Quyết định 3911/QĐ-UBND

Quyết định 3911/QĐ-UBND năm 2012 sửa đổi Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 3911/QĐ-UBND năm 2012 sửa đổi Chương trình xây dựng văn bản quy phạm


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3911/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét ý kiến của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 3102/BC-STP-VB ngày 16 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012 (gọi tắt là Chương trình lập quy 2012) ban hành kèm theo Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố, hủy bỏ danh mục tại Phụ lục 1 và 2 (ban hành kèm theo Quyết định số 872/QĐ-UBND) gồm 21 văn bản cụ thể như sau:

1. 02 văn bản do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì soạn thảo:

- Quyết định ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư muối trải bạt trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012 - 2017 (Số 4 Phụ lục 1);

- Quyết định ban hành chính sách hỗ trợ phát triển các làng nghề trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012 - 2017 (Số 5 Phụ lục 1).

2. 03 văn bản do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì soạn thảo:

- Quyết định về tăng cường mức thù lao cho cộng tác viên Dân số - Trẻ em (Số 9 Phụ lục 1);

- Quyết định phê duyệt chương trình tư pháp thân thiện với người chưa thành niên vi phạm pháp luật (Số 12 Phụ lục 1);

- Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Ban quan hệ lao động cấp tỉnh (Số 4 Phụ lục 2).

3. 02 văn bản do Sở Nội vụ chủ trì soạn thảo

- Quyết định về phân cấp quản lý đối với công chức phường, xã, thị trấn (Số 23 Phụ lục 1);

- Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 110/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tuyển dụng, công chức phường, xã, thị trấn (Số 40 Phụ lục 2).

4. 02 văn bản do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì soạn thảo:

- Quyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về Cột đo xăng dầu (Số 33 Phụ lục 1);

- Quyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về Taximet (Số 34 Phụ lục 1).

5. 01 văn bản do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì soạn thảo:

- Quyết định ban hành Quy trình thủ tục thành lập trường phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Số 36 Phụ lục 1).

6. 01 văn bản do Sở Tài chính chủ trì soạn thảo:

- Quyết định về Chương trình, định hướng và giải pháp phát triển doanh nghiệp nhà nước thành phố giai đoạn năm 2011-2015 (Số 42 Phụ lục 1).

7. 02 văn bản do Sở Tư pháp chủ trì soạn thảo:

- Quyết định ban hành mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Số 53 Phụ lục 1);

- Chỉ thị triển khai thực hiện Luật Trọng tài thương mại và Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Trọng tài thương mại (Số 69 Phụ lục 2).

8. 04 văn bản do Sở Xây dựng chủ trì soạn thảo:

- Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng có tầng hầm và xây dựng ngầm (Số 75 Phụ lục 1);

- Quyết định ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội thay thế Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố (Số 22 Phụ lục 2);

- Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà ở công vụ thay thế Quyết định 16/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố (Số 23 Phụ lục 2);

- Quyết định ban hành Quy định về quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố (Số 26 Phụ lục 2).

9. 02 văn bản do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo:

- Quyết định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chất thải nguy hại E-manifest, định vị GPS (Số 55 Phụ lục 2);

- Quyết định về ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố (thay thế Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND) (Số 56 Phụ lục 2).

10. 02 văn bản do Công an Thành phố chủ trì soạn thảo:

- Chỉ thị về lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012 (Số 82 Phụ lục 1);

- Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 65/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, nhà ở và công sở (Số 63 Phụ lục 2).

Điều 2. Điều chỉnh 02 văn bản trong Chương trình lập quy 2012:

1. Thay đổi cơ quan chủ trì soạn thảo Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý nhà nước về công tác dân tộc (Số 31 Phụ lục 1) từ Sở Nội vụ sang Ban Dân tộc Thành phố; Thời gian trình: Quý IV/2012.

2. Chuyển hình thức văn bản Quyết định ban hành Đề án phát triển nghề luật sư đến năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh (Số 46 Phụ lục 2) sang hình thức Kế hoạch phát triển nghề luật sư đến năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Thời gian trình: Quý III/2012.

Điều 3. Bổ sung vào Chương trình lập quy 2012 các văn bản sau:

1. Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện việc đăng ký nuôi con nuôi trong nước, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn thành phố. Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Tư pháp; Thời gian trình: Quý III/2012.

2.Quyết định Ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và hộ khẩu trên địa bàn thành phố. Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Tư pháp; Thời gian trình: Quý III/2012.

3. Quyết định Ban hành mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và tỷ lệ phần trăm trích lại cho cơ quan thu phí, lệ phí về giao dịch bảo đảm thuộc ngành tài nguyên và môi trường. Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Tư pháp; Thời gian trình: Quý IV/2012.

Điều 4. Sửa đổi kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

1. Mức kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đối với các văn bản do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 như sau:

a) Quyết định được ban hành mới hoặc thay thế: 9.000.000 đồng/văn bản.

b) Quyết định sửa đổi, bổ sung: 7.200.000 đồng/văn bản.

c) Chỉ thị: 3.500.000 đồng/văn bản.

2. Nội dung chi và mức chi cụ thể cho hoạt động xây dựng và hoàn thiện văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16 tháng 3 năm 2010 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp.

3. Giao Sở Tài chính theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyết toán kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định pháp luật.

4. Sở Tư pháp có trách nhiệm thanh toán kinh phí theo quy định tại khoản 1, 2 Điều này cho cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản sau khi cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện xong thủ tục trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 5. Phê duyệt kinh phí cấp cho Sở Tư pháp chủ trì xây dựng Quyết định điều chỉnh Chương trình lập quy 2012 là 7.200.000 đồng (Bảy triệu hai trăm ngàn đồng).

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3911/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3911/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2012
Ngày hiệu lực01/08/2012
Ngày công báo15/08/2012
Số công báoSố 43
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3911/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3911/QĐ-UBND năm 2012 sửa đổi Chương trình xây dựng văn bản quy phạm


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3911/QĐ-UBND năm 2012 sửa đổi Chương trình xây dựng văn bản quy phạm
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3911/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Minh Trí
       Ngày ban hành01/08/2012
       Ngày hiệu lực01/08/2012
       Ngày công báo15/08/2012
       Số công báoSố 43
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 3911/QĐ-UBND năm 2012 sửa đổi Chương trình xây dựng văn bản quy phạm

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 3911/QĐ-UBND năm 2012 sửa đổi Chương trình xây dựng văn bản quy phạm

        • 01/08/2012

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 15/08/2012

         Văn bản được đăng công báo

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 01/08/2012

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực