Quyết định 129/QĐ-UBND

Quyết định 129/QĐ-UBND năm 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và một phần năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 129/QĐ-UBND 2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 2014 Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 27 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 721/2014/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 01/TTr-STP ngày 15/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và một phần năm 2014 (Có danh mục kèm theo).

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Tin học - Công báo) công khai Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2014.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 27/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Nghị quyết của HĐND tỉnh (10 văn bản)

 

1

Nghị quyết

Số 06/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình ở các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 11/4/2014 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình ở các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014 - 2016

21/4/2014

2

Nghị quyết

S13/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013

Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm học 2013 – 2014

- Hết thời hạn thực hiện ( chỉ áp dụng cho năm học 2013-2014)

- Bị thay thế bởi Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm học 2014 - 2015

21/7/2014

3

Nghị quyết

Số 36/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Quy định mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 quy định nội dung và mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

01/8/2014

4

Nghị quyết

S11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007

Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí và lệ phí của tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

01/8/2014

5

Nghị quyết

S20/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007

Sửa đổi, bãi bỏ một số danh mục thu phí, lệ phí ban hành tại Nghị quyết số 11/2007/NQ- HĐND ngày 19/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang

6

Nghị quyết

S14/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009

Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số loại phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI

7

Nghị quyết

S11/2010/NQ-HĐND ngày 15/7/2010

Sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí quy định tại Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh

8

Nghị quyết

S29/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Bổ sung, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí quy định tại Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND và số 11/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

9

Nghị quyết

S30/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, miễn một số loại phí, lệ phí quy định tại Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 và Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009 của HĐND tỉnh Bắc Giang

10

Nghị quyết

Số 07/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

21/12/2014

Quyết định của UBND tỉnh (17 văn bản)

1

Quyết định

S106/2011/QĐ-UBND ngày 31/3/2011

Ban hành Quy định quy trình giải quyết các việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và tra cứu, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

Bị thay thế bởi Quyết định số 220/2014/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 ban hành quy chế phối hợp giải quyết các việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và tra cứu, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

06/5/2014

2

Quyết định

S469/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định quy trình giải quyết các việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và tra cứu, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 106/2011/QĐ-UBND ngày 31/3/2011 của UBND tỉnh

3

Quyết định

S45/2009/QĐ-UBND ngày 01/6/2009

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 255/2014/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 ban hành Quy định trình tự, thủ tục trong xét, cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

22/5/2014

4

Quyết định

S325/2012/QĐ-UBND ngày 02/10/2012

Về việc quy định số lượng, quy trình xét chọn, cơ quan quản lý nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố và chi trả chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 264/2014/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 về việc quy định số lượng, xét chọn, cơ quan quản lý và chi trả chế độ phụ cấp, thù lao đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố

26/5/2014

5

Quyết định

Số 398/2011/QĐ-UBND ngày 27/10/2011

Ban hành Quy định mức bồi dưỡng cho người được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 298/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 về việc quy định nội dung chi, mức chi cho các tổ chức, cá nhân được huy động hoặc tự nguyện thực hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

10/6/2014

6

Quyết định

S73/2010/QĐ-UBND ngày 05/7/2010

Về việc ban hành Quy định quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Bị thay thế bởi Quyết định số 497/2014/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 ban hành Quy chế quản lý viện trợ và hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

16/8/2014

7

Quyết định

Số 17/2010/QĐ-UBND ngày 22/02/2010

Ban hành quy định về quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 516/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 ban hành Quy định quản lý trật tự giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

25/8/2014

8

Quyết định

S191/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012

Ban hành Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với một số trường hợp vướng mắc, tồn tại trước ngày 01 tháng 01 năm 2012 cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 26/8/2014 về việc bãi bỏ Quyết định số 191/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 Ban hành Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với một số trường hợp vướng mắc, tồn tại trước ngày 01 tháng 01 năm 2012 cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

26/8/2014

9

Quyết định

Số 67/2011/QĐ-UBND ngày 03/3/2011

Ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 734/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang

08/11/2014

10

Quyết định

Số 151/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 739/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/ 2014 ban hành Quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

15/11/ 2014

11

Quyết định

Số 134/2009/QĐ-UBND ngày 15/12/2009

Về việc ban hành Quy định hạn mức đất ở và hạn mức công nhận đất ở có vườn, ao đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 745/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/ 2014 ban hành Quy định hạn mức đất giao làm nhà ở; hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao và diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

17/11/ 2014

 

12

Quyết định

Số 552/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hạn mức đất ở và hạn mức công nhận đất ở có vườn, ao đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 134/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2009

13

Quyết định

Số 121/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008

Về việc ban hành Quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

14

Quyết định

 Số 59/2010/QĐ-UBND ngày 09/6/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 121/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2008

15

Quyết định

S44/2009/QĐ-UBND ngày 29/5/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 747/2014/QĐ-UBND ngày 11/11/ 2014 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bắc Giang

21/11/ 2014

16

Quyết định

Số 50/2005/QĐ-UB ngày 30/6/2005

Về việc ban hành quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 768/2014/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

28/11/2014

17

Quyết định

Số 62/2010/QĐ-UBND ngày 09/6/2010

Sửa đổi một số điều của quy định quản lý tài nguyên nước địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 50/2005/QĐ-UB ngày 30/6/2005

Tổng số: 27 văn bản

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Nghị quyết của HĐND tỉnh (01 văn bản)

1

Nghị quyết

Số 07/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong hệ thống y tế Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

07 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các Phụ lục số 01, 02

Bị sửa đổi bởi Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong hệ thống y tế Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

21/7/2014

Quyết định của UBND tỉnh (10 văn bản)

1

Quyết định

Số 59/2005/QĐ-UBND ngày 04/8/2005 Về việc quy định thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư và chi trả, quản lý tiền bồi thường, hỗ trợ di dân tại trường bắn quốc gia khu vực I trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 

Khoản 1, Điều 5

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư và chi trả, quản lý tiền bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư Trường bắn Quốc gia khu vực I ban hành kèm theo Quyết định số 59/2005/QĐ-UBND ngày 04/8/2005 và Quyết định số 95/2007/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh áp dụng đối với 48 hộ dân thôn Đèo Chũ, xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn

01/02/2014

Điểm c, khoản 2, Điều 4; điểm c, khoản 2, Điều 5

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 159/2014/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư và chi trả, quản lý tiền bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư Trường bắn Quốc gia khu vực I ban hành kèm theo Quyết định số 59/2005/QĐ-UBND ngày 04/8/2005 của UBND tỉnh áp dụng đối với 48 hộ dân thôn Đèo Chũ, xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn

07/4/2014

2

Quyết định

Số 95/2007QĐ-UBND ngày 14/12/2007 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư và chi trả, quản lý tiền bồi thường, hỗ trợ di dân tại Trường bắn quốc gia khu vực I ban hành kèm theo Quyết định số 59/2005/QĐ-UBND ngày 04/8/2005 của UBND tỉnh Bắc Giang

Điểm a và Điểm b khoản 2 Điều 1

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư và chi trả, quản lý tiền bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư Trường bắn Quốc gia khu vực I ban hành kèm theo Quyết định số 59/2005/QĐ-UBND ngày 04/8/2005 và Quyết định số 95/2007/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh áp dụng đối với 48 hộ dân thôn Đèo Chũ, xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn

01/02/2014

3

Quyết định

Số 475/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Điểm e Khoản 2 Điều 3; điểm d Khoản 5 Điều 3; Khoản 5 Điều 6

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 160/2014/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 sửa đổi một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 475/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh

07/4/2014

4

Quyết định

Số 52/2007/QĐ-UBND ngày 29/5/2007 Ban hành Quy định quản lý và điều hành ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Điều 2; Điều 25

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 222/2014/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 về việc sửa đổi một số điều Quy định quản lý và điều hành ngân sách địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND ngày 29/5/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

08/5/2014

5

Quyết định

Số 447/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 Ban hành Quy định kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Khoản 3 Điều 7; Khoản 3 Điều 10; Khoản 1, Khoản 2 Điều 20

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 314/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 447/2013/QĐ-UBND; bãi bỏ một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 448/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh

19/6/2014

6

Quyết định

Số 448/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh

Khoản 1 Điều 1; cụm từ “thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính” tại Khoản 4 Điều 2; Mục 1 Chương II và các phụ lục I, II, III

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 314/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 447/2013/QĐ-UBND; bãi bỏ một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 448/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh

19/6/2014

7

Quyết định

Số 70/2010/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 Ban hành Quy chế xét, công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống và xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề vào phát triển ở nông thôn tỉnh Bắc Giang

Điểm b, Khoản 1, Điều 9; điểm d, Khoản 2, Điều 9; biểu 2b

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 360/2014/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét, công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống và xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề vào phát triển ở nông thôn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 70/2010/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 của UBND tỉnh Bắc Giang

28/6/2014

8

Quyết định

Số 362/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 Ban hành Quy định về hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Điểm b, Khoản 1, Điều 2; Điểm b, Khoản 1 Điều 5

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 538/2014/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 362/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh

02/9/2014

9

Quyết định

số 261/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 Ban hành Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn nông thôn tỉnh Bắc Giang

Điều 2; Điểm a, Khoản 1, Điều 3; Khoản 2, Điều 4; Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 5; Điểm a, Khoản 2, Điều 7; Điều 8; Điều 10; Khoản 2, Khoản 3, Điều 11; Khoản 4, Điều 13; Khoản 6, Điều 14; Khoản 3, Điều 15; Khoản 1, Điều 17

Bị sửa đổi; bãi bỏ bởi Quyết định số 767/2014/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ một số điều của Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn nông thôn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 261/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

28/11/2014

10

Quyết định

Số 193/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Điểm g, Khoản 1 Điều 4; Điều 8; Khoản 1 Điều 9; Khoản 1 Điều 10; Khoản 6 Điều 10

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 805/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 193/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

11/12/2014

Tổng số: 11 văn bản

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 129/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 129/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/01/2015
Ngày hiệu lực 27/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 129/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 129/QĐ-UBND 2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 2014 Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 129/QĐ-UBND 2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 2014 Bắc Giang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 129/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Giang
Người ký Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành 27/01/2015
Ngày hiệu lực 27/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 129/QĐ-UBND 2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 2014 Bắc Giang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 129/QĐ-UBND 2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 2014 Bắc Giang

  • 27/01/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/01/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực