Quyết định 39/2008/QĐ-UBND

Quyết định 39/2008/QĐ-UBND về đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng trên đất khi nhà nước thu hồi đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 39/2008/QĐ-UBND đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng trên đất khi đã được thay thế bởi Quyết định 31/2011/QĐ-UBND giá bồi thường, hỗ trợ vật nuôi, cây trồng và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 39/2008/QĐ-UBND đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng trên đất khi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2008/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 03 tháng 07 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CÁC LOẠI CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 15/01/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính Khánh Hòa tại Tờ trình số 1594/TTr-STC-VG ngày 25/6/2008 về đơn giá bồi thường thiệt hại các loại cây trồng trên đất khi nhà nước thu hồi đất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bảng đơn giá bồi thường thiệt hại các loại cây trồng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất tại 5 phụ lục sau:

- Phụ lục 1: Đơn giá bồi thường đối với cây trồng hàng năm.

- Phụ lục 2: Đơn giá bồi thường đối với cây ăn quả và cây rừng trồng phân tán.

- Phụ lục 3: Đơn giá bồi thường đối với cây trồng rừng tập trung.

- Phụ lục 4: Đơn giá hỗ trợ đối với cây xanh, cây cảnh.

- Phụ lục 5: Một số quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: Quyết định số 50/2005/QĐ-UBND ngày 06/6/2005 của UBND tỉnh Khánh Hòa về giá bồi thường thiệt hại các loại cây trồng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 80/2006/QĐ-UBND ngày 06/10/2006 về việc bổ sung đơn giá bồi thường cây dó bầu vào Quyết định số 50/2005/QĐ-UBND ngày 06/6/2005.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu: VPUB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2008/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 39/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/07/2008
Ngày hiệu lực 13/07/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 05/11/2011
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 39/2008/QĐ-UBND đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng trên đất khi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 39/2008/QĐ-UBND đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng trên đất khi
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 39/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Khánh Hòa
Người ký Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành 03/07/2008
Ngày hiệu lực 13/07/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 05/11/2011
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 39/2008/QĐ-UBND đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng trên đất khi

Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/2008/QĐ-UBND đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng trên đất khi