Quyết định 3882/QĐ-UBND

Quyết định 3882/QĐ-UBND năm 2014 duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang công viên Hòa Bình tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 3882/QĐ-UBND 2014 duyệt đồ án quy hoạch chi tiết đô thị Nghĩa trang Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3882/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 NGHĨA TRANG CÔNG VIÊN HÒA BÌNH TẠI XÃ ĐA PHƯỚC, HUYỆN BÌNH CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 24/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 26 tháng 5 năm 2009 của Bộ Y tế hướng dẫn trong hoạt động mai táng và hỏa táng;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng (QCXDVN 01:2008/BXD);

Căn cứ Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về điều chỉnh quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 6013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 5687/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu liên hợp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước tại xã Đa Phước và xã Phong Phú, huyện Bình Chánh;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 2361/TTr-SQHKT ngày 15 tháng 7 năm 2014 về trình duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang công viên Hòa Bình tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang công viên Hòa Bình tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch:

- Vị trí: thuộc Ấp 1, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, quy mô 155.653 m2.

- Giới hạn của khu đất như sau:

+ Phía Đông: giáp nghĩa trang và khu xử lý bùn.

+ Phía Tây: giáp khu cây xanh cách ly.

+ Phía Nam: giáp trục đường chính vào Khu liên hợp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước.

+ Phía Bắc: giáp rạch Chiếu.

- Diện tích khu quy hoạch: 155.653 m2.

2. Cơ quan tổ chức lập đồ án quy hoạch:

Công ty TNHH dịch vụ môi trường đô thị Hòa Bình.

3. Đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch:

Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Minh Phúc.

4. Hồ sơ, bản vẽ đồ án quy hoạch:

- Thuyết minh tổng hợp.

- Thành phần bản vẽ bao gồm:

+ Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/5.000.

+ Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá quỹ đất xây dựng, tỷ lệ 1/500.

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500.

+ Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ 1/500.

+ Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, tỷ lệ 1/500.

+ Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.

+ Bản đồ đánh giá hiện trạng môi trường, tỷ lệ 1/500.

+ Bản đồ quy hoạch cấp điện và chiếu sáng, tỷ lệ 1/500.

+ Bản đồ quy hoạch cấp nước đô thị, tỷ lệ 1/500.

+ Bản đồ quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt, tỷ lệ 1/500.

+ Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và xử lý chất thải rắn, tỷ lệ 1/500.

+ Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc, tỷ lệ 1/500.

+ Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược, tỷ lệ 1/500.

+ Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.

5. Tính chất, chức năng quy hoạch:

Khu đất quy hoạch nằm trong Khu liên hợp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước, Quốc lộ 50. Hình thức tổ chức quy hoạch tại đây là khu nghĩa trang công viên.

6. Cơ cấu sử dụng đất:

Tổng diện tích khu đất quy hoạch: 155.653 m2, phân bổ theo cơ cấu sử dụng đất như sau:

- Đất khu chôn cất: 80.143 m2, chiếm 51,49% toàn khu.

- Đất giao thông: 25.701m2, chiếm 16,51% toàn khu.

- Đất cảnh quan cây xanh: 23.535 m2, chiếm 15,12% toàn khu.

- Đất mặt nước: 18.417 m2, chiếm 11,83% toàn khu.

- Đất xây dựng công trình phụ trợ: 7.857 m2, chiếm 5,05% toàn khu.

7. Các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc:

a) Khu chôn cất:

- Mộ hung táng gồm:

+ Khu 1: có 7.917 mộ, diện tích đất chôn là 22.801 m2, diện tích lối đi là 26.513 m2.

+ Khu 2: có 5.648 mộ, diện tích đất chôn là 17.018 m2, diện tích lối đi là 13.811 m2.

- Kích thước ngôi mộ:

+ Loại 1: 1,4m x 2,4m = 3,36 m2/mộ.

+ Loại 2: 1,0m x 2,4m = 2,40 m2/mộ.

- Khoảng cách:

+ Mộ loại 1: giữa các dãy mộ: 0,6m; giữa các ngôi mộ cùng dãy: 1,2 m

+ Mộ loại 2: giữa các dãy mộ: 0,6m; giữa các ngôi mộ cùng dãy: 0,4m và 1,2 m.

b) Khu xây dựng công trình phụ trợ:

- Khu văn phòng 1:

+ Diện tích đất: 1.928 m2

+ Mật độ xây dựng tối đa: 40,77 %

+ Tầng cao xây dựng: 1 tầng

- Khu văn phòng 2:

+ Diện tích đất: 1.890 m2

+ Mật độ xây dựng tối đa: 29,37 %

+ Tầng cao xây dựng: 1 tầng

- Đất công trình phụ trợ khác: diện tích đất 1.890 m2, bao gồm các hạng mục: nhà giữ xe, chòi nghỉ, nhà vệ sinh,...

8. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất:

- Chức năng chính là khu nghĩa trang công viên để chôn cất.

- Toàn dự án được phân chia làm hai khu vực như sau:

+ Khu 1: nằm ở phía Bắc khu quy hoạch, là đất mộ chôn và hồ điều tiết.

+ Khu 2: nằm phía Nam khu quy hoạch, là khu vực xây dựng công trình phục vụ tang lễ, hậu tang lễ như văn phòng, căn tin, nhà vệ sinh, nhà xưởng chế tác bia mộ.

+ Ngoài ra, còn có các hạng mục khác như: công viên cây xanh tập trung, bãi xe, đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ khác.

- Các thành phần trong nghĩa trang được bố trí như sau:

a) Khu mộ chôn cất:

- Khu mộ loại 1 được bố trí tại các khu vực vực riêng dọc theo trục đường chính lối vào khu quy hoạch và một phần ở phía Bắc khu quy hoạch tiếp giáp với hồ cảnh và hành lang bảo vệ rạch.

- Khu mộ loại 2 được bố trí tập trung tại các khu vực tập trung dọc theo trục đường chính lối vào khu quy hoạch và phần còn lại ở phía Bắc khu quy hoạch.

b) Vườn hoa, cây xanh:

Trên các đường đều bố trí trồng cây xanh. Các loại cây trồng phải là những cây có khả năng hấp thụ các chất hữu cơ phân hủy dạng khử độc. Tuyệt đối không dùng các cây có quả để tránh ruồi muỗi. Thiết kế sử dụng cây sứ trắng, osaka đỏ, trắng, ngọc lan, cau vua,… trên các tuyến đường này. Ngoài ra, thiết kế còn bố trí các mảng xanh tầm thấp để làm thảm xanh trang trí bằng các loại hoa kiểng nhỏ trên nền cỏ đậu loại nhỏ.

c) Bãi xe:

Bãi xe được bố trí rải rác hai bên đường lối vào khu quy hoạch và tập trung ở dãy cây xanh cách ly ở phía bắc khu quy hoạch.

d) Nhà vệ sinh - chòi nghỉ - công trình phụ trợ:

- Nhà vệ sinh được bố trí ở khu văn phòng và bố trí đều khắp khu quy hoạch nhằm đảm bảo bán kính phục cụ cho những người đi tảo mộ. Được chia làm hai khu vực cho nam và nữ. Thiết kế theo kiểu thông thoáng tự nhiên.

- Tại lối vào khu vực dự án bố trí khu văn phòng, căn tin, nhà vệ sinh, nhà xưởng chế tác bia mộ và trạm xử lý nước nhằm phục vụ cho toàn bộ dự án. Công trình thiết kế theo lối hiện đại, đây cũng là tiêu chí chung cho toàn bộ dự án.

- Chòi nghỉ chân cũng được bố trí rải rác trên toàn bộ khu đất.

9. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

a) Bố cục không gian kiến trúc toàn khu:

Khu nghĩa trang công viên Hòa Bình, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh được quy hoạch phát triển thành một khu nghĩa trang với chất lượng tốt và có nét đặc trưng riêng. Với nguyên tắc tổ chức không gian và quy hoạch như sau:

- Kết nối với hệ thống giao thông theo quy hoạch chung khu vực, khai thác tối đa địa hình khu đất, mạng giao thông đối nội thuận tiện cho việc tiếp cận các khu chức năng trong khu nghĩa trang và kết nối với bên ngoài.

- Tổ chức hệ thống giao thông bến bãi phù hợp với yêu cầu phát triển và đảm bảo kết nối thuận tiện với giao thông ngoại vi, nối kết các khu chức năng một các hợp lý, đảm bảo sự yên tĩnh cho các khu mộ tuy nhiên vẫn đản bảo thuận tiện liên hệ với các khu chức năng khác.

- Bố trí khu công trình kiến trúc, công viên cây xanh,… làm điểm nhấn về không gian cho khu nghĩa trang.

- Khai thác tối đa không gian, hướng nhìn, điểm nhấn trên các trục giao thông chính, nút giao tại cửa ngõ đi vào khu nghĩa trang.

b) Các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị về mật độ bố trí các ngôi mộ, hệ thống đường nội bộ, kích thước các ô mộ, khoảng cách giữa các ô mộ, tầng cao các công trình:

Trên cơ sở các chỉ tiêu sử dụng đất khu mộ, ngôi mộ và định hướng tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, kích thước và khoảng cách ly giữa các mộ, các chỉ tiêu được xác định trên bản vẽ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đính kèm.

10. Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật:

10.1. Quy hoạch hệ thống giao thông:

- Mạng lưới đường nội bộ, hướng kết nối với các khu chức năng và giao thông khu vực.

- Quy mô mặt cắt ngang và lộ giới các tuyến đường trong khu vực dự án.

- Bảng thống kê đường giao thông:

STT

Tên đường

Chiều dài
(mét)

Quy mô mặt cắt ngang và lộ giới đường (mét)

Vỉa hè

Lòng đường

Vỉa hè

Tổng

1

Đường N1

693,28

4,0

12,0

4,0

20,0

2

Đường số 1

57,91

1,0

4,5

0,0

5,5

3

Đường số 2

57,91

1,0

4,5

0,0

5,5

4

Đường số 3

57,91

1,0

4,5

0,0

5,5

5

Đường N1 - 1

110,00

4,0

12,0

1,0

17,0

6

Đường N1 - 2

432,94

1,0

8,0

1,0

10,0

7

Đường N2

387,92

1,0

4,5

 

5,5

8

Đường N3

85,00

1,0

6,0

 

7,0

 

Đường N3

117,00

1,0

5,0

1,0

7,0

9

Đường N4

117,00

1,0

4,5

 

5,5

10

Đường N5

136,00

1,0

6,0

1,0

8,0

11

Đường N6

123,46

1,0

4,5

 

5,5

12

Đường D1

77,26

1,0

4,5

 

5,5

13

Đường D2

69,89

1,0

4,5

 

5,5

14

Đường D3

69,99

1,0

4,5

 

5,5

15

Đường D4

72,65

1,0

4,5

 

5,5

16

Đường D5

147,21

1,0

6,0

 

7,0

17

Đường D6

234,34

1,0

4,5

 

5,5

Tổng chiều dài đường giao thông

3047,67

 

 

 

 

10.2. Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị:

- Tổ chức đắp nền tạo mặt bằng xây dựng.

- Lựa chọn cao độ nền xây dựng: Hxd ≥ 2,0m (cao độ VN2000), tính đến phần thấp nhất ở mép đường.

- Xây dựng mạng lưới cống thoát nước trong khu dự án để thu gom toàn bộ nước mặt rồi dẫn thoát ra hệ thống rạch Chiếu tiếp giáp với khu quy hoạch.

- Sử dụng cống thoát nước đặt ngầm, kích thước cống từ Ф400mm đến Ф600mm rồi dẫn xả trực tiếp ra nguồn thoát, độ dốc cống đảm bảo khả năng tự làm sạch i ≥ 1/D.

10.3. Quy hoạch cấp điện và chiếu sáng đô thị:

- Chỉ tiêu cấp điện: 2000 KWh/người/năm.

- Nguồn cấp điện cho khu quy hoạch được lấy từ trạm hiện hữu 220/110/15-22KV Bình Tân.

- Xây dựng 1 trạm biến áp phân phối 15-22/0,4KV kiểu trạm phòng, công suất đơn vị mỗi máy ≥ 160KVA.

- Phương án lưới phân phối phù hợp:

+ Xây dựng mới tuyến 22KV dẫn dọc theo trục đường giao thông, dùng cáp đồng 3 lõi cách điện XLPE, tiết diện phù hợp, chôn ngầm

+ Mạng hạ thế cấp điện cho các công trình dùng cáp đồng 4 lõi bọc cách điện chôn ngầm, tiết diện phù hợp với các công trình.

- Chiếu sáng giao thông sử dụng đèn cao áp Sodium 50W-70W-220V gắn trên trụ cao 3,5m.

10.4. Quy hoạch thông tin liên lạc:

- Dự báo nhu cầu: 10 (thuê bao).

- Tuyến cáp thông tin từ trạm điện thoại đến tủ cáp dự kiến xây dựng dọc đường giao thông dùng cáp đồng hoặc cáp quang luồn trong ống PVC Æ114 đi trong hào cáp đặt ngầm trên vỉa hè.

10.5. Quy hoạch cấp nước:

- Nguồn cấp nước:

+ Giai đoạn ngắn hạn: Sử dụng nước ngầm thông qua hệ thống xử lý lấy từ giếng khoan (Lưu ý: Việc khai thác sử dụng nước ngầm cần phải có ý kiến cho phép, chấp thuận của Sở Tài nguyên và Môi trường).

+ Giai đoạn dài hạn: Sử dụng nguồn nước máy Thành phố.

- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt cho nhân viên: 100 lít/người/ngày.

- Tiêu chuẩn cấp nước cho khách viếng thăm: 5 lít/người/ngày.

- Tiêu chuẩn cấp nước rửa mộ:20 m3/ha/ngày.

- Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy: 10 lít/s/đám cháy, số đám cháy đồng thời là 1 đám cháy (theo TCVN 2622-1995).

- Tổng nhu cầu dùng nước toàn khu: Qmax = 271 m3/ngày. Trong đó nước qua xử lý 3,5 m3/ngày và nước không qua xử lý là 267,2 m3/ngày.

- Mạng lưới cấp nước: Các tuyến ống được thiết kế theo mạng vòng và mạng nhánh nhằm đảm bảo cung cấp nước liên tục cho khu quy hoạch.

10.6. Quy hoạch thoát nước thải và xử lý chất thải rắn:

a) Thoát nước thải:

- Tiêu chuẩn thoát nước thải sinh hoạt: lấy bằng 90% lượng nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt.

- Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt toàn khu: 2,25 m3/ngày.

- Giải pháp thoát nước thải:

Sử dụng hệ thống cống thoát nước thải riêng hoàn toàn.

+ Giai đoạn đầu: Nước thải được xử lý bằng hầm phân tự hoại đúng quy cách, đạt yêu cầu trước khi thoát ra kênh rạch xung quanh.

+ Giai đoạn hoàn chỉnh: Đấu nối với tuyến cống thoát nước thải toàn khu vực.

b) Xử lý rác thải:

- Chỉ tiêu chất thải rắn sinh hoạt: 1,0 kg/người/ngày.

- Chỉ tiêu chất thải rắn khác: 0,4 tấn/ha/ngày.

- Tổng lượng chất thải rắn toàn khu: 3,415 tấn/ngày.

- Phương án xử lý rác thải: rác thải phải được phân loại, thu gom mỗi ngày và vận chuyển đến Khu xử lý chất thải rắn Thành phố.

10.7. Đánh giá môi trường chiến lược:

Giải pháp bảo vệ môi trường:

- Xây dựng riêng biệt hệ thống thoát nước mưa và nước thải trong nghĩa trang tuân thủ các quy định quản lý xây dựng về thoát nước; nước thải được xử lý qua bể tự hoại trước khi thải vào môi trường.

- Thực hiện các biện pháp khống chế, giảm thiểu ô nhiễm mùi, tuân thủ các quy định về vệ sinh môi trường, không làm phát tán mùi hôi gây khó chịu.

- Thực hiện quy định quản lý và sử dụng nghĩa trang theo Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ.

- Quản lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại theo Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ và Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Đảm bảo diện tích đất trồng cây xanh theo Quy chuẩn xây dựng. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường.

10.8. Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống:

Việc bố trí, sắp xếp đường dây, đường ống kỹ thuật có thể thay đổi trong các bước triển khai thiết kế tiếp theo (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công của dự án) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

11. Các điểm lưu ý khác:

- Về tầng cao xây dựng: số tầng cao xây dựng bao gồm các tầng theo Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng (nhưng không kể tầng lửng và mái che cầu thang).

- Về định hướng phân kỳ thực hiện từng phần của dự án cần nghiên cứu bảo đảm kết nối giao thông của dự án kết nối với khu vực.

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Công ty TNHH dịch vụ môi trường đô thị Hòa Bình và các đơn vị tư vấn thiết kế, lập bản đồ hiện trạng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu đánh giá hiện trạng trong hồ sơ bản vẽ đồ án này.

- Về tổ chức thực hiện công tác cắm mốc giới theo quy hoạch được duyệt đã được quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND số ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Trách nhiệm của Công ty TNHH dịch vụ môi trường đô thị Hòa Bình và các đơn vị có liên quan:

- Lập và trình quyệt quy chế quản lý xây dựng, lập và trình duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế thi công các hạng mục công trình và hệ thống hạ tầng kỹ thuật do đơn vị tư vấn có chức năng lập làm cơ sở thực hiện công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị theo nội dung đã được phê duyệt.

- Trường hợp ranh giới và quy mô diện tích đất được giao có thay đổi so với diện tích của đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) đã được thẩm định phê duyệt, chủ đầu tư cần lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết để cơ quan thẩm quyền xem xét thẩm định, phê duyệt lại theo quy định.

Điều 3. Trên cơ sở đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 được phê duyệt, Công ty TNHH dịch vụ môi trường đô thị Hòa Bình, Sở Tài Nguyên và Môi Trường, Ban Quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố tổ chức công bố quy hoạch theo quy định. Ban quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố có trách nhiệm kiểm tra, quản lý, giám sát việc xây dựng dự án theo quy hoạch được duyệt và có biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này đính kèm thuyết minh tổng hợp và các bản vẽ quy hoạch đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang công viên Hòa Bình tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh được nêu tại Khoản 4, Điều 1 Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố, Thủ trưởng các Sở - Ban - Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đa Phước, Trưởng ban Ban Quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố, Công ty TNHH dịch vụ môi trường đô thị Hòa Bình và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT-N) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3882/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3882/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2014
Ngày hiệu lực11/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3882/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3882/QĐ-UBND 2014 duyệt đồ án quy hoạch chi tiết đô thị Nghĩa trang Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3882/QĐ-UBND 2014 duyệt đồ án quy hoạch chi tiết đô thị Nghĩa trang Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3882/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành11/08/2014
        Ngày hiệu lực11/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3882/QĐ-UBND 2014 duyệt đồ án quy hoạch chi tiết đô thị Nghĩa trang Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3882/QĐ-UBND 2014 duyệt đồ án quy hoạch chi tiết đô thị Nghĩa trang Hồ Chí Minh

         • 11/08/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/08/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực