Quyết định 3961/QĐ-UBND

Quyết định 3961/QĐ-UBND năm 2015 triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 3961/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIVAIDS Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3961/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VÌ TRẺ EM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIV/AIDS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020;

Căn cứ Công văn số 2624/LĐTBXH-BVCSTE ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 15125/TTr-SLĐTBXH-TE ngày 24 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám Đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ LĐ-TB&XH; Bộ Y tế;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQVN. TP và các Đoàn thể TP;
- VP Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng NCTH,TTCB;
- Lưu: VT (VX-TC)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VÌ TRẺ EM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIV/AIDS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2015 – 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3964/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Ngày 02 tháng 4 năm 2011, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 1476/KH-UBND về triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 84/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS năm 2011 và tầm nhìn đến năm 2020. Trong 04 năm triển khai thực hiện (2011 - 2014), Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương và đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Cụ thể, Thành phố đã thực hiện tốt công tác xây dựng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn; tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác truyền thông, tập huấn và nhất là trong hoạt động can thiệp, tư vấn, chăm sóc hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS bằng các gói dịch vụ; thành lập được 10 cơ sở chăm sóc điều trị ARV cho trẻ nhiễm HIV/AIDS (Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Khoa Tham vấn và hỗ trợ cộng đồng Quận 4, Quận 6, quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân, Trung tâm Mai Hòa).

Tính đến cuối tháng 12 năm 2014, có trên 80% (1261/1576) trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý được cung cấp các dịch vụ về y tế, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng và phát triển thể chất, chăm sóc thay thế, vui chơi giải trí; có trên 81% (56/69) cơ sở trợ giúp trẻ em, cơ sở chăm sóc và điều trị cho trẻ em nhiễm HIV, các tổ chức xã hội có liên quan đến trẻ em HIV được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và gần 100% trường học tạo cơ hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đi học theo nhu cầu, không bị kỳ thị, phân biệt đối xử.

Trên cơ sở kết quả đạt được của việc triển khai thực hiện Quyết định số 84/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020, tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn công tác bảo vệ, chăm sóc đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS của Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2020 như sau:

I. MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2020:

1. Tăng cường vai trò chỉ đạo của các cấp chính quyền đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; từng bước chuẩn hóa, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự các cấp.

2. Huy động các nguồn lực xã hội cùng thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

3. Phấn đấu đến năm 2020:

- 90% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý được cung cấp các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em về y tế, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng, phát triển thể chất, chăm sóc thay thế, vui chơi giải trí và hưởng các chính sách xã hội theo quy định.

- 90% cán bộ các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ làm công tác trẻ em, gia đình, cộng đồng, học sinh, sinh viên,... trên địa bàn Thành phố được cung cấp thông tin, kiến thức, chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- 90% đội ngũ cán bộ của các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em, cơ sở chăm sóc và điều trị cho trẻ em nhiễm HIV, các tổ chức xã hội, các nhà cung cấp dịch vụ, các nhóm đồng đẳng có liên quan đến trẻ em bị nhiễm HIV được cung cấp kiến thức về các chính sách xã hội, được tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- 100% trường học tạo cơ hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đi học theo nhu cầu, không bị phân biệt đối xử.

II. ĐỐI TƯỢNG:

Trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS bao gồm:

1. Trẻ nhiễm HIV;

2. Trẻ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi HIV: Trẻ em mồ côi do bố và mẹ hoặc bố hoặc mẹ chết vì lý do liên quan đến HIV/AIDS; trẻ em sống với bố, mẹ hoặc người nuôi dưỡng nhiễm HIV;

3. Trẻ em có nguy cơ cao nhiễm HIV: Trẻ em sử dụng ma túy; trẻ em là con của người mua dâm, bán dâm, sử dụng ma túy; trẻ em sống trong các cơ sở trợ giúp trẻ em.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Hoạt động 1: Quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS:

a) Rà soát, xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn về cung cấp các dịch vụ y tế, giáo dục, trợ cấp xã hội cho trẻ em theo hướng tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội trong việc cung cấp dịch vụ, phúc lợi xã hội, chống kỳ thị và phân biệt đối xử đối với trẻ em và người chăm sóc trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; xây dựng và ban hành văn bản về cơ chế chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trong chẩn đoán, chăm sóc, điều trị cho trẻ em nhiễm HIV.

b) Truyền thông, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

c) Hoàn thiện và vận hành hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS:

- Tiếp tục hoàn thiện và cập nhật các chỉ số theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn các quận, huyện, phường, xã, thị trấn, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn khắc phục và hoàn thiện cơ chế.

2. Hoạt động 2: Cung cấp thông tin, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS:

a) Tiếp nhận, xây dựng tài liệu, cung cấp các thông tin, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cho đối tượng có liên quan. Thường xuyên cập nhật, rà soát các văn bản pháp luật có liên quan, xây dựng mới các tài liệu truyền thông. Nghiên cứu biên soạn, phát hành và nhân bản các tài liệu, ấn phẩm truyền thông (sách mỏng dành cho trẻ em và cha mẹ, tờ rơi, sổ tay,...); xây dựng và sản xuất các sản phẩm, chuyên trang, chuyên mục truyền thông phù hợp với từng đối tượng (cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, gia đình, cộng đồng, học sinh, sinh viên...).

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS:

- Tổ chức triển khai thực hiện truyền thông trực tiếp, gián tiếp tại gia đình, cộng đồng, trường học và giám sát xuyên suốt hoạt động của các chiến dịch truyền thông.

- Hỗ trợ các cơ quan báo, đài trong việc cung cấp nội dung phát sóng các chương trình truyền hình về trẻ em.

c) Tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông và các buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần cung cấp, củng cố kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cơ bản về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cho cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục, sinh viên, học sinh, người làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cộng đồng, người cung cấp dịch vụ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

3. Hoạt động 3: Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em:

a) Kiện toàn các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và xây dựng mạng lưới liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cộng đồng. Kịp thời có biện pháp quản lý, tác động cần thiết bảo đảm cho việc nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả của các dịch vụ.

- Tăng cường thực hiện các dịch vụ hiện có về phòng, chống lây nhiễm HIV từ mẹ sang con nhằm can thiệp sớm các trường hợp cần thiết; cung cấp và kiểm tra việc thực hiện các dịch vụ dự phòng, chẩn đoán, chăm sóc, điều trị trẻ em nhiễm HIV ở các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em.

b) Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em gồm: gói dịch vụ điều trị, chăm sóc cơ bản, dinh dưỡng, tư vấn xét nghiệm HIV; các chính sách về giáo dục, tâm lý, phát triển thể chất, chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, vui chơi giải trí và các chính sách xã hội khác.

c) Củng cố, xây dựng và phát triển các mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em tại cộng đồng, mô hình chăm sóc thay thế tại cộng đồng đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và một số mô hình trợ giúp khác.

4. Hoạt động 4: Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà cung cấp dịch vụ, các nhóm đồng đẳng có liên quan về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, không phân biệt đối xử đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS:

Tổ chức các buổi tập huấn, truyền thông theo hướng nâng cao năng lực cho cán bộ các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, quận, huyện, phường, xã, thị trấn làm công tác liên quan đến trẻ em, đội ngũ nhân viên Trung tâm Y tế dự phòng, lực lượng giáo viên, tuyên truyền viên đồng đẳng về Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật phòng, chống vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người; các dịch vụ chăm sóc, tư vấn và các chính sách xã hội hiện hành,...

5. Hoạt động 5: Đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS:

- Huy động sự tham gia rộng rãi của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, cộng đồng, cá nhân trong nước và ngoài nước tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị thiệt thòi, dễ bị tổn thương và trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ sự giúp đỡ về tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm của các nước, các tổ chức quốc tế trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chịu trách nhiệm chính về tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; điều phối, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, Sở Y tế, Ủy ban Phòng, chống AIDS Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể Thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp triển khai, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nội dung tại hoạt động 1, hoạt động 2, điểm c - hoạt động 3 và hoạt động 4, trong đó tập trung những nội dung sau:

+ Tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

+ Liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

+ Xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch, định kỳ hàng năm tham mưu báo cáo kết quả thực hiện trình Ủy ban nhân dân Thành phố gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tham mưu tổ chức sơ kết việc thực hiện Kế hoạch vào năm 2016 và tổ chức tổng kết vào cuối năm 2020.

2. Sở Y tế, Ủy ban Phòng, chống AIDS Thành phố:

a) Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban Phòng, chống AIDS Thành phố và các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện các nội dung tại điểm a và điểm b - hoạt động 3, trên cơ sở lồng ghép với các hoạt động của ngành Y tế.

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tư vấn xét nghiệm HIV, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, cung cấp gói dịch vụ điều trị và chăm sóc cơ bản dành cho trẻ nhiễm HIV và trẻ phơi nhiễm HIV.

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

b) Ủy ban Phòng, chống AIDS Thành phố (Văn phòng thường trực) chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện các chiến dịch truyền thông, tuyên truyền về phòng tránh HIV/AIDS, chống kỳ thị phân biệt đối xử trong trường học, cộng đồng và cung cấp kiến thức về chăm sóc, điều trị cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS...; tổ chức tập huấn cho trẻ em, học sinh, giáo viên, người chăm sóc trẻ em (gia đình, cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em); đồng thời phối hợp với các đơn vị vận động nguồn lực tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, hội thi cho trẻ vào các dịp Lễ, Tết,...

3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Triển khai thực hiện hỗ trợ về giáo dục cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS theo nhu cầu của trẻ; thực hiện các hoạt động chống kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong trường học, lồng ghép với các hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo.

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

4. Sở Văn hóa và Thể thao: Hướng dẫn các đơn vị, địa phương về hoạt động cổ động trực quan, quảng bá tại cộng đồng (treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu ở nơi công cộng). Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; chống kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS,... tại các địa bàn khu dân cư.

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan Báo, Đài của Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; chống kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội.

6. Sở Tư pháp: Thực hiện trợ giúp pháp lý; hướng dẫn việc cấp giấy khai sinh cho đối tượng là trẻ em, trong đó có trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

7. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan thẩm định dự toán thực hiện Kế hoạch, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành có liên quan lồng ghép các nội dung hoạt động của Kế hoạch liên quan đến lĩnh vực quản lý với các chương trình hợp tác quốc tế liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS.

9. Ủy ban nhân dân quận, huyện:

- Căn cứ đặc điểm, tình hình của địa phương, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn quận - huyện. Bố trí ngân sách để thực hiện các nội dung hoạt động của Kế hoạch, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của Thành phố.

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động của Kế hoạch trên địa bàn theo hướng dẫn của các Sở, ngành có liên quan và chủ động lồng ghép việc thực hiện với các chương trình khác có liên quan trên địa bàn.

- Củng cố, xây dựng và phát triển mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em tại cộng đồng, mô hình chăm sóc thay thế cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và một số mô hình trợ giúp khác.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tại địa phương, gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo chung trình Ủy ban nhân dân Thành phố gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tổ chức sơ kết việc thực hiện Kế hoạch vào năm 2016 và tổ chức tổng kết vào cuối năm 2020.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các Đoàn thể Thành phố, các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội Bảo trợ trẻ em Thành phố, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố, Hội Bảo vệ quyền trẻ em - cơ quan phía Nam và các tổ chức xã hội: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia triển khai thực hiện Kế hoạch; phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong tổ chức mình; phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

11. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành tổ chức triển khai thực hiện hoạt động 5 lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch của đơn vị.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1. Năm 2015:

- Ngân sách Nhà nước: Kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn Thành phố năm 2015 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt (Công văn số 3360/UBND- VX ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố).

- Nguồn tài trợ, viện trợ, nguồn huy động khác: Sử dụng nguồn kinh phí tài trợ, viện trợ từ các tổ chức, cá nhân đang hợp tác thực hiện chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn 24 quận, huyện và các nguồn huy động khác.

2. Giai đoạn 2016 - 2020:

- Ngân sách Nhà nước: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành Thành phố liên quan dự trù kinh phí hoạt động gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vào ngày 01 tháng 7 hàng năm để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

- Nguồn tài trợ, viện trợ, nguồn huy động khác: Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện vận động các nguồn lực, sự đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ thông qua các dự án tài trợ để triển khai thực hiện các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

VI. KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Định kỳ hàng năm, Thành phố và các quận, huyện thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm tra kết quả việc thực hiện Kế hoạch này, đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế và tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả mục tiêu Kế hoạch đã đề ra.

a) Đoàn công tác Thành phố:

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thành phần tham gia: đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao và các Sở - ngành liên quan; mời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các Đoàn thể cùng tham gia.

- Thời gian kiểm tra: Tháng 12 hàng năm.

b) Đoàn công tác quận, huyện:

- Cơ quan chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thành phần: Các ban, ngành, đoàn thể quận, huyện tương ứng với thành phần của Thành phố.

- Thời gian kiểm tra: Tháng 11 hàng năm.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Các Sở, ban, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Thành phố phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và nội dung phân công của ngành, địa phương mình. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 30 tháng 11 hàng năm để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tổ chức sơ kết, lồng ghép vào Chương trình Bảo vệ, chăm sóc trẻ em hàng năm; thực hiện sơ kết thực hiện Kế hoạch vào năm 2016 và tổng kết giai đoạn vào năm 2020./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3961/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3961/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2015
Ngày hiệu lực12/08/2015
Ngày công báo15/09/2015
Số công báoSố 43
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3961/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3961/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIVAIDS Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3961/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIVAIDS Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3961/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHứa Ngọc Thuận
        Ngày ban hành12/08/2015
        Ngày hiệu lực12/08/2015
        Ngày công báo15/09/2015
        Số công báoSố 43
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3961/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIVAIDS Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3961/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIVAIDS Hồ Chí Minh

         • 12/08/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/09/2015

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/08/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực