Quyết định 38/2014/QĐ-UBND

Quyết định 38/2014/QĐ-UBND về quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 38/2014/QĐ-UBND quản lý an toàn bức xạ an ninh nguồn phóng xạ Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 49/2015/QĐ-UBND quản lý an toàn bức xạ an ninh nguồn phóng xạ Thừa Thiên Huế 2015 và được áp dụng kể từ ngày 18/10/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2014/QĐ-UBND quản lý an toàn bức xạ an ninh nguồn phóng xạ Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 38/2014/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ AN TOÀN BỨC XẠ, AN NINH NGUỒN PHÓNG XẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử;

Căn cứ Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử;

Căn cứ Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp Chứng chỉ Nhân viên bức xạ;

Căn cứ Thông tư số 15/2010/TT-BKHCN ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép;

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ;

Căn cứ Thông tư số 27/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về đo lường bức xạ, hạt nhân và xây dựng, quản lý mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng;

Căn cứ Thông tư số 24/2012/TT-BKHCN ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp cơ sở và cấp tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 32/2007/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về kiểm tra thiết bị X- quang chẩn đoán y tế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 567/TTr-SKHCN ngày 23 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- TTT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- VP: CVP, PCVP Đ.N.Trân;
- Lưu: VT, DL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ AN TOÀN BỨC XẠ, AN NINH NGUỒN PHÓNG XẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm:

1. Khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

2. Kiểm tra, hiệu chuẩn thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế.

3. Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường địa phương.

4. Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân.

5. Trách nhiệm đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến lĩnh vực bức xạ.

2. Các tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động liên quan đến bức xạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1: KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN BỨC XẠ

Điều 3. Quy định chung về khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

Tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh khi thực hiện các nội dung tại khoản 1, 2 và 3 Điều này phải tuân thủ các quy định về khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ tại Điều 5, 6 và 7 của Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN).

1. Thực hiện việc khai báo chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị bức xạ và thiết bị hạt nhân.

2. Đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung và cấp lại giấy phép tiến hành các công việc bức xạ sau:

a) Vận hành thiết bị chiếu xạ;

b) Sử dụng thiết bị bức xạ;

c) Sử dụng chất phóng xạ;

d) Sản xuất chất phóng xạ;

đ) Chế biến chất phóng xạ;

e) Lưu giữ chất phóng xạ;

g) Xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng;

h) Xuất khẩu chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân;

i) Nhập khẩu chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân;

k) Đóng gói, vận chuyển chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân;

l) Vận chuyển chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân quá cảnh lãnh thổ Việt Nam;

m) Xây dựng cơ sở bức xạ;

n) Thay đổi quy mô và phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ;

o) Chấm dứt hoạt động cơ sở bức xạ.

3. Đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người đảm nhiệm các công việc và có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 28 của Luật Năng lượng nguyên tử.

Điều 4. Thẩm quyền cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

1. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cấp giấy phép sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X - quang chẩn đoán trong y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh.

2. Trường hợp thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế của tổ chức, cá nhân có trụ sở chính ở tỉnh A nhưng được lắp đặt, sử dụng tại tỉnh B thì Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh B cấp giấy phép sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn.

3. Trường hợp thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế di động được sử dụng tại các tỉnh khác nhau thì Sở Khoa học và Công nghệ của tỉnh nơi tổ chức, cá nhân sở hữu thiết bị X- quang đặt trụ sở chính cấp giấy phép sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn.

4. Trường hợp cơ sở y tế tiến hành nhiều công việc bức xạ, trong đó có sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế đồng thời với sử dụng chất phóng xạ (y học hạt nhân) hoặc vận hành thiết bị chiếu xạ (xạ trị) thì có thể đề nghị Cục An toàn bức xạ và hạt nhân hoặc Sở Khoa học và Công nghệ địa phương cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn.

5. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân hoặc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp các loại giấy phép tiến hành công việc bức xạ và chứng chỉ nhân viên bức xạ, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ trong việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho các cơ sở X- quang chẩn đoán trong y tế

Hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế; hồ sơ cấp, cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở có thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế đang hoạt động trên địa bàn tỉnh quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 4 của Quy định này; trường hợp không đồng ý thì chậm nhất trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 6 của Quy định này phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 6. Thủ tục khai báo, thành phần hồ sơ và thời hạn tiếp nhận, thẩm định, trả kết quả việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho các cơ sở X- quang chẩn đoán trong y tế

1. Thủ tục khai báo, thành phần hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng thiết bị X- quang; cấp, cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X- quang chẩn đoán trong y tế được quy định tại Điều 9, 11, 22, 26, 27, 28 và 29 của Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN Hồ sơ được lập thành 02 bộ như nhau, 01 bộ lưu tại cơ sở và 01 bộ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Thời hạn tiếp nhận, thẩm định, trả kết quả đối với các hồ sơ hợp lệ:

a) Khai báo thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế: 05 ngày.

b) Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế: 11 ngày.

c) Cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế: 05 ngày.

d) Sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế: 05 ngày.

đ) Gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế: 10 ngày.

e) Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn: 05 ngày.

g) Cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn: 05 ngày.

h) Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ được nộp kèm theo hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, thời hạn thẩm định hồ sơ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ: 11 ngày.

Điều 7. Thời hạn của giấy phép tiến hành công việc bức xạ và chứng chỉ nhân viên bức xạ

1. Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong trong y tế có thời hạn 03 năm.

2. Giấy phép gia hạn tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế) có thời hạn 03 năm tính từ ngày hết hạn của giấy phép cũ.

3. Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn có thời hạn 05 năm.

Điều 8. Điều kiện được miễn trừ khai báo, cấp giấy phép

Các hoạt động liên quan đến bức xạ được miễn trừ khai báo, cấp giấy phép theo quy định tại Thông tư số 15/2010/TT-BKHCN ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép.

Điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép đối với thiết bị bức xạ:

1. Thiết bị bức xạ không chứa nguồn phóng xạ, bảo đảm rằng trong điều kiện làm việc bình thường không gây ra suất liều tương đương môi trường vượt quá 1mSv/h ở khoảng cách 0,1m từ mọi bề mặt có thể tiếp cận của thiết bị;

2. Thiết bị bức xạ không chứa nguồn phóng xạ, phát ra bức xạ có năng lượng cực đại không lớn hơn 5 keV.

Điều 9. Phí, lệ phí

Tổ chức, cá nhân thực hiện khai báo, đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ phải nộp phí và lệ phí theo quy định tại Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Mục 2: KIỂM TRA, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ X- QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ

Điều 10. Kiểm tra thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế

1. Kiểm tra thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế là việc xác định và chứng nhận về chế độ làm việc tin cậy của thiết bị so với thiết kế do tổ chức được phép kiểm tra thực hiện.

2. Các thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế sau khi lắp đặt lần đầu, lắp đặt lại hoặc sửa chữa phải được kiểm tra, hiệu chuẩn mới được đưa vào sử dụng và phải được kiểm tra định kỳ mỗi năm một lần trong quá trình sử dụng.

3. Các tổ chức sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế phải thực hiện các quy định tại khoản 2, Điều này.

4. Danh mục các thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế phải kiểm tra, hiệu chuẩn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 27/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về đo lường bức xạ, hạt nhân và xây dựng, quản lý mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường. Tiêu chuẩn Quốc gia về quy trình kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị bức xạ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Điều 11. Tổ chức, cá nhân được phép tiến hành kiểm tra thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế

Các tổ chức, cá nhân được phép tiến hành kiểm tra thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế được quy định tại Điều 3, 6 và 7 của Quyết định số 32/2007/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về kiểm tra thiết bị X- quang chẩn đoán y tế.

Điều 12. Trách nhiệm của Tổ chức kiểm tra thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế

Trách nhiệm của Tổ chức kiểm tra thiết bị X- quang chẩn đoán y tế thực hiện theo Điều 5 của Quyết định số 32/2007/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về kiểm tra thiết bị X- quang chẩn đoán y tế.

Mục 3: TRẠM QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG

Điều 13. Xây dựng và quản lý Trạm quan trắc, cảnh báo phóng xạ môi trường địa phương

1. Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường địa phương (sau đây gọi là Trạm địa phương) tại tỉnh Thừa Thiên Huế được phê duyệt trong mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ quốc gia được đặt tại tỉnh Thừa Thiên Huế, được kết nối trực tuyến với các Trạm vùng.

2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập Trạm địa phương trên cơ sở quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia; quản lý trực tiếp hoạt động của Trạm địa phương trên địa bàn.

Điều 14. Chỉ tiêu và tần suất quan trắc

1. Suất liều bức xạ gamma trong không khí - quan trắc liên tục;

2. Liều tích lũy - ba tháng đo một lần;

3. Đồng vị phóng xạ trong không khí - quan trắc liên tục;

4. Tổng hoạt độ phóng xạ beta trong mẫu rơi lắng khô, rơi lắng ướt và nước mưa - mỗi tháng đo một lần;

5. Hàm lượng radon và tổng hoạt độ phóng xạ beta trong nước (nước sinh hoạt, nước mặt, nước ngầm và nước thải) - ba tháng đo một lần;

6. Hàm lượng các đồng vị phóng xạ trong môi trường đất (đất bề mặt, trầm tích) - sáu tháng đo một lần;

7. Hàm lượng các đồng vị phóng xạ trong thực vật, lương thực và thực phẩm sáu tháng đo một lần;

8. Các thông số khí tượng liên quan - quan trắc liên tục.

Điều 15. Chức năng, nhiệm vụ của trạm địa phương

1. Trạm địa phương có chức năng thực hiện quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi đặt trạm; phục vụ điều hành ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân.

2. Trạm địa phương có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

a) Thực hiện quan trắc các chỉ tiêu phóng xạ môi trường tại địa phương theo tần suất quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 8 Điều 14 của Quy định này;

b) Thu thập và gửi về trạm vùng các mẫu môi trường theo quy định tại các khoản 4, 5, 6, 7 Điều 14 của Quy định này và theo yêu cầu của Trạm vùng;

c) Tập hợp dữ liệu, phân tích đánh giá và gửi báo cáo kết quả quan trắc tới Trạm vùng, Sở Khoa học và Công nghệ định kỳ mỗi tháng một lần, báo cáo ngay khi có hiện tượng bất thường về phóng xạ hoặc khi Trạm vùng và Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu.

Mục 4: KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ, HẠT NHÂN

Điều 16. Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân

1. Theo Điều 82 của Luật Năng lượng nguyên tử, sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân được phân thành năm nhóm tình huống có thể xảy ra để xây dựng kế hoạch ứng phó (phụ lục).

2. Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân sau đây gọi là kế hoạch ứng phó sự cố bao gồm:

a) Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở được áp dụng khi sự cố xảy ra ở các nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3 quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh được áp dụng khi sự cố xảy ra ở nhóm 4 quy định tại khoản 1 Điều này, hoặc sự cố xảy ra ở các nhóm 1, 2, 3 nhưng có dấu hiệu mất an ninh nguồn phóng xạ;

c) Kế hoạch ứng phó sự cố cấp quốc gia được áp dụng khi sự cố xảy ra ở nhóm 5 quy định tại khoản 1 Điều này, hoặc sự cố xảy ra ở nhóm 4, nhưng vượt quá khả năng ứng phó của tỉnh.

Điều 17. Lập Kế hoạch ứng phó sự cố

1. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ căn cứ vào nhóm tình huống tương ứng được quy định tại phụ lục của Quy định này để lập kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở theo Điều 6, 7 của Thông tư số 24/2012/TT-BKHCN ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp cơ sở và cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là Thông tư số 24/2012/TT-BKHCN) và trình Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định, phê duyệt theo quy định.

2. Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ quy định tại Mục 2 Thông tư số 24/2012/TT-BKHCN tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lập kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh, trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Điều 18. Cơ cấu tổ chức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh

Cơ cấu tổ chức, thành phần Ban chỉ huy ứng phó sự cố, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh được quy định cụ thể tại bản “Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” được Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và phê duyệt.

Mục 5: TRÁCH NHIỆM ĐẢM BẢO AN TOÀN BỨC XẠ, AN NINH NGUỒN PHÓNG XẠ

Điều 19. Trách nhiệm đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan

1. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Nghiên cứu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định, chương trình, kế hoạch cụ thể hóa chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước về An toàn bức xạ phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương;

b) Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn bức xạ; phối hợp với các cơ quan có chức năng đào tạo an toàn bức xạ và hạt nhân tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo về an toàn bức xạ cho các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ;

c) Tổ chức thẩm định an toàn, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế, chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn theo phân cấp;

d) Quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn, chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong hoạt động này;

đ) Xây dựng, cập nhật, bổ sung kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn các cơ sở bức xạ trong toàn tỉnh xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở; thẩm định, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở theo thẩm quyền quy định;

e) Thực thi vai trò thường trực Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân: triển khai thường kỳ công tác chuẩn bị ứng phó sự cố, chủ động khởi động kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh, công bố kết thúc ứng phó sự cố, xây dựng kế hoạch khắc phục dài hạn, lập hồ sơ ứng phó và báo cáo tình hình, kết quả ứng phó sự cố với Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Cứu hộ Cứu nạn Quốc gia theo quy định;

g) Tham mưu UBND tỉnh huy động nhân lực, phương tiện ở địa phương tham gia ứng phó sự cố theo điều động của Chủ tịch Ủy ban quốc gia tìm kiếm - cứu nạn thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố cấp quốc gia;

h) Thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế đối với các cơ sở y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh và xử lý đối với các vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được quy định rõ tại Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử;

i) Kiểm tra việc bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ tại các cơ sở bức xạ trong và ngoài y tế và báo cáo Cục An toàn bức xạ xử lý vi phạm theo thẩm quyền được pháp luật quy định.

2. Công an tỉnh

a) Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của phát luật về vận chuyển chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị bức xạ và thiết bị hạt nhân trên địa bàn;

b) Chủ trì, phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xác minh thông tin, tham gia tìm kiếm và thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh - trật tự khi nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân nằm ngoài sự kiểm soát; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra nguyên nhân sự cố cũng như các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân, đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật;

c) Cử cán bộ tham gia Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân của tỉnh. Khi có sự cố xảy ra, căn cứ vào sự điều động, phân công của Ban chỉ huy, có trách nhiệm chỉ đạo, huy động nhân lực, phương tiện tham gia bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc, cứu hộ, cứu nạn.

3. Sở Y tế

a) Đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các quy định bảo đảm an toàn bức xạ của các cơ sở y tế trên địa bàn; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định an toàn bức xạ đối với các cơ sở y tế có sử dụng thiết bị X- quang trong chẩn đoán y tế;

b) Cử cán bộ tham gia Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân của tỉnh. Khi có sự cố xảy ra, căn cứ vào sự điều động, phân công của ban chỉ huy, có trách nhiệm chỉ đạo, huy động nhân lực, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn;

c) Chỉ được cấp Giấy phép hành nghề y, dược tư nhân cho các cơ sở y tế tư nhân có phạm vi hoạt động chuyên môn liên quan đến việc sử dụng thiết bị chiếu, chụp X- quang, thiết bị chứa nguồn phóng xạ chụp chẩn đoán, thiết bị xạ trị, nguồn phóng xạ kín, nguồn phóng xạ hở để khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và đào tạo trong lĩnh vực y tế sau khi các cơ sở này đã được Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

4. Cục Hải quan tỉnh

a) Chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện kiểm tra, giám sát Hải quan đối với chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cửa khẩu, quá cảnh phải có đầy đủ giấy phép theo quy định của pháp luật;

b) Trang bị phương tiện kỹ thuật, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để chủ động phòng, chống vận chuyển trái phép chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động;

c) Khi phát hiện chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân vận chuyển trái phép qua biên giới, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh điều tra làm rõ;

d) Cử cán bộ tham gia Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân của tỉnh. Khi có sự cố xảy ra, căn cứ vào sự điều động, phân công của ban chỉ huy thực hiện các biện pháp ứng phó đã được lập kế hoạch theo quy định;

đ) Định kỳ hằng năm gửi báo cáo về tình hình nhập khẩu, xuất khẩu vật liệu phóng xạ và thiết bị hạt nhân tới Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

e) Quản lý, sử dụng thiết bị ghi đo bức xạ, thiết bị soi chiếu an ninh theo đúng quy định.

5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

a) Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động tiếp xúc với công việc bức xạ thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật;

b) Khi sự cố bức xạ xảy ra, thanh tra về an toàn lao động phối hợp thanh tra của Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành thanh tra các tổ chức để xảy ra tai nạn lao động có liên quan đến bức xạ.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức khảo sát, xác định địa điểm có mức chiếu xạ tự nhiên, khoáng sản phóng xạ có khả năng gây hại cho con người và đánh giá khả năng gây hại theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên;

b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn Ủy ban nhân dân địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn bức xạ và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trong khu vực có mức chiếu xạ tự nhiên, khoáng sản phóng xạ có khả năng gây hại cho con người;

c) Cử cán bộ tham gia Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân của tỉnh. Khi có sự cố xảy ra, căn cứ vào sự điều động, phân công của ban chỉ huy thực hiện các biện pháp nghiệp vụ hỗ trợ theo quy định trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế

a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân tiến hành các công việc liên quan đến bức xạ tại địa phương thực hiện nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật về an toàn bức xạ;

b) Cử cán bộ tham gia Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân của tỉnh. Khi có sự cố xảy ra, căn cứ vào sự điều động, phân công của Ban chỉ huy thực hiện các biện pháp ứng phó đã được lập kế hoạch theo quy định, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc huy động nhân lực, vật lực trên địa bàn tham gia khắc phục sự cố.

8. Các cơ quan báo chí, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Huế, Đài truyền thanh các huyện, thị xã và thành phố.

a) Tuyên truyền các quy định về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ tới tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh;

b) Cung cấp kịp thời thông tin trung thực về sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân có ảnh hưởng đối với khu vực xung quanh nơi xảy ra sự cố và các khuyến cáo cần thiết cho người dân trong khu vực theo sự chỉ đạo của Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh.

Điều 20. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ

1. Thực hiện khai báo và xin cấp giấy phép, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo đúng quy định của pháp luật và phải thực hiện đầy đủ các điều kiện được ghi trong giấy phép;

2. Thường xuyên cập nhật và tổ chức thực hiện các văn bản quy định của pháp luật có liên quan đến công tác an toàn bức xạ;

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, các chỉ dẫn về an toàn, an ninh; bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và theo dõi liều chiếu xạ đối với nhân viên bức xạ; cung cấp bảo hiểm nghề nghiệp cho nhân viên bức xạ;

4. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra an toàn bức xạ; cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu;

5. Thực hiện đúng và đầy đủ các quy trình, tiêu chuẩn và chỉ tiêu kỹ thuật trong quá trình vận hành thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ. Việc thiết kế, lắp đặt thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ phải thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có thẩm quyền ban hành;

6. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải thường xuyên kiểm soát chiếu xạ do công việc bức xạ gây ra được quy định tại Điều 21 của Luật Năng lượng nguyên tử; kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị định kỳ theo quy định; thực hiện thường xuyên và có hệ thống việc kiểm xạ khu vực làm việc, đo đạc các thông số cần thiết làm cơ sở cho việc đánh giá an toàn tại cơ sở;

7. Lập, theo dõi, cập nhật và lưu trữ các hồ sơ liên quan đến công tác an toàn bức xạ. Định kỳ hàng năm trước ngày 30 tháng 11, hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý lập báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ và cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

8. Tổ chức, cá nhân sử dụng, lưu trữ, vận chuyển nguồn phóng xạ có trách nhiệm đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ theo quy định tại Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ;

9. Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở theo hướng dẫn tại Thông tư số 24/2012/TT-BKHCN trình Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Điều 21. Trách nhiệm của người đứng đầu, người phụ trách an toàn và nhân viên bức xạ của tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ

1. Người đứng đầu

- Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 26 của Luật Năng lượng nguyên tử;

- Bố trí người phụ trách an toàn và ban hành quyết định bằng văn bản bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ của cơ sở để thực hiện những nhiệm vụ quy định tại khoản 2, Điều 27 của Luật Năng lượng nguyên tử.

2. Người phụ trách an toàn

- Triển khai áp dụng các biện pháp kỹ thuật và kiểm soát hành chính theo quy định của pháp luật và phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành của đơn vị nhằm bảo đảm điều kiện làm việc an toàn cho nhân viên và an toàn cho công chúng;

- Giúp người đứng đầu cơ sở thực hiện yêu cầu về khai báo, cấp giấy phép theo quy định của pháp luật;

- Giúp người đứng đầu cơ sở xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp cơ sở theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ;

- Chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ sở và cùng người đứng đầu cơ sở chịu trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sự cố bức xạ hoặc vi phạm các quy định của pháp luật;

- Người phụ trách an toàn được quyền dừng công việc bức xạ đang tiến hành khi phát hiện có dấu hiệu hoặc nguy cơ gây mất an toàn, đồng thời báo cáo với người đứng đầu cơ sở để khởi động kế hoạch ứng phó thích hợp.

3. Nhân viên bức xạ

- Tham gia huấn luyện, đào tạo về an toàn bức xạ theo yêu cầu của người phụ trách an toàn;

- Chỉ tham gia tiến hành công việc bức xạ hoặc làm công việc có nguy cơ bị chiếu xạ khi đã được đào tạo, huấn luyện nắm vững các yêu cầu, quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ, các biện pháp bảo vệ bức xạ; trừ trường hợp tham gia khắc phục sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân;

- Thực hiện nghiêm các nội quy, quy trình làm việc, chỉ dẫn an toàn bức xạ của cơ sở;

- Sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân, liều kế cá nhân, thiết bị kiểm tra bức xạ, trang thiết bị thao tác với nguồn phóng xạ theo đúng hướng dẫn;

- Phối hợp, cộng tác với người phụ trách an toàn để thực hiện nghiêm các quy định về khám sức khỏe định kỳ hàng năm, đo đánh giá liều cá nhân theo quy định;

- Báo cáo ngay cho người phụ trách an toàn hoặc người đứng đầu cơ sở các hiện tượng bất thường về an toàn phóng xạ trong đơn vị và tham gia khắc phục sự cố bức xạ khi được yêu cầu;

- Thông báo ngay lập tức cho người quản lý cơ sở hoặc phụ trách an toàn nếu phát hiện mất nguồn phóng xạ, khả năng có thể xảy ra sự cố bức xạ. Trong phạm vi trách nhiệm của mình phải tham gia khắc phục sự cố bức xạ;

- Sử dụng các phương tiện bảo đảm an toàn bức xạ thích hợp với công việc;

- Nhân viên bức xạ được bảo đảm điều kiện làm việc an toàn và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động; được trang bị liều kế cá nhân và phải được đọc liều theo thời gian quy định và có quyền từ chối làm việc khi điều kiện an toàn bức xạ không được bảo đảm.

Điều 22. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ trong việc kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng

1. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải bảo đảm liều bức xạ cá nhân đối với nhân viên bức xạ và công chúng không vượt quá giới hạn liều được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN.

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật và hành chính quy định tại Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN để hạn chế mức liều bức xạ cá nhân đối với nhân viên bức xạ và công chúng đến mức thấp nhất có thể đạt được một cách hợp lý.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ thực hiện tốt những quy định của Nhà nước trong lĩnh vực an toàn bức xạ được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động liên quan đến an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vi phạm các nội dung đã được quy định trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân, tùy theo mức độ và tính chất vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 24. Tổ chức thực hiện

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy định này.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, các tổ chức, cá nhân và các cơ quan liên quan phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC

CÁC NHÓM TÌNH HUỐNG VÀ CẤP ỨNG PHÓ SỰ CỐ
Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Cp ứng phó

Nhóm tình huống
(Theo Điều 82 Luật Năng lượng Nguyên tử)

Cơ sở

Nhóm 1: là nhóm tình huống sự cố không nghiêm trọng do thiết bị bất bình thường hoặc do con người gây ra, nhưng chưa có rò rỉ phóng xạ, chưa gây hại đối với con người.

Nhóm 2: là nhóm tình huống sự cố ít nghiêm trọng do thiết bị bị hư hại hoặc do con người gây ra, làm rò rỉ phóng xạ, nhưng phát tán không rộng, chưa gây hại đối với con người.

Nhóm 3: là nhóm tình huống sự cố nghiêm trọng do thiết bị bị hư hại nặng hoặc do con người gây ra, làm rò rỉ phóng xạ, phát tán rộng, ảnh hưởng đối với con người trong cơ sở tiến hành công việc bức xạ.

Tỉnh

Nhóm 1, 2, 3 nhưng vượt quá khả năng ứng phó của cơ sở

Nhóm 4: là nhóm tình huống sự cố rất nghiêm trọng do thiết bị bị hư hại nặng hoặc do con người gây ra, làm rò rỉ phóng xạ, phát tán rộng, ảnh hưởng đối với con người và môi trường bên ngoài cơ sở tiến hành công việc bức xạ, phạm vi ảnh hưởng trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Quốc gia

Nhóm 4, nhưng vượt quá khả năng ứng phó của tỉnh.

Nhóm 5: là nhóm tình huống sự cố đặc biệt nghiêm trọng do thiết bị bị hư hại nặng hoặc do con người gây ra, làm rò rỉ phóng xạ, phát tán mạnh, ảnh hưởng đối với con người và môi trường bên ngoài cơ sở ở diện rộng, phạm vi ảnh hưởng từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên hoặc ra ngoài biên giới quốc gia, kể cả sự cố xảy ra ở nước khác có phạm vi ảnh hưởng đến một hoặc nhiều địa phương của Việt Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2014
Ngày hiệu lực12/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/10/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 38/2014/QĐ-UBND quản lý an toàn bức xạ an ninh nguồn phóng xạ Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 38/2014/QĐ-UBND quản lý an toàn bức xạ an ninh nguồn phóng xạ Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu38/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Ngọc Thọ
        Ngày ban hành02/07/2014
        Ngày hiệu lực12/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/10/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 38/2014/QĐ-UBND quản lý an toàn bức xạ an ninh nguồn phóng xạ Thừa Thiên Huế

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/2014/QĐ-UBND quản lý an toàn bức xạ an ninh nguồn phóng xạ Thừa Thiên Huế