Quyết định 3866/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 3866/QĐ-BVHTTDL năm 2013 phê duyệt “Chương trình phát triển thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2013-2020”

Nội dung toàn văn Quyết định 3866/QĐ-BVHTTDL 2013 Chương trình phát triển thanh niên Bộ Văn hóa 2013 2020


BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3866/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT “CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2013-2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011–2020;

Căn cứ Quyết định số 951/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Đề án, Chương trình Phát triển thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và giao Đoàn thanh niên Bộ chủ trì phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ xây dựng Chương trình phát triển thanh niên Bộ giai đoạn 2013-2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Chương trình phát triển thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2013-2020”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Ủy Ban quốc gia về TN;
- Lưu VT, ĐTN, QVH.(200).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Khánh Hải

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂN THANH NIÊN CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2013-2020.
(Ban hành theo Quyết định số: 3866/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chương trình Phát triển thanh niên của Bộ giai đoạn 2013-2020 (gọi tắt là Chương trình) như sau:

I. TÌNH HÌNH THANH NIÊN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

1. Tình hình chung:

- Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Đoàn tương đương cấp quận, huyện, trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Hiện nay, Đoàn Bộ có 49 tổ chức Đoàn trực thuộc với tổng số gần 11.000 đoàn viên, thanh niên.

- Đoàn Khối Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh là Đoàn tương đương cấp quận, huyện, trực thuộc thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay Đoàn Khối Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý 09 cơ sở Đoàn trực thuộc với tổng số trên 4.000 đoàn viên thanh niên thuộc các cơ quan, đơn vị và khối các trường thuộc Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngoài ra, các cơ sở đào tạo của Bộ thường xuyên có khoảng 50.000 - 70.000 thanh niên là sinh viên, đây là lực lượng đông đảo góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực có chất lượng của ngành hiện tại và trong các năm tới.

- Đoàn viên thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có nhận thức đúng về vai trò, nhiệm vụ của thanh niên trong xây dựng ngành và xây dựng đất nước.

2. Dự báo tình hình thanh niên Bộ trong thời gian tới:

- Những nhu cầu chính của thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện nay là học tập nâng cao trình độ chuyên môn, thu nhập đảm bảo cuộc sống; nhu cầu về hoạt động văn hóa, tinh thần, vui chơi, giải trí, nhu cầu về giao tiếp, tình bạn, tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc gia đình…

- Thành tựu của công cuộc đổi mới mang lại niềm tin của thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng, ngày càng nhiều đoàn viên, thanh niên có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đại bộ phận thanh niên luôn trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, sẵn sàng vì lợi ích dân tộc, bảo vệ chủ quyền quốc gia, tình nguyện vì cộng đồng; sống có trách nhiệm với gia đình, cơ quan, xã hội, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức công dân, chấp hành pháp luật. Tuy nhiên những vấn đề bức xúc trong xã hội, tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường, vấn đề thu nhập thấp và hệ quả của toàn cầu hóa về kinh tế, vấn đề bùng nổ thông tin, nhất là những thông tin xấu trên các trang mạng xã hội đã ảnh hưởng đến tâm lý và sự phát triển của thanh niên.

- Năng lực hội nhập, kỹ năng xã hội của thanh niên ngày nay được nâng lên, nhưng vẫn chưa đáp ứng đòi hỏi của quá trình hội nhập quốc tế; trong đó thanh niên thiếu hụt cả về kiến thức lịch sử và văn hóa, cũng như khả năng tư duy độc lập, hạn chế về trình độ ngoại ngữ, tin học, tác phong công nghiệp…

- Tình hình trong nước và quốc tế ảnh hưởng mạnh mẽ đến thanh niên nói chung và thanh niên Bộ nói riêng. Chính vì vậy, hơn lúc nào hết thanh niên cần ý thức rõ vai trò, vị trí của mình, nỗ lực học tập, rèn luyện làm chủ khoa học công nghệ, phấn đấu trở thành những nhà quản lý, nhà khoa học, người lao động giỏi góp phần vào sự phát triển chung của Bộ, của đất nước.

3. Công tác thanh niên:

- Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân công một đồng chí Thứ trưởng theo dõi chỉ đạo công tác đoàn thể; các cơ sở Đảng thuộc Đảng ủy Bộ đều phân công một đồng chí cấp ủy phụ trách công tác thanh niên.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thanh niên như:

+ Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo tổ chức Đoàn Thanh niên thực hiện Chương trình hành động Tháng Thanh niên hàng năm (từ năm 2004) và năm Thanh niên 2011.

+ Đảng ủy Bộ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”;

+ Bộ đã triển khai Quyết định số 289 –QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành “Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

- Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo Đoàn Bộ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ nhiệm kỳ 2012 – 2017.

- Trong quá trình hệ thống hóa văn bản, Bộ đã rà soát, xây dựng lộ trình bổ sung, hoàn thiện các chính sách đối với thanh niên:

+ Bồi dưỡng, nâng cao trình độ khoa học và công nghệ cho cán bộ trẻ; chú trọng đề bạt và sử dụng cán bộ quản lý, lãnh đạo trẻ.

+ Thực hiện tốt chính sách về dạy nghề, chính sách thu hút thanh niên vào các ngành nghề theo yêu cầu của xã hội.

+ Các đơn vị có cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, rèn luyện thể chất.

+ Ban hành các chính sách ưu tiên đối với cán bộ nữ (trong đó có nữ thanh niên), cán bộ người dân tộc; chính sách lồng ghép giới trong công việc, như chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, cán bộ nữ.

- Thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác thanh niên. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện tốt sự phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy Ban quốc gia về thanh niên, Trung ương Đoàn, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và với địa phương để giải quyết các nhiệm vụ có tính chất liên ngành về công tác thanh niên.

- Bộ thực hiện từng bước đổi mới quản lý Nhà nước về công tác thanh niên; tăng cường trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác thanh niên. Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ duyệt nhân sự cán bộ chủ chốt của Đoàn Bộ là người có năng lực, có nhiệt huyết với thanh niên.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Quan điểm:

- Chương trình là bộ phận cấu thành quan trọng của Chiến lược phát triển Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2013-2020, góp phần bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người, nhằm mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện của Ngành.

- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, kết hợp và phát huy đầy đủ vai trò của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Bộ trong việc thực hiện Chương trình.

- Bảo đảm phát huy vai trò tích cực của thanh niên và tổ chức Đoàn Thanh niên trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.

- Phát huy mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Chương trình.

2. Mục tiêu:

a) Mục tiêu tổng quát.

- Xây dựng thế hệ thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân, có ước mơ, hoài bão và lý tưởng xã hội chủ nghĩa.

- Thanh niên phải có trình độ chuyên môn vững vàng; ứng xử có văn hóa, có sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ.

- Hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự phát triển của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Mục tiêu cụ thể.

- Giáo dục thanh niên về lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc; ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với cơ quan và xã hội.

- Đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

- Nâng cao lý luận chính trị, trình độ văn hóa, trình độ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề và ý thức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển của Bộ.

- Từng bước nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc cho thanh niên; có năng lực tự học, tự đào tạo; có kỹ năng sống.

3. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

- Hàng năm, phấn đấu 100% thanh niên Bộ được tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Phấn đấu 100% đoàn viên thanh niên hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

- Phấn đấu 100% cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ có Nghị quyết hoặc Chương trình công tác thanh niên của cơ quan, đơn vị.

- Phấn đấu đạt 50% trở lên Bí thư các Đoàn ở cơ sở tham gia cấp ủy Đảng cùng cấp; tăng tỷ lệ đảng viên trẻ tham gia cấp ủy hoặc giữ cương vị lãnh đạo, quản lý trong cơ quan, đơn vị.

- Từ 50% trở lên đảng viên mới kết nạp là đoàn viên thanh niên.

- Phấn đấu từ 85% trở lên tổ chức Đoàn vững mạnh hàng năm.

- Phấn đấu 100% đoàn viên thanh niên Bộ thường xuyên rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại phù hợp với đặc thù công việc.

- Phấn đấu 100% đoàn viên thanh niên Bộ không vi phạm luật pháp, không vướng vào các tệ nạn xã hội, không vi phạm luật hôn nhân gia đình, không bạo lực gia đình.

- Phấn đấu 100% cơ sở Đoàn phát động và duy trì phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở và những nơi công cộng.

- Lãnh đạo các đơn vị hàng năm bố trí nguồn kinh phí thường xuyên cho các hoạt động của Thanh niên.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng về phát triển thanh niên; tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên:

- Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác thanh niên và phát triển thanh niên. Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển thanh niên trong xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức ở tất cả các cấp lãnh đạo và trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về tầm quan trọng và ý nghĩa của Chiến lược phát triển thanh niên; vị trí, vai trò của thanh niên trong xây dựng phát triển của Bộ và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

- Định kỳ hàng năm Bộ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ gặp gỡ đối thoại với thanh niên để nắm bắt tình hình và giải quyết những vấn đề liên quan.

2. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, pháp luật cho thanh niên:

- Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị, đạo đức cho thanh niên theo Chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức và lối sống, lịch sử và truyền thống dân tộc, niềm tự hào và ý thức tự tôn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

- Nâng cao hiểu biết của thanh niên về tình hình của Bộ, tình hình đất nước và trên toàn thế giới. Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

- Đổi mới nội dung tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, pháp luật cho thanh niên nhằm bồi dưỡng lý tưởng và đạo đức cách mạng, kỹ năng sống cho thanh niên trong Bộ nói riêng và thanh niên của Ngành nói chung.

3. Xây dựng và sử dụng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao:

- Đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng thanh niên; sơ kết, đánh giá hiệu quả của các chính sách hiện có nhằm bổ sung điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

- Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ trẻ, nhằm bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo, bổ nhiệm cán bộ trẻ có năng lực, trưởng thành từ công tác thanh niên vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các đơn vị thuộc Bộ; tạo bước đột phá trong công tác quy hoạch và sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ của Bộ.

- Tạo điều kiện để thanh niên học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp; tạo môi trường làm việc, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ cho thanh niên; khuyến khích, cổ vũ thanh niên xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ phục vụ cho phát triển của Bộ.

- Tạo điều kiện cho thanh niên đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài bằng nhiều hình thức, nhiều nguồn khác nhau. Các đơn vị lựa chọn những sinh viên giỏi, cán bộ trẻ có năng lực đưa đi đào tạo tại các nước phát triển; đồng thời tăng cường công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả những thanh niên này sau khi được đào tạo ở nước ngoài trở về.

4. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh cho thanh niên, nâng cao thể chất và tinh thần, kỹ năng sống cho thanh niên:

- Tăng cường phát hành và tuyên truyền các tác phẩm, những công trình văn hóa, nghệ thuật có giá trị nhân văn cao để giáo dục, định hướng cho thanh niên.

- Tăng cường đầu tư, đổi mới hoạt động thể chất và phong trào thể dục thể thao ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nhằm tạo điều kiện cho thanh niên tích cực tham gia hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện thể chất.

- Thực hiện các chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia về dân số, chăm sóc sức khỏe, phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong thanh niên của Bộ.

- Tạo điều kiện để Đoàn thanh niên tham gia các hoạt động cộng đồng, nâng cao kỹ năng sống và làm việc cho thanh niên; xung kích tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống các tệ nạn xã hội.

5. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về thanh niên và công tác thanh niên:

- Tạo điều kiện để thanh niên Bộ có cơ hội giao lưu với thanh niên các nước trong khu vực và thế giới thông qua các Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại nước ngoài, các Ngày văn hóa Việt Nam ở các nước, Ngày văn hóa các nước tại Việt Nam để thanh niên Bộ tăng cường hội nhập quốc tế, đồng thời tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu nền Văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

- Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

6. Huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển thanh niên:

- Bộ đầu tư ngân sách; khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển thanh niên của Bộ.

- Sắp xếp nguồn lực để đào tạo phát triển trí thức trẻ, từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao ở các lĩnh vực do Bộ quản lý.

- Nâng cao chất lượng, điều kiện lao động, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên. Có chính sách ưu đãi, tạo môi trường để thu hút thanh niên có tay nghề và trình độ cao tình nguyện đảm nhận những công việc khó khăn, gian khổ.

- Tập trung đào tạo và tuyển chọn và sắp xếp để hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, nhất là lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, đào tạo công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu và phát triển của đất nước và của Bộ.

- Tiếp tục triển khai các chính sách tạo điều kiện và hỗ trợ về các nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao, giải trí và tham gia sinh hoạt trong các tổ chức đoàn thể cho thanh niên.

- Đầu tư xây dựng môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp đi đôi với việc chấn chỉnh kỷ luật lao động đối với thanh niên. Đẩy mạnh phong trào xây dựng văn hóa công sở, nghiên cứu, đề xuất các ý tưởng sáng tạo trong cải cách hành chính.

7. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thanh niên:

- Bố trí cán bộ, công chức làm công tác thanh niên; quan tâm bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ đoàn các cấp có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực phù hợp với nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ với Đoàn Thanh niên nhằm thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp đa ngành trong việc thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên của Bộ.

8. Phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội trong việc chăm lo giáo dục, đào tạo và phát triển thanh niên:

- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức trong độ tuổi thanh niên được học tập, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

- Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Bộ trong quá trình thực hiện Chương trình, thông qua các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng nhằm xây dựng các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

- Đoàn Thanh niên Bộ phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị và các đoàn thể khác, nhằm đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

- Phát huy vai trò của các đoàn thể của Bộ trong việc phát hiện, đào tạo bồi dưỡng tài năng trẻ.

IV. CÁC GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN.

Chương trình được chia làm hai giai đoạn như sau:

1. Giai đoạn 1: từ năm 2013 đến năm 2015

- Năm 2013: Xây dựng và tổ chức triển khai Chương trình sau khi được phê duyệt.

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình.

- Năm 2014: Tiếp tục thực hiện Chương trình.

- Năm 2015: Kiểm tra và sơ kết việc thực hiện Chương trình.

2. Giai đoạn 2: từ năm 2016 đến năm 2020

- Năm 2016: Căn cứ sơ kết đánh giá của giai đoạn 1 để điều chỉnh nội dung trong Chương trình(nếu có) cho phù hợp với thực tiễn và tiếp tục triển khai Chương trình theo kế hoạch.

- Năm 2017-2019: Tiếp tục thực hiện Chương trình.

- Năm 2020:

+ Chỉ đạo các đơn vị tiến hành tổng kết việc thực hiện Chương trình ở cơ sở.

+ Tổ chức Tổng kết Chương trình.

V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN.

1. Đảng ủy Bộ:

- Chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc triển khai có hiệu quả Chương trình.

- Lấy kết quả xếp loại các tổ chức Đoàn cơ sở của Đoàn thanh niên Bộ là một trong những tiêu chí xếp loại cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh hàng năm.

- Quan tâm, chỉ đạo tới công tác phát triển đảng viên trẻ từ nguồn đối tượng là đoàn viên thanh niên từ các đơn vị trực thuộc.

- Trực tiếp chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Đoàn thanh niên theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Bộ; phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ đoàn có năng lực chính trị vững vàng giới thiệu cho Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ đề bạt, bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý.

2. Vụ Tổ chức cán bộ:

- Chủ trì, phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình. Rà soát để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách đối với thanh niên Bộ trong tình hình mới.

- Làm đầu mối đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình khi xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án liên quan đến thanh niên.

- Hàng năm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình, báo cáo Bộ trưởng; tổ chức sơ kết việc triển khai, thực hiện Chương trình vào tháng 10 năm 2015 và tổng kết vào tháng 10 năm 2020.

- Xem xét, nghiên cứu, vận dụng và đề xuất ban hành cơ chế, chính sách và phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ đoàn chuyên trách và cán bộ đoàn kiêm nhiệm của Bộ và các đợn vị thuộc Bộ.

- Tham mưu giúp lãnh đạo đưa những cán bộ Đoàn có năng lực, phẩm chất vào quy hoạch nguồn cán bộ quản lý của Bộ.

- Tham mưu, đề xuất, bố trí cán bộ làm công tác Đoàn đảm bảo năng lực và phẩm chất tốt, đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn trong tình hình mới.

- Tạo điều kiện cho cán bộ đoàn được đi học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ chuyên môn.

3. Vụ Kế hoạch, Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để đầu tư phát triển thanh niên và thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của Bộ.

- Hướng dẫn kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình đã được phê duyệt theo quy định hiện hành.

4. Vụ Đào tạo:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị Khối Trường học xây dựng hệ thống đào tạo các khoa, các lớp chất lượng cao, tài năng trẻ trong các trường thuộc Bộ.

- Khuyến khích các trường, các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên.

5. Văn phòng Bộ:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan Báo chí trực thuộc Bộ tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan tới thanh niên; tăng cường phối hợp, kiểm tra các hoạt động thông tin, báo chí liên quan đến thanh niên.

- Hỗ trợ Đoàn Thanh niên Bộ tham gia tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, tổ chức hội nghị, hội thảo tại Bộ…

- Hỗ trợ và tạo điều kiện về kinh phí cơ sở vật chất, phòng làm việc, phương tiện… cho các hoạt động của Đoàn thanh niên Bộ.

6. Tổng cục Thể dục thể thao:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất, xây dựng quy hoạch phát triển cơ sở hoạt động thể dục thể thao cho thanh niên trong phạm vi Ngành.

- Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích thanh niên rèn luyện thân thể, phát triển thể chất, tham gia hoạt động thể dục, thể thao quần chúng, thi đấu thể thao trong nước và quốc tế.

- Xây dựng cơ chế, chính sách cho thanh niên là vận động viên đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ Đại hội thể thao khu vực và thế giới.

- Triển khai kế hoạch phát triển phong trào Thể dục thể thao trong Đoàn Thanh niên Bộ với nội dung thành lập các câu lạc bộ thể dục thể thao tại các đơn vị cơ sở.

- Đẩy mạnh việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về thể thao cho cán bộ trẻ là thanh niên. Thực hiện chế độ, chính sách cho vận động viên trẻ.

7. Tổng cục Du lịch:

- Tạo cơ chế hỗ trợ thanh niên tham gia tổ chức các hoạt động như: du lịch cộng đồng, các chương trình tham quan, tổ chức dã ngoại, tìm hiểu thực tế.

- Tạo điều kiện để thanh niên tham gia tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam đến với du khách trong và ngoài nước.

8. Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam:

- Tạo điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam để thanh niên tổ chức các hoạt động phong trào thanh niên như: các chương trình tham quan, tổ chức dã ngoại, tìm hiểu thực tế.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ tổ chức các hoạt động, các sự kiện cho thanh niên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

9. Cục Văn hóa cơ sở:

- Xây dựng cơ chế, chính sách, khuyến khích và hỗ trợ thanh niên tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, đấu tranh chống các hủ tục, tập quán lạc hậu.

- Hỗ trợ các chương trình, hoạt động tuyên truyền văn minh lễ hội, tuyên truyền về đất nước, lịch sử dân tộc cho thanh niên.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ trong công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

10. Cục Nghệ thuật biểu diễn

- Tăng cường công tác quản lý và ngăn chặn các ấn phẩm có nội dung không lành mạnh tác động xấu đến thanh niên.

- Xây dựng cơ chế khuyến khích các cơ quan văn hóa, văn học nghệ thuật, sáng tác và phổ biến nhiều công trình, tác phẩm có giá trị cao để giáo dục thế hệ trẻ.

- Khuyến khích các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, triển lãm về văn hóa, nghệ thuật cho thanh niên.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ tổ chức các hội thảo, diễn đàn về định hướng thị hiếu âm nhạc, nghệ thuật cho thanh niên.

11. Cục Di sản văn hóa:

- Tạo điều kiện hỗ trợ thanh niên, đặc biệt đối với thanh niên là học sinh, sinh viên các trường thuộc Bộ tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Tăng cường giới thiệu, quảng bá, tuyên truyền về di sản văn hóa đối với thanh niên, giúp thanh niên tham gia tìm hiểu các giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

- Tạo điều kiện và hỗ trợ thanh niên tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tham gia bảo vệ môi trường, cảnh quan, các di tích lịch sử về di sản văn hóa.

12. Cục Hợp tác quốc tế:

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ tổ chức các hoạt động giao lưu quốc tế cho thanh niên, nhằm tăng cường giao lưu, học hỏi và tiếp thu văn hóa tiến bộ của thế giới.

- Tạo điều kiện để thanh niên tham gia các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè trong nước và quốc tế.

13. Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch:

- Tổ chức các khóa học, lớp học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho thanh niên các đơn vị thuộc Bộ.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ tổ chức các lớp, các khóa học chuyên đề về kỹ năng mềm cho thanh niên.

14. Các Cục, Vụ, cơ quan, đơn vị khác thuộc Bộ:

Tham gia thực hiện Chương trình trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đã được giao. Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch hành động hàng năm và định kỳ 5 năm để triển khai thực hiện Chương trình, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình trong công tác kế hoạch hàng năm của cơ quan, đơn vị mình.

15. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ:

- Tham gia tổ chức triển khai Chương trình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên trong tổ chức của mình; tham gia công tác quản lý nhà nước về thanh niên của Bộ; kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Chương trình ở các đơn vị thuộc Bộ.

- Phối hợp tổ chức sơ kết, tổng kết Chương trình.

- Tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ về cơ chế chính sách cho thanh niên, đặc biệt là công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đề bạt cán bộ quản lý của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ trưởng thành từ công tác thanh niên.

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai các đề án, công việc phù hợp với các hoạt động của thanh niên.

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể thuộc Bộ tổ chức các hoạt động quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ về công tác đoàn và phong trào thanh niên của Bộ. Hàng năm xây dựng Kế hoạch dự toán kinh phí cho các hoạt động Đoàn gửi các Cục, Vụ chức năng xem xét, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.

16. Đoàn Khối Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh:

Phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ triển khai thực hiện Chương trình tới các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh.

17. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành:

Căn cứ Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt tại Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011, quan tâm, hỗ trợ các hoạt động của thanh niên trong lĩnh vực Ngành quản lý.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc phối hợp triển khai thực hiện. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trong tháng 12 của năm. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Chương trình, các đơn vị phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3866/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3866/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2013
Ngày hiệu lực01/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3866/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 3866/QĐ-BVHTTDL 2013 Chương trình phát triển thanh niên Bộ Văn hóa 2013 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3866/QĐ-BVHTTDL 2013 Chương trình phát triển thanh niên Bộ Văn hóa 2013 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3866/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Lê Khánh Hải
        Ngày ban hành01/11/2013
        Ngày hiệu lực01/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3866/QĐ-BVHTTDL 2013 Chương trình phát triển thanh niên Bộ Văn hóa 2013 2020

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3866/QĐ-BVHTTDL 2013 Chương trình phát triển thanh niên Bộ Văn hóa 2013 2020

         • 01/11/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/11/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực