Quyết định 38/2019/QĐ-UBND

Quyết định 38/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 05/2011/CT-UBND về tăng cường thực hiện biện pháp trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng do tỉnh Long An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2019/QĐ-UBND tăng cường thực hiện biện pháp trong bảo vệ rừng Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2019/QĐ-UBND

Long An, ngày 17 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CHỈ THỊ SỐ 05/2011/CT-UBND NGÀY 23/02/2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP TRONG BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 5202/TTr-SNN ngày 19/8/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị số 05/2011/CT-UBND ngày 23/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc tăng cường thực hiện các biện pháp trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Lý do: Nội dung của Chỉ thị nêu trên không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- PCVP Nguyễn Quốc Phan;
- Trung Tâm Công báo tỉnh;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng: KTTC, THKSTTHC;
- Lưu: VT, Nguyen.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Cần

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2019
Ngày hiệu lực01/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 38/2019/QĐ-UBND tăng cường thực hiện biện pháp trong bảo vệ rừng Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 38/2019/QĐ-UBND tăng cường thực hiện biện pháp trong bảo vệ rừng Long An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu38/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýTrần Văn Cần
       Ngày ban hành17/09/2019
       Ngày hiệu lực01/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 38/2019/QĐ-UBND tăng cường thực hiện biện pháp trong bảo vệ rừng Long An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/2019/QĐ-UBND tăng cường thực hiện biện pháp trong bảo vệ rừng Long An

           • 17/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực