Quyết định 38/2007/QĐ-BGDĐT

Quyết định 38/2007/QĐ-BGDĐT về kế hoạch thời gian năm học 2007-2008 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 38/2007/QĐ-BGDĐT kế hoạch thời gian năm học 2007-2008 giáo dục mầm non, phổ thông thường xuyên đã được thay thế bởi Quyết định 69/2008/QĐ-BGDĐT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 26/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2007/QĐ-BGDĐT kế hoạch thời gian năm học 2007-2008 giáo dục mầm non, phổ thông thường xuyên


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 38/2007/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2007 

         

QUYẾT ĐỊNH

 

VỀ KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2007-2008 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày  02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Kế hoạch thời gian năm học 2007-2008 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên bao gồm:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng.

2. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II.

3. Ngày kết thúc năm học.

4. Các ngày tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm.

5. Ngày thi học sinh giỏi, ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và bổ túc THPT, ngày hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS).

6. Ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học.

7. Các ngày nghỉ Tết âm lịch và các ngày nghỉ lễ.

8. Thời gian nghỉ hè đối với giáo viên.

9. Kế hoạch thời gian năm học có thể bao gồm thêm các ngày nghỉ khác (nghỉ giữa học kỳ, cuối học kỳ, nghỉ theo mùa).

Điều 2. Việc xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2007-2008 phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

1. Kế hoạch thời gian năm học phải đảm bảo có ít nhất 35 tuần thực học, trong đó học kỳ I có ít nhất 18 tuần thực học, học kỳ II có ít nhất 17 tuần thực học.

2. Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội và tập quán của địa phương.

3. Các ngày nghỉ lễ được thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

4. Khuyến khích xây dựng và áp dụng kế hoạch thời gian năm học đồng bộ cho các cấp học trong trường phổ thông nhiều cấp, các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt là đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở.

Điều 3. Khung kế hoạch thời gian năm học 2007-2008 áp dụng chung trong toàn quốc được quy định như sau:

1. Mầm non, cấp THPT và bổ túc THPT tựu trường vào ngày 28/8/2007, khai giảng vào ngày 05/9/2007.

2. Các cấp tiểu học, THCS và bổ túc THCS tựu trường sớm nhất vào ngày 01/8/2007 và muộn nhất vào ngày 28/8/2007, khai giảng vào ngày 05/9/2007.

3. Các cấp học kết thúc học kỳ II (hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập) muộn nhất vào ngày 25/5/2008. Đối với lớp 12 cấp THPT và lớp 12 bổ túc THPT, chương trình phải được hoàn thành muộn nhất vào ngày 17/5/2008.

4. Các cấp học kết thúc năm học muộn nhất vào ngày 31/5/2008.

5. Thi học sinh giỏi quốc gia THPT vào ngày 29/01/2008.

6. Thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT vào các ngày 28, 29, 30/5/2008.

7. Xét công nhận tốt nghiệp THCS hoàn thành trước ngày 15/6/2008.

8. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT cho năm học 2008-2009 hoàn thành trước ngày 31/7/2008.

9. Nghỉ Tết âm lịch ít nhất là 7 ngày.

10. Tổng thời gian nghỉ hè đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên là 2 tháng.

Điều 4. Căn cứ quy định tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 của Quyết định này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định:

1. Kế hoạch thời gian năm học 2007-2008 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng cho địa phương.

2. Quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

Điều 5. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định:

1. Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm.

2. Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

3. Về thời gian nghỉ hè của giáo viên.

Điều 6. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch tổ chức khai giảng và kế hoạch thời gian năm học 2007-2008 của các cấp học trước ngày 31/8/2007.

2. Báo cáo sơ kết học kỳ I trước ngày 19/01/2008.

3. Báo cáo tổng kết năm học 2007-2008, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chuẩn thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học 2007-2008 trước ngày 25/6/2008.

4. Báo cáo nhanh về những quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 4 của Quyết định này.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 8. Các ông (bà) Chánh Văn phòng và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Uỷ ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;

- Ban Tuyên giáo TW;

- Công đoàn Giáo dục Việt ;

-Hội Khuyến học Việt ;

- Hội Cựu Giáo chức Việt ;

- Các Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Hội đồng nhân dân;

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh,

 thành phố trực thuộc Trung ương (để phối hợp thực hiện);

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo (để thực hiện);

- Các đơn vị trong cơ quan Bộ,

các đơn vị trực thuộc Bộ (để thực hiện);

- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Kiểm toán Nhà nước;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ;

- Lưu: VT, TH, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Vọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2007/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/2007/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2007
Ngày hiệu lực26/08/2007
Ngày công báo11/08/2007
Số công báoTừ số 550 đến số 551
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/06/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2007/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 38/2007/QĐ-BGDĐT kế hoạch thời gian năm học 2007-2008 giáo dục mầm non, phổ thông thường xuyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 38/2007/QĐ-BGDĐT kế hoạch thời gian năm học 2007-2008 giáo dục mầm non, phổ thông thường xuyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu38/2007/QĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Văn Vọng
        Ngày ban hành31/07/2007
        Ngày hiệu lực26/08/2007
        Ngày công báo11/08/2007
        Số công báoTừ số 550 đến số 551
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/06/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 38/2007/QĐ-BGDĐT kế hoạch thời gian năm học 2007-2008 giáo dục mầm non, phổ thông thường xuyên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/2007/QĐ-BGDĐT kế hoạch thời gian năm học 2007-2008 giáo dục mầm non, phổ thông thường xuyên