Quyết định 95/QĐ-BTTTT

Quyết định 95/QĐ-BTTTT năm 2013 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 95/QĐ-BTTTT năm 2013 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 95/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyn thông; Nghị định s 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 187/2007/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật v thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điu 3;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
-
Viện kim sát nhân dân tối cao;
- Tòa
án nhân dân tối cao;
-
UBND, S TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-
Các doanh nghiệp thông tin và truyền thông;
-
Bộ trưởng, các Th trưởng;
- Công báo
; Cổng TTĐT Bộ;
-
Lưu: VT, PC (05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-BTTTT ngày 29/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Hình thc VB

Ký hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu

do hết hiệu lực

I. Lĩnh vực chung

1.

Quyết định

04/2008/QĐ-BTTTT

10/3/2008

Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Được thay thế bi Thôngsố 13/2012/TT-BTTTT ngày 30/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Có hiệu lực từ 15/9/2012

II. Lĩnh vực Bưu chính

2.

Quyết định

818/QĐ-BTTTT

04/6/2010

Bộ Thông tin và Truyền thông

Chđịnh Tổng công ty bưu chính Việt Nam tham gia một số hoạt động trong Hội đồng khai thác Bưu chính (POC) của UPU

Được thay thế bi Thôngsố 21/2012/TT-BTTTT ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Quy định hoạt động của Tng công ty bưu điện Việt Nam trong các tổ chức quốc tế về bưu chính

Có hiệu lực từ 01/2/2013

3.

Quyết định

835/QĐ- BTTTT

04/6/2010

Bộ Thông tin và Truyền thông

Về việc cử Tổng công ty Bưu chính Việt Nam tham gia Hiệp hội APP của APPU

Được thay thế bi Thôngsố 21/2012/TT-BTTTT ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Quy định hoạt động của Tng công ty bưu điện Việt Nam trong các tổ chức quốc tế về bưu chính

Có hiệu lực từ 01/2/2013

4.

Quyết định

16/2005/QĐ-BBCVT

29/4/2005

Bộ Bưu chính Viễn thông

Ban hành Quy định qun lý tem bưu chính

Được thay thế bi Thôngsố 23/2012/TT-BTTTT ngày 19/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về tem bưu chính

Có hiệu lực từ 03/02/2013

5.

Quyết định

39/2006/QĐ-BBCVT

7/9/2006

Bộ Bưu chính Viễn thông

Về việc sửa đổi một số điều của Quy định quản lý tem bưu chính ban hành kèm theo Quyết định số 16/2005/QĐ-BBCVT ngày 29/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông

Được thay thế bi Thôngsố 23/2012/TT-BTTTT ngày 19/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về tem bưu chính

Có hiệu lực từ 03/02/2013

6.

Quyết định

06/2007/-BTTTT

6/12/2007

Bộ Thông tin và Truyền thông

Về việc sửa đổi một số điều của Quy định quản lý tem bưu chính ban hành kèm theo Quyết định số 16/2005/QĐ-BBCVT ngày 29/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông

Được thay thế bi Thôngsố 23/2012/TT-BTTTT ngày 19/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về tem bưu chính

Có hiệu lực từ 03/02/2013

7.

Quyết định

04/2007/-BTTTT

14/9/2007

Bộ Thông tin và Truyền thông

Dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2012/TT-BTTTT ngày 8/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng

Có hiệu lực từ 03/02/2013

III. Lĩnh vực Viễn thông, Tần số vô tuyến điện

8.

Quyết định

1622/QĐ-BTTTT

29/10/2008

Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành danh mục dịch vụ và doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp viễn thông chiếm thị phần khống chế

Được thay thế bi Thôngsố 18/2012/TT-BTTTT ngày 15/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với các dịch vụ viễn thông quan trọng.

Có hiệu lực từ 01/01/2013

IV. Lĩnh vực Công nghệ thông tin

9.

Thông tư

43/2009/TT-BTTTT

30/12/2009

Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Được thay thế bi Thôngsố 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Có hiệu lực từ 01/9/2012

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 95/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu95/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2013
Ngày hiệu lực29/01/2013
Ngày công báo16/02/2013
Số công báoTừ số 107 đến số 108
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 95/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 95/QĐ-BTTTT năm 2013 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 95/QĐ-BTTTT năm 2013 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 95/QĐ-BTTTT năm 2013 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành

          • 29/01/2013

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 16/02/2013

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 29/01/2013

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực