Quyết định 872/QĐ-UBND

Quyết định 872/QĐ-UBND năm 2012 về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 872/QĐ-UBND năm 2012 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 872/QĐ-UBND

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại văn bản số 768/STP-VB ngày 15 tháng 02 năm 2012; đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2012 gồm 159 văn bản, cụ thể:

1. Phụ lục 1: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới trong năm 2012, gồm 89 văn bản (đính kèm);

2. Phụ lục 2: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình lập quy năm 2011 (ban hành kèm theo Quyết định số 1711/QĐ-UBND ngày 04/4/2011) được tiếp tục thực hiện trong năm 2012, gồm 70 văn bản (đính kèm).

Điều 2.

1. Phê duyệt dự toán kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 là: 734.000.000 đồng (Bảy trăm ba mươi bốn triệu đồng); trong đó, gồm có:

a) Kinh phí xây dựng văn bản theo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới trong năm 2012 (Phụ lục 1) là 391.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi mốt triệu đồng).

b) Kinh phí xây dựng văn bản theo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình lập quy năm 2011 được tiếp tục thực hiện trong năm 2012 (Phụ lục 2) là 338.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi tám triệu đồng).

c) Kinh phí cấp cho Sở Tư pháp chủ trì xây dựng Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2012 là 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

2. Đối với những văn bản quy phạm pháp luật đã được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành trong năm 2012, nhưng không nằm trong các danh mục tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 (kèm theo Quyết định này), cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất kinh phí theo định mức quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính.

Sở Tư pháp tổng hợp, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt bổ sung kinh phí một năm một lần.

3. Giao Sở Tài chính theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyết toán kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 theo quy định pháp luật.

4. Sở Tư pháp có trách nhiệm thanh toán kinh phí cho cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản theo định mức được duyệt sau khi cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện xong thủ tục trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cho Ủy ban nhân dân thành phố (theo quy định tại Điều 12 Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh).

Điều 3.

1. Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm triển khai thực hiện việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đúng kế hoạch, thời gian và sử dụng kinh phí đúng mục đích, nội dung, chế độ đã quy định.

2. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định này và báo cáo tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố hàng năm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5 (Kèm Phụ lục 1 và 2);
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố;
- Cơ quan đại diện Bộ Tư pháp tại TPHCM;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng CV; TTCB, TTTH;
- Lưu : VT, (PCNC-TNh) L.165

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 872/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu872/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/02/2012
Ngày hiệu lực22/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 872/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 872/QĐ-UBND năm 2012 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 872/QĐ-UBND năm 2012 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu872/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Minh Trí
       Ngày ban hành22/02/2012
       Ngày hiệu lực22/02/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 872/QĐ-UBND năm 2012 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 872/QĐ-UBND năm 2012 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật