Quyết định 38/2012/QĐ-UBND

Quyết định 38/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 17/2011/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

Quyết định 38/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 17/2011/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 25/2015/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang và được áp dụng kể từ ngày 14/08/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 17/2011/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2012/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 14 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2011/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên môi trường thuộc UBND các cấp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BTNMT-BNV ngày 02 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về công tác định giá đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2011 của UBND tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Khoản 19 Điều 2 như sau:

“19. Về công tác pháp chế:

Thực hiện công tác pháp chế theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan”

2. Bổ sung Khoản 20 vào Điều 2 như sau:

“20. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật”

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 như sau:

“2. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

a) Các tổ chức hành chính:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Chi cục Bảo vệ môi trường;

- Chi cục Quản lý đất đai.

b) Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Giá đất;

- Phòng Tài nguyên nước, khoáng sản, Địa chất và Khí tượng thủy văn;

- Phòng Kế hoạch - Tài vụ;

- Phòng Pháp chế.

c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

- Trung tâm Công nghệ thông tin;

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất;

- Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất;

- Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- VP: TU, các Ban đảng;
- UBMTTQVN, các Đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, Th.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2012
Ngày hiệu lực24/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/08/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 38/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 17/2011/QĐ-UBND


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 38/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 17/2011/QĐ-UBND
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu38/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýTrần Công Chánh
        Ngày ban hành14/11/2012
        Ngày hiệu lực24/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/08/2015
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 38/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 17/2011/QĐ-UBND

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 17/2011/QĐ-UBND