Quyết định 38/2012/QĐ-UBND

Quyết định 38/2012/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2012 cho các sở ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố do tỉnh Long An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2012/QĐ-UBND giao chỉ tiêu biên chế công chức tỉnh Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2012/QĐ-UBND

Long An, ngày 06 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2012 CHO CÁC SỞ NGÀNH TỈNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-BNV ngày 11/5/2012 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức năm 2012 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của H ĐND tỉnh khóa VIII kỳ họp thứ 5 về phê duyệt biên chế công chức năm 2012;

Theo đề nghị tại văn bản số 362/SNV-TCCC ngày 30/7/2012 của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2012 cho các sở ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổng cộng là 2.801 người; trong đó các sở ngành tỉnh 1.345 người và UBND các huyện, thành phố 1.456 người; cụ thể từng cơ quan, đơn vị như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Sở Nội vụ thông báo chỉ tiêu biên chế nêu trên đến các cơ quan, đơn vị và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ trình UBND tỉnh điều chỉnh kinh phí để các sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, phù hợp với số biên chế được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các sở ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KT VBQPPL – Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Cổng TT ĐT tỉnh;
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT, Tuan.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2012
Ngày hiệu lực16/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 38/2012/QĐ-UBND giao chỉ tiêu biên chế công chức tỉnh Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 38/2012/QĐ-UBND giao chỉ tiêu biên chế công chức tỉnh Long An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu38/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýĐỗ Hữu Lâm
        Ngày ban hành06/08/2012
        Ngày hiệu lực16/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 38/2012/QĐ-UBND giao chỉ tiêu biên chế công chức tỉnh Long An

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/2012/QĐ-UBND giao chỉ tiêu biên chế công chức tỉnh Long An

         • 06/08/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/08/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực