Quyết định 3858/QĐ-UBND

Quyết định 3858/QĐ-UBND năm 2014 công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 3858/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền sở lao động thương binh xã hội Hà Tĩnh 2014 đã được thay thế bởi Quyết định 2520/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 30/06/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 3858/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền sở lao động thương binh xã hội Hà Tĩnh 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3858 /QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 169/TTr- SLĐTBXH ngày 23/10/2014 và Giám đốc Sở Tư pháp kèm theo Văn bản thẩm định số 1168/STP-KSTT ngày 20/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 04 (bốn) thủ tục hành chính mới ban hành; 04 (bốn) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 3343/QĐ-UBND ngày 08/11/2012 của UBND tỉnh (Có danh mục TTHC và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH, VP UBND tỉnh (đăng tải);
- Lưu: VT, VX1;
Gửi: Bản giấy và Điện tử.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3858/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

TT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Dạy nghề

1

Cho phép thành lập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

2

Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

3

Đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

II. Lĩnh vực Người có công

1

Cấp, đổi Sổ theo dõi và trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình

B. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VB QPPL quy định nội dung bãi bỏ

I. Lĩnh vực Dạy nghề

1

T-HTI-2 b22478-TT

Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài

- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

-Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề theo Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ

2

T-HTI-222480-TT

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài

3

T-HTI-222481-TT

Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

4

T-HTI-222483-TT

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HÀ TĨNH

I. Lĩnh vực Dạy nghề

1. Cho phép thành lập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cho phép thành lập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh (số 107, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng Dạy nghề để tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định; nếu hồ sơ không hợp lệ, Phòng Dạy nghề tham mưu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân đề nghị cho phép thành lập trường, trung tâm và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Dạy nghề tham mưu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản và gửi hồ sơ đề nghị cho phép thành lập trường, trung tâm tới Công an tỉnh để xin ý kiến.

- Bước 4: Phòng Dạy nghề tổ chức thẩm tra, lập báo cáo thẩm tra và tham mưu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Bước 5: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cho phép thành lập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài; trường hợp, hồ sơ không được chấp thuận, sau khi nhận được ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân đề nghị cho phép thành lập trường, trung tâm và nêu rõ lý do.

- Bước 6: Sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định cho phép thành lập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài, Văn phòng UBND tỉnh gửi kết quả cho tổ chức, cá nhân để thực hiện và gửi về Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, quản lý.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị cho phép thành lập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài (theo mẫu Phụ lục 3a).

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;

- Đề án chi tiết thành lập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề; trong đó xác định rõ:

+ Tên gọi của cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục; phạm vi hoạt động giáo dục; văn bằng, chứng chỉ sẽ cấp; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành;

+ Dự kiến cụ thể kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục trong từng giai đoạn, trong đó làm rõ khả năng đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình giáo dục; đội ngũ nhà giáo phù hợp với quy định.

- Văn bản chấp thuận giao đất hoặc cho thuê đất của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất (trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất) và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định và các giấy tờ pháp lý liên quan;

- Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất;

- Văn bản chứng minh năng lực tài chính theo quy định.

b) Số lượng hồ sơ: 06 bộ hồ sơ đề nghị cho phép thành lập trường, trung tâm (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc).

4. Thời hạn giải quyết: 55 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí (nếu có): Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu văn bản đề nghị cho phép thành lập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề (theo mẫu quy định tại Phụ lục 3a ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Dạy nghề ngày 29/11/2006;

- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

- Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề theo Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ.

 

PHỤ LỤC 3a

(Mẫu văn bản đề nghị cho phép thành lập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề
ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

……..(1)……, ngày ….. tháng ….. năm 20…

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố …(2)…

- Họ và tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) đề nghị cho phép thành lập trường trung cấp nghề/trung tâm dạy nghề

- Ngày, tháng, năm sinh: ..........................................................................

- Số Chứng minh thư nhân dân/Số Hộ chiếu; ngày cấp, tháng cấp, nơi cấp:...........

- Nơi đăng ký thường trú tại Việt Nam (nếu có):....................................

- Số Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của dự án đầu tư thành lập trường trung cấp nghề/trung tâm dạy nghề; ngày...tháng...năm cấp, cơ quan cấp:..........................

- Tên trường trung cấp nghề/trung tâm dạy nghề:...............................................

- Tên giao dịch quốc tế:..................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................

- Phân hiệu (nếu có):...............................................................................................

- Số điện thoại: ………………… Fax: ………………….Email:............................

- Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của trường/trung tâm:............................................

- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo:.........................................................................

- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh trong 5 năm kể từ năm đề nghị cho phép thành lập: ………………………………………………………………..

- Diện tích đất sử dụng: ………………. Diện tích xây dựng:..............................

- Văn bằng, chứng chỉ dự kiến cấp:..........................................................................

- Vốn đầu tư:.............................................................................................................

- Thời hạn hoạt động của trường/trung tâm:............................................................

(Kèm theo đề án thành lập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề)

Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước Việt Nam.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố...(3)... xem xét quyết định./.

 

 

(4)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn:

(1) Tên địa danh;

(2), (3) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi trường/trung tâm đặt trụ sở chính;

(4) Chức danh của người đại diện tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề/trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

 

2. Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề nộp hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh (số 107, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng Dạy nghề để kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định; nếu hồ sơ không hợp lệ, Phòng Dạy nghề tham mưu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho đơn vị đăng ký hoạt động dạy nghề và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Dạy nghề tham mưu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức kiểm tra các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề.

- Bước 4: Phòng Dạy nghề tham mưu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề hoặc có văn bản trả lời trong trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề

- Bước 5: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đăng ký hoạt động dạy nghề (theo mẫu Phụ lục 4).

- Bản sao có chứng thực Quyết định cho phép thành lập cơ sở dạy nghề.

- Điều lệ hoặc quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở dạy nghề.

- Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện.

- Báo cáo đăng ký hoạt động dạy nghề trong đó giải trình việc trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề hoặc phân hiệu của trường/trung tâm đã đáp ứng các điều kiện quy định (theo mẫu Phụ lục 4a).

b) Số lượng hồ sơ: 06 bộ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc)

4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức (Trường trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài).

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu văn bản đăng ký hoạt động dạy nghề (theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

- Mẫu báo cáo đăng ký hoạt động dạy nghề (theo mẫu quy định tại Phụ lục 4a ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Dạy nghề ngày 29/11/2006;

- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

- Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề theo Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ.

 

PHỤ LỤC 4

(Mẫu văn bản đăng ký hoạt động dạy nghề ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

……….(1)………..
…………..(2)……………
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:      /ĐKDN-...(3)...

…(4)…, ngày ... tháng … năm 20…

 

Kính gửi: ………………………………...................

1. Tên cơ sở đăng ký:................................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................................

Điện thoại: ……………. Fax: …………….. Email:.....................................................

4. Đăng ký hoạt động dạy nghề với các nghề, trình độ và quy mô như sau:

Số TT

Tên nghề

Mã nghề

Trình độ đào tạo

Quy mô tuyển sinh

Năm

Năm

Năm

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định về dạy nghề và các quy định có liên quan của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……..;
- Lưu: VT, ………

……………….(5)……………….
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

Hướng dẫn:

(1) Tên cơ quan chủ quản (nếu có);

(2) Tên cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;

(3) Tên viết tắt của cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;

(4) Tên tỉnh, thành phố nơi cơ sở dạy nghề đặt trụ sở chính;

(5) Quyền hạn, chức vụ của người ký.

 

PHỤ LỤC 4a

(Mẫu báo cáo đăng ký hoạt động dạy nghề ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

……..(1)……..
………..(2)…………
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ……./BC-...(3)...

…(4)…, ngày … tháng … năm 20…

 

BÁO CÁO

Đăng ký hoạt động dạy nghề

Phần 1. THÔNG TIN CHUNG

I. Thông tin về cơ sở dạy nghề (5)

II. Tóm tắt tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện

III. Quy định về học phí và các loại phí liên quan

IV. Giải trình chung về điều kiện đăng ký hoạt động dạy nghề

- Tổng số cán bộ, giảng viên, giáo viên (6)

- Cơ sở vật chất chung (7)

Phần 2. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

A. Tại trụ sở chính

I. Nghề: … …; trình độ đào tạo: …..(8)

1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề (9)

1.1. Cơ sở vật chất

- Số phòng học lý thuyết chuyên nghề

- Số phòng/xưởng thực hành nghề

1.2. Thiết bị dạy nghề

TT

Tên thiết bị dạy nghề; đặc tính kỹ thuật

Đơn vị tính

Số lượng

1

 

 

 

 

 

 

2. Giáo viên dạy nghề

- Tổng số giáo viên của nghề

- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:

- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):

TT

Họ và tên

Trình độ, ngành, nghề được đào tạo

Trình độ kỹ năng nghề

Trình độ nghiệp vụ sư phạm

Môn học/mô đun được phân công giảng dạy

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giáo viên thỉnh giảng

TT

Họ và tên

Trình độ, ngành, nghề được đào tạo

Trình độ kỹ năng nghề

Trình độ nghiệp vụ sư phạm ....

Môn học/mô đun được phân công giảng dạy

Tổng số giờ giảng dạy/năm

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Có hồ sơ giáo viên minh chứng kèm theo) (10)

3. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy

- Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh (có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo) (11)

- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề.

II. Nghề: ... (thứ hai). …; trình độ đào tạo: …….(12)......

.......................................................................................................................................

B. Tại phân hiệu (nếu có) (13)

(Trình bày tương tự như mục A nêu trên)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- …….;
- Lưu: VT, …….

……………..(14)…………….
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

Hướng dẫn:

(1) Tên cơ quan chủ quản (nếu có);

(2) Tên cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;

(3) Tên viết tắt của cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;

(4) Tên tỉnh, thành phố nơi cơ sở dạy nghề đặt trụ sở chính;

(5) Tên, địa chỉ, ngày tháng năm thành lập, cơ quan chủ quản (nếu có), chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy;

(6) Kèm theo danh sách Hiệu trưởng (Giám đốc), Phó Hiệu trưởng (Phó Giám đốc), trưởng các khoa, phòng, ban và kế toán trưởng. Đối với hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động dạy nghề của phân hiệu, cần bổ sung danh sách cán bộ phụ trách phân hiệu và cơ cấu, bộ máy tổ chức của phân hiệu;

(7) Diện tích cơ sở dạy nghề/phân hiệu; phòng học; hội trường; khu làm việc; thư viện; phòng, xưởng thực hành/thí nghiệm; thiết bị kỹ thuật chung; ký túc xá, câu lạc bộ; các công trình kỹ thuật, y tế; các công trình phục vụ hoạt động giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể thao;

(8) Nếu một nghề có nhiều trình độ đào tạo (CĐN, TCN, SCN) thì có thể báo cáo chung về cơ sở vật chất, thiết bị; giáo viên;

(9) Hồ sơ minh chứng về cơ sở vật chất là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê, mua, chuyển nhượng địa điểm đào tạo. Nếu là hợp đồng thuê địa điểm, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phải còn thời hạn ít nhất là 5 năm;

(10) Hồ sơ minh chứng giáo viên:

Mỗi giáo viên phải có các minh chứng sau (bản photo không cần công chứng):

- Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động (đối với giáo viên, giảng viên cơ hữu); hợp đồng thỉnh giảng (đối với giáo viên, giảng viên thỉnh giảng);

- Văn bằng đào tạo chuyên môn;

- Chứng chỉ sư phạm dạy nghề (nếu không có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật).

(11) Chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo. Một chương trình bao gồm:

- Quyết định ban hành chương trình của người đứng đầu cơ sở dạy nghề;

- Chương trình dạy nghề chi tiết.

(12) Báo cáo tiếp tục các điều kiện đảm bảo hoạt động dạy nghề cho nghề thứ 2 như nghề thứ nhất;

(13) Nếu có phân hiệu thì tiếp tục báo cáo các điều kiện;

(14) Quyền hạn, chức vụ của người ký.

 

3. Đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề nộp hồ sơ đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh (số 107, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng Dạy nghề để kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định; nếu hồ sơ không hợp lệ, Phòng Dạy nghề tham mưu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời đơn vị đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Dạy nghề tham mưu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức kiểm tra các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề.

- Bước 4: Phòng Dạy nghề tham mưu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận bổ sung, điều chỉnh đăng ký hoạt động dạy nghề hoặc có văn bản trả lời trong trường hợp không cấp giấy chứng nhận bổ sung đăng ký hoạt động dạy nghề

- Bước 5: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề (theo mẫu Phụ lục 4b).

- Báo cáo đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề trong đó giải trình việc cơ sở dạy nghề hoặc phân hiệu của cơ sở dạy nghề đã đáp ứng các điều kiện quy định (theo mẫu Phụ lục 4c).

- Đối với trường hợp trường trung cp nghề, trung tâm dạy nghề ở ngoại tỉnh, chuyển trụ sở chính, phân hiệu hoặc thành lập mới phân hiệu trên địa bàn tỉnh và trực tiếp tổ chức dạy nghề, ngoài hồ sơ theo quy định phải bổ sung thêm:

+ Bản sao có chứng thực Quyết định cho phép thành lập cơ sở dạy nghề hoặc mở phân hiệu của cơ sở dạy nghề hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển trụ sở chính/phân hiệu của cơ sở dạy nghề;

+ Quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở dạy nghề hoặc phân hiệu của cơ sở dạy nghề;

+ Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện;

+ Danh sách cán bộ phụ trách phân hiệu và cơ cấu, bộ máy tổ chức của phân hiệu đối với trường hợp thành lập phân hiệu của cơ sở dạy nghề;

+ Quy chế đào tạo;

+ Quy định về kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành chương trình môn học, mô đun, trình độ đào tạo (nếu trong chương trình đào tạo không quy định);

+ Mẫu bằng, chứng chỉ sẽ được sử dụng.

b) Số lượng hồ sơ: 06 bộ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc)

4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức (Trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài).

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu văn bản đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề (theo mẫu quy định tại Phụ lục 4b ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

- Mẫu báo cáo đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề (theo mẫu quy định tại Phụ lục 4c ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Dạy nghề ngày 29/11/2006;

- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

- Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề theo Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ.

 

PHỤ LỤC 4b

(Mẫu văn bản đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

…………(1)……….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:      /ĐKBSDN- ...(2)...

…(3)…, ngày … tháng … năm 20…

 

Kính gửi: ………………..(4)………………

1. Tên cơ sở đăng ký:...............................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................

Điện thoại: ……………………. Fax: …………………… Email:................................

3. Giấy phép hoạt động dạy nghề số: …………….. ngày……tháng.......năm.......

4. Nội dung đăng ký bổ sung, điều chỉnh (5):

..................................................................................................................................

Số TT

Tên nghề

Mã nghề

Trình độ đào tạo

Quy mô tuyển sinh

Năm

Năm

Năm

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định về dạy nghề và các quy định có liên quan của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- …….;
- Lưu: VT, …….

……………..(6)…………….
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

Hướng dẫn:

(1) Tên cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;

(2) Tên viết tắt của cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;

(3) Tên tỉnh, thành phố nơi cơ sở dạy nghề đặt trụ sở chính;

(4) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường cao đẳng nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề;

(5) Ghi cụ thể nội dung đăng ký bổ sung, điều chỉnh;

(6) Quyền hạn, chức vụ của người ký.

 

PHỤ LỤC 4c

(Mẫu báo cáo đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

……..(1)………
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ………/BC-...(2)...

…(3)…, ngày … tháng … năm 20…

 

BÁO CÁO

Đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề

Phần 1. THÔNG TIN CHUNG

I. Lý do đăng ký bổ sung, điều chỉnh

II. Tóm tắt tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện

III. Quy định về học phí và các loại phí liên quan

IV. Giải trình chung về điều kiện đăng ký bổ sung, điều chỉnh

- Tổng số cán bộ, giảng viên, giáo viên (4)

- Cơ sở vật chất chung (Diện tích cơ sở dạy nghề/phân hiệu; phòng học; hội trường; khu làm việc; thư viện; phòng, xưởng thực hành/thí nghiệm; thiết bị kỹ thuật chung; ký túc xá, câu lạc bộ; các công trình kỹ thuật, y tế; các công trình phục vụ hoạt động giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể thao).

Phần 2. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

A. Tại trụ sở chính

I. Nghề: ……; trình độ đào tạo: …….(5)

1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề (6)

1.1. Cơ sở vật chất

- Số phòng học lý thuyết chuyên nghề

- Số phòng/xưởng thực hành nghề

1.2. Thiết bị dạy nghề

TT

Tên thiết bị dạy nghề; đặc tính kỹ thuật

Đơn vị tính

Số lượng

1

 

 

 

 

 

 

2. Giáo viên dạy nghề

- Tổng số giáo viên của nghề

- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi

- Giáo viên, giảng viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):

TT

Họ và tên

Trình độ, ngành, nghề được đào tạo

Trình độ kỹ năng nghề

Trình độ nghiệp vụ sư phạm

Môn học/mô đun được phân công giảng dạy

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giáo viên, giảng viên thỉnh giảng

TT

Họ và tên

Trình độ, ngành, nghề được đào tạo

Trình độ kỹ năng nghề

Trình độ nghiệp vụ sư phạm

Môn học/mô đun được phân công giảng dạy

Tổng số giờ giảng dạy/năm

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Có hồ sơ giáo viên, giảng viên minh chứng kèm theo) (7)

3. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy

- Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh (có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo) (8)

- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề.

II. Nghề: ... (thứ hai). …; trình độ đào tạo: ………..(9).......

..................................................................................................................................

B. Tại phân hiệu (nếu có) (10)

(Trình bày tương tự như mục A nêu trên)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- …….;
- Lưu: VT, …….

……………..(11)…………….
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

Hướng dẫn:

(1) Tên cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;

(2) Tên viết tắt của cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;

(3) Tên tỉnh, thành phố nơi cơ sở dạy nghề đặt trụ sở chính;

(4) Kèm theo danh sách Hiệu trưởng (Giám đốc), Phó Hiệu trưởng (Phó Giám đốc), trưởng các khoa, phòng, ban và kế toán trưởng. Đối với hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động dạy nghề của phân hiệu, cần bổ sung danh sách cán bộ phụ trách phân hiệu và cơ cấu, bộ máy tổ chức của phân hiệu;

(5) Nếu một nghề có nhiều trình độ đào tạo (CĐN, TCN, SCN) thì có thể báo cáo chung về cơ sở vật chất, thiết bị; giáo viên;

(6) Hồ sơ minh chứng về cơ sở vật chất là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê, mua, chuyển nhượng địa điểm đào tạo. Nếu là hợp đồng thuê địa điểm, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phải còn thời hạn ít nhất là 5 năm;

(7) Hồ sơ minh chứng giáo viên:

Mỗi giáo viên, giảng viên phải có các minh chứng sau (bản photo không cần công chứng):

- Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động (đối với giáo viên, giảng viên cơ hữu); hợp đồng thỉnh giảng (đối với giáo viên, giảng viên thỉnh giảng);

- Giấy phép lao động đối với giáo viên, giảng viên là người nước ngoài;

- Văn bằng đào tạo chuyên môn (bản dịch có công chứng đối với văn bằng nước ngoài);

- Chứng chỉ sư phạm dạy nghề (nếu không có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật).

(8) Chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo. Một chương trình bao gồm:

- Quyết định ban hành chương trình của người đứng đầu cơ sở dạy nghề;

- Chương trình dạy nghề chi tiết.

(9) Báo cáo tiếp tục các điều kiện đảm bảo hoạt động dạy nghề cho nghề thứ 2 như nghề thứ nhất;

(10) Nếu có phân hiệu thì tiếp tục báo cáo các điều kiện;

(11) Quyền hạn, chức vụ của người ký.

 

II. Lĩnh vực Người có công

1. Cấp, đổi Sổ theo dõi và trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, Trung tâm nuôi dưỡng Thương bệnh binh và Người có công (nếu đối tượng do trung tâm quản lý) nộp hồ sơ nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh (số 107, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Ghi phiếu biên nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng Người có công.

- Bước 2: Phòng Người có công thẩm định và đối chiếu với hồ sơ gốc nếu hồ sơ đủ điều kiện trình Giám đốc sở ký cấp Sổ, đổi sổ và ra quyết định trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.

- Bước 3: Khi có kết quả Phòng Người có công chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, Trung tâm nuôi dưỡng Thương bệnh binh và Người có công (nếu đối tượng do trung tâm quản lý).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

3.1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

a) Trường hợp cấp sổ, đổi sổ:

-Trường hợp cấp sổ mới:

+ Đơn đề nghị lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (mẫu số 04-CSSK);

+ Giấy chỉ định của cơ sở y tế về việc sử dụng phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.

- Trường hợp đổi sổ: Sổ theo dõi cũ

Danh sách đề nghị cấp Sổ theo dõi (mẫu số 05-CSSK)

b) Trường hợp duyệt trợ cấp:

- Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình

- Danh sách người có công với cách mạng được trợ cấp trợ cấp phương tiện dụng cụ chỉnh hình ( mẫu số 7b-CSSK)

3.2 Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết:

4.1. Trường hợp cấp, đổi sổ :

a) Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy tờ hợp lệ

b) Trường hợp giấy tờ nộp không hợp lệ thì trong thời gian 05 ngày làm việc phải gửi văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ đã nộp

4.2.Trường hợp duyệt trợ cấp

a) Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách và hồ sơ hợp lệ

b) Trường hợp giấy tờ nộp không hợp lệ thì trong thời gian 05 ngày làm việc phải gửi văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ đã nộp cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm để hoàn thiện theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, Trung tâm nuôi dưỡng Thương bệnh binh và Người có công).

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính, Sổ trang cấp dụng cụ chỉnh hình; Danh sách

8. Lệ phí (nếu có): Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Có

- Đơn đề nghị lập sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (theo mẫu số 04-CSSK)

- Danh sách cấp sổ theo dõi (theo mẫu số 05-CSSK)

- Danh sách người có công và nhân thân được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (theo mẫu số 7b-CSSK).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; Quản lý các công trình ghi công liệt sỹ.

 

Mẫu số 04-CSSK

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ LẬP SỔ THEO DÕI CẤP PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP, DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH

(Kèm theo chỉ định của cơ sở y tế về cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình)

1. Họ và tên: …………………………………………………………………………

2. Năm sinh: …………………………………………………………………………

3. Đang hưởng trợ cấp: ………………………………………………………………

4. Nơi quản lý trợ cấp: ………………………………………………………………

5. Số Hồ sơ: .....………………………………………………………………………

6. Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động (nếu có) ...% (Bằng chữ: …………………….)

Tôi đề nghị được cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội lập Sổ theo dõi cấp tiền để mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình như sau:

Số TT

Loại phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và vật phẩm phụ

1

 

2

 

 

 

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
……………………………….
……………………………….
……………………………….

..., ngày ... tháng ... năm 20..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

…….., ngày ... tháng ... năm 20...
NGƯỜI KÊ KHAI
(Ký, ghi rõ họ và tên)

_____________

Ghi chú:

- UBND cấp xã xác nhận đối với người đang thường trú trên địa bàn.

- Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng xác nhận đối với người đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.

 

Mẫu số 05-CSSK

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính)

…………………………………
Đơn vị: ……………………….

DANH SÁCH CẤP SỔ THEO DÕI

TT

Họ và tên

Nơi đăng ký thường trú

Số hồ sơ NCC

Loại phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình, vật phẩm phụ được hưởng

Niên hạn sử dụng

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP SỔ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

….., ngày...tháng...năm... 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 07b-CSSK

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính)

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ THÂN NHÂN ĐƯỢC CẤP PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP, DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……./QĐ... của ... ngày ... tháng ... năm ....của ....)

Số TT

Họ và tên

Nơi quản lý trợ cấp

Số hồ sơ NCC

S Sổ theo dõi trang cấp

Loại phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

Niên hạn sử dụng

Số tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với Phòng LĐTBXH trường hợp lập danh sách, ký xác nhận như sau:

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ và tên)

…, ngày .... tháng .... năm ....
TRƯỞNG PHÒNG LĐTBXH
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Trường hợp Phòng LĐTBXH lập danh sách bỏ thông tin cột 3

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH
VĂN PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Lần thứ: 01

I. Tên đơn vị trình: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

II. Tóm tắt nội dung hồ sơ: Đề nghị ban hành Quyết định công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Cụ thể, gồm:

1. 04 (bốn) thủ tục hành chính mới ban hành:

 Lĩnh vực Dạy nghề

1

Cho phép thành lập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

2

Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

3

Đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

 Lĩnh vực Người có công

1

Cấp, đổi Sổ theo dõi và trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ:

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VB QPPL quy định nội dung bãi bỏ

 Lĩnh vực Dạy nghề

1

T-HTI-2 b22478-TT

Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài

- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

-Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề theo Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ

2

T-HTI-222480-TT

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài

3

T-HTI-222481-TT

Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

4

T-HTI-222483-TT

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ trên đã được Sở Lao động -TBXH hoàn chỉnh sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 1168/STP-KSTT ngày 20/10/2014,

III. Ý kiến của chuyên viên theo dõi:

Hồ sơ đảm bảo quy định, đủ điều kiện trình duyệt. Kính báo cáo Lãnh đạo Văn phòng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện xem xét, cho ý kiến để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt./.

 

 

Hà Tĩnh, ngày tháng 11 năm 2014

Chuyên viên trình

 

 

Phạm Ngọc Phượng

 

Ý kiến của Lãnh đạo Văn phòng

Ý kiến của PCT TT UBND tỉnh

Nguyễn Thiện

 

 

 

 

 

 

Ngày tháng 12 năm 2014

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày tháng 12 năm 2014

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Ý KIẾN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

 
 
 
 
Ngày tháng 12 năm 2014

CHỦ TỊCH

 
 
 
 
Võ Kim Cự

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3858/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3858/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2014
Ngày hiệu lực08/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/06/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3858/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3858/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền sở lao động thương binh xã hội Hà Tĩnh 2014


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3858/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền sở lao động thương binh xã hội Hà Tĩnh 2014
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3858/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýNguyễn Thiện
       Ngày ban hành08/12/2014
       Ngày hiệu lực08/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/06/2015
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3858/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền sở lao động thương binh xã hội Hà Tĩnh 2014

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3858/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền sở lao động thương binh xã hội Hà Tĩnh 2014