Quyết định 38/2007/QĐ-UBND

Quyết định 38/2007/QĐ-UBND Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Quyết định 38/2007/QĐ-UBND Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất ở công trình xây dựng tỉnh Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 176/QĐ-UBND cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin và được áp dụng kể từ ngày 15/04/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2007/QĐ-UBND Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất ở công trình xây dựng tỉnh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
******

Số: 38/2007/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở;GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở;GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Thông tư số 95/2005/NĐ-CP cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở sở hữu công trình">13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 90/2006/NĐ-CP">05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 669/SXD-QLN ngày 15/10/2007.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho tổ chức, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp; Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở; GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở; GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 07/11/2007 của UBND tỉnh)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhà ở, công trình xây dựng được tạo lập hợp pháp tại tỉnh Bình Định theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng: gọi chung là Giấy chứng nhận.

2. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở: gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

3. Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Quy Nhơn: gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện.

4. Phòng có chức năng quản lý nhà các huyện và thành phố Quy Nhơn: gọi chung là Phòng có chức năng quản lý nhà cấp huyện.

5. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã.

6. Công an các xã, phường, thị trấn: gọi chung là Công an cấp xã.

7. Sổ Đăng ký quyền sở hữu nhà ở; Sổ Đăng ký Quyền sở hữu công trình xây dựng: gọi chung là Sổ Đăng ký.

Điều 4. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận

1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp cho:

a. Chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở;

b. Chủ sở hữu căn hộ trong nhà chung cư.

2. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được cấp cho:

a. Chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở.

b. Chủ sở hữu nhà ở đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà trên Giấy chứng nhận có ghi nhiều thửa đất, nếu chủ sở hữu nhà ở có nhu cầu cấp thêm Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Quy định này và không phải nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời ghi chú “đã cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở” trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3. Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng được cấp cho chủ sở hữu của  công trình xây dựng có mục đích sử dụng không phải để ở hoặc những công trình có mục đích sử dụng hỗn hợp (dùng để ở và dùng vào mục đích khác).

4. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà trên Giấy chứng nhận chỉ có một thửa đất, nếu chủ sở hữu nhà ở có  nhu cầu cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Quy định này và phải nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

5. Nhà ở trên khuôn viên đất có diện tích lớn hơn hạn mức đất ở và có nhiều mục đích sử dụng khác nhau, nếu không phân chia riêng được diện tích đất ở kèm theo nhà thì cấp riêng Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Quy định này và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và ghi chú trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như điểm b, khoản 2 Điều này.

6. Cấp Giấy chứng nhận đối với nhà có mục đích sử dụng hỗn hợp (vừa dùng để ở, vừa dùng vào các mục đích khác):

a. Đối với nhà có mục đích sử dụng hỗn hợp của một chủ sở hữu, nếu phần diện tích sử dụng làm nhà ở là chính thì cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, trong đó ghi rõ phần diện tích sử dụng vào mục đích khác; nếu phần diện tích sử dụng vào mục đích khác là chính thì cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo Quy định này, trong đó ghi rõ phần diện tích nhà ở;

b. Đối với nhà có mục đích sử dụng hỗn hợp thuộc sở hữu chung theo phần mà không thể phân chia mục đích sử dụng riêng biệt cho từng chủ sở hữu thì cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định số 95/2005/NĐ-CP và Quy định này. Trường hợp phân chia được theo mục đích sử dụng riêng biệt thì căn cứ vào mục đích sử dụng để cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Điều 5. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận

1. Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Xây dựng thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức (bao gồm tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài).

Giám đốc Sở Xây dựng ký thừa ủy quyền và đóng dấu của UBND tỉnh theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 15/7/2006 của Chính phủ và Thông tư số 90/2006/NĐ-CP">05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 của Bộ Xây dựng.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận cho cá nhân (bao gồm cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài) trên địa bàn mình quản lý.

Điều 6. Nghĩa vụ tài chính khi được cấp Giấy chứng nhận hoặc được xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận

1. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận có trách nhiệm nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận, lệ phí trước bạ và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận nộp lệ phí trước bạ và nghĩa vụ tài chính tại Kho bạc Nhà nước theo thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Cá nhân được cấp Giấy chứng nhận, nếu chưa có khả năng nộp tiền sử dụng đất, thì được Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết theo quy định như sau:

a. Cá nhân có nhu cầu ghi nợ tiền sử dụng đất, phải Đơn yêu cầu ghi nợ tiền sử dụng đất kèm theo đơn cam kết thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

b. Việc ghi nợ tiền sử dụng đất được cơ quan cấp Giấy chứng nhận xác nhận bằng việc ghi trên trang 4 của Giấy chứng nhận bằng cụm từ “Chưa thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất”;

c. Khi cá nhân sử dụng đất đã nộp xong tiền sử dụng đất, cơ quan cấp Giấy chứng nhận xác nhận nội dung xóa nợ bằng việc ghi cụm từ “Đã hoàn tất nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất” trên trang 4 của Giấy chứng nhận. Tiền sử dụng đất được tính theo đơn giá đất tại thời điểm nộp tiền sử dụng đất do cơ quan cấp Giấy chứng nhận xác định.

Điều 7. Các hình thức cấp Giấy chứng nhận và xác nhận thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận

1. Cấp mới: là cấp lần đầu Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở, công trình xây dựng tại Việt Nam, được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật nhà ở và Quy định này;

2. Cấp lại: khi Giấy chứng nhận được cấp theo Quy định này bị mất;

3. Cấp đổi: khi Giấy chứng nhận được cấp theo Quy định này bị hư hỏng, rách nát;

4. Xác nhận thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận: khi Giấy chứng nhận được cấp theo Quy định này có thay đổi về diện tích, tầng cao, kết cấu chính nhà ở; về tách, nhập thửa đất.

Điều 8. Các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận

1. Nhà ở, công trình xây dựng nằm trong khu vực cấm xây dựng hoặc lấn chiếm mốc giới bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử, văn hoá đã được xếp hạng;

2. Nhà ở, công trình xây dựng đã có quyết định hoặc thông báo giải toả, phá dỡ hoặc đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

3. Nhà tạm, nhà ở, công trình xây dựng thuộc sở hữu toàn dân (trừ công trình xây dựng thuộc sở hữu toàn dân của các doanh nghiệp đã được nhà nước giao vốn để quản lý);

4. Nhà ở, công trình xây dựng mà Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế có cam kết khác.

5. Trường hợp có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu nhà ở hoặc không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng, quyền sử dụng đất ở mà chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật;

6. Các trường hợp không thuộc diện được sở hữu nhà ở hoặc không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Bản vẽ sơ đồ nhà – đất

1. Bản vẽ sơ đồ nhà - đất (gọi tắt là bản vẽ) có thể do tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận tự đo vẽ hoặc thuê tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng đo vẽ hoặc do cơ quan cấp giấy chứng nhận đo vẽ. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy tự đo vẽ thì bản vẽ sơ đồ phải có thẩm tra xác nhận của Sở Xây dựng nếu là tổ chức, của Phòng có chức năng quản lý nhà cấp huyện nếu là cá nhân tại đô thị, của Ủy ban nhân dân cấp xã nếu là cá nhân tại khu vực nông thôn. Đối với nhà ở xây dựng mới trong các dự án nhà ở, dự án khu đô thị mới thì sử dụng bản vẽ do chủ đầu tư cung cấp.

2. Bản vẽ được thể hiện trên Giấy chứng nhận phải tuân thủ thống nhất theo đúng quy định kỹ thuật về đo vẽ hiện trạng nhà ở, công trình xây dựng.

a. Về thửa đất phải thể hiện số tờ, số thửa, kích thước các cạnh, diện tích thửa đất và ranh giới quy hoạch lộ giới (nếu xác định được chính xác ranh giới quy hoạch);

- Trường hợp hiện trạng nhà - đất không thay đổi so với ranh giới thửa đất trên bản đồ địa chính, cơ quan cấp Giấy chứng nhận thực hiện việc trích lục hồ sơ kỹ thuật thửa đất để phục vụ công tác cấp Giấy chứng nhận;

- Trường hợp hiện trạng thửa đất có thay đổi về ranh giới khuôn viên so với nền bản đồ địa chính phải thực hiện việc trích đo vị trí thửa đất.

b. Về nhà ở phải thể hiện được vị trí, hình dáng, kích thước, diện tích mặt bằng các tầng nhà ở, vị trí nhà ở trên khuôn viên đất, tường chung, tường riêng. Riêng đối với căn hộ trong nhà chung cư phải thể hiện vị trí ngôi nhà, hình dáng, kích thước mặt bằng tầng có căn hộ và vị trí, hình dáng, kích thước, diện tích của căn hộ đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

3. Trường hợp nhà ở có phần diện tích xây dựng trên đất của chủ sử dụng khác, thì Bản vẽ phải có xác nhận của các chủ sử dụng đất đó.

a. Trường hợp nhà ở riêng lẻ có sử dụng chung tường, khung, cột với nhà ở liền kề thì Bản vẽ phải có xác nhận của chủ sở hữu nhà liền kề;

b. Trường hợp các chủ nhà liền kề không xác nhận thì người đề nghị cấp Giấy chứng nhận phải cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Bản vẽ và được chính quyền cấp xã xác nhận.

Điều 10. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và cơ quan đơn vị có liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận

1. Tổ chức, cá nhân, người sử dụng đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung kê khai và các giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng, quyền sử dụng đất, xác định ranh giới đất để được cấp Giấy chứng nhận; nếu kê khai hoặc cung cấp giấy tờ không chính xác, gian dối, phải chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân lập bản vẽ chịu trách nhiệm thực hiện đo vẽ chính xác hiện trạng nhà - đất theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Quy định này; đảm bảo đúng theo quy định về pháp lý, kỹ thuật đối với nghiệp vụ đo vẽ; nếu cố ý làm trái hoặc thiếu trách nhiệm gây hậu quả phải bồi thường thiệt hại và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Cơ quan, cán bộ, công chức và các cá nhân có liên quan đến việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật và Quy định này; nghiêm cấm việc tự tiện đặt thêm thủ tục ngoài quy định hoặc yêu cầu bổ túc hồ sơ nhiều lần gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân, người sử dụng đất khi lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận.

Trường hợp cán bộ, công chức và các cá nhân có liên quan cố ý làm trái hoặc thiếu trách nhiệm gây hậu quả thì phải bị xử lý theo quy định của pháp luật; Thủ trưởng cơ quan tham mưu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (trừ khi yếu tố lỗi thuộc về tổ chức, cá nhân, người sử dụng đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoặc tổ chức đo vẽ thì không phải chịu trách nhiệm).

4. Doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở để bán, có trách nhiệm thay mặt bên mua nhà làm thủ tục để cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho bên mua. Trường hợp bên mua nhà có yêu cầu tự làm thủ tục thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ cho bên mua theo quy định tại Chương II của Quy định này.

Điều 11. Ghi tên chủ sở hữu trên giấy chứng nhận

1. Trường hợp nhà ở, công trình xây dựng thuộc sở hữu của một tổ chức thì ghi tên tổ chức đó.

2. Trường hợp nhà ở, công trình xây dựng thuộc sở hữu của một cá nhân thì ghi họ, tên người đó. Không ghi tên người đã chết trong giấy chứng nhận, trừ trường hợp chủ sở hữu nhà ở đã nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy nhưng chết trong thời hạn cấp giấy mà cơ quan cấp giấy không biết. Các trường hợp khác, khi lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận phải xác định người được thừa kế nhà ở đó theo quy định của pháp luật về dân sự để được ghi tên vào giấy chứng nhận.

3. Trường hợp nhà ở, công trình xây dựng thuộc sở hữu chung hợp nhất thì ghi đủ họ, tên các chủ sở hữu.

Trường hợp nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất nhưng không phải thuộc sở hữu chung của vợ chồng thì cấp một Giấy chứng nhận và ghi tên người được các chủ sở hữu thỏa thuận cho đứng trên trong Giấy chứng nhận, trường hợp không có thỏa thuận thì ghi đủ tên các chủ sở hữu nhà ở đó.

4. Trường hợp nhà ở, công trình xây dựng thuộc sở hữu chung của vợ chồng thì ghi họ, tên của cả vợ và chồng. Trong trường hợp có vợ hoặc chồng là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài mà không thuộc diện được sở hữu nhà ở, sở hữu công trình xây dựng tại Việt Nam thì chỉ ghi họ, tên vợ hoặc họ, tên chồng là cá nhân trong nước.

5. Trường hợp có chủ sở hữu chung đã chết trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải giải quyết thừa kế theo quy định của pháp luật về dân sự sau đó mới nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận; nếu chủ sở hữu chung chết sau khi đã nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận và đang trong thời gian chờ cấp giấy chứng nhận thì những người có quyền lợi liên quan phải báo với cơ quan cấp giấy chứng nhận bằng văn bản để chờ kết quả giải quyết quyền thừa kế theo quy định.

Chương 2

CÁC LOẠI GIẤY TỜ VỀ TẠO LẬP NHÀ Ở, ĐẤT Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG LÀM CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

Điều 12. Giấy tờ về tạo lập nhà ở, đất ở, công trình xây dựng do cá nhân trong nước tạo lập trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành (ngày 01 tháng 7 năm 2006)

Cá nhân trong nước tạo lập nhà ở, đất ở, công trình xây dựng trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành, khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận phải có một trong những giấy tờ chứng minh theo quy định sau:

1. Giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và những giấy tờ để được cấp phép xây dựng;

2. Quyết định bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của UBND tỉnh theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở, và các biên lai nộp tiền mua nhà theo quy định hoặc các giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước từ trước ngày 05 tháng 7 năm 1994;

3. Giấy tờ về giao, tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết;

4. Giấy tờ về sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ mà nhà đất đó không thuộc diện Nhà nước xác lập sở hữu toàn dân theo quy định của Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khoá XI “về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991”, Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11   ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991”;

5. Giấy tờ về mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở, đất ở, công trình xây dựng đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân từ cấp xã trở lên; giấy tờ của Toà án hoặc cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết cho được sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có hiệu lực pháp luật; trường hợp mua nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng để bán thì phải có hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng đã được hai bên ký kết (không cần phải có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân các cấp);

6. Các trường hợp tạo lập nhà ở, đất ở, công trình xây dựng trên đất đã có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được sử dụng vào mục đích làm đất ở, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về đất đai;

7. Trường hợp người đề nghị cấp giấy chứng nhận có một trong những giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này nhưng không đúng tên trong các giấy tờ đó thì phải có thêm giấy tờ về việc đã mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở, đất ở, công trình xây dựng được Ủy ban nhân dân cấp xã trở lên xác nhận hoặc trong đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc có nhà ở, đất ở, công trình xây dựng do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế theo quy định của pháp luật;

8. Trường hợp người đề nghị cấp giấy chứng nhận không có một trong những giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này thì phải có giấy tờ được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về hiện trạng nhà ở, đất ở, công trình xây dựng không có tranh chấp về quyền sở hữu, đối với công trình được xây dựng trước khi có quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch, đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn.

Điều 13. Giấy tờ về tạo lập nhà ở, đất ở, công trình xây dựng do cá nhân trong nước tạo lập từ ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành (ngày 01 tháng 7 năm 2006)

Cá nhân trong nước có nhà ở, đất ở, công trình xây dựng được tạo lập từ ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành, khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận phải có một trong các loại giấy tờ theo quy định sau:

1. Trường hợp nhà ở, đất ở, công trình xây dựng do xây dựng mới thì phải có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 6 Điều 10 của quy định này. Trường hợp phải xin phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng thì phải có thêm giấy phép xây dựng;

2. Trường hợp nhà ở, đất ở, công trình xây dựng do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật, kèm theo Giấy chứng nhận theo Quy định này, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định số 60/CP, hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có ghi nhận về nhà ở theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Trường hợp mua nhà ở của doanh nghiệp đầu tư xây dựng để bán thì phải có hợp đồng mua bán nhà ở do hai bên ký kết, một trong những giấy tờ về dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán (quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư) và bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

4. Trường hợp mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu nhà nước thì phải có Quyết định bán nhà của UBND tỉnh, hợp đồng mua bán nhà ở và các biên lai nộp tiền mua nhà theo quy định. Trường hợp thuê mua nhà ở xã hội thì phải có hợp đồng thuê mua nhà ở theo Nghị định 90/2006/NĐ-CP

Điều 14. Giấy tờ tạo lập hợp pháp về nhà ở, đất ở, công trình xây dựng do tổ chức trong nước và nước ngoài, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Tổ chức trong nước và nước ngoài, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có nhà ở, đất ở, công trình xây dựng được tạo lập hợp pháp khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận phải có một trong các giấy tờ chứng minh theo quy định sau đây:

1. Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng để cho thuê thì phải có Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

2. Trường hợp mua, nhận tặng cho, thừa kế nhà ở, đất ở, công trình xây dựng hoặc được sở hữu nhà ở, công trình xây dựng thông qua các hình thức khác, thì phải có giấy tờ về giao dịch đó theo quy định của pháp luật;

Điều 15. Giấy tờ về nhà, đất, công trình xây dựng trong các trường hợp khác

1. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng không đồng thời là chủ sử dụng đất ở khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận thì ngoài giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng theo quy định, phải có thêm văn bản của chủ sử dụng đất đồng ý cho phép sử dụng đất xây dựng nhà ở, công trình xây dựng đã được công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân từ cấp xã trở lên.

2. Tổ chức, cá nhân bị mất Giấy chứng nhận khi đề nghị cấp lại thì phải có các giấy tờ sau:

a. Giấy tờ xác nhận về việc mất giấy chứng nhận của cơ quan công an cấp xã nơi mất giấy;

b. Các trường hợp mất giấy không phải do thiên tai, hoả hoạn thì phải có giấy tờ chứng minh đã đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng một lần đối với khu vực đô thị (mẩu tin trên báo hoặc giấy xác nhận của cơ quan đăng tin) hoặc giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã trong thời hạn 10 ngày làm việc đối với khu vực nông thôn.

3. Tổ chức, cá nhân có Giấy chứng nhận bị hư hỏng, rách nát hoặc đã ghi hết trang xác nhận thay đổi, khi đề nghị cấp đổi phải có Giấy chứng nhận cũ.

4. Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận, trong quá trình sử dụng mà có sự thay đổi về diện tích, tầng cao, kết cấu chính của nhà ở, công trình xây dựng; tách, nhập thửa đất đối với trường hợp được cấp Giấy chứng nhận, khi đề nghị xác nhận thay đổi phải có Giấy chứng nhận cũ và bản kê khai những nội dung thay đổi, trừ trường hợp trong đơn đề nghị xác nhận thay đổi đã có kê khai những nội dung thay đổi đó.

Chương 3

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

Mục 1. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN

Điều 16. Trình tự, thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận (sau đây gọi tắt là cấp mới)

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cấp giấy và nộp cho Sở Xây dựng nếu là tổ chức, nộp cho Phòng có chức năng quản lý nhà cấp huyện nếu là cá nhân. Trường hợp là cá nhân trong nước ở khu vực nông thôn thì có thể nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã và trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Phòng có chức năng quản lý nhà ở cấp huyện.

Trường hợp doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở để bán thì doanh nghiệp có trách nhiệm thay mặt bên mua nhà làm thủ tục để cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận cho người mua theo quy định của Điều này.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận (2 bộ hồ sơ) bao gồm:

a. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận, theo mẫu quy định (2 bản chính);

b. Giấy tờ về tạo lập nhà ở, đất ở, công trình xây dựng (01 bản chính và 01 bản sao), theo chương 2 của Quy định này.

Đối với nguời Việt Nam định cư ở nước ngoài đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có thêm bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở, công trình xây dựng tại Việt Nam;

c. Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở (2 bản chính);

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, đối chiếu các bản sao với giấy tờ gốc, nếu hồ sơ đã có đủ các giấy tờ theo quy định tại khoản 2 Điều này thì phải viết giấy biên nhận cho người đề nghị cấp giấy, trong đó ghi rõ thời gian giao trả giấy chứng nhận. Trường hợp bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở do tổ chức, cá nhân tự đo vẽ mà chưa có thẩm tra xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm c khoản 2 Điều này thì trong giấy biên nhận phải hẹn thời gian đến thẩm tra; thời gian hẹn thẩm tra không được quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy và không tính vào thời hạn cấp giấy chứng nhận.

Trường hợp hồ sơ không đủ các giấy tờ theo quy định thì người tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do và có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể ngay khi nhận hồ sơ để người đề nghị cấp giấy biết, bổ sung hồ sơ.

4. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy có trách nhiệm nộp ngay lệ phí cấp giấy cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi nộp hồ sơ. Lệ phí cấp giấy được hoàn trả lại cho các trường hợp không được cấp giấy, trừ trường hợp người đề nghị cấp giấy kê khai hồ sơ không đúng sự thật hoặc không thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

5. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng, Phòng có chức năng quản lý nhà cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, thể hiện các nội dung trên giấy chứng nhận, trình cơ quan có thẩm quyền ký giấy chứng nhận, thông báo cho người đề nghị cấp giấy chứng nhận nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, vào sổ đăng ký quyền sở hữu nhà ở và giao trả giấy chứng nhận cho người đề nghị cấp giấy, đồng thời có trách nhiệm sao 01 bản giấy chứng nhận chuyển cho cơ quan quản lý đất đai cùng cấp để lưu theo quy định.

Người đề nghị cấp giấy có trách nhiệm nộp các khoản nghĩa vụ tài chính đã được thông báo để được nhận Giấy chứng nhận.

6. Chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng nhận Giấy chứng nhận tại cơ quan đã tiếp nhận hồ sơ, trường hợp người khác nhận thay thì phải có giấy uỷ quyền của chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã. Khi nhận giấy chứng nhận, chủ sở hữu phải nộp biên lai thu các khoản nghĩa vụ tài chính đã được thông báo, các giấy tờ gốc về tạo lập nhà ở mà trong hồ sơ là bản sao cho cơ quan giao trả giấy để lưu hồ sơ (trừ quyết định phê duyệt dự án phát triển nhà ở; Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 của Luật Nhà ở); chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền nhận giấy phải ký nhận vào sổ đăng ký.

Trường hợp Ủy ban nhân dân xã giao trả Giấy chứng nhận thì Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm thu các giấy tờ quy định tại khoản này và trong thời hạn 15 ngày làm việc, phải nộp cho cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện để đưa vào hồ sơ lưu trữ.

Điều 17. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng đã có Giấy chứng nhận

1. Tổ chức, cá nhân đã thực hiện việc mua, được tặng cho, đổi, được thừa kế nhà ở, công trình xây dựng mà bên chuyển nhượng có Giấy chứng nhận được cấp theo Quy định này thì lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo thành phần được quy định tại khoản 1 của Điều này, nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Xây dựng đối với tổ chức, tại Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với cá nhân.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận gồm (2 bộ hồ sơ):

a. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu kèm theo Quy định này (02 bản chính);

b. Hợp đồng mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế nhà ở, công trình xây dựng theo quy định pháp luật, kèm theo Giấy chứng nhận của bên chuyển nhượng (1 bản chính + 1 bản sao). Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có thêm bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

c. Trường hợp chuyển nhượng một phần nhà ở trong giấy chứng nhận đã được cấp thì phải có bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở, công trình xây dựng; trường hợp hiện trạng nhà ở, đất ở, công trình xây dựng không thay đổi thì sử dụng Bản vẽ cũ (01 bản chính + 1bản sao).

3. Trình tự giải quyết hồ sơ:

Thời hạn giải quyết hồ sơ là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp nhà ở; công trình xây dựng có hiện trạng không thay đổi và 30 ngày làm việc đối với trường hợp nhà ở; công trình xây dựng có hiện trạng thay đổi.

4. Trường hợp nhà ở; công trình xây dựng được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, mà bên chuyển nhượng đã có một trong các loại Giấy chứng nhận được cấp theo quy định tại Nghị định 60/CP, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nhận nhà ở trên đất theo Nghị định 181/2004/NĐ-CP; nếu bên nhận chuyển nhượng có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận thì lập hồ sơ theo thành phần được quy định tại khoản 1 của Điều này, nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 2 của Điều này để được giải quyết cấp Giấy chứng nhận.

Mục 2. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN

Điều 18. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận

1. Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận theo Quy định này nhưng trong quá trình sử dụng Giấy chứng nhận bị mất thì lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo thành phần được quy định tại khoản 1 Điều này, nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Xây dựng đối với tổ chức, tại Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với cá nhân.

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận:

a. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận, trong đó nêu rõ lý do mất Giấy chứng nhận và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc mất giấy tờ này (01 bản chính);

b. Giấy tờ xác nhận về việc mất Giấy chứng nhận của cơ quan Công an cấp xã nơi bị mất giấy và phải có giấy tờ chứng minh đã đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng một lần trong thời hạn 10 ngày đối với khu vực đô thị (nộp mẫu tin trên Báo hoặc Giấy xác nhận của cơ quan đã đăng tin) hoặc Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 10 ngày đối với khu vực nông thôn (01 bản chính);

c. Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở, công trình xây dựng; trường hợp hiện trạng nhà ở, đất ở, công trình xây dựng không thay đổi, thì sử dụng Bản vẽ cũ nếu có (01 bản chính).

3. Trình tự giải quyết hồ sơ:

Thời hạn giải quyết hồ sơ là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mục 3. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN

Điều 19. Trình tự, thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận

1. Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận theo Quy định này nhưng trong quá trình sử dụng Giấy chứng nhận bị hư hỏng, rách nát thì lập hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo thành phần được quy định tại khoản 1 của Điều này, nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Xây dựng đối với tổ chức, tại Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với cá nhân.

2. Hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận:

a. Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo mẫu kèm theo Quy định này, trong đó nêu rõ lý do cấp đổi Giấy chứng nhận (01 bản chính + 1 bản sao);

b. Giấy chứng nhận đã được cấp trước đây; trường hợp hiện trạng nhà ở, đất ở, công trình xây dựng có thay đổi, phải kèm theo các giấy tờ có liên quan đến nội dung thay đổi (1 bản chính + 1 bản sao);

c. Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở, công trình xây dựng; trường hợp hiện trạng nhà ở, đất ở, công trình xây dựng không thay đổi, thì sử dụng Bản vẽ cũ nếu có (01 bản chính + 1 bản sao).

3. Trình tự giải quyết hồ sơ:

Thời hạn giải quyết hồ sơ là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mục 4. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC NHẬN THAY ĐỔI TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN

Điều 20. Trình tự, thủ tục xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận

1. Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận theo Quy định này nhưng trong quá trình sử dụng nhà ở, công trình xây dựng có thay đổi về diện tích, tầng cao, kết cấu chính (do chuyển nhượng một phần hoặc xây dựng mới) hoặc có yêu cầu điều chỉnh các sai sót thông tin được ghi trên Giấy chứng nhận, thì chủ sở hữu lập hồ sơ đề nghị xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận theo thành phần được quy định tại khoản 1 của Điều này, nộp và nhận kết quả tại cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận.

2. Hồ sơ đề nghị  xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận:

a. Đơn đề nghị xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận theo mẫu kèm theo Quy định này, trong đó nêu rõ lý do xác nhận thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận (01 bản chính);

b. Giấy chứng nhận đã được cấp trước đây (bản chính);

c. Giấy tờ liên quan đến việc thay đổi về nhà, đất, công trình xây dựng (bản chính);

d. Bản vẽ sơ đồ nhà, đất, công trình xây dựng theo hiện trạng mới (01bản chính).

3. Trình tự giải quyết hồ sơ:

Thời hạn giải quyết hồ sơ là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sở Xây dựng thực hiện thủ tục xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận cho tổ chức; Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện thủ tục xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận cho cá nhân.

Chương 4

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 21. Giải quyết khiếu nại về việc cấp Giấy chứng nhận

Việc giải quyết các khiếu nại trong quá trình thực hiện Quy định này được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 22. Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực cấp và sử dụng Giấy chứng nhận

1. Gian lận hoặc giả mạo giấy tờ để được cấp Giấy chứng nhận.

2. Cố ý làm sai lệch hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận.

3. Tiêu cực, sách nhiễu; trì hoãn việc cấp Giấy chứng nhận mà không có lý do chính đáng.

4. Huỷ hoại Giấy chứng nhận hoặc có hành vi gian lận để được cấp lại Giấy chứng nhận.

5. Các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại cho những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến việc cấp và sử dụng Giấy chứng nhận.

Điều 23. Xử lý vi phạm

1. Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nếu có hành vi vi phạm pháp luật để được cấp Giấy chứng nhận thì bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

2. Thủ trưởng, công chức, viên chức có hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ, tiêu cực, sách nhiễu hoặc trì hoãn việc cấp Giấy chứng nhận mà không có lý do chính đáng thì tuỳ từng mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức, nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Người nào có hành vi vi phạm các quy định này mà gây thiệt hại cho người khác thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật dân sự.

Chương 5

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 24. Phân công trách nhiệm thực hiện

1. Giám đốc Sở Xây dựng trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định này trên địa bàn tỉnh Bình Định như sau:

a. Chủ trì, phối hợp các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai công tác cấp Giấy chứng nhận theo Quy định này; công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ cấp Giấy chứng nhận;

b. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cấp Giấy chứng nhận cho cán bộ, công chức thuộc cơ quan Sở Xây dựng; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã;

c. Thường xuyên đôn đốc, theo dõi công tác cấp Giấy chứng nhận, phát hiện và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; tổng hợp đề xuất giải quyết các vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận vượt thẩm quyền, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời;

d. Tổ chức, sắp xếp, phân công bộ phận tham mưu và nhân sự thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức theo cơ chế tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ một cửa; nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức khi đến liên hệ lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận;

đ. Xây dựng quy trình, công bố, niêm yết công khai thông tin về giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận để các tổ chức biết và thực hiện;

e. Tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác cấp Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền theo định kỳ hoặc đột xuất; đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các đối tượng vi phạm trong công tác cấp Giấy chứng nhận;

f. Tổ chức sơ kết công tác cấp Giấy chứng nhận theo định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng theo định kỳ.

2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường:

a. Phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn nghiệp vụ cấp Giấy chứng nhận liên quan đến quyền sử dụng đất và quản lý hồ sơ địa chính cho cán bộ, công chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã;

b. Phối hợp với Sở Xây dựng đề xuất giải quyết các vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời đối với các trường hợp vượt thẩm quyền;

3. Giám đốc Sở Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ cho các cơ quan có liên quan giải quyết các thủ tục pháp lý về giao dịch nhà ở, đất ở, công trình xây dựng của tổ chức, cá nhân, người sử dụng đất nếu có yêu cầu trước khi lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận.

4. Cục trưởng Cục Thuế tỉnh chỉ đạo và hướng dẫn Chi cục Thuế các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, người sử dụng đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được cấp Giấy chứng nhận; công bố công khai các nghĩa vụ tài chính mà người đề nghị cấp Giấy chứng nhận phải nộp theo quy định của pháp luật.

5. Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn việc khoán kinh phí cấp Giấy chứng nhận từ nguồn lệ phí thu và nguồn kinh phí ngân sách hỗ trợ để sử dụng đủ cho nhu cầu kinh phí của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan có liên quan trực tiếp thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận.

6. Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết đủ nhu cầu nhân sự cho các cơ quan có liên quan trong công tác cấp Giấy chứng nhận, đảm bảo đủ năng lực và phẩm chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a. Tổ chức tuyên truyền pháp luật về xây dựng, nhà ở, đất đai cho tổ chức, cá nhân, người sử dụng đất tại địa bàn quản lý biết và nghiêm túc thực hiện;

b. Chủ động tổ chức, sắp xếp, phân công bộ phận tham mưu và nhân sự thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận theo cơ chế tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ một cửa; nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân khi đến liên hệ lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận;

c. Công bố, niêm yết công khai thông tin về quy trình giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận và quy hoạch chi tiết các khu dân cư, khu vực cấm xây dựng theo quy định pháp luật để các tổ chức, cá nhân, người sử dụng đất biết và thực hiện;

d. Đôn đốc, theo dõi, kịp thời phát hiện và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận; tổng hợp, đề xuất giải quyết các vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận, báo cáo Sở Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết các trường hợp vượt thẩm quyền;

đ. Tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác cấp Giấy chứng nhận theo định kỳ hoặc đột xuất; xử lý hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các đối  tượng vi phạm trong công tác cấp Giấy chứng nhận;

e. Phân công và tổ chức lưu trữ hồ sơ về nhà đất thuộc quyền quản lý theo hướng tập trung và khoa học, đáp ứng kịp thời và chính xác cho công tác cấp Giấy chứng nhận;

f. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận thuộc địa bàn quản lý và đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo Quy định này và theo hướng dẫn chuyên môn của Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường.

8. Các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ, phúc đáp các nội dung thuộc thẩm quyền về cấp Giấy chứng nhận theo Quy định này. Khi các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản yêu cầu phải trả lời trong thời hạn 07 ngày làm việc.

9. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc xác nhận các loại giấy tờ phục vụ công tác cấp Giấy chứng nhận thuộc địa bàn quản lý đúng nội dung và thời hạn quy định, theo hướng dẫn chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 25. Công khai thủ tục hành chính trong việc cấp Giấy chứng nhận.

1. Các nội dung cần phải công khai:

a. Danh mục các giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi, xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận;

b. Thời hạn giải quyết cụ thể đối với từng trường hợp cụ thể nêu tại điểm a Khoản này;

c. Lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác mà người đề nghị cấp Giấy chứng nhận phải nộp theo quy định đối với từng trường hợp cụ thể; thời gian và địa điểm nộp.

2. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận phải có bản thông báo công khai các nội dung quy định tại khoản 1 của Điều này, tại:

a. Sở Xây dựng niêm yết tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ; đưa thông tin lên mạng internet;

b. Ủy ban nhân dân cấp huyện niêm yết tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ của cấp huyện và tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều 26. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện; tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2007/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 38/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/11/2007
Ngày hiệu lực 17/11/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/04/2010
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 38/2007/QĐ-UBND Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất ở công trình xây dựng tỉnh Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 38/2007/QĐ-UBND Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất ở công trình xây dựng tỉnh Bình Định
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 38/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Định
Người ký Vũ Hoàng Hà
Ngày ban hành 07/11/2007
Ngày hiệu lực 17/11/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/04/2010
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản gốc Quyết định 38/2007/QĐ-UBND Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất ở công trình xây dựng tỉnh Bình Định

Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/2007/QĐ-UBND Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất ở công trình xây dựng tỉnh Bình Định