Quyết định 40/2000/QĐ-TTg

Quyết định 40/2000/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 40/2000/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long đã được thay thế bởi Quyết định 759/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long và được áp dụng kể từ ngày 18/06/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2000/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 40/2000/QĐ-TTG NGÀY 27THÁNG 3 NĂM 2000 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TW ngày 04 tháng 5 năm 1998 của Bộ Chính trị về việc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long (năm 1010 - 2010);
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại các công văn số 957/UB-VX ngày 28 tháng 4 năm 1999, số 1745/UB-VX ngày 26 tháng 7 năm 1999,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long gồm các thành viên sau:

Trưởng ban:

1. Đồng chí Hoàng Văn Nghiên, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Các Phó Trưởng ban:

2. Đồng chí Lưu Minh Trị, ủy viên Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm Phó Trưởng ban Thường trực,

3. Đồng chí Phó Trưởng ban Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương,

4. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

5. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin.

Các ủy viên:

6. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

7. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng,

8. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính,

9. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

10. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

11. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng,

12. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an,

13. Đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

14. Đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia,

15. Đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch,

16. Đồng chí Chủ tịch ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam,

17. Đồng chí Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam,

18. Đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh,

19. Đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình,

20. Đồng chí Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành uỷ thành phố Hà Nội,

21. Đồng chí Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin thành phố Hà Nội.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long như sau:

1. Chức năng của Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long:

- Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long có chức năng tham mưu giúp Chính phủ chỉ đạo, điều hành công tác lập kế hoạch, chuẩn bị và triển khai mọi hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long trên phạm vi cả nước trong suốt quá trình từ khi có quyết định thành lập đến khi hoàn thành nhiệm vụ và kết thúc vào cuối năm 2010.

- Chỉ đạo việc tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 990 năm và 1000 năm Thăng Long ở Thủ đô Hà Nội và hướng dẫn các tỉnh, thành phố có liên quan tổ chức các hoạt động kỷ niệm này ở địa phương.

2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long:

- Xây dựng kế hoạch và lập chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, trong đó có những nội dung chủ yếu sau: kế hoạch phát triển văn hoá trên cơ sở bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc; kế hoạch gìn giữ, tôn tạo, xây dựng các di tích lịch sử, văn hoá, tượng đài của dân tộc trải qua mấy ngàn năm lịch sử, trong đó có các nhiệm vụ xây dựng các công trình hạ tầng đô thị, các công trình tôn tạo di tích lịch sử, văn hoá cần hoàn thành vào năm 2000; chương trình khoa học quốc gia tổng kết lịch sử Thăng Long - Hà Nội; kế hoạch tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong quần chúng về công lao của cha ông đã giữ gìn và xây dựng nên non sông đất nước ngày nay, biến lòng yêu nước thành hành động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng kế hoạch kỷ niệm 990 năm Thăng Long (năm 2000) và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long (năm 2010),

- Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, Hà Nội và các địa phương liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch kỷ niệm 990 năm và 1000 năm Thăng Long.

- Giúp đỡ các Bộ, ngành, Hà Nội và các địa phương giải quyết những khó khăn nảy sinh trong khi thực hiện kế hoạch kỷ niệm 990 năm và 1000 năm Thăng Long.

- Đề xuất với Chính phủ các cơ chế, chính sách cần thiết trong khi triển khai kế hoạch kỷ niệm 990 năm và 1000 năm Thăng Long nhằm thực hiện tốt những mục tiêu đã đề ra.

- Thường xuyên tuyên truyền ý nghĩa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội qua 1000 năm tồn tại và phát triển, để nâng cao ý thức truyền thống trong quần chúng, trước hết là thanh, thiếu niên.

- Hàng năm có sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả báo cáo Chính phủ.

Điều 3. Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí: Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực, các Phó Trưởng ban và các đồng chí Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin Hà Nội. Thường trực Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong quan hệ công tác.

Văn phòng Ban Chỉ đạo đặt trong Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, do Trưởng ban Ban Chỉ đạo quyết định, gồm một số cán bộ chuyên trách của Hà Nội và một số cán bộ kiêm nhiệm do Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương cử tham gia.

Đồng chí Phó Trưởng ban thường trực phụ trách Văn phòng Ban Chỉ đạo.

Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội bố trí trụ sở và phương tiện làm việc của Văn phòng Ban Chỉ đạo.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước cấp và được tổng hợp vào ngân sách của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng ban quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và các Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2000/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2000/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2000
Ngày hiệu lực11/04/2000
Ngày công báo30/04/2000
Số công báoSố 16
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/06/2008
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2000/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 40/2000/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 40/2000/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu40/2000/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành27/03/2000
        Ngày hiệu lực11/04/2000
        Ngày công báo30/04/2000
        Số công báoSố 16
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/06/2008
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 40/2000/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2000/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long