Quyết định 3887/QĐ-UBND

Quyết định 3887/QĐ-UBND năm 2019 về công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3887/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính đường thủy nội địa Sở Giao thông Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3887/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 133/TTr-SGTVT ngày 17 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố km theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định theo Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (Phụ lục 01 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định đã công bố tại Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch y ban nhân dân tnh (Phụ lục 02 kèm theo).

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch y ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP PVP KT;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, K19, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3887/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

1

Chấp thuận đơn vị tư vấn giám sát dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

Thông tư số 33/2019/TT-BGTVT ngày 06/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa.

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3887/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Mã số TTHC

Tên thủ tc hành chính

Căn cứ pháp lý

Thủ tục hành chính đã công bố tại Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định bị bãi bỏ

1

BGTVT-BDI-285749

Chấp thuận đơn vị tư vấn giám sát dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

Thông tư số 33/2019/TT-BGTVT ngày 06/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3887/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3887/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2019
Ngày hiệu lực25/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3887/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3887/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính đường thủy nội địa Sở Giao thông Bình Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3887/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính đường thủy nội địa Sở Giao thông Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3887/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýTrần Châu
       Ngày ban hành25/10/2019
       Ngày hiệu lực25/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3887/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính đường thủy nội địa Sở Giao thông Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3887/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính đường thủy nội địa Sở Giao thông Bình Định

           • 25/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực