Quyết định 53/2019/QĐ-UBND

Quyết định 53/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 53/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định lĩnh vực Nông nghiệp thành phố Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2019/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN DO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2882/TTr-SNN ngày 28 tháng 10 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số Quyết đnh trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do UBND thành phố Đà Nng ban hành, cụ thể như sau:

1. Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2007 ban hành Quy định về quản, lý khai thác, nuôi trồng thủy sản trong khu vực vùng nước đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nng.

2. Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2012 ban hành Quy chế quản lý thông, tin liên lạc đối với tàu cá hoạt động trên biển của thành phố Đà Nng.

3. Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2012 về điều chỉnh quy chế quản lý thông tin liên lạc đối với tàu cá hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nng kèm theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng.

4. Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nng ban hành Quy định quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang thuộc thành phố Đà Nng.

5. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang ban hành kèm theo Quyết định s 03/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng; Giám đốc các s, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ pháp chế Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục ki
m tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND TP Đà N
ng;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố;
- Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các hội, đoàn thể của TP;
- V
ăn phòng ĐĐBQH, HĐND UBND TP;
- Các sở, ban, ngành;
- Công an thành phố, BCH BĐBP thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- UBND các xã, phường;
- Chi cục Thủy sản;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Báo Đà N
ng; Đài PT-TH Đà Nng;
- Trung tâm THVN tại Đà N
ng;
- Lưu: VT, KT-TC, SNN&PTNT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu53/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2019
Ngày hiệu lực16/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 53/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định lĩnh vực Nông nghiệp thành phố Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 53/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định lĩnh vực Nông nghiệp thành phố Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu53/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýHuỳnh Đức Thơ
       Ngày ban hành06/12/2019
       Ngày hiệu lực16/12/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 53/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định lĩnh vực Nông nghiệp thành phố Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 53/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định lĩnh vực Nông nghiệp thành phố Đà Nẵng

           • 06/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực