Quyết định 39/2012/QĐ-UBND

Quyết định 39/2012/QĐ-UBND điều chỉnh Quy chế quản lý thông tin liên lạc đối với tàu cá hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 22/2012/QĐ-UBND

Quyết định 39/2012/QĐ-UBND điều chỉnh Quy chế quản lý thông tin liên lạc tàu cá đã được thay thế bởi Quyết định 53/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định lĩnh vực Nông nghiệp thành phố Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 16/12/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 39/2012/QĐ-UBND điều chỉnh Quy chế quản lý thông tin liên lạc tàu cá


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2012/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY CHẾ QUẢN LÝ THÔNG TIN LIÊN LẠC ĐỐI VỚI TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2012/QĐ-UBND NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 15/2011/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành “Quy chế thông tin đối với tàu cá hoạt động trên biển”; Thông tư số 66/2005/NĐ-CP đảm bảo an toàn người tàu cá">02/2007/TT-BTS ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 965/TTr-SNN ngày 03 tháng 8 năm 2012 về việc điều chỉnh nội dung Quy chế quản lý thông tin tàu cá và theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung điểm b, khoản 1, Điều 5 và khoản 2, Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng như sau:

- Đối với điểm b, khoản 1, Điều 5:

“b) Đối với tàu cá hoạt động từ vùng khơi trở ra

- Giữ liên lạc và báo cáo ít nhất một ngày một lần cho các Đài thông tin Biên phòng Đà Nẵng trên tần số 9105 kHz về: Vị trí tàu, số lượng lao động, tình trạng hoạt động của tàu mình và tàu cá trong tổ; tình hình an ninh trên vùng biển tàu đang hoạt động.

- Liên lạc và báo cáo ít nhất một ngày một lần cho các Đài thông tin Chi cục Thuỷ sản Đà Nẵng trên tần số 7918 kHz về: Vị trí tàu, sản lượng khai thác, tình trạng hoạt động của tàu; đồng thời nhận các thông tin hỗ trợ cho khai thác hải sản”.

- Đối với khoản 2, Điều 6:

“2. Các Đài thông tin Chi cục Thuỷ sản Đà Nẵng

- Trực canh tự động nhận tin nhắn vị trí tàu 24/24 giờ, trên tần số 7918kHz.

- Trực đàm thoại trên tần số 7918 kHz:

+ Buổi sáng từ 08h00’ đến 09h00’

+ Buổi chiều từ 14h00’ đến 15h00’ ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, các nội dung khác của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UB ngày 08 tháng 5 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về Quy chế quản lý thông tin liên lạc đối với tàu cá hoạt động trên biển của thành phố Đà Nẵng không bị điều chỉnh bởi Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và truyền thông; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2012/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 39/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/08/2012
Ngày hiệu lực 06/09/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 16/12/2019
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 39/2012/QĐ-UBND điều chỉnh Quy chế quản lý thông tin liên lạc tàu cá


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 39/2012/QĐ-UBND điều chỉnh Quy chế quản lý thông tin liên lạc tàu cá
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 39/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Đà Nẵng
Người ký Văn Hữu Chiến
Ngày ban hành 27/08/2012
Ngày hiệu lực 06/09/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 16/12/2019
Cập nhật năm ngoái

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 39/2012/QĐ-UBND điều chỉnh Quy chế quản lý thông tin liên lạc tàu cá

Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/2012/QĐ-UBND điều chỉnh Quy chế quản lý thông tin liên lạc tàu cá