Quyết định 3842/QĐ-UBND

Quyết định 3842/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyết định 3842/QĐ-UBND thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính Nghệ An 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3842/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 31 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến”;

Căn cứ Quyết định số 1051/QĐ-BTP ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 1293/TTr-STP ngày 14/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3; (để thực hiện)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch (TTr) UBND tỉnh;
- Lưu VT, TH (Tg).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3842/QĐ-UBND ngày 31 tháng 08 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và Quyết định số 1051/QĐ-BTP ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến (sau đây gọi tắt là Đề án) và Quyết định số 1051/QĐ-BTP ngày 04/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

1.2. Xác định các hoạt động cụ thể, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các Sở, ngành, cơ quan có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện Đề án.

2. Yêu cầu

2.1. Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại Đề án.

2.2. Các hoạt động triển khai Đề án phải phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, gắn với thời gian và lộ trình cụ thể, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các Sở, ngành, cơ quan có liên quan.

2.3. Các nội dung của Kế hoạch phải bảo đảm tính khoa học, khả thi, kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực hiện có trên địa bàn tỉnh.

2.4. Đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đồng thời bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa Sở Tư pháp với các Sở, ngành, cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Triển khai hoạt động cung ứng chuyển phát hồ sơ, kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

1.1. Xây dựng, ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp thực hiện chuyển phát hồ sơ, kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2015.

1.2. Đề xuất trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho các cơ quan, đơn vị thuộc các Sở, ngành có Iiên quan bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phối hợp tra cứu, xác minh, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

a) Trang bị máy móc, trang thiết bị làm việc cho Sở Tư pháp nơi thực hiện thí điểm, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016.

b) Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015-2016.

2. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nhận hồ sơ, trả Phiếu lý lịch tư pháp, thu lệ phí cấp Phiếu, phí dịch vụ bưu chính cho đội ngũ viên chức, người lao động làm việc tại các bưu cục, điểm phục vụ bưu chính

- Đơn vị chủ trì: Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp

- Thời gian thực hiện: Năm 2015-2016.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của các cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

3.1. Giới thiệu, tuyên truyền về phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp,

- Thời gian thực hiện: Trong suốt thời gian thực hiện thí điểm.

3.2. Xây dựng, thực hiện các chương trình truyền thông về phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính trên các phương tiện thông tin đại chúng; niêm yết công khai phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp; biên soạn, phát hành các tờ gấp pháp luật

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và truyền thông; các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh, Bưu điện tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Trong suốt thời gian thực hiện thí điểm.

3.3. Xây dựng chương trình, đề án về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có lồng ghép tuyên truyền về phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và truyền thông và các Sở, ngành có liên quan

- Thời gian thực hiện: Năm 2015-2016.

4. Tổng kết 03 năm thực hiện Đề án, xây dựng báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

1.1. Sở Tư pháp chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Đề án; đồng thời phối hợp với các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn, tổng hợp tình hình, tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án, xây dựng Báo cáo gửi Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Đề án.

1.2. Sở Thông tin và truyền thông, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tốt công tác truyền thông rộng rãi trong cán bộ và nhân dân về hình thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính.

1.3. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong việc phối hợp tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính; chỉ đạo đơn vị có thẩm quyền đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính và phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Đề án.

1.4. Sở Tài chính thẩm định kinh phí tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định để thực hiện kế hoạch theo quy định.

1.2. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuyên môn:

- Thực hiện phối hợp tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính;

- Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phối hợp tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính;

1.4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có lồng ghép tuyên truyền về phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính; chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thực hiện niêm yết các thủ tục hành chính về cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, phổ biến phương thức cấp phiếu này trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này liên quan đến nhiệm vụ thuộc cấp nào thì ngân sách cấp đó đảm bảo theo đúng chế độ nhà nước quy định hiện hành.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có vướng mắc đề nghị các ngành, các đơn vị báo cáo về Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3842/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3842/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2015
Ngày hiệu lực31/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3842/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3842/QĐ-UBND thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính Nghệ An 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3842/QĐ-UBND thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính Nghệ An 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3842/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Xuân Đại
        Ngày ban hành31/08/2015
        Ngày hiệu lực31/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3842/QĐ-UBND thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính Nghệ An 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3842/QĐ-UBND thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính Nghệ An 2015

            • 31/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực