Quyết định 386/QĐ-UBND

Quyết định 386/QĐ-UBND năm 2017 về bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển Khoa học công nghệ tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 386/QĐ-UBND 2017 bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ phát triển Khoa học Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 386/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 13 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KON TUM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phê duyệt Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020;

Xét đề nghị của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 223/QĐ-CT ngày 18/6/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

- Bổ sung điểm c tại khoản 1 Điều 4:

“c) Hỗ trợ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp, các doanh nghiệp khởi nghiệp đã được Hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum xét chọn, ưu tiên các dự án, ý tưởng khởi nghiệp thuộc lĩnh vực các sản phẩm chủ lực của tỉnh”;

- Bổ sung điểm c tại khoản 2 Điều 4:

“c) Thực hiện các dự án, ý tưởng khởi nghiệp, các doanh nghiệp khởi nghiệp đã được Hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum xét chọn, ưu tiên các dự án, ý tưởng khởi nghiệp thuộc lĩnh vực các sản phẩm chủ lực của tỉnh”.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn và thực hiện quyết định này.

Điều 3. Các Giám đốc Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban ngành và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH3, KT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 386/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu386/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2017
Ngày hiệu lực13/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 386/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 386/QĐ-UBND 2017 bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ phát triển Khoa học Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 386/QĐ-UBND 2017 bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ phát triển Khoa học Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu386/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Văn Hòa
        Ngày ban hành13/07/2017
        Ngày hiệu lực13/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 386/QĐ-UBND 2017 bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ phát triển Khoa học Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 386/QĐ-UBND 2017 bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ phát triển Khoa học Kon Tum

            • 13/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực