Quyết định 759/QĐ-TTg

Quyết định 759/QĐ-TTg năm 2008 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 759/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 759/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA KỶ NIỆM 1.000 NĂM THĂNG LONG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) làm việc theo chế độ kiêm nhiệm gồm các ông, bà sau đây:

1. Ông Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội – Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội – Phó Trưởng ban;

4. Ông Phùng Hữu Phú, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương – Phó Trưởng ban;

5. Ông Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch – Phó Trưởng ban;

6. Ông Cao Viết Sinh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Phó Trưởng ban;

7. Ông Trần Quốc Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Ủy viên;

8. Ông Đào Việt Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Ủy viên;

9. Ông Trần Ngọc Chính, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Ủy viên;

11. Ông Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Ủy viên;

12. Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Ủy viên;

13. Ông Nguyễn Văn Được, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Ủy viên;

14. Ông Trần Đại Quang, Thứ trưởng Bộ Công an - Ủy viên;

15. Ông Lê Bá Trình, Ủy viên thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ủy viên;

16. Ông Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam - Ủy viên;

17. Ông Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Ủy viên;

18. Bà Vũ Giáng Hương, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên;

19. Ông Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam - Ủy viên;

20. Ông Trần Văn Túy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh - Ủy viên;

21. Ông Bùi Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình - Ủy viên;

22. Ông Nguyễn Doãn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ - Ủy viên;

23. Ông Phạm Xuân Hằng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - Ủy viên;

24. Ông Phạm Quang Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội - Ủy viên;

25. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Ủy viên;

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long

1. Chức năng:

a) Ban Chỉ đạo có chức năng tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành công tác lập kế hoạch, chuẩn bị và triển khai mọi hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long trên phạm vi  cả nước trong suốt quá trình từ khi có quyết định thành lập đến khi hoàn thành nhiệm vụ và kết thúc vào cuối năm 2010.

b) Chỉ đạo việc tổ chức trọng thể Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long ở Thủ đô Hà Nội và hướng dẫn các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm ở địa phương.

2. Nhiệm vụ:

a) Xây dựng kế hoạch và lập chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, trong đó có những nội dung chủ yếu sau: kế hoạch phát triển văn hóa trên cơ sở bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc; kế hoạch giữ gìn, tôn tạo, xây dựng các di tích lịch sử, văn hóa, tượng đài, trong đó xây dựng các công trình hạ tầng đô thị, các công trình tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa cần hoàn thành vào năm 2010; chương trình khoa học cấp nhà nước về tổng kết lịch sử Thăng Long – Hà Nội; kế hoạch tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong quần chúng về công lao của ông cha ta đã giữ gìn và xây dựng nên đất nước ngày nay; xây dựng kế hoạch Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long (2010).

b) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, Hà Nội và các tỉnh, thành phố có liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.

c) Giúp các Bộ, ngành, Hà Nội và các tỉnh, thành phố liên quan giải quyết những khó khăn vượt thẩm quyền hoặc mang tính liên ngành nảy sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.

d) Đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các cơ chế, chính sách cần thiết trong khi triển khai kế hoạch kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long nhằm thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra.

đ) Chỉ đạo việc tuyên truyền ý nghĩa lịch sử của Thăng Long – Hà Nội qua 1.000 năm tồn tại và phát triển để nâng cao ý thức truyền thống trong quần chúng nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên.

e) Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực, các Phó Trưởng ban, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.

Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của đơn vị mình trong công tác.

Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định và trực tiếp chỉ đạo.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước cấp và được tổng hợp vào ngân sách của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng ban quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 40/2000/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2000 về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long và Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 về việc bổ nhiệm Trưởng ban và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VP BCĐ quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: ĐP, KTTH, KTN, TH;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 759/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu759/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2008
Ngày hiệu lực18/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 759/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 759/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 759/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu759/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành18/06/2008
       Ngày hiệu lực18/06/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 759/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 759/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long

            • 18/06/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/06/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực