Quyết định 39/2006/QĐ-BBCVT

Quyết định 39/2006/QĐ-BBCVT sửa đổi Quy định quản lý tem bưu chính kèm theo Quyết định 16/2005/QĐ-BBCVT do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Quyết định 39/2006/QĐ-BBCVT quản lý tem bưu chính sửa đổi 16/2005/QĐ-BBCVT đã được thay thế bởi Thông tư 23/2012/TT-BTTTT hướng dẫn tem bưu chính và được áp dụng kể từ ngày 03/02/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 39/2006/QĐ-BBCVT quản lý tem bưu chính sửa đổi 16/2005/QĐ-BBCVT


BỘ BƯU CHÍNH-VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 39/2006/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TEM BƯU CHÍNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2005/QĐ-BBCVT NGÀY 29/4/2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG 

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 157/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về Bưu chính;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Bưu chính và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định quản lý tem bưu chính ban hành kèm theo Quyết định số 16/2005/QĐ-BBCVT ngày 29 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông :

1. Sửa đổi khoản Điều 2 như sau:

"7. Nhập khẩu"

2. Sửa đổi Điều 30 như sau:

"Điều 30. Nhập khẩu

1. Bộ Bưu chính, Viễn thông quản lý việc nhập khẩu tem thông qua việc cấp giấy phép nhập khẩu.

2. Các loại tem được cấp phép nhập khẩu là các loại tem không thuộc danh mục nêu từ điểm a đến điểm c, khoản 3 Điều 21 của Quy định này.

3. Những trường hợp nhập khẩu tem quy định dưới đây không cần giấy phép nhập khẩu tem:

a) Tem trao đổi nghiệp vụ với các nước thành viên của UPU.

b) Tổng số các chủng loại tem cho một lần nhập khẩu có số lượng dưới năm trăm (500) chiếc và không thuộc danh mục các loại tem nêu từ điểm a đến điểm c, khoản 3 Điều 21 của Quy định này.

4. Thủ tục và hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu tem được quy định cụ thể tại Thông tư số 02/2006/TT-BBCVT ngày 24 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài đối với hàng hóa thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm (15) ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh văn phòng, các Vụ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, các Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông, doanh nghiệp Bưu chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- VP Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, PC, BC.

BỘ TRƯỞNG
Đỗ Trung Tá

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2006/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu39/2006/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2006
Ngày hiệu lực07/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2006/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 39/2006/QĐ-BBCVT quản lý tem bưu chính sửa đổi 16/2005/QĐ-BBCVT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 39/2006/QĐ-BBCVT quản lý tem bưu chính sửa đổi 16/2005/QĐ-BBCVT
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu39/2006/QĐ-BBCVT
      Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
      Người ký***, Đỗ Trung Tá
      Ngày ban hành07/09/2006
      Ngày hiệu lực07/09/2006
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2013
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 39/2006/QĐ-BBCVT quản lý tem bưu chính sửa đổi 16/2005/QĐ-BBCVT

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/2006/QĐ-BBCVT quản lý tem bưu chính sửa đổi 16/2005/QĐ-BBCVT