Quyết định 3929/2006/QĐ-UBND

Quyết định 3929/2006/QĐ-UBND chủ trương huy động vốn đầu tư phát triển để thực hiện đầu tư các công trình, dự án thuộc Khu Kinh tế Nghi Sơn và một số công trình, dự án trọng điểm khác của tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 3929/2006/QĐ-UBND huy động vốn đầu tư phát triển công trình Thanh Hóa


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3929/2006/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 29 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỦ TRƯƠNG HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỂ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THUỘC KHU KINH TẾ NGHI SƠN VÀ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM KHÁC CỦA TỈNH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ( sữa đổi ) ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 102/2006/QĐ - TTG ngày 15/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu Kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Thông tư số 49/2005/TT - BTC ngày 09/6/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước cho ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 57/2006/NQ - HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá, khoá XV, kỳ họp thứ 7 về việc: " Phê chuẩn chủ trương huy động vốn đầu tư phát triển để thực hiện đầu tư các công trình, dự án thuộc Khu Kinh tế Nghi Sơn và một số công trình, dự án trọng điểm khác của tỉnh; với các hình thức huy động cụ thể ",

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương huy động vốn đầu tư phát triển để thực hiện đầu tư các công trình, dự án thuộc Khu Kinh tế Nghi Sơn và một số công trình, dự án trọng điểm khác của tỉnh; với các hình thức huy động như sau:

a) Tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước cho ngân sách cấp tỉnh để thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng, theo Thông tư số 49/2005/TT-BTC ngày 09/6/2005 của Bộ Tài chính.

b) Huy động nguồn vốn từ việc đấu giá quyền khai thác một số công trình đã được đầu tư hoàn thiện, đưa vào khai thác có hiệu quả, như: Bến số 1, Bến số 2 Cảng Nghi Sơn,...

c) Huy động nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, vay ưu đãi của các tổ chức tài chính nước ngoài.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, các ngành và đơn vị liên quan căn cứ vào định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực tế nhu cầu vốn đầu tư và các quy định của Pháp luật, xây dựng phương án huy động vốn cụ thể ( hình thức huy động, phương án sử dụng và kế hoạch vay, trả nợ cho từng công trình,... ), trình UBND tỉnh xem xét, thông qua và thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ (để thực hiện );
- Các Bộ: KH & ĐT, TC, Tư pháp (Để B/cáo);
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (Để B/cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Văn Lợi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3929/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3929/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2006
Ngày hiệu lực08/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3929/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3929/2006/QĐ-UBND huy động vốn đầu tư phát triển công trình Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3929/2006/QĐ-UBND huy động vốn đầu tư phát triển công trình Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3929/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Văn Lợi
        Ngày ban hành29/12/2006
        Ngày hiệu lực08/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3929/2006/QĐ-UBND huy động vốn đầu tư phát triển công trình Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3929/2006/QĐ-UBND huy động vốn đầu tư phát triển công trình Thanh Hóa

            • 29/12/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/01/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực