Quyết định 3861/QĐ-UBND

Quyết định 3861/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 3861/QĐ-UBND 2017 về Kế hoạch đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3861/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HÓA ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Căn cứ Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao;

Căn cứ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dc và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 5933/TTr-SKHĐT ngày 19 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở, Giám đốc các Tổng Công ty, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy
báo cáo);
- Thường trực HĐND.TP (để báo cáo)
;
- TTUB:
CT, các PCT;
- Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND.TP;
- VPUB: PVP/DA;
- Phòng DA;
- Lưu: VT, (DA-ĐVĐ) TV

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Vĩnh Tuyến

 

KẾ HOẠCH

VỀ ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HÓA ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3861/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2017 của y ban nhân dân thành phố)

Nhằm huy động tốt các nguồn lực trong xã hội, đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh ngân sách thành phố hạn chế, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trên địa bàn thành phố như sau:

I. MỤC TIÊU

Phát huy tiềm năng, huy động tốt nguồn lực của xã hội phục vụ cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; Đổi mới cơ chế quản lý, chính sách và các giải pháp huy động có hiệu quả nguồn lực cho đầu tư; Chuyển đổi cơ sở công lập theo hướng tự chủ, phát huy tính chủ động sáng tạo, cải thiện chất lượng phục vụ.

II. NHIỆM VỤ TỔNG QUÁT

1. Hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, xây dựng hoàn chnh quy hoạch, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển phù hợp với yêu cầu và đặc điểm của từng lĩnh vực và của địa phương đồng thời nâng cao vai trò quản lý nhà nước, tạo điều kiện khuyến khích các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp tham gia đầu tư.

2. Thu hút mọi nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước để thực hiện hiệu quả xã hội hóa, tạo động lực cho sự phát triển toàn diện và bền vững cho thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đẩy mạnh kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên các lĩnh vực: xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, nhà ở xã hội - tái định cư, công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật (giao thông, giảm ngập, môi trường, cp nước sạch, cấp điện), hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội), thương mại, khoa học và công nghệ, khí tượng thủy văn, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu nông nghiệp, khu công nghệ cao, hạ tầng công nghệ thông tin.

4. Tiến hành chuyển đổi một số cơ sở thuộc loại hình công lập sang loại hình ngoài công lập, hoàn trả vốn cho Nhà nước; đẩy mạnh cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

III. NỘI DUNG CỤ THỂ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

Đđảm bảo thực hiện đồng bộ các nội dung đã đề ra, phân công các sở- ban-ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách về xã hội hóa đầu tư đồng thời nâng cao vai trò quản lý Nhà nước tạo điều kiện thuận li cho việc thu hút và đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa đầu tư, tạo nguồn lực mới và hiệu quả cho sự phát trin của thành phố:

Giao các sở - ban - ngành và Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện:

- Về công tác quy hoạch: các sở chuyên ngành chủ động, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch ngành, lĩnh vực, đặc biệt là quy hoạch xây dựng, quy hoạch không gian, gắn công tác quy hoạch với tái cấu trúc phát triển kinh tế xã hội và công bố công khai để làm cơ sở cho các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu, xem xét đầu tư; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, phát huy trách nhiệm của Người đứng đầu trong xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, bảo đm hiệu quả và tính khả thi; Tổ chức tốt công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra thực hiện quy hoạch và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch.

- Về thủ tục hành chính: các sở - ban - ngành và Ủy ban nhân dân các quận - huyện rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định, chính sách liên quan đến xã hội hóa đầu tư chưa còn phù hợp với thực tiễn phát triển, chưa có tác động hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, nhà đầu tư cần điều chỉnh nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư, phát triển. Đơn giản các thủ tục hành chính trên cơ sở quy định chặt chẽ, hướng dẫn chi tiết điều kiện thành lập các cơ sở ngoài công lập, điều kiện hành nghề và cơ chế hậu kiểm. Quy định điều kiện, thủ tục chuyển từ loại hình công lập sang các loại hình ngoài công lập.

- Về Kế hoạch cụ thể thực hiện xã hội hóa thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế đầu tư cơ shạ tầng kỹ thuật cho ngành, địa phương, ngành: các sở - ban - ngành và Ủy ban nhân dân các quận - huyện cần xây dựng cụ thể Kế hoạch thực hiện, trong đó quy định trách nhiệm cụ thể đối với những cá nhân, tổ chức liên quan đến các quy định pháp luật về xã hội hóa đầu tư. Sơ kết đánh giá việc triển khai các văn bản chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến công tác xã hội hóa đầu tư để rút ra bài học kinh nghiệm mrộng mô hình.

- Sở ngành liên quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện xã hội hóa lập hồ sơ, thủ tục hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 và Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cơ quan quản lý và cán bộ trong thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa, đầu tư theo hình thức đối tác công tư để đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Tổ chức phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng các điển hình xã hội hóa trong từng lĩnh vực để nhân rộng điển hình thực hiện cho các đơn vị.

- Xây dựng các phương án sắp xếp các cơ sở nhà và đất thuộc sở hữu Nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ gắn với việc tạo vốn đầu tư thông qua đấu giá hoặc gn kết với các nhà đầu tư thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư nhằm xây dựng các công trình ưu tiên của đơn vị mình.

2. Xây dựng cơ chế tài chính phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động đầu tư cho các Công trình trng điểm theo 7 chương trình đột phá của thành phố:

Giao Sở Tài chính và Cục Thuế thành phố (đối với các nội dung liên quan đến chính sách thuế) phi hợp các sở - ban - ngành và Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện:

- Xây dựng cơ chế sử dụng các khu đất đã được Ủy ban nhân dân thành phố quyết định bán đu giá, quỹ đất nằm trong Danh mục mặt bằng nhà xưởng của Ban Chỉ đạo 09 quản lý làm phương án thanh toán cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án và dịch vụ công theo hình thức PPP, phương thức hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao).

- Nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo hướng miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong thời gian thực hiện Dự án đầu tư theo hình thức PPP để thu hút nhà đầu tư- tham gia đầu tư vào các lĩnh vực trên.

- Hoàn thiện, ban hành mới quy chế hoạt động của các loại quỹ; thể chế hóa vai trò và chức năng của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp tham gia vào quá trình xã hội hóa.

- Rà soát, điều chỉnh định mức chi phí cho từng đối tượng thụ hưởng làm căn cứ hỗ trợ kinh phí từ Ngân sách cho các cơ sở xã hội hóa; thu phí đối với các dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường đ tăng tính khả thi của dự án.

- Hỗ trợ triển khai, hướng dẫn các chính sách về ưu đãi thuế đối với các cơ sở ngoài công lập, đặc biệt là với các cơ sở hoạt động theo cơ chế phi lợi nhuận; Hướng dẫn các cơ sở thực hiện xã hội hóa về hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Đề xuất chính sách hỗ trợ về lãi suất hoặc các hình thức ưu đãi khác về đầu tư đối với các dự án khó có khả năng thu lợi nhuận thông qua đầu tư, quản lý vận hành; hỗ trợ kịp thời các khó khăn cho nhà đầu tư, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư dự án.

3. Tăng cường huy động, khai thác các nguồn vốn khác, vốn xã hội hóa để đẩy mạnh hoạt động đầu tư hiệu quả trên địa bàn:

Giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố và Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) (theo từng nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị) phi hp các sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện:

- Tập trung đôn đốc, đẩy mạnh khai thác nguồn thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước qua việc xử lý, sắp xếp theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

- Rà soát, sắp xếp các địa chỉ nhà đất do các doanh nghiệp công ích của quận - huyện quản lý để đưa vào quỹ đất thanh toán cho các Hợp đồng BT dự án phục vụ nhu cầu đầu tư của quận - huyện; xác định danh mục các dự án đầu tư này để báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

- Tăng cường hợp tác với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực biến đổi khí hậu nhằm huy động toàn bộ nguồn lực của xã hội vào công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đng.

- Rà soát các trường hợp đơn vị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp quyền sử dụng đất nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính để xử lý, truy thu nghĩa vụ tài chính về quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật. Trường hợp đơn vị sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính, vi phạm quy định pháp luật về đất đai thì xem xét, kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thu hồi đất theo quy định pháp luật để đưa vào quỹ đất, tạo nguồn thanh toán cho các dự án PPP hoặc kêu gọi đầu tư dự án.

- Phát huy định chế tài chính của Công ty HFIC. trong huy động nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư cho các công trình trọng điểm, theo 7 chương trình đột phá của thành phố, theo hướng huy động các nguồn lực của doanh nghiệp cphần hóa, các tổ chức tài chính quốc tế đa phương và song phương; trên cơ sở nhu cầu đầu tư của các sở - ngành, quận - huyện, xây dựng kế hoạch đầu tư vào các dự án trọng điểm của thành phố.

4. Đẩy mạnh kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện:

- Thực hiện linh hoạt và đa dạng hóa các hình thức chi trả cho nhà đầu tư theo mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công tư như Hợp đồng BTL, Hợp đồng BLT, Hợp đồng BOO, Hợp đồng O&M..., hạn chế tối đa áp dụng hình thức BT do quỹ đất thành phố rất giới hạn. Đồng thời, đẩy mạnh kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực mở rộng, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào dịch vụ công.

- Triển khai lựa chọn một số dự án trọng điểm, kết nối với nhà đầu tư tiềm năng để thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố, có phương án giải phóng mặt bằng phục vụ thi công khả thi; xác định danh mục các dự án hạ tầng trọng điểm thực hiện theo hình thức PPP... để đưa ra kêu gọi đầu tư.

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế phối hợp rà soát, tìm kiếm, tạo quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức PPP. Hướng dẫn, triển khai thực hiện lập Đề xuất dự án theo hình thức PPP đúng quy định nhằm hỗ trợ nhà đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

5. Tạo môi trường thuận li cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy xã hội đầu tư hiệu quả:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện:

- Công bố các chương trình và dự án cần tập trung thu hút đầu tư để giới thiệu cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đu tư; công bố Danh mục Đề xuất dự án được phê duyệt.

- Xây dựng chính sách hỗ trợ về lãi suất hoặc các hình thức ưu đãi khác về đầu tư đối với các dự án khó có khả năng thu lợi nhuận thông qua quản lý vận hành.

- Hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện huy động vốn vay đầu tư xây dựng các trường mầm non công lập trên địa bàn theo cơ chế đã được Ủy ban nhân dân thành ph thông qua.

- Hỗ trợ hướng dẫn các đơn vị trong thủ tục, trình tự chuyển đổi các dự án đầu tư công sang hình thức PPP, tăng cường công tác tuyên truyền vận động thực hiện đầu tư xã hội hóa trên địa bàn thành phố.

- Đối với các dự án đã được các sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện và chủ đầu tư đăng ký thực hiện từ nguồn vốn ngân sách thành phố, đã được thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư, trong quá trình thực hiện, nếu có nhà đu tư quan tâm, đăng ký đầu tư thì rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương chuyển đổi sang hình thức đối tác công tư.

- Đối với các dự án đang kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư, trong quá trình thực hiện, nếu cần có hỗ trợ ngân sách để bồi thường, giải phóng mặt bằng... thì báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét ưu tiên bố trí vốn để tạo điều kiện thuận lợi thu hút nhà đầu tư.

- Đẩy mạnh thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 về ban hành Quy định về thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của thành phố Hồ Chí Minh; thường xuyên rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự án tham gia Chương trình kích cầu theo lĩnh vực phụ trách phù hợp với tình hình phát triển của thành phố, đặc biệt là các dự án thúc đẩy phát triển công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ, danh mục đề xuất cần cụ thể, thuyết minh chi tiết, nhất là tiêu chí về trang thiết bị hiện đại, kỹ thuật cao.

- Nghiên cứu xây dựng các biện pháp hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp. Đơn giản hóa và xác định rõ thủ tục xét duyệt ưu đãi và các hỗ trợ, đảm bảo nhanh gọn, rút ngắn thời gian.

6. Huy động các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước để thực hiện xã hội hóa đầu tư hiệu quả, nâng cấp sở hạ tầng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng xã hội trên địa bàn thành phố, cụ thể tập trung vào ngành và lĩnh vực sau:

6.1. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Điều hành Chương trình chng ngập nước thành phố phối hợp các sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện:

- Đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích cá nhân, tổ chức và cộng đng tham gia công tác bảo vệ môi trường; khuyến khích mọi thành phần tham gia các dịch vụ thu gom, tái sử dụng, vận chuyển, tái chế, xử lý chất, nước thải và các dịch vụ bảo vệ môi trường khác.

- Cải thiện chất lượng, hiệu quả thực hiện các dự án về môi trường do các tổ chức quốc tế tài trợ, các chương trình hợp tác quốc tế trong khu vực về bảo vệ môi trường.

- Mở rộng đối tác đầu tư nước ngoài để thu hút nguồn lực tài chính, trao đổi công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi, ứng dụng các công nghệ tiên tiến đang áp dụng trên thế giới trong công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, xử lý nước thải công nghiệp và đô thị.

- Xây dựng lộ trình phù hợp để điều chỉnh phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, giá dịch vụ thoát nước phục vụ nhu cầu quản lý, vận hành hệ thống thoát nước, xử lý môi trường nước. Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí, đảm bảo nhu cầu quản lý, duy tu, vận hành hệ thống thoát nước, nhà máy xử lý nước thải, đẩy mạnh xã hội hóa, đấu thầu lựa chọn đơn vị đủ năng lực để thực hiện.

- Đề xuất hỗ trợ kinh phí bù đắp lợi nhuận cho nhà đầu tư đối với các dự án thuộc lĩnh vực giảm ngập nước không có khả năng sinh lợi, không thể thu hồi vốn đầu tư.

- Xây dựng cơ chế khuyến khích, huy động các nguồn xã hội hóa của các tổ chức tài chính, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, kêu gọi nguồn vốn ODA vào đầu tư, xây dựng đúng tiến độ các nhà máy xử lý nước thải đô thị tập trung, các công trình hồ điều tiết, đê bao, cống kiểm soát triều đặc biệt là hệ thống thoát nước, hệ thống kiểm soát triều. Kết hợp đầu tư nhà máy xử lý nước thải đô thị tập trung theo các cụm lưu vực thoát nước và áp dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, hiện đại nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, giảm chi đầu tư, vận hành, bảo dưỡng và đy nhanh tiến độ đầu tư.

6.2. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo:

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện:

- Rà soát, bổ sung, hoàn thành xây dựng quy hoạch ngành, quy hoạch mạng lưới đơn vị thuộc các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, trong đó bao gồm danh mục các cơ sở cần thực hiện xã hội hóa.

- Xây dựng các chính sách hỗ trợ các trường ngoài công lập có điều kiện hoạt động tốt.

- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục công lập chủ động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo và giảm chi cho ngân sách nhà nước.

- Điều chỉnh học phí phù hợp để tăng cường huy động thêm sự đóng góp của toàn dân trên cơ sở đảm bảo công bằng xã hội, đồng thời có chính sách trợ cấp xã hội và cho vay vốn đi học.

- Xã hội hóa, phát huy ưu thế của nhiều nguồn lực cũng như tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, hợp tác giáo dục với nước ngoài để tăng thêm nguồn lực phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo; nghiên cu, tham mưu thành phố cho phép các trường học, các tổ chức giáo dục nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài được mở trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố theo quy định.

6.3. Lĩnh vực y tế:

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện:

- Đề xuất các phương án ưu đãi về thuế đối với các loại hình dịch vụ phụ trợ trong các hệ thống bệnh viện, cơ sở y tế như dịch vụ ăn uống, dịch vụ cung ứng dược phẩm, dịch vụ vận chuyển bệnh nhân, dịch vụ chăm sóc bệnh nhân, dịch vụ lưu trú nuôi - thăm bệnh.

- Rà soát, báo cáo về nhu cầu đầu tư mở rộng, phát triển xây dựng công trình kết cấu hạ tầng y tế (bệnh viện trọng điểm, bệnh viện vệ tinh, trung tâm y tế...) để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn thành phố cũng như các tnh lân cận.

- Vận động các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố tích cực liên doanh, liên kết trang thiết bị; vận động các tổ chức cá nhân tham gia vào phát triển mạng lưới y tế tư nhân.

- Tổ chức hướng dẫn các đơn vị y tế thực hiện có hiệu quả quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm việc sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết hoặc góp vốn liên doanh để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ của các cơ sở y tế công lập.

- Tăng số lượng các đơn vị thực hiện công tác xã hội hóa y tế, đề ra mục tiêu đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa ngay từ tuyến y tế phường, xã, thị trấn.

6.4. Lĩnh vực văn hóa:

Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện:

- Chú trọng phát triển mạnh mẽ các hoạt động xã hội hóa hoạt động văn hóa thể thao chất lượng cao tại trung tâm các quận, huyện.

- Hoàn thiện và từng bước mở rộng quá trình chuyên nghiệp hóa, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, khuyến khích phát triển các loại hình dịch vụ ngoài công lập như phát triển mạnh các sân khấu xã hội hóa, hãng phim tư nhân; công ty tổ chức biểu diễn ngoài công lập; câu lạc bộ thể dục thể thao tư nhân; trung tâm văn hóa ngoài công lập; thư viện tư nhân có phục vụ cộng đng ...

- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao trên cơ sở đổi mới cơ chế quản lý nhà nước; nâng cao năng lực tổ chức, điều hành hoạt động chuyên môn của các tổ chức xã hội về văn hóa, thể thao.

- Thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, có chính sách khuyến khích ưu tiên đầu tư những ngành nghề bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử dân tộc, hoạt động văn hóa thể thao then chốt, góp phần giáo dục, định hướng tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống lành mạnh của nhân dân.

- Tăng cường vận động xã hội hóa đầu tư xây dựng các công trình đa năng, hiện đại, quy mô lớn phục vụ nhu cầu tập luyện và thi đấu thể dục thể thao, biểu diễn văn hóa nghệ thuật.

- Xác định và xây dựng kế hoạch hợp tác toàn diện với các quốc gia là cường quốc ở các môn thể thao trọng điểm, có địa điểm phù hợp, có cơ sở vật chất phục vụ tập luyện và thi đấu hiện đại. Định hướng việc ký kết hợp tác hỗ trợ, chuyển giao công nghệ huấn luyện, khoa học - kỹ thuật về đào tạo và phục vụ chuyên môn (Điển hình là ký kết dài hạn với Câu lạc bộ Olympic Lyonais - Pháp về hỗ trợ xây dựng và phát triển bóng đá thành phố theo Thông báo số 716/TB-VP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố).

6.5. Lĩnh vực giao thông, vận tải; hoàn thiện sở hạ tầng kỹ thuật:

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện:

- Xây dựng đề xuất các cơ chế, chính sách đột phá, đặc thù áp dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong việc huy động các nguồn lực trong và ngoài nước nhằm thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng, khai thác trong ngành giao thông vận tải; đặc biệt phát huy tốt hơn vai trò của Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp nhà nước có năng lực, kinh nghiệm phát triển các dự án hạ tầng kỹ thuật, tạo bước đột phá trong huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị. Đồng thời, đẩy mạnh chương trình kêu gọi đầu tư hạ tầng giao thông vận tải.

- Hoàn thiện, bổ sung các quy định về hình thức thu và mức thu phí sử dụng, giá dịch vụ khai thác các loại hình hạ tầng giao thông nêu trên, đm bo sự hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng;

- Triển khai, hướng dẫn các chính sách về đầu tư và ưu đãi đầu tư, đặc biệt là chính sách về phí sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức xã hội hóa, giá dịch vụ, chính sách bảo lãnh đầu tư, trưng mua lại tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, các chính sách ưu đãi thuế, phí, đất đai:

+ Các chính sách ưu đãi đầu tư đối với nhà đầu tư khi tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đối với các dự án trọng điểm;

+ Các chính sách về huy động vốn đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn đối với kênh huy động vốn từ nguồn tín dụng, mở rộng kênh huy động vốn từ nguồn vốn nước ngoài đối với các dự án có quy mô lớn.

- Đẩy mạnh việc chuyển nhượng, cho thuê khai thác kinh doanh hạ tầng giao thông; ban hành chính sách cụ thể hướng dẫn áp dụng mô hình xã hội hóa kết cấu hạ tầng giao thông đối với từng chuyên ngành.

6.6. Lĩnh vực xây dựng:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện:

- Tổ chức điều tra, khảo sát, kiểm định chất lượng nhà chung cư; công bố kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ theo quy định tại Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; hướng dẫn, triển khai và đôn đốc Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về ủy quyền, phân công cho Ủy ban nhân dân quận thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến thủ tục đầu tư cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Lập Danh mục các dự án chung cư cũ xung cấp trầm trọng cần cải tạo, xây dựng lại để cải thiện đời sống của các hộ dân trong khu vực.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư trong lĩnh vực xây dựng nhà ở.

- Tập trung rà soát lại toàn bộ quỹ nhà tái định cư trên địa bàn, có phương án điều chuyển hoặc bán đấu giá quỹ nhà tái định cư đến nay chưa bố trí được để thu hồi vốn ngân sách tạm ứng, tránh xuống cấp, gây lãng phí.

7. Xây dựng và hoàn thiện nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho hoạt động xã hội hóa đầu tư trên địa bàn thành phố phục vụ quá trình chuyển đổi một số cơ sở thuộc loại hình công lập sang loại hình ngoài công lập:

Giao Sở Nội vụ chtrì, phối hợp các sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện:

- Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công tác xã hội hóa đầu tư cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đào tạo, sắp xếp, tuyển dụng nguồn nhân lực đối với các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi sang loại hình tự cân đối thu chi, các cơ sở xã hội hóa.

- Xây dựng, ban hành và thực hiện các chính sách bình đẳng giữa khu vực công lập và ngoài công lập về thi đua khen thưởng, về công nhận các danh hiệu nhà nước, về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, về tiếp nhận, thuyên chuyển cán bộ từ khu vực công lập sang ngoài công lập và ngược lại nhằm khuyến khích, động viên, khích lệ các đơn vị, tổ chức và cá nhân tích cực tham gia thực hiện và nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa trên địa bàn thành phố.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện căn cứ nhiệm vụ được phân công chủ trì thực hiện, chịu trách nhiệm dự toán kinh phí cần thiết triển khai thực hiện nhiệm vụ của năm kế hoạch, tổng hợp chung trong kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị, thông qua Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân thành phố giao dự toán cho đơn vị thực hiện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung và nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch, các sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện xây dựng kế hoạch và chương trình hành động cụ thể, trong đó quy định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ và mốc thời gian nhằm thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31 tháng 01 hàng năm để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Ban Thi đua khen thưởng thành phố căn cứ vào kết quả triển khai thực hiện của các sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện làm căn cứ đánh giá phân loại thi đua, khen thưởng hàng năm của đơn vị, địa phương.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nội dung Kế hoạch này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3861/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3861/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2017
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3861/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3861/QĐ-UBND 2017 về Kế hoạch đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3861/QĐ-UBND 2017 về Kế hoạch đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3861/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Vĩnh Tuyến
        Ngày ban hành18/07/2017
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 3861/QĐ-UBND 2017 về Kế hoạch đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 3861/QĐ-UBND 2017 về Kế hoạch đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

              • 18/07/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực