Quyết định 69/2008/QĐ-BGDĐT

Quyết định 69/2008/QĐ-BGDĐT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 1975 đến năm 2006 về hoạt động của trường sư phạm hết hiệu lực do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 69/2008/QĐ-BGDĐT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
---------

Số: 69/2008/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ GIÁO DỤC, BỘ ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2006 VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG SƯ PHẠM HẾT HIỆU LỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ, sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 1975 đến năm 2006 về hoạt động của trường sư phạm hết hiệu lực, gồm 165 văn bản (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Như Điều 3;
- Kiểm toán nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ;
- Các HV, ĐH, CĐ, TCCN toàn quốc
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ;
- Các trường ĐH, CĐ, TCCN;
- Lưu VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ GIÁO DỤC, BỘ ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2006 VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG SƯ PHẠM HẾT HIỆU LỰC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 69/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Các văn bản quy định về văn bằng, chứng chỉ: 05 văn bản.

2. Các văn bản quy định về biên chế năm học: 02 văn bản.

3. Các văn bản quy định về tuyển sinh: 30 văn bản.

4. Các văn bản quy định về thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp: 27 văn bản.

5. Các văn bản quy định về chương trình đào tạo: 15 văn bản.

6. Các văn bản quy định về thanh tra, kiểm tra: 01 văn bản.

7. Các văn bản quy định về hoạt động đào tạo: 34 văn bản.

8. Các văn bản quy định về nhiệm vụ của nhà trường: 10 văn bản.

9. Các văn bản quy định về tổ chức hoạt động của nhà trường: 05 văn bản.

10. Các văn bản quy định về nghiên cứu khoa học trong nhà trường: 02 văn bản.

11. Các văn bản quy định về kiểm định chất lượng giáo dục: 02 văn bản.

12. Các văn bản quy định về sử dụng nhà giáo: 03 văn bản.

13. Các văn bản quy định về hoạt động ngoại khóa: 07 văn bản.

14. Các văn bản quy định về chế độ, chính sách đối với người học: 03 văn bản.

15. Các văn bản quy định về chế độ đối với nhà giáo: 13 văn bản.

16. Các văn bản quy định về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo: 06 văn bản.

TT

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

Văn bản hoặc điều khoản văn bản thay thế (nếu có)

 

CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

1.

Thông tư số 12/TT ngày 20/4/1983 của Bộ Giáo dục về việc quản lý in, phân phối bằng tốt nghiệp phổ thông, sư phạm

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 7176/QĐ-BGDĐT ngày 09/11/2007 ban hành Quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy trình cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.

Quyết định số 1994/QĐ-ĐH ngày 23 tháng 11 năm 1990 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng bậc đại học

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Luật giáo dục 2005;

Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

3.

Quyết định số 63/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chứng chỉ học phần, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 1997-2000 cho giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở, giáo viên phổ thông trung học và trung học chuyên ban, chu kỳ 1998-2000 cho giáo viên mầm non

Hết hiệu lực vì việc bồi dưỡng theo 02 Chương trình đã hoàn thành

 

4.

Thông tư số 45/1998/TT-BGD&ĐT ngày 07/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn bổ sung Điều 5 Thông tư số 03/TT ngày 20/4/1994 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thi hành Nghị định số 90/CP ngày 24/11/1993 của Chính phủ về quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của nước CHXHCN Việt Nam

Hết hiệu lực vì không còn phù hợp với Luật giáo dục

 

5.

Quyết định số 52/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ giáo dục phổ thông, giáo dục trung học chuyên nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

 

CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ BIÊN CHẾ NĂM HỌC

6.

Quyết định số 35/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về biên chế năm học 2002 - 2003 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, cao đẳng và trung học sư phạm

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng trong năm học 2002-2003

 

7.

Quyết định số 23/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về biên chế năm học 2005 - 2006 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung học sư phạm và cao đẳng sư phạm

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng trong năm học 2005-2006

 

 

CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN SINH

8.

Thông tư số 12/TT/LB ngày 02/4/1985 của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục quy định về việc tuyển sinh vào các trường trung học sư phạm năm học 1985 - 1986

Hết hiệu lực vì chỉ áp dụng trong năm học 1985 - 1986

 

9.

Thông tư số 08/ĐTBD ngày 10/4/1975 của Bộ Giáo dục về việc tuyển sinh vào các truờng đại học sư phạm năm học 1975 - 1976

Hết hiệu lực vì chỉ áp dụng trong năm học 1975 - 1976

 

10.

Chỉ thị số 14/CT/ĐTBD ngày 17/6/1975 của Bộ Giáo dục về việc tuyển sinh vào các trường sư phạm cấp 1 cấp 2 ở các khu, thành tỉnh năm học 1975 - 1976

Hết hiệu lực vì văn bản chỉ áp dụng trong năm  học 1975 - 1976

 

11.

Chỉ thị số 09/ĐTBD ngày 19/5/1976 của Bộ Giáo dục về công tác tuyển sinh vào các trường sư phạm cấp 1, cấp 2 địa phương năm học 1976 - 1977

Hết hiệu lực vì văn bản chỉ áp dụng trong năm học 1976 - 1977

 

12.

Chỉ thị số 05/CT/ĐTBD ngày 08/4/1977 của Bộ Giáo dục về công tác tuyển sinh vào các trường sư phạm cấp 1, cấp 2 năm học 1977 - 1978 thuộc các tỉnh phía Bắc

Hết hiệu lực vì văn bản chỉ áp dụng trong năm học 1977 - 1978

 

13.

Thông tư số 12/TT/ĐTBD ngày 13/6/1977 của Bộ Giáo dục về công tác tuyển sinh vào các trường cao đẳng và trung học sư phạm các tỉnh phía Nam năm học 1977 - 1978

Hết hiệu lực vì chỉ áp dụng trong năm học 1977 - 1978

 

14.

Thông tư số 15/TT/ĐTBD ngày 23/6/1977 của Bộ Giáo dục về công tác tuyển sinh vào các trường sư phạm mẫu giáo Trung ương số 2, số 3 và trường sư phạm thể dục Trung ương số 2

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 05/1999/QĐ-BGD&ĐT  ngày 23/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hệ chính quy

15.

Chỉ thị số 07/CT ngày 14/4/1978 của Bộ Giáo dục về công tác tuyển sinh vào các trường cao đẳng sư phạm, sư phạm cấp 1, sư phạm cấp 2  năm học 1978 - 1979 thuộc các tỉnh, thành phố phía Bắc

Hết hiệu lực vì chỉ áp dụng trong năm học 1978-1979

 

16.

Chỉ thị số 12/CT ngày 02/5/1978 của Bộ Giáo dục về công tác tuyển sinh vào các trường sư phạm mẫu giáo số 1, số 2, số 3 năm học 1978 - 1979

Hết hiệu lực vì chỉ áp dụng trong năm học 1978 - 1979

 

17.

Chỉ thị số 18/CT ngày 24/5/1978 của Bộ Giáo dục về công tác tuyển sinh vào trường sư phạm thể dục TW số 2 năm học 1978 - 1979

Hết hiệu lực vì chỉ áp dụng trong năm học 1978 - 1979

 

18.

Chỉ thị số 27/CT ngày 24/7/1978 của Bộ Giáo dục về công tác tuyển sinh vào trường sư phạm TD nhạc hoạ TW năm học 1978 - 1979

Hết hiệu lực vì chỉ áp dụng trong năm học 1978 - 1979

 

19.

Thông tư số 10/TT ngày 5/3/1979 của Bộ Giáo dục về việc hướng dẫn tuyển sinh vào sư phạm năm học 1979 - 1980

Hết hiệu lực vì chỉ áp dụng trong năm học 1979 - 1980

 

20.

Quyết định số 454/TT ngày 22/6/1981 của Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp ban hành quy chế về công tác thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 05/1999/QĐ-BGD&ĐT  ngày 23/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hệ chính quy

21.

Thông tư số 05/TT/LB ngày 28/3/1984 của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục quy định việc tuyển sinh vào các trường trung học sư phạm năm học 1984 - 1985

Hết hiệu lực vì chỉ áp dụng trong năm học 1984 - 1985

 

22.

Thông tư số 05/TT 29/3/1984 của Bộ Giáo dục quy định việc tuyển sinh vào các trường sư phạm từ năm học 1984 - 1985

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 05/1999/QĐ-BGD&ĐT  ngày 23/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hệ chính quy

23.

Thông tư số 18/SP ngày 21/5/1986 của Bộ Giáo dục hướng dẫn việc tuyển sinh hệ chuyên tu đào tạo giáo viên cấp 1, cấp 2, mẫu giáo có trình độ đại học sư phạm

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 01/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/01/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc  tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng đối với hình thức vừa học, vừa làm (hệ tại chức cũ) thuộc phương thức giáo dục không chính quy

24.

Quyết định số 461/QĐ-TS ngày 11/02/1991 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh vào hệ chính quy trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 05/1999/QĐ-BGD&ĐT  ngày 23/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hệ chính quy

25.

Thông tư số 07/TCCB ngày 13/5/1992 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tuyển sinh vào các trường, lớp đại học và cao đẳng hệ tại chức

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 01/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/01/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng đối với hình thức vừa học, vừa làm (hệ tại chức cũ) thuộc phương thức giáo dục không chính quy

26.

Quyết định số 311/QĐ ngày 22/02/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Quy chế tuyển sinh vào hệ chính quy trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 05/1999/QĐ-BGD&ĐT  ngày 23/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hệ chính quy

27.

Quyết định số 256/QĐ-GDĐT ngày 25/01/1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh vào hệ chính quy trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 05/1999/QĐ-BGD&ĐT  ngày 23/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hệ chính quy

28.

Quyết định số 2241/QĐ-GDĐT ngày 08/8/1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh vào hệ đào tạo tại chức trong các trường đại học, cao đẳng

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 01/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/01/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng đối với hình thức vừa học, vừa làm (hệ tại chức cũ) thuộc phương thức giáo dục không chính quy

29.

Chỉ thị số 26/1999/CT-BGD&ĐT ngày 04/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Chỉ thị số 11/2005/CT-BGD&ĐT ngày 04/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo kỳ thi và tuyển sinh

30.

Quyết định số 31/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tạm thời về việc tuyển sinh đào tạo sau đại học tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2000

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 20/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 06/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển sinh sau đại học đào tạo tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

31.

Quyết định số 02/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/01/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh sau đại học

Các quy định về tuyển sinh trình độ thạc sĩ hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

32.

Quyết định số 19/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy chế tuyển sinh sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 02/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/1/2001

Các quy định về tuyển sinh trình độ thạc sĩ hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

33.

Quyết định số 16/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung quy chế tuyển sinh sau đại học ban hành theo QĐ số 02/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/01/2001 đã được sửa đổi, bổ sung theo QĐ số 19/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/4/2002 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các quy định về tuyển sinh trình độ thạc sĩ hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

34.

Quyết định số 11/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/04/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 02/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/01/2001 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 19/2002 QĐ-BGD&ĐT ngày 9/4/2002 và Quyết định số 16/2003 QĐ-BGD&ĐT ngày 09/04/2003 của Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các quy định về tuyển sinh trình độ thạc sĩ hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

35.

Quyết định số 07/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/3/2005 của Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

36.

Quyết định số 05/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/02/2006 của Bộ tr­ưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

37.

Quyết định số 04/2007/QĐ-BGDĐT ngày 22/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 05/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

 

CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ THI, KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

38.

Quyết định số 294/QĐ ngày 28/4/1975 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về thi cuối khoá và xét công nhận tốt nghiệp sư phạm cấp 1, sư phạm cấp 2

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 193/QĐ/TH-DN ngày 03/02/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi, kiểm tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp trong các trường, lớp Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (hệ dài hạn tập trung);

Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy

39.

Thông tư số 17/TT ngày 14/8/1976 của Bộ Giáo dục tổ chức thi cuối khoá cho các trường sư phạm cấp 1 hệ 12+1 ở vùng mới giải phóng

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 193/QĐ/TH-DN ngày 03/02/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi, kiểm tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp trong các trường, lớp Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (hệ dài hạn tập trung)

40.

Quyết định số 519/QĐ ngày 28/4/1977 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành kèm theo Quy chế về thi cuối khoá và xét công nhận tốt nghiệp sư phạm cấp 1, sư phạm cấp 2 ở các tỉnh, thành phố miền Bắc

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 193/QĐ/TH-DN ngày 03/02/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi, kiểm tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp trong các trường, lớp Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (hệ dài hạn tập trung);

Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày 14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy

41.

Quyết định số 587/QĐ ngày 27/4/1978 của Bộ Giáo dục bãi bỏ các Điều 5,7,13  trong Quy chế xét và công nhận tốt nghiệp sư phạm cấp I, II ban hành Quyết định số 519/QĐ ngày 28/4/1977 thay thế bằng các Điều 5,7,13

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 193/QĐ/TH-DN ngày 03/02/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi, kiểm tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp trong các trường, lớp Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (hệ dài hạn tập trung);

Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày 14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy

42.

Thông tư số 21/TT ngày 06/6/1978 của Bộ Giáo dục về việc tổ chức thi cuối khoá cho các trường trung học sư phạm Miền Nam 

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 193/QĐ/TH-DN ngày 03/02/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi, kiểm tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp trong các trường, lớp Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (hệ dài hạn tập trung)

43.

Thông tư số 23/TT ngày 19/6/1978 của Bộ Giáo dục về việc tổ chức thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp ở các trường và cơ sở cao đẳng sư phạm ở Miền Nam

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày 14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy

44.

Quyết định số 1234/QĐ ngày 25/8/1978 của Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp về Quy chế thi kiểm tra, công nhận tốt nghiệp áp dụng cho đại học

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày 14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy

45.

Thông tư số 29/TT ngày 6/10/1980 của Bộ Giáo dục hướng dẫn thi và công nhận tốt nghiệp trong các trường cao đẳng sư phạm theo hình thức học tập trung

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày 14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy

46.

Quyết định số 258/QĐ ngày 26/3/1983 của Bộ Giáo dục ban hành Quy chế thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp sư phạm cấp 1 và cấp 2 sư phạm mẫu giáo

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 193/QĐ/TH-DN ngày 03/02/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi, kiểm tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp trong các trường, lớp Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (hệ dài hạn tập trung);

Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày 14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy

47.

Thông tư số 08/TT ngày 6/4/1984 của Bộ Giáo dục bổ sung Thông tư số 29/TT ngày 6/10/1980 về hướng dẫn thực hiện Quy chế thi tốt nghiệp  và công nhận tốt nghiệp của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp cho các trường cao đẳng sư phạm đào tạo theo hình thức tập trung

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày 14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy

48.

Thông tư số 25/TT ngày 10/11/1984 của Bộ Giáo dục hướng dẫn thực hiện quy chế thi, kiểm tra xét lên lớp ở đại học sư phạm

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày 14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy

49.

Thông tư số 26/TT ngày 10/11/1984 của Bộ Giáo dục hướng dẫn thực hiện Quy chế thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp ở các trường đại học sư phạm

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày 14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy

50.

Quyết định số 233/QĐ ngày 05/3/1986 của Bộ Giáo dục ban hành quy chế thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp cao đẳng sư phạm bồi dưỡng (chuyên tu và tại chức)

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 3676/GD-ĐT ngày 09/12/1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế về thi, kiểm tra học phần, xét cấp chứng chỉ đại học đại cương, thi và công nhận tốt nghiệp cho hệ đào tạo tại chức ở các trường đại học và cao đẳng;

Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày 14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy

51.

Quyết định số 234/QĐ ngày 05/3/1986 của Bộ Giáo dục phân cấp quản lý thi tốt nghiệp cuối khoá học ở các hệ trung học sư phạm cấp 2 hệ 12+3 miền Bắc và 12+2 miền Nam, trung học sư phạm cấp 1, 12+1 cho các trường trung học sư phạm cấp 2 và trung học sư phạm cấp 1 thuộc các sở giáo dục quản lý từ năm học 1985 - 1986

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 193/QĐ/TH-DN ngày 03/02/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi, kiểm tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp trong các trường, lớp Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (hệ dài hạn tập trung)

 

52.

Quyết định số 236/QĐ ngày 06/3/1986 của Bộ Giáo dục thí điểm phân cấp quản lý tốt nghiệp cuối khoá hệ cao đẳng sư phạm đào tạo chuẩn, các hệ bồi dưỡng chuyên tu, tại chức bắt đầu từ năm học 1985-1986 cho 2 trường cao đẳng sư phạm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 3676/GD-ĐT ngày 09/12/1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế về thi, kiểm tra học phần, xét cấp chứng chỉ đại học đại cương, thi và công nhận tốt nghiệp cho hệ đào tạo tại chức ở các trường đại học và cao đẳng;

Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày 14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy

53.

Quyết định số 1167/QĐ ngày 17/12/1987 của Bộ Giáo dục ban hành Quy chế kiểm tra và xét lên lớp áp dụng cho các trường trung học sư phạm cấp 1

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 193/QĐ/TH-DN ngày 03/02/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi, kiểm tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp trong các trường, lớp Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (hệ dài hạn tập trung)

54.

Quyết định số 172/QĐ ngày 23/3/1988 của Bộ Giáo dục ban hành quy chế kiểm tra khi Bộ giáo dục xét lên lớp trong trường trung học sư phạm  mẫu giáo

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 193/QĐ/TH-DN ngày 03/02/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi, kiểm tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp trong các trường, lớp Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (hệ dài hạn tập trung)

55.

Quyết định số 174/QĐ ngày 23/3/1988 của Bộ Giáo dục ban hành quy chế thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp trung học sư phạm  mẫu giáo

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 193/QĐ/TH-DN ngày 03/02/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi, kiểm tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp trong các trường, lớp Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (hệ dài hạn tập trung)

56.

Quyết định số 108/QĐ ngày 10/8/1989 của Bộ trưởng Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề ban hành bảng quy định về phân loại và xếp hạng sinh viên các trường đại học, cao đẳng

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày 14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy

57.

Quyết định số 503/QĐ-ĐTTC ngày 21/6/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo quyết định này Quy chế tạm thời thi, kiểm tra học phần, thi chuyển giai đoạn, thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp đối với hệ đào tạo tại chức và hệ đào tạo mở rộng ở các trường đại học và cao đẳng

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 3676/GD-ĐT ngày 09/12/1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế về thi, kiểm tra học phần, xét cấp chứng chỉ đại học đại cương, thi và công nhận tốt nghiệp cho hệ đào tạo tại chức ở các trường đại học và cao đẳng;

Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày 14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy

58.

Quyết định số 2120/QĐ-TCCB ngày 02/10/1992 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thi, kiểm tra học phần, thi chuyển giai đoạn, thi và công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo tại chức ở trường đại học và cao đẳng             

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 3676/GD-ĐT ngày 09/12/1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế về thi, kiểm tra học phần, xét cấp chứng chỉ đại học đại cương, thi và công nhận tốt nghiệp cho hệ đào tạo tại chức ở các trường đại học và cao đẳng

59.

Quyết định số 193/QĐ/TH-DN ngày 03/02/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi, kiểm tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp trong các trường, lớp Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (hệ dài hạn tập trung)

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 29/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp hệ chính quy

60.

Quyết định số 3676/GD-ĐT ngày 9/12/1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế về thi, kiểm tra học phần, xét cấp chứng chỉ đại học đại cương, thi và công nhận tốt nghiệp cho hệ đào tạo tại chức ở các trường đại học và cao đẳng

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

61.

Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày 14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 04/1999/QĐ- BGD&ĐT ngày 11/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy

62.

Quyết định số 31/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thí điểm tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học hệ tín chỉ

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

63.

Quyết định số 29/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp hệ chính quy

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

64.

Quyết định số 21/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp hệ chính quy

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

 

CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

65.

Quyết định số 1456/QĐ ngày 26/10/1977 của Bộ Giáo dục ban hành kèm theo quyết định này chương trình (tạm thời) bồi dưỡng giữa cấp 2 lên trình độ cao đẳng sư phạm

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 359/QĐ ngày 10/4/1986 của Bộ Giáo dục về chương trình bồi dưỡng giáo viên cấp 2 hệ 10+3 lên trình độ cao đẳng sư phạm

66.

Thông tư số 04/TT ngày 02/4/1982 của Bộ Giáo dục quy định về sửa đổi kế hoạch đào tạo và chương trình đại học sư phạm hệ 4 năm đào tạo theo hình thức tập trung

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 28/2006/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành bộ Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành sư phạm trình độ đại học

67.

Quyết định số 167/QĐ ngày 02/3/1983 của Bộ Giáo dục ban hành chương trình cao đẳng sư phạm khoa âm nhạc, chuyên khoa Mỹ thuật (chương trình tạm thời)

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 15/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành cao đẳng sư phạm

68.

Quyết định số 757/QĐ ngày 21/7/1984 của Bộ Giáo dục ban hành kế hoạch và chương trình tạm thời đào tạo đại học sư phạm hệ tập trung 4 năm và 5 năm của các khoa tiếng việt, văn học, lịch sử, địa lý, toán học, vật lý, hoá - sinh, tâm lý giáo dục

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 28/2006/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành sư phạm trình độ đại học

69.

Quyết định số 7178/QĐ ngày 8/10/1984 của Bộ Giáo dục ban hành chương trình bồi dưỡng giáo viên cấp 2 (hệ 12+2) ở các tỉnh phía Nam lên trình độ cao đẳng sư phạm

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 40/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/9/2001 về việc ban hành Chương trình khung đào tạo Cao đẳng sư phạm theo phương thức không chính quy cho giáo viên Trung học cơ sở trình độ 10+3 và 12+2 các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tiếng Việt và Văn học, Lịch sử, Địa lý

70.

Quyết định số 343/QĐ ngày 02/4/1985 của Bộ Giáo dục ban hành kế hoạch và nội dung cơ bản chương trình bồi dưỡng thường xuyên về văn hoá nghiệp vụ cho giáo viên ngành học phổ thông

Hết hiệu lực vì văn bản chỉ áp dụng trong 2 năm 1985, 1986

 

71.

Quyết định số 359/QĐ ngày 10/4/1986 của Bộ Giáo dục về chương trình bồi dưỡng giáo viên cấp 2 hệ 10+3 lên trình độ cao đẳng sư phạm

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 40/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/9/2001 về việc ban hành Chương trình khung đào tạo Cao đẳng sư phạm theo phương thức không chính quy cho giáo viên Trung học cơ sở trình độ 10+3 và 12+2 các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tiếng Việt và Văn học, Lịch sử, Địa lý

72.

Quyết định số 947/QĐ ngày 09/10/1986 của Bộ Giáo dục ban hành kế hoạch và chương trình tạm thời đào tạo cao đẳng sư phạm, hệ tập trung 3 năm khoa kỹ thuật phổ thông gồm các ban KTNN, KTCN, KTPV từ năm học 1985 - 1986

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 15/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành cao đẳng sư phạm

73.

Quyết định số 106/QĐ ngày 22/02/1988 của Bộ Giáo dục ban hành bộ chương trình hệ cao đẳng sư phạm đào tạo giáo viên cấp II trường phổ thông cơ sở cải cách giáo dục

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 15/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành cao đẳng sư phạm

74.

Quyết định số 276/QĐ ngày 16/02/1993 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mục tiêu kế hoạch, chương trình cao đẳng sư phạm đào tạo giáo viên tiểu học

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 17/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành giáo dục tiểu học trình độ cao đẳng

75.

Quyết định số 277/QĐ ngày 10/02/1993 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mục tiêu, kế hoạch, chương trình bồi dưỡng giáo viên tiểu học lên trình độ cao đẳng sư phạm

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 07/2008/QĐ-BGDĐT ngày 19/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành giáo dục tiểu học liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ cao đẳng

76.

Quyết định số 42/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mục tiêu, kế hoạch đào tạo giáo viên phổ thông trung học kỹ thuật nông nghiệp trình độ cử nhân

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 28/2006/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành sư phạm trình độ đại học

77.

Quyết định số 09/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình cao đẳng sư phạm nhà trẻ mẫu giáo

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 16/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/5/2007 ban hành Chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non thuộc khối ngành sư phạm

78.

Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục quốc phòng cho các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, đại học và cao đẳng

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục Quốc phòng - An ninh cấp trung học phổ thông;

Quyết định số 80/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục Quốc phòng - An ninh trình độ trung cấp chuyên nghiệp;

Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục Quốc phòng - An ninh trình độ đại học, cao đẳng

79.

Quyết định số 4578/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH ngày 13/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình đào tạo liên thông ngành giáo dục tiểu học từ trình độ trung học lên trình độ cao đẳng (thí điểm)

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 07/2008/QĐ-BGDĐT ngày 19/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành giáo dục tiểu học liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ cao đẳng

 

CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ THANH TRA, KIỂM TRA

80.

Quyết định số 20/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/5/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

 

CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

81.

Chỉ thị số 13/CT ngày 15/6/1976 của Bộ Giáo dục về việc phân phối học sinh tốt nghiệp các trường đại học sư phạm và trung học sư phạm trực thuộc Bộ Giáo dục năm 1976

Hết hiệu lực vì văn bản chỉ áp dụng trong năm 1976

 

82.

Chỉ thị số 29/CT ngày 13/10/1976 của Bộ Giáo dục tổ chức đợt vận động “Tổng kết việc quán triệt đường lối quan điểm của Đảng vào công tác đào tạo thầy giáo” trong các trường đại học sư phạm

Hết hiệu lực vì đã hoàn thành đợt vận động

 

83.

Thông tư số 15/TT ngày 23/11/1976 của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp hướng dẫn về chuyển ngành học và chuyển trường cho học sinh đại học

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Thông tư số 22/TT ngày 13/6/1981 của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp về chuyển ngành học, chuyển trường đối với học sinh đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

84.

Chỉ thị số 34/CT ngày 21/11/1977 của Bộ Giáo dục về vấn đề mở hệ “đại học sư phạm vừa học vừa làm”

Hết hiệu lực vì văn bản chỉ áp dụng cho năm học 1977-1978

 

85.

Chỉ thị số 15/CT ngày 13/5/1978 của Bộ Giáo dục xét công nhận tốt nghiệp cho giáo sinh đã hoàn thành tập sự

Hết hiệu lực vì văn bản chỉ áp dụng cho người học tốt nghiệp năm học 1975-1976 theo Thông tư số 110/QLHS ngày 27/5/1976

 

86.

Chỉ thị số 32/CT ngày 30/8/1979 của Bộ Giáo dục về việc hướng dẫn triển khai hoạt động của các lớp đại học sư phạm vừa học vừa làm trong thời gian từ 1980-1983

Hết hiệu lực vì chỉ áp dụng hết năm 1983

 

87.

Chỉ thị số 06/CT ngày 24/3/1980 của Bộ Giáo dục về một số quy chế áp dụng cho các trường cao đẳng sư phạm

Hết hiệu lực vì các văn bản chỉ đạo thực hiện trong Chỉ thị đã hết hiệu lực

 

88.

Thông tư số 10/TT ngày 30/7/1980 của Bộ Đai học và Trung học chuyên nghiệp giải quyết đối với học sinh đại học và trung học chuyên nghiệp không tốt nghiệp và không tiếp tục học

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy;

Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2007 ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

89.

Quyết định số 1096/QĐ ngày 28/8/1980 của Bộ Giáo dục về Quy chế tạm thời thực tập nghiệp vụ sư phạm áp dụng cho các trường cao đẳng sư phạm

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định  số 36/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc ban hành Quy chế thực hành, thực tập sư phạm áp dụng cho các trường đại học, cao đẳng đào tạo giáo viên phổ thông, mầm non trình độ cao đẳng hệ chính quy

90.

Chỉ thị số 23/CT ngày 16/9/1980 của Bộ Giáo dục về nhiệm vụ năm học 1980 - 1981 của hệ đại học sư phạm vừa học vừa làm

Hết hiệu lực vì văn bản chỉ áp dụng trong năm học 1980-1981

 

91.

Chỉ thị số 06 CT/QS ngày 12/02/1981 của Bộ Giáo dục về việc huấn luyện đào tạo sĩ quan dự bị trong các trường đại học sư phạm năm 1981

Hết hiệu lực vì văn bản chỉ áp dụng trong năm 1981

 

92.

Thông tư số 22/TT ngày 13/6/1981 của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp về chuyển ngành học, chuyển trường đối với học sinh đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy;

Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

93.

Quyết định số 1564/QĐ ngày 17/11/1981 của Bộ Giáo dục ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường đại học sư phạm, trường cán bộ quản lý giáo dục, trường cao đẳng sư phạm, trường trung học sư phạm trực thuộc bộ trong công tác tổ chức cán bộ

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 511/QĐ ngày 18/06/1986 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục về việc quy định trách nhiệm, quyền hạn của Hiệu trưởng các trường trực thuộc Bộ Giáo dục trong công tác tổ chức cán bộ

94.

Chỉ thị số 19/CT ngày 14/8/1981 của Bộ Giáo dục về nhiệm vụ năm học 1981-1982 của hệ đại học sư phạm vừa học vừa làm

Hết hiệu lực vì văn bản chỉ áp dụng trong năm 1981 - 1982

 

95.

Chỉ thị số 01/CT ngày 180/02/1982 của Bộ Giáo dục về việc huấn luyện sỹ quan dự bị trong các trường đại học sư phạm năm 1982

Hết hiệu lực vì văn bản chỉ áp dụng trong năm 1982

 

96.

Chỉ thị số 03/CT ngày 02/3/1984 của Bộ Giáo dục về việc huấn luyện sĩ quan sự bị trong các trường đại học sư phạm năm 1984

Hết hiệu lực vì chỉ áp dụng trong năm 1984

 

97.

Thông tư 31/TT ngày 17/12/1984 của Bộ Giáo dục hướng dẫn thực hiện quy chế làm khoá luận, luận văn tốt nghiệp ở các trường đại học sư phạm đào tạo theo hình thức tập trung

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 04/1999/QĐ- BGD&ĐT ngày 11/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy

98.

Chỉ thị số 10/CT ngày 12/3/1985 của Bộ Giáo dục về việc huấn luyện sĩ quan dự bị trong các trường đại học sư phạm năm 1985

Hết hiệu lực vì chỉ áp dụng trong năm 1985

 

99.

Quyết định số 360/QĐ ngày 10/4/1986 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành bản “Quy chế thực tập sư phạm dùng cho các trường đại học sư phạm” đào tạo theo hình thức tập trung từ năm học 1986 - 1987

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 36/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/8/2003 ban hành Quy chế thực hành, thực tập sư phạm áp dụng cho các trường đại học, cao đẳng đào tạo giáo viên phổ thông, mầm non trình độ chính quy

100.

Quyết định số 511/QĐ ngày 18/6/1986 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục về việc quy định trách nhiệm, quyền hạn của Hiệu trưởng các trường trực thuộc Bộ Giáo dục trong công tác tổ chức cán bộ

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/2003 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng;

Quyết định số 24/2000/QĐ- BGD&ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học chuyên nghiệp

101.

Quyết định số 1101/QĐ ngày 23/11/1987 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục sửa đổi một số điều trong bản quy định trách nhiệm, quyền hạn của Hiệu trưởng các trường trực thuộc Bộ

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/2003 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng;

Quyết định số 24/2000/QĐ- BGD&ĐT ngày 11/7/2000 về việc ban hành Điều lệ trường trung học chuyên nghiệp

102.

Quyết định số 104/QĐ ngày 21/02/1987 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục giao trách nhiệm cho hiệu trưởng các trường Đại học sư phạm tổ chức bầu chủ nhiệm khoa

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học

103.

Quyết định số 999/QĐ ngày 24/10/1988 của Bộ Giáo dục ban hành quy chế tổ chức trường phổ thông trung học thực hành thực nghiệm sư phạm của trường đại học sư phạm

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 30/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế trường thực hành sư phạm phục vụ công tác đào tạo giáo viên trung học phổ thông của các trường đại học sư phạm, khoa sư phạm trong các trường đại học

104.

Quyết định số 92/QĐ ngày 21/02/1989 của Bộ Giáo dục từ năm học 1988 - 1989 Bộ giao cho hiệu trưởng trường đại học sư phạm được ký quyết định thành lập hội đồng thi tốt nghiệp các hệ đào tạo, tập trung, tại chức, chuyên tu

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 3676/GD-ĐT ngày 09/12/1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế về thi, kiểm tra học phần, xét cấp chứng chỉ đại học đại cương, thi và công nhận tốt nghiệp cho hệ đào tạo tại chức ở các trường đại học và cao đẳng;

Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày 14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy

105.

Quyết định số 258/QĐ ngày 16/8/1989 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục quy định về bầu trưởng khoa, trưởng ban chuyên môn và trưởng bộ môn

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học

106.

Thông tư số 3950/TT ngày 19/12/1989 của Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề hướng dẫn thực hiện việc kết thúc giai đoạn I tuyển vào giai đoạn II hệ đại học dài hạn

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày 14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy

107.

Quyết định số 647/GĐ&ĐT ngày 14/02/1996 của Bộ  trưởng  Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo và bồi dưỡng sau đại học

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo sau đại học

108.

Quyết định số 2138/GD-ĐT ngày 28/6/1997 sửa đổi và bổ sung Quyết định số 647/GĐ&ĐT ngày 14/2/1996 của Bộ  trưởng  Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo và bồi dưỡng sau đại học

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo sau đại học

109.

Quyết định số 62/1998/QĐ-BGD&ĐT Bộ  trưởng  Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc bổ sung điểm 2, điều 1 của Quyết định số 2138/GD&ĐT ngày 28/6/1997 của Bộ trưởng  Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo sau đại học

110.

Quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo sau đại học

Các quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

111.

Quyết định số 03/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 06/02/2001 của Bộ  trưởng  Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 82/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ  trưởng  Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh sinh viên

112.

Chỉ thị 29/2001/CT-BGD&ĐT ngày 30/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2001-2005

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng đến năm 2005

 

113.

Quyết định số 40/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/10/2002 của Bộ trưởng  Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế môn học giáo dục quốc phòng

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 69/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2007 của Bộ  trưởng  Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn giáo dục quốc phòng - an ninh

114.

Quyết định số 49/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tạm thời về đào tạo liên thông dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

 

CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ CỦA NHÀ TRƯỜNG

115.

Chỉ thị số 27/CT ngày 23/9/1976 của Bộ Giáo dục về nhiệm vụ năm học 1976 - 1977 của các trường sư phạm mẫu giáo cấp 1, cấp 2

Hết hiệu lực vì văn bản chỉ áp dụng trong năm 1976 -1977

 

116.

Chỉ thị số 06/ĐTBD ngày 07/5/1977 của Bộ Giáo dục về nhiệm vụ năm học 1976-1977 của các trường cao đẳng sư phạm, trung học sư phạm các tỉnh phía Nam

Hết hiệu lực vì chỉ áp dụng trong năm học 1976-1977

 

117.

Chỉ thị số 16/CT ngày 24/6/1977 của Bộ Giáo dục về nhiệm vụ năm học 1977-1978 của các trường đại học sư phạm (ở phía Bắc)

Hết hiệu lực vì chỉ áp dụng trong năm học 1977-1978

 

118.

Chỉ thị số 38/CT ngày 30/10/1978 của Bộ Giáo dục về nhiệm vụ năm học 1978-1979 của hệ đại học sư phạm vừa học vừa làm

Hết hiệu lực vì chỉ áp dụng trong năm học 1978-1979

 

119.

Quyết định số 602/QĐ ngày 14/6/1984 của Bộ Giáo dục giao nhiệm vụ cho hiệu trưởng các trường đại học sư phạm được công nhận tốt nghiệp

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 3968/GD-ĐT ngày 14/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng chính quy

120.

Chỉ thị số 20/CT ngày 14/6/1985 của Bộ Giáo dục về những nhiệm vụ cơ bản cấp bách của các trường đại học sư phạm trong hai năm 1985 - 1987

Hết hiệu lực vì chỉ áp dụng trong hai năm 1985 - 1987

 

121.

Chỉ thị số 02/CT ngày 28/01/1986 của Bộ Giáo dục về nhiệm vụ của các trường cao đẳng sư phạm, sư phạm cấp 2, sư phạm cấp 1 trong hai năm học 1985 - 1987 và một vài năm tiếp theo

Hết hiệu lực vì không phù hợp với các Chỉ thị của những năm tiếp theo

 

122.

Chỉ thị số 34/CT ngày 26/12/1986 của Bộ Giáo dục về nhiệm vụ các trường sư phạm mẫu giáo trong năm học 1986 - 1987 và mấy năm tiếp theo

Hết hiệu lực  vì không phù hợp với các Chỉ thị của những năm tiếp theo

 

123.

Quyết định số 38/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/7/2007 về kế hoạch thời gian năm học 2007 - 2008 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên

Hết hiệu lực vì chỉ áp dụng trong năm học 2007 - 2008

 

124.

Chỉ thị số 39/2007/CT-BGDĐT ngày 31/7/2007 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp và các trường, khoa sư phạm trong năm học 2007-2008

Hết hiệu lực vì chỉ áp dụng trong năm học 2007 - 2008

 

 

CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

125.

Quyết định số 1785/QĐ ngày 3/9/1976 ban hành Quy định tạm thời về tổ chức và nhiệm vụ trường cao đẳng sư phạm

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 38/QĐ ngày 15/01/1981 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành bản quy định về tổ chức trường cao đẳng sư phạm

126.

Thông tư số 17/TTLB ngày 29/4/1979 của Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính về công tác chuẩn bị để bàn giao các trường cao đẳng sư phạm phía Nam về các địa phương

Hết hiệu lực vì đã hoàn thành việc bàn giao các trường quy định trong văn bản

 

127.

Quyết định số 346/QĐ ngày 2/4/1981 của Bộ Giáo dục ban hành quy định về tổ chức và nhiệm vụ hội đồng đào tạo đại học sư phạm và quy chế về tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng bộ môn Đại học sư phạm

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học

128.

Quyết định số 1649/QĐ-BGD ngày 11/10/1982 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành Điều lệ trường trung học sư phạm

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 24/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học chuyên nghiệp

129.

Quyết định số 24/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học chuyên nghiệp

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp

 

CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG 

130.

Quyết định số 901/QĐ ngày 04/8/1989 của Bộ trưởng Bộ đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề về việc ban hành Quy định về công tác nghiên cứu khoa học - lao động sản xuất trong các trường đại học

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 19/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

131.

Quyết định số 1686/QĐ-ĐT ngày 16/5/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thay đổi Điều 22 trong bản Quy định về công tác nghiên cứu khoa học - lao động sản xuất trong các trường đại học

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 19/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

132.

Quyết định số 38/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành  quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại  học

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học;

Quyết định số 76/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

133.

Quyết định số 27/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 38/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành  quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại  học

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 76/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

 

 

CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG NHÀ GIÁO

134.

Chỉ thị số 04/CT ngày 02/4/1977 của Bộ Giáo dục về việc huy động cán bộ giảng dạy các trường đại học sư phạm, sư phạm 10+3 các tỉnh phía Bắc vào giúp giảng dạy cho các trường cao đẳng sư phạm ở các tỉnh phía Nam

Hết hiệu lực  vì không phù hợp với tình hình thực tế

 

135.

Chỉ thị số 14/CT ngày 20/6/1977 của Bộ Giáo dục phân phối học sinh tốt nghiệp các trường đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm và trường trực thuộc Bộ Giáo dục

Hết hiệu lực vì không còn phù hợp với tình hình thực tế

 

136.

Chỉ thị  số 02/CT ngày 18/01/1978 của Bộ Giáo dục về phương hướng nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ ở các trường đại học sư phạm năm học 1977-1978

Hết hiệu lực vì chỉ áp dụng trong năm học 1977-1978

 

 

CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ

137.

Chỉ thị số 14/CT ngày 11/4/1985 của Bộ Giáo dục về việc triển khai chương trình giáo dục dân số thí điểm ở các tỉnh và các trường sư phạm trọng điểm

Hết hiệu lực do đã triển khai thí điểm xong

 

138.

Quyết định số 931/RLTC ngày 29/4/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế công tác giáo dục thể chất trong nhà trường các cấp

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 14/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học

139.

Quyết định số 1584/GD- ĐT ngày 27/7/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các trường đào tạo

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

140.

Quyết định số 42/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho các sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

Hết hiệu lực vì chỉ có hiệu lực tại cuộc thi 1999 

 

141.

Quyết định số 39/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các trường đào tạo

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

142.

Chỉ thị số 36/2001/CT-BGD&ĐT ngày 10/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác phòng chống tác hại thuốc lá trong ngành giáo dục

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Chỉ thị số 56/2007/CT-BGDĐT ngày 02/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục

143.

Quyết định số 42/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp hệ chính quy

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

 

CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

144.

Thông tư số 18/TT ngày 18/9/1989 của Bộ trưởng Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề hướng dẫn về học bổng, sinh hoạt phí của học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

145.

Thông tư 21/TT ngày 15/9/1990 hướng dẫn về cấp học bổng cho học sinh, sinh viên các trường sư phạm và học sinh, sinh viên miền núi

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập

146.

Thông tư số 25/TT-LB ngày 15/9/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy định số 72/HĐBT và Chỉ thị số 253/CT của Hội đồng Bộ trưởng về học bổng cấp cho học sinh sinh viên các trường sư phạm và học sinh - sinh viên miền núi

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 

CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO

147.

Thông tư số 04/TT ngày 27/02/1975 của Bộ Giáo dục quy định tạm thời về chế độ lao động đối với giáo viên giảng dạy trong các trường đại học sư phạm

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Thông tư số 37/TT ngày 14/11/1980 của Bộ Giáo dục quy định chế độ làm việc của cán bộ giảng dạy đại học sư phạm và cao đẳng sư phạm

148.

Thông tư số 21/TT/TCCB ngày 16/9/1975 của Bộ Giáo dục hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 109/CP ngày 19/6/1973 của Hội đồng Chính phủ về việc trả phụ cấp trách nhiệm quản lý nội trú, trả phụ cấp dạy ghép lớp đối với giáo viên vùng cao, vùng xa xôi hẻo lánh

Phần B Thông tư số 21/TT/TCCB quy định về “Trả phụ cấp dạy lớp ghép” hết hiệu lực vì đã có văn bản khác thay thế

Thông tư liên bộ số 17/TTLB ngày 27/7/1995 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính - Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chế độ trả lương dạy thêm giờ và phụ cấp dạy lớp ghép của ngành giáo dục và đào tạo

149.

Thông tư số 06/BĐH ngày 30/12/1975 của Bộ Đại học và Trung hoc chuyên nghiệp hướng dẫn về chế độ làm việc của giáo viên quân sự ở các trường đại học

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Thông tư số 43/2003/TT-BGD&ĐT ngày 26/9/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chế độ làm việc của giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng

150.

Quyết định số 1659/QĐ ngày 15/11/1976 của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp quy định chế độ công tác của giáo viên các trường trung học chuyên nghiệp

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 ban hành Quy định chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp

151.

Thông tư số 2558/TT ngày 15/11/1976 của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp hướng dẫn thực hiện chế độ công tác của giáo viên trung học chuyên nghiệp

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 quy định chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp

152.

Thông tư số 1007/TT-CĐ ngày 10/5/1977 của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp giải thích thêm chế độ công tác giáo viên trung học chuyên nghiệp

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thếthay thế

Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 Quy định chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp

153.

Thông tư số 14/TT-BĐH ngày 30/8/1977 của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp hướng dẫn về chế độ công tác của giáo viên quân sự ở các trường trung học chuyên nghiệp

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Thông tư số 43/2003/TT-BGD&ĐT ngày 26/9/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chế độ làm việc của giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng

154.

Thông tư  số 05/TT/GD ngày 14/02/1978 của Bộ Giáo dục bổ sung, sửa đổi một số quy định tạm thời về chế độ công tác đối với giáo viên các trường đại học sư phạm

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Thông tư số 37/TT ngày 14/11/1980 của Bộ Giáo dục quy định chế độ làm việc của cán bộ giảng dạy đại học sư phạm và cao đẳng sư phạm

155.

Thông tư số 15/TTGD ngày 11/5/1981 của Bộ Giáo dục quy định chế độ làm việc của giáo viên trường trung học sư phạm hệ 10+2

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 Quy định chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp

156.

Thông tư số 15/TT ngày 15/4/1985 của Bộ Giáo dục quy định chế độ làm việc của cán bộ giảng dạy và huấn luyện quân sự ở các trường đại học sư phạm và cao đẳng sư phạm

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Thông tư số 43/2003/TT-BGD&ĐT ngày 26/9/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chế độ làm việc của giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng

157.

Thông tư­ số 25/TT-GD ngày 30/07/1985 của Bộ Giáo dục hướng dẫn chế độ nghỉ hè của cán bộ giáo viên ngành giáo dục

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Các quy định về biên chế năm học hằng năm của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

158.

Thông tư­ số 13/GDĐT'TT ngày 04/09/1993 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về việc phân hạng trường học và phụ cấp chức vụ lãnh đạo bổ nhiệm trong trường học

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005 hướng dẫn tạm thời thực hiện phụ cấp chức vụ trong các cơ sở giáo dục công lập

159.

Thông tư số 10/GD-ĐT ngày 29/7/1994 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn bổ sung, điều chỉnh việc phân hạng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các trường thuộc bậc giáo dục phổ thông

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005 hướng dẫn tạm thời thực hiện phụ cấp chức vụ trong các cơ sở giáo dục công lập

 

CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO

160.

Chỉ thị số 13/CT ngày 04/5/1978 của Bộ Giáo dục về việc tuyển giáo viên cấp 1, cấp 2 vào học hệ bồi dưỡng trung học sư phạm hoàn chỉnh và cao đẳng sư phạm theo hình thức tập trung chuyên tu và tại chức

Hết hiệu lực vì không còn phù hợp với thực tế

 

161.

Thông tư số 20/TT/GD ngày 05/6/1978 của Bộ Giáo dục về công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên, hiệu trưởng, hiệu phó các trường học miền núi và vùng dân tọc ít người trong ba năm 1978-1980

Hết hiệu lực vì chỉ hiệu lực trong ba năm 1978-1980

 

162.

Chỉ thị số 36/CT ngày 04/10/1978 của Bộ Giáo dục tổ chức bộ máy thực hiện công tác đào tạo giáo viên cấp III theo phương thức vừa học vừa làm

Hết hiệu lực vì không còn phù hợp với thực tế

 

163.

Chỉ thị số 33/CT ngày 06/9/1979 của Bộ Giáo dục về nhiệm vụ của các trường cao đẳng sư phạm, sư phạm cấp 2, sư phạm cấp 1, sư phạm mẫu giáo về nhiệm vụ công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục ở các địa phương trong 2 năm học 1979-1981

Hết hiệu lực vì chỉ hiệu lực trong hai năm 1979-1981

 

164.

Chỉ thị  số 29/CT ngày 16/9/1988 của Bộ Giáo dục về đào tạo, bồi dưỡng sử dụng giáo viên cấp 1 trong những năm 1988-1990 và một số năm tiếp theo

Hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Chỉ thị số 22/2003/CT-BGD&ĐT ngày 05/6/2003 về việc bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục hàng năm

165.

Quyết định số 378/QĐ ngày 04/03/1992 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy định về bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho giáo viên các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề”

Các quy định đối với giáo viên các trường trung học chuyên nghiệp hết hiệu lực vì đã có văn bản thay thế

Quyết định số 01/2008/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2008 ban hành Quy định về bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/2008/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu69/2008/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2008
Ngày hiệu lực26/01/2009
Ngày công báo11/01/2009
Số công báoTừ số 19 đến số 20
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/2008/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 69/2008/QĐ-BGDĐT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 69/2008/QĐ-BGDĐT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu69/2008/QĐ-BGDĐT
       Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
       Người kýPhạm Vũ Luận
       Ngày ban hành22/12/2008
       Ngày hiệu lực26/01/2009
       Ngày công báo11/01/2009
       Số công báoTừ số 19 đến số 20
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật18 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 69/2008/QĐ-BGDĐT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 69/2008/QĐ-BGDĐT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

           • 22/12/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/01/2009

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/01/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực