch năm 2015 và những năm tiếp theo.

4. Phương hướng thực hiện năm 2015, những năm tiếp theo và đề xuất, kiến nghị (nếu có):

- Nêu rõ các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế và phương hướng thực hiện năm 2015 và những năm tiếp theo đđạt được các chỉ tiêu đề ra.

- Những kiến nghị, đề xuất với Ủy ban nhân dân Thành phố, Trung ương để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA

1. Đồng chí Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng đoàn;

2. Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Phó Trưởng đoàn;

3. Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Phó Trưởng đoàn;

4. Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Thành viên;

5. Đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thành viên;

6. Đại diện lãnh đạo Phòng Công chức – Viên chức thuộc Sở Nội vụ, Thành viên;

7. Đại diện lãnh đạo Phòng Cán bộ thuộc Ban Tổ chức Thành ủy, Thành viên.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ LỊCH KIỂM TRA

- Thời gian: dự kiến đợt kiểm tra bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm 2014 đến ngày 28 tháng 11 năm 2014.

- Địa điểm, lịch kiểm tra và danh sách các cơ quan, đơn vị kiểm tra sẽ có thông báo cụ thể cho các cơ quan, đơn vị để chuẩn bị.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ:

Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy:

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch, xây dựng lịch kiểm tra báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và gửi các cơ quan, đơn vị để chuẩn bị.

- Xây dựng đề cương báo cáo, hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Chương trình nhánh và công tác triển khai, thực hiện Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra trình Ủy ban nhân dân Thành phố và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thực hiện Chương trình nhánh.

2. Ban Tổ chức Thành ủy:

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn các quận – huyện ủy báo cáo việc thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của khối Đảng, đoàn thể;

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của Khối Đảng, đoàn thể Thành phố và đề xuất, kiến nghị gửi Sở Nội vụ tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Sở Tài chính:

- Phối hợp với Sở Nội vụ và Ban Tổ chức Thành ủy kiểm tra và hướng dẫn việc sử dụng ngân sách Nhà nước trong thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 1930/QĐ-UBND.

- Đề xuất những nội dung liên quan đến sử dụng kinh phí trong thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị và gửi Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo chung.

4. Các Sở - ngành, quận – huyện thuộc Thành phố:

a) Chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ kiểm tra (theo Đề cương báo cáo đính kèm Kế hoạch):

- Đối với các quận – huyện: chuẩn bị 02 báo cáo, cụ thể:

+ Báo cáo của Quận – Huyện ủy (kèm theo các kế hoạch) về thực hiện các nội dung kiểm tra của khối Đảng, đoàn thể quận – huyện;

+ Báo cáo của Ủy ban nhân dân quận – huyện (kèm theo các kế hoạch) về thực hiện các nội dung kiểm tra của khối Nhà nước quận – huyện.

- Đối với các Sở - ngành Thành phố: Báo cáo của Sở - ngành kèm theo các kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị.

b) Cử nhân sự tham dự kiểm tra đúng thành phn, cụ thể:

Đối với Khối quận – huyện:

- Đại diện lãnh đạo quận – huyện ủy;

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận – huyện;

- Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức quận – huyện ủy;

- Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ và các phòng ban, đơn vị có liên quan.

Đối với Khối Sở - ngành Thành phố:

- Đại diện lãnh đạo Sở - ngành;

- Đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ (đối với các cơ quan, đơn vị có Phòng Tổ chức cán bộ) hoặc Văn phòng Sở - ngành và các phòng ban, đơn vị có liên quan.

c) Các cơ quan, đơn vị được chọn làm địa điểm kiểm tra:

Chuẩn bị đy đủ cơ sở vật chất và tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra thực hiện tốt công tác.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh cho Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

VỀ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NHÁNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 VÀ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (DÀNH CHO KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ, MẶT TRẬN TỔ QUỐC THUỘC CÁC QUẬN – HUYỆN ỦY)

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tình hình trin khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị:

- Theo Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần IX về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015;

- Theo Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nhánh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015 (gọi tắt là Quyết định số 1930/QĐ-UBND).

- Việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình nhánh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Liệt kê các văn bản, kế hoạch địa phương, cơ quan, đơn vị đã ban hành để triển khai thực hiện Chương trình nhánh tại đơn vị giai đoạn 5 năm và hàng năm.

2. Trin khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị:

- Theo các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc của Thành ủy, Thành phố hàng năm;

- Theo các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khối Đảng, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc của cơ quan, đơn vị.

3. Trin khai Đề án thi tuyn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương:

- Công tác quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tại Thành phố;

- Công tác chỉ đạo, phối hợp của cấp ủy với các phòng, ban liên quan trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại cơ quan, đơn vị;

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2014

1. Về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo chỉ tiêu Kế hoạch tính đến hết năm 2014:

- Thực hiện thống kê báo cáo chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc của địa phương, đơn vị theo các tiêu chí của Quyết định số 1930/QĐ-UBND phân tích cụ thể số liệu, tỷ lệ % đạt kế hoạch theo các chỉ tiêu đề ra và hoàn chỉnh Phụ lục 1 theo mẫu đính kèm;

(Trình bày theo mẫu tại Điểm 2, Mục VI, Phần A Báo cáo số 212/BC-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sơ kết 3 năm (2011 – 2013) thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh và phương hướng thực hiện giai đoạn 2014 – 2015).

2. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng theo Quyết định số 1930/QĐ-UBND:

- Tình hình xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc năm 2014 tại các cơ quan, đơn vị (về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học,... đạt chuẩn chức danh và chuẩn theo ngạch);

- Kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện Quyết định số 1930/QĐ-UBND năm 2014:

+ Tổng số lớp đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng do quận – huyện ủy tổ chức (nêu nội dung, tên lớp, số lượng, chất lượng, tiến độ,...) năm 2014;

+ Tổng số lượt cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng năm 2014 (trong đó: cử tham dự các lớp do Thành phố, Thành ủy, Trung ương tổ chức là bao nhiêu, do quận – huyện ủy tổ chức là bao nhiêu);

+ Tổng kinh phí thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (chia ra trong nước và nước ngoài; nguồn kinh phí,...: ngân sách Trung ương, ngân sách Thành phố, ngân sách cơ quan, đơn vị, địa phương, nguồn khác,...

(Hoàn chỉnh Phụ lục 2 theo biểu mẫu đính kèm)

3. Về thực hiện Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương:

- Công tác quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện các kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại cơ quan, đơn vị;

- Kết quả công tác phối hợp, chỉ đạo của các cấp ủy đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức các kỳ thi tuyển, công bố thông tin, công tác bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ sau thi tuyển; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; kế hoạch thi tuyển năm 2015 và những năm tiếp theo.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Căn cứ thống kê đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị để phân tích, đánh giá cụ thể thực trạng và nêu rõ lý do tỷ lệ đạt chỉ tiêu còn thấp (từ 80% trở xuống) và nhằm rút ra kinh nghiệm cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm đạt được các chỉ tiêu đã nêu trên trong thời gian tới.

- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và tồn tại cần khắc phục trong quá trình triển khai Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị nhằm đề ra giải pháp đẩy mạnh thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý, đổi mới công tác cán bộ, thu hút nguồn cán bộ có chất lượng cao.

1. Mặt được:

2. Mặt hạn chế:

IV. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NĂM 2015

- Nêu cụ thể kế hoạch thực hiện năm 2015 của địa phương, đơn vị và phân tích cụ thể sự cần thiết đẩy mạnh thực hiện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với các giải pháp cụ thể của địa phương, đơn vị để hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong năm 2015. (Hoàn chỉnh Phụ lục 3 theo mu đính kèm).

- Kế hoạch phối hợp, triển khai tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương năm 2015 và những năm tiếp theo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao giữ các vị trí chủ chốt tại các phòng, ban thuộc cơ quan, đơn vị.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên và đóng dấu)

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

VỀ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NHÁNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 VÀ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (DÀNH CHO KHỐI NHÀ NƯỚC: CÁC SỞ - NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN – HUYỆN)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày .. tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)
-------------------

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tình hình trin khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị:

- Theo Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần IX về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015;

- Theo Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nhánh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015 (gọi tắt là Quyết định số 1930/QĐ-UBND).

- Việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình nhánh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Liệt kê các văn bản, kế hoạch địa phương, cơ quan, đơn vị đã ban hành để triển khai thực hiện Chương trình nhánh tại đơn vị giai đoạn 5 năm và hàng năm.

2. Trin khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị:

- Theo các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước của Thành phố hàng năm;

- Theo các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Trin khai Đề án thi tuyn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương:

- Công tác quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tại Thành phố;

- Công tác chỉ đạo, phối hợp của cấp ủy, các phòng, ban liên quan trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại cơ quan, đơn vị;

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2014

1. Về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo chỉ tiêu Kế hoạch tính đến hết năm 2014:

- Căn cứ cơ sở dữ liệu phn mềm quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức (đối với các đơn vị đã được triển khai hệ thống phần mềm) thực hiện thống kê báo cáo chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo các tiêu chí của Quyết định số 1930/QĐ-UBND phân tích cụ thể số liệu, tỷ lệ % đạt kế hoạch theo các chỉ tiêu đề ra và hoàn chỉnh Phụ lục 1 theo mẫu đính kèm;

(Trình bày theo mẫu tại Điểm 2, Mục VI, Phần A Báo cáo số 212/BC-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sơ kết 3 năm (2011 - 2013) thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh và phương hướng thực hiện giai đoạn 2014 - 2015).

2. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng theo Quyết định số 1930/QĐ-UBND:

- Tình hình xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014 tại các cơ quan, đơn vị (về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học,... đạt chuẩn chức danh và chuẩn theo ngạch);

- Kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện Quyết định số 1930/QĐ-UBND năm 2014:

+ Tổng số lớp đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng do Sở - ngành, quận – huyện tổ chức (nêu nội dung, tên lớp, số lượng, chất lượng, tiến độ,...) năm 2014;

+ Tổng số lượt cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng năm 2014 (trong đó: cử tham dự các lớp do Thành phố, Bộ - ngành Trung ương tổ chức là bao nhiêu, do Sở - ngành, quận – huyện tổ chức là bao nhiêu);

+ Tổng kinh phí thực hiện tính đến hết 2014 (chia ra trong nước và nước ngoài; nguồn kinh phí,...: ngân sách Trung ương, ngân sách Thành phố, ngân sách cơ quan, đơn vị, địa phương, nguồn khác,...

(Hoàn chỉnh Phụ lục 2 theo biểu mẫu đính kèm)

3. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo các đề án, chương trình khác:

(báo cáo tình hình thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg (đối với các huyện thuộc Thành phố), đào tạo nghề Công tác xã hội theo Quyết định số 32/QĐ-TTg và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chuyên môn đô thị các cấp theo Quyết định số 1961/QĐ-TTg,...)

4. Về thực hiện Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương:

- Công tác quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện các kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại cơ quan, đơn vị;

- Kết quả các kỳ thi tuyển, công bố thông tin, công tác bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ sau thi tuyển; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; kế hoạch thi tuyển năm 2015 và những năm tiếp theo.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Căn cứ thống kê đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị để phân tích, đánh giá cụ thể thực trạng và nêu rõ lý do tỷ lệ đạt chỉ tiêu còn thấp (từ 80% trở xuống) và nhằm rút ra kinh nghiệm cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm đạt được các chỉ tiêu đã nêu trên trong thời gian tới.

- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và tồn tại cần khắc phục trong quá trình triển khai Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị nhằm đề ra giải pháp đẩy mạnh thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý, đổi mới công tác cán bộ, thu hút nguồn cán bộ có chất lượng cao.

1. Mặt được:

2. Mặt hạn chế:

IV. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NĂM 2015

- Nêu cụ thể kế hoạch thực hiện năm 2015 của địa phương, đơn vị và phân tích cụ thể sự cần thiết đẩy mạnh thực hiện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với các giải pháp cụ thể của địa phương, đơn vị để hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong năm 2015. (Hoàn chỉnh Phụ lục 3 theo mu đính kèm).

- Kế hoạch phối hợp, triển khai tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương năm 2015 và những năm tiếp theo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng giữ các vị trí chủ chốt tại các phòng, ban thuộc cơ quan, đơn vị.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên và đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3792/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3792/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2014
Ngày hiệu lực04/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3792/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3792/QĐ-UBND nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3792/QĐ-UBND nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3792/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHứa Ngọc Thuận
        Ngày ban hành04/08/2014
        Ngày hiệu lực04/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3792/QĐ-UBND nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3792/QĐ-UBND nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị Hồ Chí Minh

         • 04/08/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/08/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực