Quyết định 398/2011/QĐ-UBND

Quyết định 398/2011/QĐ-UBND quy định mức bồi dưỡng cho người được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định 398/2011/QĐ-UBND mức bồi dưỡng cho người được huy động đã được thay thế bởi Quyết định 298/2014/QĐ-UBND mức chi chữa cháy rừng ngăn chặn chặt phá rừng Bắc Giang và được áp dụng kể từ ngày 09/06/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 398/2011/QĐ-UBND mức bồi dưỡng cho người được huy động


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 398/2011/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 27 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC BỒI DƯỠNG CHO NGƯỜI ĐƯỢC HUY ĐỘNG ĐỂ NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG CHẶT PHÁ RỪNG TRÁI PHÉP VÀ CHỮA CHÁY RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 62/2005/TTLT-BTC-BNN&PTNT ngày 04/8/2005 của Liên Bộ Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý sử dụng kinh phí cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; Thông tư liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/6/2007 của Liên Bộ Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhận được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 87/TTr-SNN-KL ngày 14/10/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức bồi dưỡng cho người được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  như sau:

1. Đối tượng: Những người được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép và chữa cháy rừng tại hiện trường (trừ chủ rừng) được hưởng chế độ bồi dưỡng.

2. Mức bồi dưỡng: Bình quân là 15.000 đồng/người/01giờ trực tiếp tham gia, nhưng tối đa không quá 120.000 đồng/người/ngày.

Trong trường hợp có biến động tăng hoặc giảm về giá nhân công (từ 20% trở lên) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát và thống nhất với Sở Tài chính trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

3. Trình tự, thủ tục thanh toán

a) Đại diện tổ chức, cá nhân được huy động làm đề nghị thanh toán chi bồi dưỡng kèm theo “Lệnh huy động lực lượng, phương tiện” và danh sách người tham gia gửi Hạt Kiểm lâm sở tại (trường hợp do Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã huy động lực lượng tại chỗ) hoặc Chi cục Kiểm lâm (trường hợp do Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm huy động lực lượng và phương tiện từ nơi khác đến).

b) Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Hạt Kiểm lâm sở tại hoặc Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm phối hợp với UBND xã nơi có rừng kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ thanh toán tiền bồi dưỡng cho người được huy động tham gia ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép và chữa cháy rừng theo quy định.

4. Hồ sơ thanh toán, gồm 02 bộ (bản chính)

a) Giấy đề nghị thanh toán (mẫu số 01);

b) Danh sách người được huy động trực tiếp tham gia ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép và chữa cháy rừng (mẫu số 02);

c) Lệnh huy động lực lượng, phương tiện (mẫu số 03);

d) Biên bản vụ cháy (phá) rừng do cơ quan Kiểm lâm lập (mẫu số 04).

5. Nguồn kinh phí thanh toán

a) Ngân sách tỉnh: Thanh toán chi bồi dưỡng cho người được huy động theo “Lệnh huy động lực lượng, phương tiện” của Chủ tịch UBND tỉnh và của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm.

b) Ngân sách huyện: Thanh toán chi bồi dưỡng cho người được huy động theo “Lệnh huy động lực lượng, phương tiện” của Chủ tịch UBND huyện và Chủ tịch UBND xã.

c) Kinh phí của chủ rừng: Chủ rừng là tổ chức (các Công ty, doanh nghiệp lâm nghiệp được nhà nước giao, cho thuê rừng) chi bồi dưỡng cho người được huy động tham gia ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép và chữa cháy rừng trên diện tích được giao quản lý.

6. Những nội dung khác thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 62/2005/TTLT-BTC-BNN&PTNT ngày 04/8/2005 của Liên Bộ Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý sử dụng kinh phí cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; Thông tư liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/6/2007 của Liên Bộ Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhận được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

MẪU SỐ 01

Đơn vị:…………………...……

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày …….. tháng ……… năm 20……

 

Kính gửi: ………………………………………..

 

Họ và tên người đề nghị thanh toán: ………………………………….…

Bộ phận, đơn vị: …………………………………………………….………

Nội dung thanh toán: ………………………………………………..………

………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………

Số tiền: …………………………….………………………………………..

Viết bằng chữ: ………………………………………………………………

(Kèm theo …………………………………………………………chứng từ gốc)

……………………………………………………………………………….……

 

Đại diện, tổ chức cá nhân

(ký, tên đóng dấu nếu có)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người duyệt

(Ký, họ tên)

 

MẪU SỐ 02

CƠ QUAN:.....................................

ĐƠN VỊ:................……………....

DANH SÁCH NGƯỜI ĐƯỢC HUY ĐỘNG TRỰC TIẾP THAM GIA NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG CHẶT PHÁ RỪNG TRÁI PHÉP VÀ CHỮA CHÁY RỪNG

TT

Họ và tên

Địa chỉ

Số giờ trực tiếp tham gia

Số tiền bồi dưỡng

(đồng)

Ký nhận

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

Đại diện UBND xã

(Ký tên, đóng dấu)

Người lập danh sách

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ 03

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

(1).................................

Số ................................

.............., ngày      tháng ...... năm ........

LỆNH

HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN

- Căn cứ Luật Phòng cháy và Chữa cháy rừng ngày 29/6/2001;

- Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;

- Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Căn cứ Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/1/2006 của Chính phủ quy định về Phòng cháy và Chữa cháy rừng;

- Căn cứ Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm.

-  .............................................................................................................................

Tôi:...................................................... Chức vụ .....................................................

Thuộc ......................................................................................................................

LỆNH

Điều 1. Huy động lực lượng, phương tiện của (2)...................................................

..................................................................................................................................

Địa chỉ ......................................................................................................................

kể từ .............. giờ .............. ngày ............. tháng ..... năm ....... để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, chữa cháy rừng tại (3) ...........................................

..................................................................................................................................

Số lượng huy động: (4) ............................................................................................

..................................................................................................................................

Điều 2. ........................................ có trách nhiện thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ .......... giờ, ngày ........ tháng ...... năm ..........

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
.....................
.....................
Lưu: VT.

Người nhận lệnh

Xác nhận thời gian nhận lệnh

(Ký ghi rõ họ tên)

Người ra Quyết định

(Ký tên và đóng dấu)

 

(1) Ghi cơ quan chủ quản cấp trên và cơ quan người ra quyết định;

(2) Ghi tên cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân được huy động;

(3) Ghi địa điểm: Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, chữa cháy rừng;

(4) Ghi số lượng người, số lượng từng loại phương tiện, tài sản huy động,

 

MẪU SỐ 04

CƠ QUAN:.....................
ĐƠN VỊ:................……
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ….....…/BB-CPR

 

 

BIÊN BẢN VỤ CHÁY (PHÁ) RỪNG

 

Hôm nay, hồi…..giờ…..phút, ngày…….tháng….năm 20....….

Tại thôn (bản)…………. xã…………………huyện……………; Chúng tôi gồm:

I. Đại diện (Cơ quan Kiểm Lâm):……..........……………………………………...

1. Ông (bà)……………………; chức vụ:..........................………………………..

2. Ông:……………………………………………………………………………..

II. Đại diện chính quyền địa phương (nơi có rừng):……………………….............

1. Ông (bà):…………………………; chức vụ:……....…………………………...

2. Ông:……………………………………………………………………………..

III. Đại diện chủ rừng……………………………………………………………...

Ông (bà):…………………..; địa chỉ:………………………………………..........

IV. Đại diện những người tham gia chữa cháy (chống chặt phá) rừng:

1. Ông (bà):………………………; địa chỉ:....…………………………………….

2. Ông:……………………………………………………………………………..

Đã cùng nhau kiểm tra, lập biên bản về vụ cháy (phá) rừng xẩy ra hồi:.....giờ......ngày..... tháng...... năm 20.... tại địa phương như sau:

1. Vị trí, địa điểm cháy rừng: Tại lô……......khoảnh….…...., thôn……................; xã………....., huyện................ (có bản đồ vị trí cháy (phá) rừng TL 1/10.000 kèm theo).

2. Diện tích cháy (phá)…....ha; diện tích thiệt hại:......ha; mức độ thiệt hại:.......%.

3. Trạng thái rừng bị cháy (phá):..................; loài cây chủ yếu …............; năm trồng……..; mật độ hiện tại…....cây/ha; đường kính BQ:…..cm; chiều cao BQ:..…..m.

4. Loại rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất):……………………………………...

5. Thời gian tham gia chữa cháy (chống chặt phá rừng): từ...…..giờ….. ngày..…../...…/ 20….. đến ...…..giờ….. ngày…./…/20…..

6. Số người trực tiếp tham gia chữa cháy (phá) rừng:……..người (có danh sách kèm theo)

7. Đánh giá hiệu quả việc chữa cháy (phá) rừng:.....................................................

8. Nguyên nhân gây cháy (phá) rừng:....…………………………………………..

9. Đối tượng gây cháy (phá) rừng:....………………………………………………

Biên bản được lập thành 04 bản, có nội dung và giá trị như nhau được thông qua, những người có tên trên đều nhất trí ký tên làm bằng./.

 

ĐD người tham gia

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐD chủ rừng

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐD UBND xã

(Ký và đóng dấu)

Cơ quan Kiểm lâm

(Ký và đóng dấu)

Người lập biên bản

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 398/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu398/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2011
Ngày hiệu lực06/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/06/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 398/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 398/2011/QĐ-UBND mức bồi dưỡng cho người được huy động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 398/2011/QĐ-UBND mức bồi dưỡng cho người được huy động
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu398/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLại Thanh Sơn
        Ngày ban hành27/10/2011
        Ngày hiệu lực06/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/06/2014
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 398/2011/QĐ-UBND mức bồi dưỡng cho người được huy động

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 398/2011/QĐ-UBND mức bồi dưỡng cho người được huy động