Quyết định 80/2006/QĐ-UBND

Quyết định 80/2006/QĐ-UBND bổ sung đơn giá bồi thường cây Dó bầu vào Quyết định 50/2006/QĐ-UBND ngày 06/3/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 80/2006/QĐ-UBND bổ sung đơn giá bồi thường cây Dó bầu Khánh Hòa đã được thay thế bởi Quyết định 39/2008/QĐ-UBND đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng trên đất khi và được áp dụng kể từ ngày 13/07/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 80/2006/QĐ-UBND bổ sung đơn giá bồi thường cây Dó bầu Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/2006/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 06 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY DÓ BẦU VÀO QUYẾT ĐỊNH 50/2006/QĐ-UBND NGÀY 06/3/2005 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Tài chính tại văn bản số 2734/STC-VG ngày 25 tháng 9 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung đơn giá bồi thường đối với cây Dó bầu (loại cây trồng rừng có khả năng tạo trầm) thời kỳ xây dựng cơ bản vào bảng Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 50/2005/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về giá bồi thường thiệt hại các loại cây trồng trên đất khi nhà nước thu hồi đất như sau:

TT

NĂM ĐẦU TƯ CHĂM SÓC

Chi phí trồng tập trung (đồng/ha)

Chi phí trồng phân tán (đồng/cây)

1

Rừng trồng dưới 1 năm

5.272.000

13.000

2

Rừng trồng từ 1 năm đến dưới 2 năm

22.600.000

57.000

3

Rừng trồng từ 2 năm đến dưới 3 năm

37.400.000

94.000

4

Rừng trồng từ 3 năm đến dưới 4 năm

48.900.000

122.000

5

Rừng trồng từ 4 năm đến dưới 5 năm

49.400.000

124.000

6

Rừng trồng từ 5 năm đến dưới 6 năm

49.900.000

1 25.000

7

Rừng trồng từ 6 năm đến dưới 7 năm

50.400.000

1 26.000

8

Rừng trồng từ 7 năm đến dưới 8 năm

51.000.000

128.000

(Rừng trồng tập trung tính mật độ cây sống 400 cây/ha)

Đối với những cây Dó trồng từ năm thứ 8 trở lên nhưng kém phát triển và đường kính nhỏ hơn 14 cm thì giá bồi thường bằng cây Dó trồng từ 7 năm đến dưới 8 năm.

Đối với cây Dó ở thời kỳ tạo trầm (từ năm thứ 8 trở lên và đường kính cây đạt 14 cm trở lên), khi có phát sinh bồi thường thì thành lập Hội đồng định giá xác định giá bồi thường cụ thể.

Điều 2. Mức bồi thường được quy định tại Điều 1 Quyết định này có hiệu lực áp dụng sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các quy định của Quyết định 50/2005/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2005 vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở; Thủ trưởng các ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trọng Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 80/2006/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 80/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/10/2006
Ngày hiệu lực 16/10/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 13/07/2008
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 80/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 80/2006/QĐ-UBND bổ sung đơn giá bồi thường cây Dó bầu Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 80/2006/QĐ-UBND bổ sung đơn giá bồi thường cây Dó bầu Khánh Hòa
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 80/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Khánh Hòa
Người ký Nguyễn Trọng Hòa
Ngày ban hành 06/10/2006
Ngày hiệu lực 16/10/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 13/07/2008
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 80/2006/QĐ-UBND bổ sung đơn giá bồi thường cây Dó bầu Khánh Hòa

Lịch sử hiệu lực Quyết định 80/2006/QĐ-UBND bổ sung đơn giá bồi thường cây Dó bầu Khánh Hòa