Quyết định 3980/QĐ-UBND

Quyết định 3980/QĐ-UBND năm 2014 đính chính Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 2663/QĐ-UBND

Quyết định 3980/QĐ-UBND 2014 đính chính Bộ đơn giá đo đạc địa chính đăng ký đất đai Hà Nội 2663/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 1358/QĐ-UBND 2019 về Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc đất đai Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 25/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 3980/QĐ-UBND 2014 đính chính Bộ đơn giá đo đạc địa chính đăng ký đất đai Hà Nội 2663/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3980/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH, ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT; XÂY DỰNG CƠ S DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2663/QĐ-UBND NGÀY 15/5/2014 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;

Căn cứ Nghị đinh số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở thực hiện từ ngày 1/7/2013;

Căn cứ Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Quyết định số 179/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đo và quản lý đất đai;

Căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính;

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Công thương quy định về giá bán điện năm 2013 và hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính;

Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 3840/STNMT-DĐBĐ ngày 15 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Đính chính một số nội dung của Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2014 của UBND thành phố Hà Nội. (sau đây gọi tắt là Bộ đơn giá), gồm 03 phần tương ứng với 03 quyển (Quyển 1: Đo đạc địa chính; Quyển 2: Đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính; Quyển 3: Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính) (có các Bảng phụ lục kèm theo).

2. Lý do đính chính: Trong quá trình xây dựng Bộ đơn giá đã xác định chưa chính xác một số hạng mục: định mức hao hụt vật liệu, chi phí hao hụt điện năng và định mức nhân công của bản đồ tỷ lệ 1/5.000 cho bản đồ tỷ lệ 1/10.000; chi phí nhân công ảnh hưởng do thời tiết cho phần nội nghiệp và xác định thiếu chi phí dụng cụ cho công tác chuẩn bị.

3. Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2014 của UBND thành phố Hà Nội giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo);
- PCTTTUBNDTP Vũ Hồng Khanh,
- VPUB: các PCVP: Phạm Chí Công, TH, KT, TNth;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3980/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3980/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2014
Ngày hiệu lực24/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/03/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3980/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3980/QĐ-UBND 2014 đính chính Bộ đơn giá đo đạc địa chính đăng ký đất đai Hà Nội 2663/QĐ-UBND


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 3980/QĐ-UBND 2014 đính chính Bộ đơn giá đo đạc địa chính đăng ký đất đai Hà Nội 2663/QĐ-UBND
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu3980/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
     Người kýVũ Hồng Khanh
     Ngày ban hành24/07/2014
     Ngày hiệu lực24/07/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/03/2019
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 3980/QĐ-UBND 2014 đính chính Bộ đơn giá đo đạc địa chính đăng ký đất đai Hà Nội 2663/QĐ-UBND

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 3980/QĐ-UBND 2014 đính chính Bộ đơn giá đo đạc địa chính đăng ký đất đai Hà Nội 2663/QĐ-UBND