Quyết định 62/2010/QĐ-UBND

Quyết định 62/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 50/2005/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định 62/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý tài nguyên nước đã được thay thế bởi Quyết định 768/2014/QĐ-UBND nội dung quản lý tài nguyên nước Bắc Giang và được áp dụng kể từ ngày 28/11/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 62/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý tài nguyên nước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 62/2010/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 09 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2005/QĐ-UBND NGÀY 30/6/2005 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;
Căn cứ Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;
Căn cứ Thông tư số 149/2004/NĐ-CP quy định cấp phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên nước xả nước thải vào nguồn nước">02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/ NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 723/TTr-TNMT ngày 19 tháng 5 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 50/2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2005 của UBND tỉnh Bắc Giang như sau:

1. Sửa đổi khoản 3 Điều 10 như sau:

“3. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai tại nơi thăm dò (có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) hoặc văn bản của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng đất để thăm dò”.

2. Sửa đổi khoản 6 Điều 11 như sau:

“6. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai tại nơi đặt giếng khai thác (có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). Trường hợp đất nơi đặt giếng khai thác không thuộc quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thoả thuận cho sử dụng đất của tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất hợp pháp và được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận”.

3. Sửa đổi khoản 5 Điều 12 như sau:

“5. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai tại nơi đặt công trình khai thác (có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). Trường hợp đất tại nơi đặt công trình khai thác không thuộc quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thoả thuận cho sử dụng đất của tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất hợp pháp và được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận”.

4. Sửa đổi khoản 7 Điều 13 như sau:

“7. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai tại nơi đặt công trình xả nước thải (có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). Trường hợp đất tại nơi đặt công trình xả nước không thuộc quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thoả thuận cho sử dụng đất của tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất hợp pháp và được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận”.

5. Sa đổi khoản 2 Điều 14 như sau:

“2. Bản sao có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức; các giấy tờ về nhân thân có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn đối với cá nhân”.

6. Thay thế cụm từ “thị xã” bằng cụm từ “thành phố” tại Điều 4 và Điều 8.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/2010/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 62/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/06/2010
Ngày hiệu lực 19/06/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 28/11/2014
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 62/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý tài nguyên nước


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 62/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý tài nguyên nước
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 62/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Giang
Người ký Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành 09/06/2010
Ngày hiệu lực 19/06/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 28/11/2014
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 62/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý tài nguyên nước

Lịch sử hiệu lực Quyết định 62/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý tài nguyên nước