Quyết định 3853/QĐ-BNV

Quyết định 3853/QĐ-BNV năm 2016 phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020” do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3853/QĐ-BNV năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính 2016 2020


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3853/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020"

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị Quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020” (sau đây gọi tắt là Đề án), với những nội dung chính sau đây:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU CỦA ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục tăng cường năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính thông qua tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ nhằm xây dựng một đội ngũ công chức có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

2. Mục tiêu cụ thể

- 100% công chức thực hiện công tác cải cách hành chính được cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ quá trình tham mưu, tổng hợp, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính; được tiếp cận với kinh nghiệm cải cách hành chính của các nước phát triển trên thế giới.

- 100% công chức thực hiện công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương được tiếp cận các tài liệu, bài giảng điện tử về cải cách hành chính qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ.

3. Yêu cầu

- Việc tăng cường năng lực của đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính phải gắn với việc bố trí công chức phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ và vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị.

- Kế thừa, phát huy các kinh nghiệm, kết quả đã đạt được của Đề án “Tăng cường năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015” được phê duyệt tại Quyết định số 1333/QĐ-TTg ngày 14/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

- Việc bồi dưỡng, tập huấn phải được thực hiện thường xuyên, có nội dung cập nhật, phương pháp linh hoạt phù hợp với từng đối tượng.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Công chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại các bộ, ngành trung ương và các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trong cả nước.

2. Thời gian thực hiện đề án: Từ năm 2016 đến năm 2020.

III. NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN

1. Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng để cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho công chức thực hiện công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành và địa phương.

2. Nghiên cứu, áp dụng hình thức giảng dạy trực tuyến đối với một số chuyên đề cơ bản trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ, đáp ứng nhu cầu học tập linh hoạt của đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính các cấp.

3. Xây dựng Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho công chức thực hiện công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành và địa phương hàng năm.

4. Tổ chức các hội thảo, tọa đàm có sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài về cải cách hành chính.

5. Tổ chức các đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài về cải cách hành chính cho công chức thực hiện công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành và địa phương.

(Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cụ thể tại phụ lục kèm theo)

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính các cấp trong việc bố trí, sử dụng công chức thực hiện công tác cải cách hành chính.

2. Kiện toàn, sắp xếp đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính đảm bảo về số lượng, chất lượng theo danh mục vị trí việc làm đã được phê duyệt của từng cơ quan, đơn vị; thường xuyên quan tâm đến chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính các cấp.

3. Bố trí đủ kinh phí cho công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính các cấp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm thực hiện Đề án

a) Bộ Nội vụ

- Vụ Cải cách hành chính:

+ Chủ trì, phối hợp với Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng cho đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2016-2020;

+ Phối hợp với Trung tâm Thông tin xây dựng các bài giảng điện tử đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ;

+ Hàng năm xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giảng viên của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kèm theo dự trù kinh phí triển khai; chủ trì tổ chức thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt;

+ Theo dõi việc triển khai; tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

- Trung tâm thông tin:

Phối hợp với Vụ Cải cách hành chính triển khai thực hiện bồi dưỡng trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính:

Thẩm định dự toán kinh phí cho kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm để tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Nội vụ gửi Bộ Tài chính theo quy định.

- Văn phòng Bộ:

Phối hợp với Vụ Cải cách hành chính lập dự toán kinh phí, hướng dẫn việc thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện các kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính ở Trung ương và cấp tỉnh.

b) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Ở Trung ương: Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trên cơ sở chương trình, tài liệu do Bộ Nội vụ ban hành, hàng năm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc phù hợp với yêu cầu thực tế của bộ, ngành; hàng năm báo cáo kết quả triển khai về Bộ Nội vụ (Vụ Cải cách hành chính) để theo dõi, tổng hợp.

- Ở địa phương: Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, trên cơ sở chương trình, tài liệu do Bộ Nội vụ ban hành, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương; hàng năm báo cáo kết quả triển khai về Bộ Nội vụ (Vụ Cải cách hành chính) để theo dõi, tổng hợp.

2. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí triển khai Đề án, gồm:

- Khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng, biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng công chức thực hiện công tác cải cách hành chính;

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng công chức thực hiện công tác cải cách hành chính;

- Xây dựng bài giảng điện tử và triển khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ;

- Thuê chuyên gia, tổ chức các hội thảo, tọa đàm về cải cách hành chính trong nước, tổ chức các đoàn khảo sát, học tập bồi dưỡng ở nước ngoài;

- Kiểm tra, hướng dẫn các địa phương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và các kinh phí khác có liên quan;

- Sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện Đề án.

b) Nguồn kinh phí triển khai được đảm bảo bằng ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có). Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho triển khai Đề án thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ CCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Thừa

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA ĐỀ ÁN
(Kèm theo Quyết định số 3853/QĐ-BNV ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hp

Các hoạt động/ sản phẩm

Thời gian thực hiện/ hoàn thành

1

Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng, tăng cường năng lực cho công chức thực hiện công tác cải cách hành chính

1.1

Xác định nhu cầu bồi dưỡng của công chức thực hiện công tác cải cách hành chính ở các cấp

Vụ CCHC - Bộ Nội vụ

Các bộ, ngành và địa phương

Bảng tổng hợp nhu cầu bồi dưỡng của công chức thực hiện cải cách hành chính cấp bộ, tỉnh, huyện.

Năm 2016

1.2

Xây dựng, cập nhật chương trình, tài liệu bồi dưỡng dành cho công chức thực hiện công tác cải cách hành chính cấp Bộ.

Vụ CCHC - Bộ Nội vụ

Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ

Chương trình, tài liệu được cập nhật, bổ sung phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

+ Cung cấp các kiến thc về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác cải cách hành chính nhà nước;

+ Cung cấp các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Giới thiệu, hướng dẫn các kỹ năng, nghiệp vụ:

+ Kỹ năng xây dựng kế hoạch cải cách hành chính;

+ Kỹ năng triển khai công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính;

+ Kỹ năng xây dng báo cáo cải cách hành chính;

+ Kỹ năng nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính;

+ Kỹ năng điều tra xã hội học, nhất là các vấn đề về điều tra, khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

+ Kỹ năng hoạch định chính sách về cải cách hành chính;

+ Kỹ năng quản lý sự thay đổi;

+ Kỹ năng quản theo kết quả;

+ Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính....

Năm 2016

1.3

Xây dựng, cập nhật chương trình, tài liệu bồi dưỡng dành cho công chức thực hiện công tác cải cách hành chính cấp tỉnh.

Vụ CCHC - Bộ Nội vụ

Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ

Chương trình, tài liệu được cập nhật, bổ sung phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính giai đoạn 2016- 2020, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

+ Cung cấp các kiến thức về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác cải cách hành chính nhà nước;

+ Cung cấp các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Giới thiệu, hướng dẫn các kỹ năng, nghiệp vụ:

+ Kỹ năng xây dựng kế hoạch cải cách hành chính;

+ Kỹ năng triển khai công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính;

+ Kỹ năng xây dựng báo cáo cải cách hành chính;

+ Kỹ năng nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính;

+ Kỹ năng điều tra xã hội học, nhất là các vấn đề về điều tra, khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

+ Kỹ năng hoạch định chính sách về cải cách hành chính tại địa phương;

+ Kỹ năng xây dựng môi trường làm việc hiệu quả;

+ Kỹ năng giao việc, ủy quyền;

+ Kỹ năng quản lý theo kết quả;

+ Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính....

2016

1.4

Xây dựng, cập nhật chương trình, tài liệu bồi dưỡng dành cho công chức thực hiện công tác cải cách hành chính cấp huyện

Vụ CCHC - Bộ Nội vụ

Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ

Chương trình, tài liệu được cập nhật, bổ sung phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

+ Cung cấp các kiến thức về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác cải cách hành chính nhà nước;

+ Cung cấp các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Giới thiệu, hướng dẫn các kỹ năng, nghiệp vụ:

+ Kỹ năng xây dựng kế hoạch cải cách hành chính;

+ Kỹ năng triển khai công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính;

+ Kỹ năng xây dựng báo cáo cải cách hành chính;

+ Kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn cấp xã chung tay thực hiện cải cách hành chính;

+ Kỹ năng điều tra xã hội học, nhất là các vấn đề về điều tra, khảo sát mc độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính cấp huyện.

+ Kỹ năng chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch cải cách hành chính cấp xã;

+ Kỹ năng xây dựng môi trường làm việc hiệu quả;

+ Kỹ năng quản lý theo kết quả;

+ Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính ....

2016

2

Xây dựng, áp dụng hình thức bồi dưỡng trực tuyến một số chuyên đề qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ

2.1

Lựa chọn các chuyên đề, xây dựng bài giảng trực tuyến

Vụ CCHC - Bộ Nội vụ

Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ

Bài giảng, tài liệu

2017

2.2

Triển khai thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ

Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ

Vụ CCHC - Bộ Nội vụ; Các bộ, ngành, địa phương

Các bài giảng điện tử được triển khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ

2017-2020

3

Tăng cường hợp tác quốc tế trong bồi dưỡng, nâng cao năng lực công chc thực hiện cải cách hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và cấp huyện

3.1

Tổ chức các Hội thảo, tọa đàm có sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài về cải cách hành chính

Vụ CCHC - Bọ Nội vụ

Các bộ, ngành và địa phương

Các Hội thảo, tọa đàm

2016-2020

3.2

Xây dựng kế hoạch và tổ chức các khóa bồi dưỡng ở nước ngoài cho công chức thực hiện cải cách hành chính ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện

Vụ CCHC - Bộ Nội vụ

Các bộ, ngành và địa phương

Kế hoạch hàng năm

2017-2020

4

Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức thực hiện công tác cải cách hành chính ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện hàng năm

4.1

Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cho công chức thực hiện công tác cải cách hành chính ở Trung ương và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Vụ CCHC - Bộ Nội vụ

Các bộ, ngành và địa phương

Kế hoạch hàng năm

2016-2020

4.2

Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cho công chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc các bộ, ngành trung ương.

Các bộ, ngành Trung ương

 

Kế hoạch hàng năm

2016-2020

4.3

Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cho công chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại các sở ngành và quận huyện.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Kế hoạch hàng năm

2016-2020

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3853/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3853/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2016
Ngày hiệu lực21/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3853/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 3853/QĐ-BNV năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3853/QĐ-BNV năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính 2016 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3853/QĐ-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Trọng Thừa
        Ngày ban hành21/10/2016
        Ngày hiệu lực21/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3853/QĐ-BNV năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính 2016 2020

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3853/QĐ-BNV năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính 2016 2020

         • 21/10/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 21/10/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực