Quyết định 469/2012/QĐ-UBND

Quyết định 469/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quy trình giải quyết việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và tra cứu, cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp kèm theo Quyết định 106/2011/QĐ-UBND do tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định 469/2012/QĐ-UBND sửa đổi quy trình giải quyết việc đăng ký hộ tịch đã được thay thế bởi Quyết định 220/2014/QĐ-UBND đăng ký hộ tịch yếu tố nước ngoài cung cấp lý lịch tư pháp Bắc Giang và được áp dụng kể từ ngày 06/05/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 469/2012/QĐ-UBND sửa đổi quy trình giải quyết việc đăng ký hộ tịch


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 469/2012/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÁC VIỆC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI VÀ TRA CỨU, CUNG CẤP THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 106/2011/QĐ-UBND NGÀY 31/3/2011 CỦA UBND TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND ngày 03/12/2004; Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC- BCA-BQP ngày 10/5/2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp;

Sau khi thống nhất với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh; theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 35/TTr- STP ngày 13/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quy trình giải quyết các việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và tra cứu, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 106/2011/QĐ-UBND ngày 31/3/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang như sau:

1. Sửa đổi khoản 2 Điều 1:

“2. Quy định này áp dụng đối với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Công an cấp huyện, Tòa án nhân dân cấp huyện, Chi cục Thi hành án dân sự, các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em tỉnh Bắc Giang và các cơ quan, tổ chức có liên quan”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 5 Điều 3:

“a) Thời hạn cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của cơ quan Tòa án:

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày nhận được bản án, quyết định hoặc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 1, điểm i, k, l khoản 3, khoản 4, 5, 7 và khoản 8 Điều 13, Điều 14 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC- BCA-BQP, Tòa án có trách nhiệm gửi trích lục bản án hoặc bản án, quyết định, giấy chứng nhận cho Sở Tư pháp.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày bản án phạt cảnh cáo có hiệu lực pháp luật, Tòa án có trách nhiệm gửi trích lục bản án hoặc bản án cho Sở Tư pháp.

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày ra các quyết định quy định tại các điểm a, c, đ, e, g, h khoản 3, khoản 6 Điều 13 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC- VKSNDTC-BCA-BQP, Tòa án có trách nhiệm gửi quyết định cho Sở Tư pháp.

Đối với các quyết định quy định tại điểm b, d khoản 3 Điều 13 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP, Tòa án có trách nhiệm gửi cho Sở Tư pháp ngay sau khi ra quyết định”.

3. Bổ sung điểm c, d khoản 5 Điều 3:

 “c) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù trong trường hợp kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có trách nhiệm gửi quyết định đó cho Sở Tư pháp.

d) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều 16 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA- BQP, Công an cấp huyện có trách nhiệm gửi giấy chứng nhận cho Sở Tư pháp”.

4. Bổ sung khoản 7 Điều 4:

 “7. Định kỳ hàng quý, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị kèm theo trích sao báo cáo thống kê thông tin lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện, Công an cấp huyện, Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện có nhiệm vụ rà soát, xác minh, đối chiếu số liệu thông tin lý lịch tư pháp đã cung cấp cho Sở Tư pháp và thông báo cho Sở Tư pháp”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 469/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu469/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2012
Ngày hiệu lực07/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/05/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 469/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 469/2012/QĐ-UBND sửa đổi quy trình giải quyết việc đăng ký hộ tịch


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 469/2012/QĐ-UBND sửa đổi quy trình giải quyết việc đăng ký hộ tịch
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu469/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
       Người kýNguyễn Văn Linh
       Ngày ban hành28/12/2012
       Ngày hiệu lực07/01/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcQuyền dân sự, Dịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/05/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 469/2012/QĐ-UBND sửa đổi quy trình giải quyết việc đăng ký hộ tịch

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 469/2012/QĐ-UBND sửa đổi quy trình giải quyết việc đăng ký hộ tịch