Quyết định 40/2004/QĐ-BNN

Quyết định 40/2004/QĐ-BNN công bố "Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 40/2004/QĐ-BNN Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng Việt Nam đã được thay thế bởi Thông tư 85/2009/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh sử dụng ở Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 13/02/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2004/QĐ-BNN Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng Việt Nam


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40/2004/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ “DANH MỤC PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nông nghiệp, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh và sử dụng  phân bón ở Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.        

 

 

Bùi Bá Bổng

(Đã ký)

 

 

 


DANH MỤC

PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số  40/2004/QĐ-BNN ngày 19 tháng 8 năm 2004)

I- Phân khoáng đơn

 

STT

TÊN PHÂN BÓN - CÔNG THỨC HOÁ HỌC

TÊN THƯƠNG MẠI

ĐƠN VỊ TÍNH

THÀNH PHẦN VÀ HÀM LƯỢNG                           CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CHÍNH

NGUỒN GỐC                 PHÂN BÓN

       1     

Urê - (NH­2)2CO

Urê;

Urea

%

N≥ 45

Từ các nguồn

       2     

Natri nitrate - NaNO3

Natri nitrate;

Sodium nitrate

%

N≥16

Từ các nguồn

       3     

Supe lân

Supe lân;          

Supe phốtphát

%

P2O5(hh)≥ 16        axit tự do ≤ 4

Từ các nguồn

       4     

Kali clorua - KCl

Kali clorua;                        Muriate of potash - MOP; Potassium chloride

%

K2O≥ 60

Từ các nguồn

       5     

Kali sunphat - K2SO4                            

Kali sunphat;                        Potassium sulfate;                 Sulfate of potash - SOP

%

K2O≥ 50

Từ các nguồn

       6     

Kali

Kali viên

%

K2O≥ 30

Từ các nguồn

       7     

Clorua Canxi -CaCl2.2H2O

Clorua Canxi

%

CaCl2.2H2O≥ 95

Từ các nguồn

       8     

Đạm

Par-ex 31.0.0

%

N≥ 31

Công ty Connell Bros

       9     

Đạm

Par-ex 42.0.0

%

N≥ 42

      10    

Đạm

Par-ex 44.0.0

%

N≥ 44

      11    

Kali

Par-ex 0.0.58

%

K2O≥ 58

      12    

Kali

Par-ex 0.0.60

%

K2O≥ 60

      13    

Vi lượng

HP-306

B: 8,5

Công ty TNHH                 Nông Sinh

      14    

Trung lượng

Granusol

%  

Mg: 45

DNTN Thương mại  Tân Qui

      15    

Vi lượng

Calcinated Ulexite

%  

B2O3: 38

      16    

Vi lượng

Granubor

B: 10

      17    

Vi lượng

Granusol

%  

Zn: 36

      18    

Vi lượng

Granusol

%  

Mn: 35

      19    

Vi lượng

Granusol

Fe: 50

      20    

Vi lượng

Granusol

%  

Cu: 30

      21    

Vi lượng

Ulexite

%  

B2O3: 32

 

II- Phân đa yếu tố

1. Phân phức hợp

 

STT

TÊN THƯƠNG MẠI

ĐƠN VỊ TÍNH

THÀNH PHẦN VÀ HÀM LƯỢNG                                      CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CHÍNH

NGUỒN GỐC                 PHÂN BÓN

       1     

Sunphát amôn  - (NH4)2SO4;                                                  Amonium sulfate; SA; AS                                             

%

N≥ 20                  S≥ 24

Từ các nguồn

       2     

Canxi nitrate - Ca(NO3)2;                                                     Calcium Nitrate

%

N≥ 15                  CaO≥ 26                Ca≥ 18

Từ các nguồn

       3     

Phân lân nung chảy;                                       Phân lân canxi magiê;                                   Fused magnesium phosphate;                   Supetecmô phốtphát;                                Supetecmô      

%

P2O5(hh)≥ 15          CaO≥ 14 

MgO≥ 8                 SiO2≥ 12

Từ các nguồn

       4     

Sunphát kali magiê;                                       Sulfate of Potash Magnesium (Sul-Po-Mag)

%

K2O≥ 22                S≥ 18                MgO≥ 10

Từ các nguồn

       5     

Ammonium polyphosphate; APP

%

N≥ 12                   P2O5(hh) ≥ 40

Từ các nguồn

       6     

Nitro phosphate; NP

%

N≥ 20                   P2O5(hh) ≥ 20

Từ các nguồn

       7     

Diammonium Phosphate; DAP - (NH4)2H2PO4

%

N≥18          P2O5(hh)≥ 46

Từ các nguồn

       8     

Monoammonium phosphate; MAP

%

N: 10            P2O5(hh)≥ 10-50

Từ các nguồn

       9     

Kali nitrat - KNO3

Potassium nitrate;

Hi-K

%

N≥ 13          K2O ≥ 46

Từ các nguồn

 

 

2- Phân khoáng trộn

 

STT

TÊN THƯƠNG MẠI

ĐƠN VỊ TÍNH

THÀNH PHẦN VÀ HÀM LƯỢNG                                                                      CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CHÍNH

NGUỒN GỐC PHÂN BÓN

         1        

NPK

%

 N-P2O5(hh)-K2O³18

Từ các nguồn

         2        

Conco 32%P2O5 - 52% CaO

%

P2O5(hh): 32           CaO: 52

Công ty Liên doanh  BACONCO

         3        

Con Cò NPS

%

N: 20           P2O5(hh): 20             S: 10            CaO: 7

         4        

Con Cò USP

%

N: 20           P2O5(hh): 10              S: 7             CaO: 15

         5        

Con Cò

%

N: 20           P2O5(hh): 10              S: 6,5

         6        

Con Cò bón dừa

%

N-P2O5(hh)-K2O: 8-20-12                 CaO: 27,3

         7        

Conco NPK 10-20-6+18CaO

%

N-P2O5(hh)-K2O: 10-20-6                 CaO: 18

8-11

Con Cò

%

N-P2O5(hh)-K2O-S:           

16-16-8-13 ;     20-20-15-3 ;     20-20-0-14 ;          20-15-15-5,6

        12       

Con Cò

%

N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO: 15-15-15-7,74-4,51

        13       

Con Cò bón Chè

%

N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO: 19-9-9-13-2,5

        14       

Con Cò bón tiêu

%

N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO: 14-7-21-9-4

        15       

Conco NPK 14-7-15+5S+10CaO

%

N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO: 14-7-15-5-10

Công ty Liên doanh  BACONCO

        16       

Conco NPK 14-10-18+4S+9CaO

%

N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO: 14-10-18-4-9

        17       

Conco USPK1 18-9-5+6S+15CaO

%

N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO: 18-9-5-5-15

        18       

Conco USPK2                                              16-8-12+5,5S+14CaO

%

N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO: 16-8-12-5,5-14

        19       

Conco USPK3                                               14-7-18+5S+12CaO

%

N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO: 14-7-18-5-12

        20       

Con Cò

%

N-P2O5(hh)-K2O-CaO-MgO: 16-16-8-9-4

        21       

Con Cò bón chè, ngô

%

N-P2O5(hh)-K2O-S-MgO: 8-12-13-10,7-7

        22       

Con Cò bón dứa

%

N-P2O5(hh)-K2O-CaO-MgO: 8-20-8-29,8-1,2

        23       

Con Cò bón mía

%

N-P2O5(hh)-K2O-CaO-MgO: 12-10-15-18,2-3,9

        24       

Con Cò

%

N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO-MgO: 14-7-14-9,6-5,3-2,5

        25       

Con Cò bón cao su, bắp (ngô), bông vải

%

N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO-MgO: 14-14-7-4-17-4,3

        26       

Con Cò bón mía, cà phê, khoai mì   lúa

%

N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO-MgO: 14-7-14-9,6-5,3-2,5

        27       

Con Cò bón cho mía, cà phê

%

N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO-MgO: 15-8-15-5,6-8-3

        28       

Con Cò bón đậu phộng (lạc), đậu nành (đậu tương)

N-P2O5(hh)-K2O-CaO-MgO-B: 7-18-15-14-3-0,15

        29       

Con Cò bón cây ăn quả

%  

N-P2O5(hh)-K2O-S-MgO-B: 15-15-15-9,5-2-0,15

        30       

Con Cò bón cây ăn trái

N-P2O5(hh)-K2O-S-MgO-B: 15-15-15-10-1,3 -0,15

        31       

Con Cò bón hành, cây ăn quả

%  

N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO-B: 14-28-14-6,2-2,5-0,15

        32       

Con Cò bón rau cải, dưa hấu

N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO-B: 13-8-12-15,8-5,2-0,15

Công ty Liên doanh  BACONCO

        33       

Con Cò bón rau ăn lá

%  

N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO-B: 13-8-12-15,8-5,2-0,15

        34       

Con Cò bón thuốc lá

N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO-B: 8-12-20-8,3-8,2-1

        35       

Con Cò bón rau cho củ, cà chua,  cây ăn trái

%  

N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO-MgO-B: 7-7-14-14-11-2,0-0,15

        36       

Con Cò bón cây ăn củ

N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO-MgO-B: 7-7-14-3,2-11-2,5-0,15

        37       

Con Cò bón lạc

%  

N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO-MgO-B: 7-20-8-3,2-14,8-6,5-0,15

        38       

Nutra-Phos-N

%

N: 16              P2O5(hh): 20             (Ca, Mg): 5,5

Công ty Pege International

        39       

Nutra-Phos Super K

%

N-P2O5(hh)-K2O: 7-13-34                Zn: 12,5

        40       

Basacote Plus 6M 16-8-12 (+2MgO+5S+TE)                     (chuyên dùng cho hoa và cây cảnh)

N-P2O5(hh)-K2O-S-MgO: 16-8-12-5-2          B: 0,02        Cu: 0,05       Fe: 0,4      Mn: 0,06        Mo: 0,015       Zn: 0,02

Công ty BEHN MEYER&Co –

(PTE) Ltd- VN

 

        41       

Calcium Ammonium Nitrate

%

N: 27                    CaO: 12

        42       

Fruit Ace

%

K2O: 30                MgO: 10              S: 17

        43       

Nitrophoska Green

%

N-P2O5(hh)-K2O-CaO-MgO: 15-15-15-9-4

        44       

Nitrophoska ELITE                  (12-10-20-2+TE)

N-P2O5(hh)-K2O-S-MgO-Fe-B: 12-10-20-0,08-2-0,08-0,02

        45       

Nitrophoska Blau 12-12-17+2TE

%  

N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO-MgO-B-Zn: 12-12-17-6-5-2-0,02-0,01

        46       

Nitrophoska Perfekt 15-5-20+2TE

N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO-MgO-B-Zn: 15-5-20-8-2-2-0,02-0,01

        47       

Bolster

S: 2     Fe: 5     RB: 2            Axit Humic: 4

Công ty Connell Bros (cho sân golf)

        48       

Bolster

%  

S: 7     Fe: 17    RB: 7            Axit Humic: 13

        49       

Bolster Basic

%  

N-P2O5(hh)-K2O: 2-2-2               RB: 2,7          Axit Humic: 1,3

        50       

Bolster Basic

%

N-P2O5(hh)-K2O: 12-12-12      RB: 20     Axit Humic:11      Fe: 0,5

Công ty Connell Bros (cho sân golf)

        51       

Par-ex 16.4.16

%  

N-P2O5(hh)-K2O-S-Fe-Mn-Zn: 16-4-16-12-1-0,1-0,1

        52       

Par-ex 18.3.18

%

N-P2O5(hh)-K2O-S: 18-3-18-6

        53       

Par-ex 20.3.3

%

N-P2O5(hh)-K2O-Fe: 20-3-3-0,43

        54       

Par-ex 20-3-12

 

N-P2O5(hh)-K2O-S: 20-3-12-4,8

        55       

Par-ex 20.3.20

%   

N-P2O5(hh)-K2O-S-Fe-Mn-Zn: 20-3-20-7,5-2-0,2-0,2

        56       

Par-ex 21.4.18

N-P2O5(hh)-K2O-S-Mg-Mn-Fe: 21-4-18-3,8-1-1-1,4

        57       

Par-ex 22.3.18

%  

N-P2O5(hh)-K2O-S-Mg-Fe: 22-3-18-3,5-1-1

        58       

Par-ex 22.4.22

%  

N-P2O5(hh)-K2O-S-Mn-Fe-Zn: 22-4-22-1,3-0,1-1-0,1

        59       

Par-ex 30.5.10

%  

N-P2O5(hh)-K2O-S-Fe: 30-5-10-3,7-2,3

        60       

Sustane 2.3.2

%  

N-P2O5(hh)-K2O-Ca-Mg-Mn: 2-3-2-3-0,6-0,06

        61       

Sustane 4.6.4

%

N-P2O5(hh)-K2O: 4-6-4                      Ca: 2

        62       

Sustane 5.2.4

%  

N-P2O5(hh)-K2O-S-Ca-Fe: 5-2-4-2-2-2

        63       

Sustane 5.2.10

N-P2O5(hh)-K2O-S-Ca-Fe: 5-2-1-4-1-2

        64       

Sustane 10.2.10

%  

N-P2O5(hh)-K2O-S-Ca-Fe: 10-2-10-5-1-2

        65       

Sustane 12.2.8

%  

N-P2O5(hh)-K2O-S-Ca-Fe: 12-2-8-5-1-2

66-67

TR2TM

%

N-P2O5(hh)-K2O-Fe: 20-3-20-Fe;       28-4-12-Fe

       68        

WIL-GRO

%

N-P2O5(hh)-K2O-TR2TM: 24-4-12-TR2TM

       69        

Sulpomag

%

K2O: 22                Mg: 10,8              Cl: 2,5

Công ty Imc Global Operations

       70        

Multiplex

%  

Zn: 6      Cu: 0,1    Ca: 0,1    Mn: 0,5    Fe: 2      Mo: 0,01                                            B: 0,3     Mg: 2

Công ty Karnataka ấn Độ

          71 

Maxgow

%  

Protein: 7,5~9,5         Ca: 0,01~0,03         Cu: 0,01~0,03                                  Fe: 0,02~0,08       Zn: 0,02~0,06       Mg: 0,02~0,06

Công ty TNHH Maxgow

          72 

Calplus

Ca: 8                            Carboxylic axit: 3

Công ty MITSUI & Co-Ltd        

(sp của Otsuka)

          73 

Raja (white)

%  

(Mg, S)≥ 0,8                 (Zn, Cu, Mn)≥ 0,04

          74 

Raja (Black)

(Mg, S)≥ 0,74                (Zn, Cu)≥ 0,0006

          75 

Maruay 20-20-20

%

N-P2O5(hh)-K2O: 20-20-20          (Mg, S)> 4,5

          76 

Unifos 20-20-20

%

N-P2O5(hh)-K2O: 20-20-20          (Mg, S): 5,5

77-80

NPKS

%

N-P2O5(hh)-K2O-S:   12-10-18-10;          16-8-14-12;        

                                16-16-8-13;             18-10-6-15

Công ty Phân bón Việt Nhật

81-84

JF1

%

N-P2O5(hh)-K2O-MgO:    

14-8-4-2,2;     16-10-6-2,2;      16-16-6-2,2;       16-16-8-13-2,2

85

JF2

%

N-P2O5(hh)-K2O: 16-8-4                         MgO: 2,2

86-88

JF3

%

N-K2O-MgO: 20-16-2,2;           20-18-2,2;          20-20-2,2

89-92

JF3

%

N-P2O5(hh)-K2O-MgO:       

10-10-15-2,2;     10-10-20-2,2;    15-10-20-2,2;    20-20-15-2,2

93-105

JT

%

N-P2O5(hh)-K2O-MgO:                    20-20-10-2,2       

10-4-14-2,2;       10-5-15-2,2;       10-20-20-2,2;     12-7-19-2,2; 

12-12-12-2,2;     12-12-17-2,2;      15-5-20-2,2;      15-7-20-2,2;

17-7-21-2,2;       15-10-15-2,2;      15-20-15-2,2;      16-8-8-2,2;

106

Hỗn hợp NP 10-10-3S

%

N: 10           P2O5(hh): 10              S: 3

Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp

107

Hỗn hợp NK 10-25-10S

%

N: 10             K2O: 25            S: 10

108

Hỗn hợp NPK 5-10-3-3S

%

N-P2O5(hh)-K2O: 5-10-3                            S: 3

109

Hỗn hợp NPK 8-10-3-3S

%

N-P2O5(hh)-K2O: 8-10-3                            S: 3

110

Hỗn hợp NPK 8-4-6-3S

%

N-P2O5(hh)-K2O: 8-4-6                              S: 3

Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp

111

Hỗn hợp NPK 10-5-5-4S

%

N-P2O5(hh)-K2O: 10-5-5                            S: 4

112

Hỗn hợp NPK  16-16-8-13S

%

N-P2O5(hh)-K2O: 16-16-8                          S: 13

 

 

 

N-P2O5(hh)-K2O-S:                 

 

 

Công ty Phân bón và hoá chất

Cần Thơ

113-192

NPKS

%

24-10-10-10;    

24-8-12-4;    

23-5-5-7;          

22-10-20-2;  

22-10-15-6;  

22-10-10-7;   

20-20-15-5;  

 20-20-10-5;    

20-15-15-7;  

20-15-10-13; 

20-10-20-2;   

20-10-20-1;   

20-10-15-5;  

20-10-15-13; 

20-10-15-1;   

5-10-3-3;

20-10-5-5;    

20-10-5-3;     

20-8-14-3;  

20-5-5-5;

18-18-9-13;  

18-12-6-13;  

18-12-6-6;   

18-10-16-3;     

18-10-10-3;   

18-9-12-6;     

18-8-10-4;     

18-8-8-6;      18-8-8-3;             

18-8-6-4;       

18-6-16-4;     

17-17-6-2;     

17-7-17-3;    

17-5-15-4;            

16-16-16-5;  

16-16-8-13; 16-16-8-4;     

16-16-8-1;      

16-8-16-4;

16-8-12-5;  

16-8-8-3;        

16-8-8-8;       

16-6-16-3;      

16-4-6-3; 

15-20-15-3;    

15-15-10-5;   

15-15-7-9;      

15-15-6-4;

15-10-15-3;   

15-10-15-5; 

15-10-5-10;   

15-10-5-5;      

15-9-13-2;     

15-7-19-4;     

15-7-9-4;        

15-6-15-3;     

15-5-15-3; 

15-5-15-5;     

15-5-5-5;       

14-9-9-6;  

14-8-6-5;       

14-8-6-4;

14-8-6-3;       

14-8-6-6;      

14-7-14-9;

14-7-14-5;     

12-12-12-4; 

12-10-15-5;   

12-6-12-3;     

12-6-6-8;       

12-5-8-3;   10-5-5-4;

10-0-25-10;   

8-10-3-3;         

8-5-6-5;     

8-4-6-3;    

7-7-7-3;     

6-9-3-3;     

6-6-6-3;    

5-10-10-5;

193

NPK + trung lượng

%

N-P2O5(hh)-K2O-(CaO+MgO): 13-13-20-9

194-197

NPS

%

N- P2O5(hh)-S:       25-10-9;                           15-10-4;    

                   10-10-4;                   10-10-5    

Công ty Phân bón và hoá chất

Cần Thơ

198

NKS

%

N: 16             K2O: 20            S: 12

199-200

NPK + trung lượng

%

N-K2O-S-(CaO+MgO): 20-18-5-4;       20-15-5-4        

201-215

NPK + trung lượng

%

N-P2O5(hh)-K2O-S-(CaO+MgO):        

12-12-17-2,2;     12-7-19-2,2;     13-13-20-5-4;     14-7-14-9-4;          15-10-20-2,2;     15-9-13-7-4;     15-7-20-2,2;       16-16-8-13-5;        20-18-5-5-4;       20-15-5-5-4;     20-10-5-5-4;       22-18-5-5-4;       20-10-10-9-2;     20-8-14-1-3;     25-9-13-1-2

216-217

NPK + trung, vi lượng

%  

N-P2O5(hh)-K2O-S-(CaO+MgO)-Zn:   

16-8-8-4-0,02;                  12-10-15-5-4-0,01

218

NPK + trung, vi lượng

%  

N-P2O5(hh)-K2O-S-(CaO+MgO)-B: 10-10-15-5-5-4-0,15

219-233

NPK + trung, vi lượng

%  

N-P2O5(hh)-K2O-S-(CaO+MgO)-Zn-B:                                                                 10-15-15-1-4-0,01-0,01;                 12-12-17-1-4-0,01-0,01;    12-12-17-2,5-2-0,01-0,02;              13-13-20-1-4-0,01-0,01;    13-13-13-1-4-0,01-0,01;                 15-15-15-6-4-0,01-0,02;    15-15-6-1-4-0,01-0,01;                   15-9-13-7-4-0,15-0,02;      15-5-20-1-2-0,02-0,0 1;                  15-5-15-1-4-0,01-0,01;      16-16-16-1-4-0,01-0,01;                 16-16-8-1-4-0,01-0,01;      16-8-16-1-4-0,01-0,01;                   17-17-17-1-4-0,01-0,01;                                                         12-11-18-7,6-2-0,016-0,012-0,016Fe

        234      

Vi lượng P333

%  

(Ca, Mg): 5      Zn: 0,2       Mn: 0,2

Công ty Phân bón Miền Nam

        235      

Vi lượng P555

%  

(Ca, Mg): 5     Zn: 4

        236      

Mekofa-999

%

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 9-5-5   

Zn: 100     B: 50     Cu: 50     Mn: 100     Mo: 5     Mg: 150

        237      

Mekofa-555

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 4-3-3          

Zn: 100     B: 50     Cu: 50     Mn: 100     Mo: 5     Mg: 150

        238      

NPS

%

N: 10              P2O5(hh): 10             S: 5

Công ty Phân bón miền Nam

        239      

NKS

%

N: 10             K2O: 25            S: 10

240-242

NPKS

%

N-P2O5(hh)-S: 16-20-12;          10-10-4;          15-10-4

        243      

Amix-202

%  

ppm

N-P2O5(hh)-K2O:10-4-4         

Polyhumat: 50                   (Cu+Mn+Fe+B+Mo+Zn): 130

        244      

Đầu trâu CH2

%

N-P2O5(hh)-K2O: 18-10-10                    S: 3

        245      

Đầu trâu CP1

%

N-P2O5(hh)-K2O: 17-5-15                      S: 4

        246      

Đầu trâu CP2

%

N-P2O5(hh)-K2O: 20-10-15                    S: 5

        247      

Đầu trâu CP3

%

N-P2O5(hh)-K2O: 22-10-20                    S: 2

        248      

Đầu trâu CM1

%

N-P2O5(hh)-K2O: 18-10-16                    S: 3

        249      

Đầu trâu CS1

%

N-P2O5(hh)-K2O: 17-17-6                      S: 2

        250      

Đầu trâu CS2

%

N-P2O5(hh)-K2O: 17-7-17                      S: 3

        251      

Đầu trâu CS3

%

N-P2O5(hh)-K2O: 15-9-13                      S: 2

        252      

Đầu trâu CF2+S

%

N-P2O5(hh)-K2O; 15-5-15                        S: 3

        253      

Đầu trâu CF3+S

%

N-P2O5(hh)-K2O: 20-10-20                      S: 2

        254      

Đầu trâu CF4+S

%

N-P2O5(hh)-K2O: 20-10-5                        S: 5

        255      

Đầu trâu M1

%

N-P2O5(hh)-K2O: 20-8-14                        S: 3

        256      

Đầu trâu P4241

%

N-P2O5(hh)-K2O: 24-10-10                      S: 10

        257      

Đầu trâu Q2

%

N-P2O5(hh)-K2O: 15-6-15                        S: 3

        258      

Đầu trâu Q1

%

N-P2O5(hh)-K2O: 16-16-16                      S: 5

        259      

Đầu trâu Tr1

%

N-P2O5(hh)-K2O: 20-10-5                        S: 3

260-323

NPKS

%

N-P2O5(hh)-K2O-S:  

5-10-10-5;         14-8-6-5;            14-9-9-6;             5-10-3-3    

15-10-5-5;         15-15-7-9;          16-8-16-4;          16-16-8-13; 

 20-20-15-5;       18-8-8-6;            24-8-12-4;          22-10-15-6; 

18-9-12-6;         18-8-6-4;            16-4-6-3;            15-7-9-4;    

15-7-19-4;         15-5-5-5;            12-6-12-3;          12-5-8-3;    

16-8-8-3;           16-8-12-5;          16-16-8-4;          15-10-5-10;  

12-12-12-4;       12-6-6-8;            24-10-10-10;      24-8-12-4;    

22-10-20-2;       22-10-15-6;        20-20-10-5;        20-15-15-7;   

20-10-5-5;         20-10-5-3 ;         20-10-20-2;        20-10-15-5;    

20-8-14-3;         18-18-9-13;        18-10-10-23;      18-8-10-4;    

18-9-12-6;         18-8-8-3;            18-8-6-4;            18-6-16-4;  

17-17-6-2;         17-7-17-3;          17-5-15-4;          16-16-16-5;   

16-6-16-3;         15-15-10-5;        15-16-6-4;          15-10-15-3;     

15-9-13-2 ;        15-6-15-3;          15-5-15-3;          14-8-6-4;        

14-8-6-3;           10-5-5-4;            8-10-3-3;            8-4-6-3;         

8-5-6-5;             7-7-7-3;              6-9-3-3;              6-6-6-3;          

Công ty Phân bón Miền Nam

324

Hỗn hợp NPK 20-20-15+TL

%

N-P2O5(hh)-K2O-CaO-MgO-S: 20-20-25-0,33-0,36-1,8

325

Hỗn hợp NPK 13-13-13+TL

%

N-P2O5(hh)-K2O-CaO-MgO-S: 13-13-13-1,6-1,2-5,4

326

Nho 11-7-14-13-8-5

%

N-P2O5(hh)-K2O-S-Ca-Mg: 11-7-14-5-13-8

327-343

Hỗn hợp NPK

%

N-P2O5(hh)-K2O-MgO-CaO-SiO2-S:          

5-10-3-20-8-15;          5-12-3-22-10-20;        10-10-5-20-8-15; 

10-12-5-20-10-18;      16-16-8-10-6-10;        14-7-14-12-6-12; 

6-12-2-22-10-18-2;    17-5-16-10-5-8-1;      10-10-5-20-8-15-2;      

5-12-3-22-10-20-2;   10-12-5-20-10-18-2;   5-12-5-20-10-20-1;       

3-13-4-22-12-20-1;    7-11-3-20-10-18-1;    10-10-10-20-8-15;       

8-10-8-20-8-15 ;        15-10-5-10-8-5

Công ty Phân lân Ninh Bình

344-348

NPK

%

N-P2O5(hh)-K2O-MgO-CaO-SiO2-S-Na2O:         

10-10-5-8-16-15-1-0;                         18-5,6-9-5-10-9-2-3;

17-7,5-5,5-6-12-11-2-3;                     16,6-7,3-7-6-12-10-2-3;

18-8-3-8-15-13-2-0;

Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

349-366

NPK

%

N-P2O5(hh)-K2O-MgO-CaO-SiO2:          

12-6-12-5-10-8;            8-8-12-7-13-11;            12-6-18-4-8-6;

16-8-8-7-10-9;              24-4-8-3-6-5;                20-5-10-9-5-8;

16-8-4-15-8-13;            16-5-17-5-8-7;              10-5-12-7-7-6;     

10-10-10-3-6-5;            15-15-15-3-6-5;            15-20-15-3-6-5; 

16-16-8-3-6-5 ;             25-25-5-3-6-5;               4-5-9-3-6-5 ;       

10-5-10-3-6-5 ;             10-12-5-8-16-15;           10-5-12-7-7-6

367-376

 

NPK

%

N-P2O5(hh)-K2O-CaO-MgO-SiO2-S:         14-8-7-12-6-9-1;  

6-11-2-20-10-15-2;      5-10-3-10-8-15-1;     5-10-6-14-8-11-2;   

4-12-5-16-8-15-2;        4-9-5-12-7-9-1;         2-12-4-16-8-13-2;       

4-10-4-14-7-12-2;        8-8-8-11-6-8-1;          12-6-10-7-7-6-1

        377      

Bimix Flower

%

ppm

 

N-P2O5(hh)-K2O: 5-10-3   

Ca: 50        Mg: 400        Cu: 250        Fe: 50        Mn: 300                    Zn: 250       B: 200          Co: 25          Mo: 25

Công ty Cây trồng Bình Chánh (HCM)

        378      

Bifoliar

%  

ppm

 

N-P2O5(hh)-K2O: 12-8-5   

Ca: 125      Mg: 500      Zn: 150      B: 100      Cu: 200                           Fe: 100      Mn: 250      Co: 50        Mo: 50

        379      

Bimix 96-3 Cà phê

%  

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 7-8-7       

Mg: 300     Cu: 150     Fe: 100     Mn: 300     Zn: 250     B: 250

        380      

Bimix Folat

%

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 20-10-14      

Cu: 150        Fe: 50        Mn: 400        Zn: 350        B: 300

        381      

Bimix - Powder

%   ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 30-10-10     

Mg: 500   Cu: 300   Fe: 100   Mn: 500   Zn: 200   B: 50   Mo:50

        382      

Bimix Powder

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 15-30-10      

Mg: 200        Cu: 300        Fe: 50        Mn: 350        Zn: 300             B: 200           Mo: 50

Công ty Cây trồng Bình Chánh (HCM)

        383      

Bimix - Top 96.3

%

ppm

 

N-P2O5(hh)-K2O: 12-6-3          

Ca: 35        Mg: 100        Zn: 40         B: 20        Cu: 50                                Fe: 20        Mn: 60          Co: 10         Mo: 10

        384      

Bimix - Top 96.4

ppm

 

N-P2O5(hh)-K2O: 9-6-3    

Ca: 20        Mg: 200        Zn: 40         B: 30        Cu: 50                           Fe: 10        Mn: 40          Co: 10         Mo: 10

        385      

Bimix-Top 96.3 Đậu phộng (lạc)

%

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 7-7-7   

Cu: 300     Fe: 50     Mn: 400     Zn: 300     B: 250

        386      

Bimix- Top 96.3 Lúa

%   ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 10-8-4    

Cu: 250     Fe: 50     Mn: 300     Zn: 250     B: 150

        387      

Bimix - Top 96.3 Xoài

%

 ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 5-8-8  

Cu: 250     Fe: 50     Mn: 300     Zn: 250     B: 150     Mo: 100

        388      

Powder 16-16-8

%

ppm

 

N-P2O5(hh)-K2O: 16-16-8 

Mg: 300        Cu: 500        Fe: 100        Mn: 600                            Zn: 400          B: 300          Mo: 150

389-391

NPKS

%

N-P2O5(hh)-K2O-S: 16-16-8-13;          10-10-5-5;            14-8-6-5

Công ty TNHH Phân hữu cơ

Bình Dương

392

NKS 12-24-6

%

N: 12             K2O: 24             S: 6

Công ty CP Xuất nhập khẩu Hà Anh

393

NKS 10-30-6

%

N: 10             K2O: 30            S: 6

394

NP

%

N: 0,2              P2O5(hh): 8              Ca: 5           Mg: 5

Công ty Công nghiệp Hoá chất

Quảng Ngãi

395-397

NPKS

%

N-P2O5(hh)-K2O-S: 16-16-8-13;     14-8-6-5;        16-16-8-3

398

Đặc chủng cho mía

%

N-P2O5(hh)-K2O-CaO-MgO: 10-10-20-6-4

399

Đặc chủng cho mía

%

N-P2O5(hh)-K2O-CaO-MgO: 15-10-20-6-4

Công ty Công nghiệp Hoá chất

Quảng Ngãi

400

Super Moraleaf

%

P2O5(hh): 50     K2O: 30           Zn: 0,06          Mo: 0,001                    Mn: 0,05         Co: 0,01          Cu: 0,05

Công ty TNHH DVTM Thanh Sơn

Hoá Nông

401

Hỗn hợp NPKS

%

N: 21                      S: 22

Công ty TNHH TMDV Tấn Hưng

402-417

Hỗn hợp NPKS

%

N-P2O5(hh)-K2O-S:    

15-10-10-5;        15-10-5-5;          15-15-7-9;          16-6-16-3; 

16-8-16-4;          16-16-8-13;        16-20-0-12;        17-17-10-3;

20-20-15-5;         20-10-10-5;        10-16-16-3;       15-15-6-4; 

16-8-16-5;           6-16-8-3;            14-9-9-6;             5-15-6-4

418-425

Hỗn hợp N-P2O5(hh)-K2O (Ca+Mg)

%

N-P2O5(hh)-K2O-(Ca+Mg):                                                            9-9-9-9;          11-7-14-26;           14-9-9-6;         15-15-7-9;                  16-8-16-4;      16-8-16-5;            20-10-10-5;       20-20-15-5

426

VSL2 (phân bón chuyên dùng cho roi (mận))

%

N-P2O5(hh)-K2O-B-Zn: 5-1-5-0,05-0,02

Công ty TNHH Giống cây trồng

Đồng Nai VACDONA

427

Thể lỏng úc loại A

ppm

N-P2O5(hh)-K2O-Ca-Mg:10,2-10,8-6,5-0,5-1,0         

Cu: 500               Zn: 600            Mo: 15

Công ty Cổ phần TM Sản xuất K-T

428

Thể lỏng úc loại B

%                     ppm

N: 22,5        P2O5(hh): 7        Ca<0,01        Mg<0,01                                        Cu:1,5           Zn:1,2           Mo:4,1

429

Hỗn hợp NPK-MTX1

%

N-P2O5(hh)-K2O-CaO-MgO: 10-10-5-3-1,6

Công ty TNHH Mặt Trời Xanh

430

Fulutonic

%  

N-P2O5(hh)-K2O-S-Mg: 10-7-5-1-1,5                                                                         Cu: 1,5     Zn: 0,5      B: 0,7     Fe: 10      Mn: 0,5  Mo: 0,003

Công ty TNHH Minh Đức

431

MĐ 01

 ppm

N: 11,5        K2O: 1,025         Cu: 4,52        Zn: 4,7        B: 1,15

axit Humic: 100

432

MĐ 95

%

N-P2O5(hh)-K2O-Cu-Zn-B: 8,3-2,28-3,13-6,21-3,42-0,82

433

NPS

%

N: 20            P2O5(hh): 10             S: 10

Công ty TNHH Nam Việt

434-441

NPKS

%

N-P2O5(hh)-K2O-S: 

16-16-8-13;       16-8-16-4;              14-8-6-1;        10-10-5-1;  

20-15-15-7;        15-5-15-4;             7-10-3-3;         12-5-7-6

442

RDA - ACP

%

P2O5(hh):17            CaO:10

Công ty TNHH Nông Sinh

443

H - 106 M

%

N: 0,025         K2O: 6              Mg: 2,5 

444

HP - 206 G

%

N-P2O5(hh)-K2O-Ca-Mg: 10-7,5-2,5-0,1-0,05

445

Bioco (PSC 501)

%  

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 2,7-0,1-5,5           (Ca, Mg): 1,1            

(Cu, Zn)> 2700

Công ty TNHH Phú Sơn

446-448

NPKS

%

N-P2O5(hh)-K2O-S: 

16-16-8-13;            16-8-16-4;             20-15-15-7

Công ty CP Phân bón Năm Sao

449

Tổng hợp Sài Gòn

%

N-P2O5(hh)-K2O: 3-6-4      Cu: 0,8     Zn: 0,8     B: 0,2     Mn: 0,2

Công ty CP phân bón Sinh hoá

Củ Chi

450

NPK Sông Gianh

%

N-P2O5(hh)-K2O: 16-8-16                       S: 5

Công ty Phân bón Sông Gianh

451

Dung dịch Thuỷ canh Thăng Long

g/l

ppm

 

N-P2O5(hh)-K2O: 25,75- 17,75- 49,40    

Ca: 45,5        Mg: 12,2         S: 19,5         Fe: 379        Mn: 180 Cu: 62,5         Zn: 107         B: 160          Mo: 47,5

452-466

NPKS Lâm Thao

%

N-P2O5(hh)-K2O-S:  

10-5-5-15;            10-5-10-8;           12-2-8-3;           10-20-6-6;

16-16-8-6;            10-10-10-10;        8-4-8-8;             8-4-4-7;       

6-20-10-6;            10-10-5-9;           10-2-10-3;         12-6-6-6;  

5-10-3-13;              8-8-4-7;            12-2-12-11;           

Công ty Supe phốt phát & HC

Lâm Thao

467

Bloom & Fruit

%  

N-P2O5(hh)-K2O-Cl-Ca-Mg: 6-19-1,4-0,1-0,2

Công ty TNHH DV Du lịch và Thương mại

Tân Văn Lang

468-473

NPKX (MgO+ CaO+ S)

%

N-P2O5(hh)-K2O-(MgO+CaO+S):    14-8-6-3;      15-15-10-5;   

20-15-15-7;        20-20-5-7;      20-20-15-7;      20-20-10-5

Công ty TNHH TM Dịch vụ

Tấn Hưng

474-478

NPK+ trung lượng

%

N-P2O5(hh)-K2O-Mg:                 6-10-3-3;                                                                     7-7-7-3;          14-8-6-3;          15-15-6-4;          20-15-15-5

Công ty Thanh Bình

479-490

NPKX (MgO+ CaO+ S)

%

N-P2O5(hh)-K2O-(MgO+CaO+S): 

5-10-10-5;       10-16-16-3;       11-7-14-26;       15-10-5-5; 15-15-7-9;       16-8-16-4;         16-8-16-5;         16-16-8-3; 16-16-8-13;      20-10-10-5;      20-15-15-7;       20-20-15-5

491

Phức hợp NPK (12-18-15)+ trung và vi lượng

%  

N-P2O5(hh)-K2O: 12-18-15      (Ca, S)£ 32       (Zn, Cu, B)£ 4

Công ty TNHH Thái Nông

492

Chế phẩm PENAC G

SiO2: 99,2          Al2O3: 0,42         Fe2O3: 0,021        TiO2: 0,03          K2O: 0,11            Na2O: 0,01         CaO: 0,02           MgO: 0,02

Công ty TNHH TM và dịch vụ

Thái Sơn

493

Chế phẩm PENAC K

%  

SiO2: 99,2          Al2O3: 0,42         Fe2O3: 0,021         TiO2: 0,03           K2O: 0,11            Na2O: 0,01          CaO: 0,02           MgO: 0,02

494

Chế phẩm PENAC P

%  

SiO2: 99,2           Al2O3: 0,42          Fe2O3: 0,021      TiO2: 0,03           K2O: 0,11           Na2O: 0,01          CaO: 0,02           MgO: 0,019

495-496

NPKS

%

N-P2O5(hh)-K2O-S: 16-16-8-13;           10-10-5-6

Công ty TNHH phân bón Thành Phát

497-498

NPKS

%

N-P2O5(hh)-K2O-S: 16-16-8-13;            10-10-5-5

Công ty TNHH Phân bón Thiên Phúc

        499      

Neptun’ s Haverst Liquid Fish & Seaweed

%

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 1,86-4,19-1,71                                                                 Mn: 1,4     Zn: 8,3      Na: 2,81      S: 0,45      Cu: 12,1   

Ca: 2920     Mg: 344     Fe: 46

Công ty Unimex Hoà Bình

        500      

Aminomic

%  

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 3-5-3              axit salisilic: 0,2       

B: 40       Mo: 30

Công ty CP Vật tư Bảo vệ thực vật

        501      

Atomin

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 3-5-3      

B: 40        Mo: 60

        502      

Hợp chất dưỡng cây 108

%

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 4-8-4    

B:30          Mo: 40

        503      

Hợp chất dưỡng cây HQ 801

%

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 4-8-4        

B: 40          Mo: 30

Công ty CP Vật tư Bảo vệ thực vật

        504      

Mirago

%

N-P2O5(hh)-K2O: 15-30-15       B: 0,02           Mo: 0,5

        505      

Mirago cà phê

%  

N-P2O5(hh)-K2O: 7-8-7            B: 0,02           Mo: 0,2

        506      

Mirago nho

%

N-P2O5(hh)-K2O: 2-3-8            B: 0,02           Mo: 0,2

        507      

Mirago soài

%

N-P2O5(hh)-K2O: 2-2-2            B: 0,02           Mo: 0,2

        508      

Mirago cây có múi

%

N-P2O5(hh)-K2O: 4-4-2            B: 0,02            Mo: 0,2

        509      

Mirago thanh long

%

N-P2O5(hh)-K2O: 2-3-6            B: 0,02            Mo: 0,2

        510      

Mirago 6 đậu phụng

%

N-P2O5(hh)-K2O: 2-5-5            B: 0,02            Mo: 0,05

        511      

Mirago lúa

%

N-P2O5(hh)-K2O: 6-8-6            B: 0,02            Mo: 0,2

        512      

Mirago 3 rau ăn lá

%

N-P2O5(hh)-K2O: 16-6-2           B: 0,02           Mo: 0,2

        513      

Mirago 5 cây ăn trái

%

N-P2O5(hh)-K2O: 5-8-8             B: 0,02           Mo: 0,2

        514      

Daccord 901 (40-5-5)

%  

N-P2O5(hh)-K2O: 40-5-5

Zn: 0,08     Mo: 0,001    Mn: 0,06      Co: 0,01     Cu: 0,025

Công ty Vật tư Nông nghiệp

Cần Thơ

        515      

Daccord 902 (20-2,5-2,5)

%  

N-P2O5(hh)-K2O: 40-2,5-2,5                                                                               Zn: 0,04     Mo: 0,0005      Mn: 0,03     Co: 0,005     Cu: 0,025

        516      

NPKS

%

N-P2O5(hh)-K2O-S: 15-9-9-5

Công ty Vật tư NN Đồng Nai

        517      

Hỗn hợp NKS 11-25-7

%

N: 11             K2O: 25             S: 7

Công ty Vật tư Nông nghiệp I

Hải Phòng

        518      

Nitratode

%

N: 21                     Ca: 69

Công ty Việt Nam Thành Công LĐ

        519      

NPKS

%

N-P2O5(hh)-K2O-S: 18-5-10-8

        520      

Folivex

%

N-P2O5(hh)-K2O-S-Mg: 10-4-7-0,3-0,2

        521      

Nitrofoska

%

N-P2O5(hh)-K2O-S-Mg: 10-4-7-0,8-0,2

522-523

NPKSMg

%

N-P2O5(hh)-K2O-S-Mg: 18-3-10-8-1,2;                 18-6-12-4-2

524

Multiminerreles

­Mg: 1      Ca: 1       Zn: 0,5       Mn: 0,5      Fe: 0,5       Cu: 0,5

525-527

Tổng hợp NKS

%

N-K2O-S: 10-31-12;         14-19-17;          7-40-8

CN Công ty TM & CGCN Hà Nội

528

Alpha 909

N-P2O5(hh)-K2O: 9-8-6                                                                               Mg: 0,06          Mn: 0,016         Cu: 0,008           B: 0,009

Cơ sở Nông dược Tân Hùng

529

Master-Gro (15-30-15)

%  

N-P2O5(hh)-K2O: 15-30-15                  Mn: 0,15         Mo: 0,0005                                                                                B: 0,02      Cu: 0,05    Fe: 0,05           Zn: 0,05

Cơ sở phân bón Sinh Khoáng

Hưng Thịnh

530

Master-Gro (10-52-10)

%  

N-P2O5(hh)-K2O: 10-2-10                     Mn: 0,05         Mo: 0,005      B: 0,02       Cu: 0,05        Fe: 0,05        Zn: 0,05

531

Vi lượng Bimazin

%  

Mg: 2,73            B: 0,31       Zn: 11,8

Cơ sở phân vi lượng Khánh Hoà

532

FERVIHA (15-8-4)

%  

N-P2O5(hh)-K2O: 15-8-4                                                                        Mg: 0,05      Zn: 0,01       Cu: 0,05       Ca: 0,1      Fe: 0,1

Cơ sở SX& gia công phân bón

Việt Hà

533

FERVIHA (6-12-6)

%  

N-P2O5(hh)-K2O: 6-12-6                                                                      Mg: 0,05      Zn: 0,05          Cu: 0,05       Ca: 0,15       Fe: 0,1

534

FERVIHA (2-25-25), kích thích ra hoa

%

N-P2O5(hh)-K2O: 2-25-25                                                                          Mg: 0,01      Zn: 0,05         Cu: 0,05      Ca: 0,15       Fe: 0,1

535-536

NPKS

%

N-P2O5(hh)-K2O-S: 16-16-8-13 ;          10-10-5-5

Doanh nghiệp tư nhân Lâm Bưu

        537      

Calmag

%

N: 13                     CaO: 17            MgO: 6

DNTN Thương mại Tân Qui

        538      

Calnit

%

N: 15                     Ca: 19

        539      

Magnisal; Magnit 6

%

N: 11                      Mg: 5

        540      

Natural Nitrate

%

N: 16                      Na: 26                 B: 0,01

        541      

Sulfur coated urea

%

N: 35                      S: 20

        542      

Super KNO3 + Mg

%

N: 11             K2O: 40          Mg: 4

        543      

Terra Firma

%

N-P2O5(hh)-K2O-S-Ca: 10-3-9-5-1

        544      

Terra Firma

N-P2O5(hh)-K2O: 10-6-3                                                                        Ca:1,7      S:5,5       B:0,15      Zn:0,01     Mn:0,009      Cu:0,013

        545      

Terra Firma

%  

N-P2O5(hh)-K2O: 5-5-6                     S:6,5      Ca:1,5     Mg:0,2      Cu:0,013         Fe:0,01        Mn:0,009        Zn:0,01       B:0,15

DNTN Thương mại Tân Qui

        546      

Terra Firma

%  

N-P2O5(hh)-K2O: 11-4-8             S: 8         Ca: 1,5       Cu: 0,01      Mn:0,004      Fe:0,07      Mg:0,34  Zn:0,525l      B:0,169

        547      

Granusol Rice Mix

S: 7                Zn: 18         Fe: 12        Mn: 1

        548      

Granusol Fruit & Vagetable

%  

Fe: 10         Mn: 8          Zn: 7,5      Cu: 4     B: 1

549-559

NPKS

%

N-P2O5(hh)-K2O-S:  

16-16-8-13;         15-2-15-5;          15-2-10-3;          10-10-5-5;      15-15-8-10;         18-10-6-10;        16-6-8-10;          16-8-16-10;    15-15-5-5;           5-10-3-10;          5-8-5-5

Doanh nghiệp Tiến Nông Thanh Hoá

        560      

Đa vi lượng HUĐAVIL

N-P2O5(hh)-K2O: 20                (Ca, Mg, Si): 30                                                    (Cu, Zn, B, Cl, Mn, Mo, Co): 5

Liên hiệp KHSX CN Hoá học –

Viện hoá học các HCTN

        561      

Link

MgO: 1,5        Mn: 1        Zn: 1    

Nhà Máy Feng Hsin Đài Loan

        562      

Hỗn hợp dinh dưỡng cho cây trồng

%  

ZnSO4:22       CaO:2             CuSO4:3,2       MgSO4:17       MnSO4:7,3     NaB4O2:7       (NH4)2SO4:6     (NH4)2HPO4:8

Phòng Nông nghiệp Cai Lậy

        563      

VCC

%  

N-P2O5(hh)-K2O-S-Mg-Cu: 6-6-6-12-4-1

Trung tâm Nghiên cứu Bông

        564      

PBĐ1- chuyên dùng cho chè

%  

N-P2O5(hh)-K2O: 5,1-7,7-5,1              Zn:0,05,  Mn:0,05           muối RE dễ tan: 0,15 

Viện Công nghệ Xạ hiếm

        565      

ACA

%

N-P2O5(hh)-K2O: 4,6-11-13                    Mg: 2,2

Viện NC DTV Tinh dầu Hương liệu MP

        566      

Aca-Komix

%

N-P2O5(hh)-K2O: 3,2- 7,7- 9,1                MgO: 1,54

        567      

Vi lượng hỗn hợp tăng trưởng cây trồng

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 10-2-1     

S≥ 14    Cu≥ 3   Zn≥ 4   Mg≥ 2,5   Mn≥ 0,3   B≥ 1   Mo≥ 0,01

Viện QH Thiết kế Nông nghiệp

        568      

NKS 12-22-14

%

N: 12              K2O: 22           S: 14

XN tập thể Thương binh An Hoà

(Hải phòng)

 

III- Phân vi sinh:

 

 

STT

TÊN THƯƠNG MẠI

ĐƠN VỊ TÍNH

THÀNH PHẦN VÀ HÀM LƯỢNG                                                                      CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CHÍNH

NGUỒN GỐC                 PHÂN BÓN

1       

Hữu cơ vi sinh

%  

CFU/g

P2O5(hh): 2,8                       Mùn: 10                 Axit Humic: 2       

VSV(N,P): 1.107 mỗi chủng 

Công ty Hoá chất       Quảng Bình

2       

Hữu cơ vi sinh

%

CFU/g

HC:13                           N-P2O5(hh)-K2O:1-1,5-0,5    

VSV(N,P):1.106 mỗi chủng

Công ty Hoàng Thành, Đắk Lắk

3       

Komix vi sinh vi lượng

%

ppm

CFU/g

HC: 15            N-P2O5(hh)-K2O: 1-3-1       (Ca, Mg): 4   

Zn: 4.100          Cu: 2000          B: 1000          Mn: 1900                    

VSV(P)≥1.106

Công ty TNHH          Sản xuất và Thương mại                   Thiên Sinh

4       

Komix BL2

%

ppm

CFU/g

HC: 20          N-P2O5(hh)-K2O: 1-3-1          Mg: 1    

(Zn, Mn): 300                                                                              

VSV(P)≥1.106

5       

Lân hữu cơ vi sinh KOMIX

%

ppm

CFU/g

HC:15                      N-P2O5(hh)-K2O:1-4-1                  (Ca, Mg): 3                                                  

Mn:300          Cu:50            Zn:200            B:50           

VSV(P)≥1.106

6       

VSV CĐ N cây họ đậu

CFU/g

Rhizobium >5.106

Viện KHKT                       Nông nghiệp Việt Nam

7       

VSV CĐ N cho lúa

CFU/g

(Azotobacter,   Azospirillum,   Flavobacter,   Bacillus) >5.106

8       

Vi sinh HUĐAVIL                   

%     

CFU/g

HC: 13        N-P2O5(hh)-K2O: 6       (Cu, Zn, B, Cl, Mn, Mo, Co)≥1        

VSV(N,P,X): 1.106 ~1.107mỗi chủng

Liên hiệp                      KHSXCN Hoá học - Viện hoá học các HCTN

 

 

IV- Phân Hữu cơ vi sinh

 

STT

TÊN THƯƠNG MẠI

ĐƠN VỊ TÍNH

THÀNH PHẦN VÀ HÀM LƯỢNG                                                                   CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CHÍNH

NGUỒN GỐC                 PHÂN BÓN

1       

Vi sinh tổng hợp Biomic –C

%  

CFU/g

HC:28            N-P2O5(hh)-K2O:3-1,5-1,5                axit Humic: 2  

Vi khuẩn Azotobacter: 1.106

Công ty CP PB                  Hoá sinh Củ Chi

2       

 Omix

CFU/g

HC: 37,5       N-P2O5(hh)-K2O: 0,6-2,4-0,13         axit Humic: 6,3              

VSV(p): 1,8.108

Cơ sở sản xuất phân bón hữu cơ Long Khánh

3       

HN 2000

%    

ppm   

CFU/g

HC:23        axit Humic:5     N-P2O5(hh)-K2O: 3-1-1                    CaO:1,5            MgO:1,2             Zn:0,05                                            

Mo:1                  Cu:70                 B:12,5                    Mn: 26,1

VSV(x): 106~108             VSV(p): 106~108

Liên hiệp                      KHSXCN hoá học -                                                    Viện hoá học các HCTN- TT KHTN&CNQG

4       

HUĐAVIL

CFU/g

HC: 23                 N-P2O5(hh)-K2O:3                                          

VSV(NPX): 3.106~107 mỗi chủng 

Liên hiệp                             KHSXCN Hoá học - Viện hoá học các HCTN

 

 

V- Phân hữu cơ sinh học:

 

STT

TÊN THƯƠNG MẠI

ĐƠN VỊ TÍNH

THÀNH PHẦN VÀ HÀM LƯỢNG        

CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CHÍNH

NGUỒN GỐC                 PHÂN BÓN

1       

S-AMI

%

HC: 65,3              N-P2O5(hh)-K2O: 4,5-0,7-0,4

Công ty Ajnomoto                    Việt Nam

2       

Vedagro

%

HC≥ 23                 N-P2O5(hh)-K2O≥3,8-0,1-1,8

Công ty CP Hữu hạn VedanViệt Nam

3       

Hữu cơ Compost ASC

%

HC³ 30                 axit Humic: 15

Công ty Cổ phần                       An Sinh

4       

Hữu cơ Super Compost ASC

%

HC³ 40                    N: 2,7                    axit Humic: 20                    

5       

Hữu cơ hỗn hợp lân sinh hoá

%

HC: 22,5                 P2O5(hh): 3,2

Công ty TNHH                       Phân hữu cơ Bình Dương

6       

Hữu cơ sinh học Thiên Nông – Bình Nguyên

  FU/g

HC≥23             P2O5ts>3           P2O5(hh)>1,5          axit humic>2    

  VSV(X): 1.106

Công ty TNHH                      Bình Nguyên (Hà Nội)

7       

 DAMIX  (bón lót)

%

HC: 25                 N-P2O5(hh)-K2O: 1-4-1

Công ty TNHH SX và kinh doanh phân bón DAMIX

8       

DAMIX   (bón thúc)

%

HC: 25                 N-P2O5(hh)-K2O: 5-3-5

9       

Hữu cơ TTM01

%

HC: 41                 N-P2O5(hh)-K2O: 1,0-1,7-0,2 

Công ty TNHH Nông lâm Đài Loan

10     

Grow More 30-6-6;                                   Flower & Bloom 3-6-6

ppm

C ³ 42                      N-P2O5(hh)-K2O: 3-6-6         axit Amin: 25,32           

(Ca, Fe, Cu, Zn, S, Mg, Mn)≥8000           

Công ty TNHH                        Đạt Nông

11     

Grow More 6-3-3;

Palm Food 6-3-3

%  

ppm

C³ 4 2            N-P2O5(hh)-K2O: 6-3-3                    axit Amin: 42,12            

(Ca, Fe, Cu, Zn, S, Mg, Mn)> 8000                                                    

12     

Grow More  5-5-5;                                                     All Purpose Soil Builder 5-5-5

%

ppm

C³42                      N-P2O5(hh)-K2O:5-5-5           axit Amin: 31,72        

(Ca, Fe, Cu, Zn, S, Mg, Mn)> 8000                                              

13     

  Grow More 8-2-2;

 Lawn Food 8-2-2

% ppm

C³ 42                       N-K2O-Ca: 8-2-2                axit Amin: 50,53      

(Ca, Fe, Cu, Zn, S, Mg, Mn)>8000                                                

14     

  Grow More 4-5-3;

Fruit &Vegetable 4-5-3

%

 ppm

C³42                      N-P2O5(hh)-K2O:4-5-3            axit Amin: 32,56 

(Ca, Fe, Cu, Zn, S, Mg, Mn)>8000                                            

15     

Hưng Nông – R

%

HC³25          N-P2O5(hh)-K2O: 5-5-5           Mg: 0,03           Ca: 2       Fe: 0,1      Zn: 0,05       Cu: 0,05       Mn: 0,03

Công ty TNHH                        Hưng Nông

16     

Hữu cơ tổng hợp

%

HC: 80                 N-P2O5(hh)-K2O: 6

Công ty Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp

17     

Hữu cơ Risopla V

%

ppm

HC: 40~50         S: 1;5         

(Cu, Zn, Mg, Co): 500~1000

Công ty TNHH May thêu TM Lan Anh

18     

Canh nông

%

HC: 23                 N-P2O5(hh)-K2O: 3

Công ty TNHH                                Luân Thiên

19     

POKASHI sinh học

%

HC: 23                 N-P2O5(hh)-K2O: 1.1.1                   

Công ty TNHH Mặt Trời Xanh

20     

Cromix

%

HC: 35,2         N-P2O5(hh)-K2O: 1-1-3,8                                                           B: 1,2                 Zn: 0,8                Fe: 0,2                 Mn: 1,5

Công ty NICOTEX

21     

Lân hữu cơ sinh học

%

HC: 23,5              P2O5(hh): 3,2          axit Humic: 5,6

Công ty phân bón                       Sông Gianh

22     

Hữu cơ sinh học vi lượng Hồng Lam

%

ppm

CFU/g

HC³23                N-P2O5(hh)-K2O:1,5-1,5-1,5                                    

(Cu, B,  Zn)>1000    

VSV(p):5.107            VSV(N): 7.106

Công ty TNHH                                 Tân Hồng Lam

23     

Hữu cơ hỗn hợp

%

HC: 23                   P2O5(hh): 3,2

Công ty TNHH Phân bón Thành Phát

24     

VK (6-5-5)+ CaO

%

HC: 26                N-P2O5(hh)-K2O:6-5-5            Axit Humic:6              CaO: 8        MgO: 0,5       S: 1,5

Công ty TNHH SX và TM Viễn Khang

25     

Hữu cơ viên

%

HC: 25                 N-P2O5(hh)-K2O: 0,5- 0,5- 0,5

Công ty Vật tư  KTNN               TP. HCM

26     

Hữu cơ tổng hợp Tiền Giang

%  

ppm

HC³25                   N-P2O5(hh)-K2O: 3-2-1           

(Mo,  B,  Cu,  Zn):1200

Công ty Vật tư                   Nông nghiệp Tiền Giang

27     

Hữu cơ vo viên

%

HC> 28                N-P2O5(hh)-K2O: 1,5-1,2-1,5

Công ty XNK                  Nông lâm hải sản (AGRIMEXCO)

28     

Hữu cơ vi lượng Sông Lam

%  

ppm

HC³23         N-P2O5(hh)-K2O: 1-0,5-0,5     MgO: 0,5     CaO: 0,5

(Mo,  B,  Cu,  Zn)>1000

Công ty XNK Vật tư        kỹ thuật- REXCO

29     

Hữu cơ phối trộn lân

%

HC: 30                  P2O5(hh): 4

Cơ sở Sản xuất phân Nông nghiệp

30     

Hữu cơ dạng hạt

%

HC≥ 28                N-P2O5(hh)-K2O: 1,5- 1,2- 1,5

31     

Phú Nông 99-1

%

HC: 23,0~24,0                N-P2O5(hh)-K2O: 0,5-0,6-0,1                             Axit Humic: 4,99                                 (Fe,  Cu,  Mn,  Co):0,93

Cơ sở SX phân bón Hữu cơ sinh học Phú Nông Kiên Giang

32     

Hữu cơ Sài Gòn CT1

%

HC: 24                N-P2O5(hh)-K2O: 1-4-1                                                                            Ca:2      Mg:2       S:2       Zn:1       Mn,0,2       B:0,1      Mo:0,2

Cơ sở Phân bón sinh hoá hữu cơ Sài Gòn

33     

Hữu cơ Sài gòn CT3

%

HC: 24                N-P2O5(hh)-K2O: 1-1-1                (Ca,  Mg,  S):3       

34     

Hữu cơ Sài gòn HQ1

%

HC: 24                N-P2O5(hh)-K2O: 3-3-3                                                                               Ca: 1    Mg: 1     S: 1       Zn: 1    Mn: 0,2     B: 0,1      Mo: 0,2

35     

Hữu cơ Sài gòn HQ2

%

HC: 24               N-P2O5(hh)-K2O: 3-2-3                                                                                  Ca: 1       Mg: 1       S: 1      Zn: 2       Mn: 0,6      B: 0,2      Mo: 0,2

36     

Hữu cơ Sài gòn HQ3

%

HC: 24               N-P2O5(hh)-K2O: 4-2-2                                                                                  Ca: 1      Mg: 1      S: 1       Zn: 1       Mn: 0,2      B: 0,1      Mo: 0,2

37     

Lân hữu cơ sinh học Sài Gòn

%

HC: 24             N-P2O5(hh)-K2O: 1-2,5-0,5             (Ca,  Mg,  S): 3            

38     

Hữu cơ- cá Sao Mai

%

HC³ 25          N-P2O5(hh)-K2O: 2-3-0,5        Protein: 13        Na£ 5

Cơ sở Phân hữu cơ cá     Sao Mai

39     

Hữu cơ Suối Tre

%

HC: 28                 N-P2O5(hh)-K2O: 2,60-3,81-1,52

Cơ sở Phân bón                                Suối Tre

40     

Hữu cơ hỗn hợp Thanh Phúc

%

HC: 25,7              N-P2O5(hh)-K2O: 3,7-2-5-6,5

Cơ sở Sản xuất phân hữu cơ Thanh Phúc

41     

Hữu cơ hỗn hợp

%

HC > 28               N-P2O5(hh)-K2O: 1,5-1,2-1,5

Cơ sở Sản xuất phân                         Thủ Đức

42     

Hữu cơ vo viên

%

HC > 28               N-P2O5(hh)-K2O: 1,5-1,2-1,5

43     

Khoáng hữu cơ

%

HC ³23               N-P2O5(hh)-K2O: 2-6-1

44     

Hỗn hợp –hữu cơ trộn lân

%

HC: 28                   P2O5(hh): 4                      P2O5 ts: 7

Cơ sở Tiến Nông                                   Tp. HCM

45     

Hỗn hợp hữu cơ

%

HC: 28                 N-P2O5(hh)-K2O: 1,5-1,2-1,5

46     

Hữu cơ sinh học TN

%  

CFU/g

HC: 23               N-P2O5(hh)-K2O: 1-3-1                axit Humic: 1,5 

VSV(x):1x106

DN Tiến nông             Thanh Hoá

47     

Sinh hoá hữu cơ

%

HC: 23                  N-P2O5(hh)-K2O: 2,5-1-1             axit Humic:1

DN Tiến nông             Thanh Hoá

48     

Tổng hợp sinh học

%

HC: 40                  N-P2O5(hh)-K2O:15-20-14

Viện Hoá học – TTKH TN Công nghệ QG

49     

Tổng hợp sinh học

%

HC: 40                 Ure: 15           Lân: 20         Kali: 14

50     

Khoáng hữu cơ

%

HC: 23                 N-P2O5(hh)-K2O: 1-2-3

Xí nghiệp phân bón Trí Dũng Bắc Giang

 

 

VI- Phân hữu cơ khoáng

 

STT

TÊN THƯƠNG MẠI

ĐƠN VỊ TÍNH

THÀNH PHẦN VÀ HÀM LƯỢNG                                                                CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CHÍNH

NGUỒN GỐC PHÂN BÓN

1       

Hữu cơ TULIP 1

%

C:15                          N-P2O5(hh)-K2O: 5-5-5

Công ty M-Power Development Private Ltd

2       

Hữu cơ TULIP 2                               

%

C:33,7                       N-P2O5(hh)-K2O: 5-5-5

3       

Bimix 6-8-6 hữu cơ khoáng, vi lượng

ppm

HC: 21                 N-P2O5(hh)-K2O: 6-8-6     

Mg:200    Cu:250    Fe:100    Mn:300    Zn:200   B:150   Mo:50

Công ty Cây trồng Bình Chánh

4       

Bimix hữu cơ khoáng

%

ppm

HC: 40                    N-P2O5(hh)-K2O: 3-5-3 

Cu:300         Fe:100         Mn:400         Zn:200         B:100

5       

HQ 909

%  

ppm

HC: 18                 N-P2O5(hh)-K2O: 10-5-5    

Mg:200      Fe:50       Mn:350      Zn:300      B:300        Mo:100

6       

Hữu cơ động vật Vườn xanh

%             ppm

HC:40               N-P2O5(hh)-K2O:2,5-1,5-1        

(S,  Ca,  Mg,  Fe, Mn,  Zn,  Cu,  B,  Mo )>1600

Công ty Đầu tư TM Quốc Tế

7       

Hữu cơ tổng hợp

%

HC:22,1                    N-P2O5(hh)-K2O:2,5-3,5-5

Công ty Dệt-phân bón Đức Giang

8       

Hữu cơ Phú Điền 1

%              

ppm

HC³20               N-P2O5(hh)-K2O:3-3-3           (Ca,  Mg,  S):1   

(Mo,  B,  Cu,  Zn): 1.500

Công ty Địa Chất và Khoáng sản (GEOSIMCO)

9       

Đạm-lân-hữu cơ

%

HC:15          N-P2O5(hh)-K2O:4-5-2        (Zn,  Ca,  Mn,  Fe,  B): 2

Công ty Hoá sinh và Phát triển công nghệ mới (Vihitesco)

10     

Hữu cơ tổng hợp HC1

%

HC: 20                      N-P2O5(hh)-K2O: 2,5-2,5-1,5

Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Hậu

11     

Hữu cơ sinh học Hưng Nông – G

%

HC³20              N-P2O5(hh)-K2O:6-3-3                                                                              Mg: 0,15    Ca: 1,5     Fe: 0,15     Zn: 0,05    Cu: 0,045    Mn: 0,02

Công ty TNHH Hưng Nông

12     

ORGANMIX

%

HC³15             N-P2O5(hh)-K2O³3-3-2         axit humic³1

Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh

13     

Hữu cơ khoáng tổng hợp                            3-5-1

%

HC³13                       N-P2O5(hh)-K2O³3-5-1

Công ty TNHH Lam Sơn

14     

Khoáng hữu cơ vi lượng Mekofa 999B

%

HC: 15              N-P2O5(hh)-K2O: 8-5-5          Mg: 0,1

Công ty Phân bón Miền Nam

15     

HVP 301 B bón lót

%

HC: 20                   N-P2O5(hh)-K2O: 3-3-2

Công ty CP Dịch vụ KT Nông nghiệp TP. HCM

16     

Hữu Cơ HVP 401B                                   (chuyên cà phê)

%          

ppm

HC: 18                    N-P2O5(hh)-K2O: 7-3-4         Ca: 4        Mg: 2                                           

Fe:760          Cu:160          Zn:140          Mn:90          B:50

17     

Hữu Cơ HVP 401B                                      (chuyên tiêu)

%  ppm

HC: 18                   N-P2O5(hh)-K2O: 4-2-5          Ca: 4        Mg: 2                                                 

Fe:760          Cu:160          Zn:140          Mn:90          B:50

18     

Hữu cơ HVP 401B                                 (dùng cho các loại cây trồng)

%             

ppm

HC: 18                   N-P2O5(hh)-K2O: 3-2-1          Ca: 3        Mg: 2                                                         

Fe:460          Cu:160           Zn:140          Mn:90          B:50

19     

Khoáng hữu cơ

%

HC: 20~25                 N-P2O5(hh)-K2O: 2-6-1

Công ty XNK Nông lâm hải sản (AGRIMEXCO)

20     

Hữu cơ Dynamix Lifter

%       

ppm

HC: 39,19    N-P2O5(hh)-K2O: 3-2,5-1,6      S: 1     Ca: 7      Mg: 1   

Fe: 1600     Mn: 580     Zn: 310     Cu: 40     B: 10     Mo: 3

21     

DEMAX số 1

%

HC: 20                N-P2O5(hh)-K2O: 2,5-2,5-2,5                               CaO: 0,5        Mg :0,2       S: 0,3         Cu: 0,01       Fe: 0,01               Zn: 0,01         Mn: 0,01     B: 0,001     Mo: 0,01

Công ty TNHH SX&TM Phước Hưng

22     

DEMAX số 2

%

HC: 20                N-P2O5(hh)-K2O: 6-5-3                                                  CaO: 1        Mg: 0,4          S: 0,1        Cu: 0,001        Fe: 0,001     Zn: 0,001    Mn: 0,001     B: 0,001     Mo: 0,001

Công ty TNHH SX&TM Phước Hưng

23     

DEMAX số 3

%

HC: 20               N-P2O5(hh)-K2O: 1-5-1                                           CaO: 1        Mg: 0,5          S: 0,5        Cu: 0,001        Fe: 0,001      Zn: 0,001    Mn: 0,001      B: 0,001    Mo: 0,001

24     

DEMAX số 4;                                                               Orga Demax                                                          

%

HC: 22,4      N-P2O5(hh)-K2O: 2-0,5-0,5      Ca: 2,15      Mg: 1,32

25     

H?u co SOLA

%

HC: 25                      N-P2O5(hh)-K2O: 6-8-5

Cụng ty TNHH SX TMDV Son Lõm

26     

NPK Sông Gianh

%

HC: 20                      N-P2O5(hh)-K2O: 10-5-5

Công ty Phân bón Sông Gianh

27     

NPK Sông Gianh

%

HC: 20                      N-P2O5(hh)-K2O: 10-5-10

28     

Khoáng hữu cơ 5.5.5.20M

%

HC: 20                       N-P2O5(hh)-K2O: 5-5-5

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tấn Hưng

29     

Sinh hoá hữu cơ Green Field

%

HC: 20,4                   N-P2O5(hh)-K2O: 3,2-2,3-3,0

Công ty TNHH Thái Phong

30     

Khoáng Hữu cơ lân 0.8.0

%

HC: 40                    H3PO4hh: 8

Công ty Thanh Bình

31     

Phân bón hỗn hợp 3.3.3.40

%

HC: 40                      N-P2O5(hh)-K2O: 3-3-3

32     

Komix BT1

%              

ppm

HC:15          N-P2O5(hh)-K2O: 4-4-5             Mg: 1                                                             

Zn: 200          Mn: 300          B: 50          Cu: 50

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại

Thiên Sinh

33     

Komix BT2

%       

ppm

HC: 15         N-P2O5(hh)-K2O:5-5-5                      (Ca,  Mg):4                                                       

Zn: 200          Mn: 300          B: 80          Cu: 20

34     

Komix BT3

%       

ppm

HC: 15            N-P2O5(hh)-K2O: 6-2-4            (Ca,  Mg): 2,2                                              

B: 100          Cu: 50          Zn: 200          Mn: 300

35     

Komix CF

%               

ppm

HC: 15           N-P2O5(hh)-K2O: 6-4-6           Mg: 2                                   

Zn: 200          Mn: 300

36     

Komix CN

%       

ppm

HC: 15           N-P2O5(hh)-K2O: 6-3-3                     (Ca,  Mg):3                                                                            

B: 50          Cu: 20          Zn: 130          Mn: 300

37     

Komix CSCB

%  

ppm

HC: 15           N-P2O5(hh)-K2O: 5-5-3                     (Ca,  Mg):4                                                      

Mn:900          Zn: 200          B: 80          Cu: 20

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại

Thiên Sinh

38     

Komix K

%       

ppm

HC: 20               N-P2O5(hh)-K2O: 3-4-2            (Ca,  Mg):2,5                                                            

Zn: 80          B: 70          Fe: 20          Cu: 10          Mn: 70

39     

Komix PN

%       

ppm

HC: 15               N-P2O5(hh)-K2O: 1,5-3-3          (Ca,  Mg): 3                                                                    

B: 50          Cu: 20          Zn: 130          Mn: 300

40     

Komix TB

%             

ppm

HC: 15           N-P2O5(hh)-K2O: 2-3-5                                         

(Ca,  Mg): 500       B: 100       Cu: 150       Zn: 250       Mn: 1000

41     

Komix TEA (P)

%            

ppm

HC: 15             N-P2O5(hh)-K2O: 6-2-3                                               

(Ca,  Mg): 500       B: 200       Cu: 150       Zn: 100       Mn: 400

42     

Komix RC

%       

ppm

HC:15                N-P2O5(hh)-K2O.Mg: 5-3-2-1,5                                                                        

B: 50          Cu: 50          Zn: 200         Mn: 600

43     

Hữu cơ sinh học Humix

%             ppm

C:10                      N-P2O5(hh)-K2O: 2,5-3-1,5  

(Mn,  Zn,  Mo,  Cu):1500

Công ty Dịch vụ Từ Liêm Hà Nội

44     

Hữu cơ khoáng Tiền Giang                        (5-5-2)

%       

ppm

HC³20                 N-P2O5(hh)-K2O: 5-5-2                                                   

(Mo,  B,  Cu,  Zn): 1200

Công ty Vật tư Nông nghiệp Tiền Giang

45     

Hữu cơ khoáng Tiền Giang                            (3-3-5)

%       

ppm

HC³20                 N-P2O5(hh)-K2O: 3-3-5                                                                      

(Mo, B, Cu, Zn): 1200

46     

Hữu cơ khoáng Tiền Giang                         (8-2-2)

%       

ppm

HC³20                 N-P2O5(hh)-K2O: 8-2-2                                                    

(Mo, B, Cu, Zn): 1200

47     

Hữu cơ khoáng vi lượng VK1

%        

     ppm

HC: 22                 N-P2O5(hh)-K2O: 6-2-2                                                       CaO: 8          MgO: 0,5            S: 1,5           axit Humic: 6             

(Cu,  Fe,  Zn,  Mn)> 2000

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại

Viễn Khang

48     

Hữu cơ khoáng vi lượng VK2

%  

     ppm

HC≥ 20           N-P2O5(hh)-K2O: 3-2-2                                                 CaO: 8          MgO: 0,5           S: 1,5               axit Humic: 6                               (Cu,   Fe,   Zn,   Mn) > 2000

49     

Hữu cơ NPK

%

HC: 67                      N-P2O5(hh)-K2O: 5-10-3

CN Chuyển giao Công nghệ Hà Nội

50     

Hữu cơ COVAC

%

HC: 20                      N-P2O5(hh)-K2O: 2-4-2

Cơ sở Sản xuất phân bón Covac

51     

Hữu cơ COVAC-L

%

HC: 20                      N-P2O5(hh)-K2O: 6-3-2

52     

Hữu cơ khoáng Phú Hưng                 (dạng bột)

%

HC:16                        N-P2O5(hh)-K2O: 2,5-2,5-2,5

Cơ sở phân bón lá Phú Hưng

53     

Hữu cơ khoáng Phú Hưng                   (dạng viên)

%

HC:16                        N-P2O5(hh)-K2O: 2,5-2,5-2,5

54     

Hữu cơ -Khoáng Famix

%

HC: 23                       N-P2O5(hh)-K2O: 4-8-3             

Cơ sở SX PB Hữu cơ –

Khoáng Tổng hợp Phương Đông

55     

Khoáng hữu cơ Famix

%

C: 8                             N-P2O5(hh)-K2O:10-5-10                                                        Mg: 2     Zn: 2     Fe: 0,5     B: 0,5     Ca: 0,5     Cu: 0,2

56     

Hữu cơ khoáng

%

HC:15                        N-P2O5(hh)-K2O:3-2-3

DN Tiến Nông Thanh Hoá

57     

Hữu cơ -Khoáng tổng hợp Giải Phóng

%

HC: 22                       N-P2O5(hh)-K2O:1,4-2,8-0,6

HTX Công nghiệp Giải Phóng

58     

Hữu cơ đa vi lượng HUĐAVIL

%

HC≥15                N-P2O5(hh)-K2O: 11                                                       (Cu, Zn, B, Cl, Mn, Mo, Co) >0,1

Liên hiệp KHSXCN Hoá học -      

Viện Hoá học các HCTN

59     

Khoáng hữu cơ hỗn hợp Bình Dương

%

HC: 20                 N-P2O5(hh)-K2O: 3-4-3             Axit Humic: 2

XN SX&KD phân bón Hoà Bình

60     

Tổng hợp NPK Hiến Nông

%

HC: 15                      N-P2O5(hh)-K2O: 7-4-7

Xưởng phân bón tổng hợp - Đại học Nông Lâm                     Thái Nguyên

61     

Tổng hợp NPK Hiến Nông

%

HC:15                       N-P2O5(hh)-K2O: 10-5-10

 

VII- Phân bón lá:

 

STT

TÊN THƯƠNG MẠI

ĐƠN VỊ TÍNH

THÀNH PHẦN VÀ HÀM LƯỢNG                                                                    CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CHÍNH

NGUỒN GỐC PHÂN BÓN

1      

BON (chuyên dùng cho xoài);

RABON;         

NYEN 903

%w/w

Thiourea 99

Công ty TNHH Hoá Nông HAGROCHEM;

Công ty Map Pacific (tại TP. Hồ Chí Minh);

 Công ty TNHH Sản xuất thương mại Ngọc Yến

2      

ASAHI STAR

%

N-P2O5(hh)-K2O: 8-7-8        B2O3: 0,5       MnO: 0,05        Fe: 0,1         Cu: 0,01          Zn: 0,01           Mo: 0,05          Spreader: 0,25

Công ty ASAHI Chemical MFG.Co.Ltd

3      

BASFOLIAR COMBI STIPP

%

N: 9          CaO: 15          Mn: 0,4          B: 0,2          Zn: 0,01

BEHN MEYER&CO (PTE) LTD Việt Nam

4      

BASFOLIAR K

%

N: 10         K2O: 35          MgO: 5          Zn: 3

5      

NITROPHOSKA FOLIAR             (25-10-17,5+TE)

%

N-P2O5(hh)-K2O: 25-10-17,5

6      

NITROPHOSKA RED                               (13-13-21)

%       

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 13-13-21      CaO: 4,5       MgO: 4,05       S: 2                                                           

Mn: 120          Zn: 110          Fe: 2200

7      

  BIOMAX

%       

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 12-4-8               

Ca: 800     Mg: 900     Fe:130     Cu: 30     Zn: 700     Mn: 200

Công ty BOLY CORPORATION tại TP. HCM

8      

DÔ-1

%       

ppm

N-P2O5(hh)-K2O:  2-10-4                                                                                                  

Ca: 1700     Mg: 350     Fe: 80     Cu: 20     Zn: 60     Mn: 70

9      

DÔ-2

%       

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 6-6-6                                                                                                        

Ca: 1400     Mg: 900     Fe: 140     Cu: 35     Zn: 350     Mn: 200

10    

DÔ-3

%       

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 10-5-5                                                                                                         

Ca: 2700     Mg: 1200    Fe: 150    Cu: 40     Zn: 500     Mn: 200

11    

  DÔ - Đặc biệt

%        ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 8-8-8                                                                                                                

Ca: 400     Mg: 600     Fe:120     Cu: 20     Zn: 400     Mn: 150

Công ty BOLY CORPORATION tại TP. HCM

12    

Omex Micromax;                                         Maxi vi lượng

%

MgO: 1,3       S: 1,82         Fe: 2,6       Zn: 2,6       Mn: 1,95           B: 0,97           Cu: 0,33       Mo: 0,03

13    

Omex Calmax; Hi canxi

%

N:15           CaO: 22,5      MgO: 3      Mn: 0,15      Fe: 0,075        B: 0,075      Cu: 0,06        Zn: 0,03      Mo: 0,0015

14    

 Omex Phortify (DP98)

%

P2O5(hh): 37     K2O: 25          ZN (EDTA): 0,2       Mn (EDTA): 0,2

15    

Omex Bio 8 (rOn)

%

N-P2O5(hh)-K2O:20-20-8                                                                            MgO: 1,7            Mn: 0,0625          Fe: 1,75            Zn: 0,9                            Cu: 0,0625          B: 0,008               Mo: 0,008        Co: 0,0008

16    

Omex Foliar 3X

%

N-P2O5(hh)-K2O: 24- 24-18                                                                      MgO: 1,5       Mn: 0,08       Fe: 0,1625          B: 0,0325                 Cu: 0,08         Zn: 0,08         Mo: 0,0012        Co:0,001

17    

Omex Kelpak; Cytoxin

g/l    

mg/l                                                               

 

N-P2O5(hh)-K2O: 3,6-8,2-7,2                                                                                             

CaO: 800       MgO: 200       S: 0,64        Mn: 8,4          Fe:13,6       Cu: 0,2           Zn: 4,2           B: 0,24       Mo: 0,38         Co:0,3         Ba: 9,0           Protein: 3,0       Vitamin³20

18    

BIONATURE-NEW

%

N-P2O5(hh)-K2O: 2,5-0,66-0,98                                                                    Ca: 0,088          Zn: 0,12          Mg: 0,027          Fe: 0,008             Cu: 0,016          B: 0,001          Mn: 0,059          SO42-: 0,71

Công ty HUP AIK HUAT TRADING PTE LTD (SINGAPORE)

19    

KING

%

N-P2O5(hh)-K2O: 15-6-5            B: 0,5          Fe: 0,1        Cu: 0,05     Mo: 0,1        đường: 3,0        Axit hữu cơ: 2,0

Công ty ITOCHU Chemical inc

20    

Mayfolan Liquid Foliar Fertilizer

%

N-P2O5(hh)-K2O: 11-8-0     S: 0,025     MgO: 0,053     Fe: 0,0186          Cu: 0,0042          B: 0,0042          Mo: 0,0006

Công ty MITSUI & Co-Ltd

21    

Profix Enzyme Green

%

N-P2O5(hh)-K2O: 3-1-5            S:0,8     Mg:1,5      Cu: 0,2                Zn: 0,8      axit Amin: 0,1

22    

Pro NPK 15-30-15+TE

%

N-P2O5(hh)-K2O: 15-30-15     MgO: 0,125     S: 4,71     Fe: 0,013  Mn: 0,011     Cu: 0,003     Zn: 0,017     B: 0,007     Mo: 0,0018

Công ty MITSUI & Co-Ltd

23    

Pro NPK 30-20-10+TE

%

N-P2O5(hh)-K2O: 30-20-10      MgO: 0,05     S:0,082     Fe: 0,017  Mn: 0,008     Cu: 0,003     Zn: 0,015      B: 0,03       Mo: 0,001

24    

Pro NPK 12-22-32+TE

%

N-P2O5(hh)-K2O: 12-22-32      MgO: 0,03     S: 0,13     Fe: 0,03  Mn: 0,022     Cu: 0,007      Zn: 0,03       B: 0,07

25    

Pro NPK 6-32-32+TE

%

N-P2O5(hh)-K2O: 6-32-32        MgO: 0,03     S: 0,13     Fe: 0,03       Mn: 0,017      Cu: 0,007      Zn: 0,03      B: 0,07

26    

Bud Booster

 %w/w

N-P2O5(hh)-K2O: 5-5-5           Mg: 1          B: 5          Zn: 10

Công ty Phosyn PLC (Anh Quốc)

27    

Caltrac

%

Ca: 40

28    

Cinbat

%

Ca: 5                                  B: 0,5

29    

Bortrac

%

B: 10,9 (150g/lít)

30    

Hydrophos; Magphos K

%

P2O5(hh): 29,7       K2O: 5       MgO: 6,7

31    

Kamax

%

K2O: 50

32    

Micropholate

%w/w 

N-Mg: 6- 4,8                                                                            

I: 1,5    Mn: 4    Fe: 3    Cu: 1    Zn: 1  B: 0,6   Co: 0,06   Mo: 0,06

33    

Multipholate

%  %w/w

N-P2O5(hh)-K2O: 20-8-14          Mg: 2                                                         I: 1,5     Mn: 0,26     Cu: 0,2     Zn: 0,14     B: 0,04     Fe: 0,02     Mo: 0,006

34    

Seniphos

%

N: 3            P2O5(hh): 23,6                         Ca: 3

35    

Solu Spray 10-45-10

%

N-P2O5(hh)-K2O: 10-45-10

36    

Solu Spray 10-55-10

%

N-P2O5(hh)-K2O: 10-55-10

37    

Solu Spray 9-15-32

%

N-P2O5(hh)-K2O: 9-15-32

38    

Solu Spray 7-5-44

%

N-P2O5(hh)-K2O: 7-5-44

39    

Solu Spray 20-20-20

%

N-P2O5(hh)-K2O: 20-20-20

Công ty Phosyn PLC (Anh Quốc)

40    

Solu Spray 12-26-26

%

N-P2O5(hh)-K2O: 12-26-26

41    

Zintrac

%

Zn: 40 (700 g/lít)

42    

Zinphos

%

P2O5(hh): 43              K2O: 7,7          Zn: 14

43    

K-Humate

%

N-P2O5(hh)-K2O: 5-5-5                    Humat: 18

Công ty Vinacal-USA

44    

Organic-Humat Plus

%

N-P2O5(hh)-K2O: 8-8-6                   Humat: 5

45    

YOGEN 6

%

N-P2O5(hh)-K2O: 8-8-6                   (Ca,  Mg,  S)³ 15

Công ty YOGEN MITSUI VINA

46    

YOGEN 8

%

N-P2O5(hh)-K2O: 14-8-6                  (Ca,  Mg,  S)³ 15

47    

 YOGEN 10

%

N-P2O5(hh)-K2O: 15-5-15                (Ca,  Mg,  S)³ 15

48    

YOGEN 12

%

N-P2O5(hh)-K2O: 16-16-8                (Ca,  Mg,  S)³ 15

49    

YOGEN 14

%

N: 11              K2O: 40                  MgO: 40

50    

YOGEN 16

%

N-P2O5(hh)-K2O: 7-5-44                  (Ca,  Mg,  S)³ 15

51    

YOGEN 18

%

N-P2O5(hh)-K2O: 21-21-21              (Ca,  Mg,  S)³15

52    

YOGEN 20

%

N-P2O5(hh)-K2O: 6-30-30                (Ca,  Mg,  S)³15

53    

YOGEN 22

%

N-P2O5(hh)-K2O: 10-50-10              (Ca,  Mg,  S)³15

54    

Agro-Feed

%

Mg: 4,1     Ca: 3,94     Mn: 1,18     Zn: 1,35     B: 1,05     S: 3

Công ty TNHH Thương mại ACP

 

55    

Boron (Bopower)

%

B: 15

56    

Calcium-Boron (Boplus)

%

Ca: 12                                B: 4

57    

Number One

%

MgO: 9,0      Mn: 4,0      Fe: 4,0       S: 3,0       Cu: 1,5       Zn: 1,5      B: 0,5          Mo: 0,1         Co: 0,005

58    

Agriconik

%

N-P2O5(hh)-K2O: 0,1- 0,2- 0,04                                                                             Mg: 5       Zn: 0,2       Cu: 0,04       Fe: 5       Mn: 0,2       B: 0,02

Công ty An Bình

59    

Plantafol

%

N-P2O5(hh)-K2O: 30-10-10

Công ty TNHH An Nông

60    

Plantafol

%

N-P2O5(hh)-K2O: 15-30-15

61    

Plantafol

%

N-P2O5(hh)-K2O: 20-20-20

62    

Plantafol

%

N-P2O5(hh)-K2O: 15-15-30

63    

Plantafol

%

N-P2O5(hh)-K2O: 10-60-10

64    

Plansuper

%       

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 16-16-8                                                                            

(Fe,  Cu,  Zn,  Mn,  B,  Mo): 1000

65    

Plansuper

    ppm

N-P2O5(hh)-K2O:14-8-6                                                                                

(Fe,  Cu,  Zn,  Mn,  B,  Mo): 1000

66    

Plansuper

%       

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 8-8-6                                                                                                   

(Fe,  Cu,  Zn,  Mn,  B,  Mo): 1000

67    

Super ASC

%

N-P2O5(hh)-K2O: 5-3-2

Công ty Cổ phần An Sinh

68    

AMINOFITTM

%       

ppm

            mg/l

N: 0,22          

Zn: 10000         Mn: 5000          B: 5000          MgO: 30                   CaO: 170          Co: 0,03         Cu: 0,25           Fe: 2         Mo: 0,12              

axit Amin: 835

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ

Bảo Liêm

69    

AMINOFIT-EXTRATM

%       

ppm

  mg/l

N-P2O5(hh)-K2O: 1,20-0,60-1,0           

Zn:10000  MgO:30  CaO:170   Co:0,03   Cu:0,25   Fe:2   Mo:0,12

axit Amin: 835

70    

AMINOFIT-FLOWERINGTM

%        

ppm       

mg/l

N-P2O5(hh)-K2O: 0,76-1,20-0                              

B:5000   MgO:30    CaO:170   Co:0,03    Cu:0,25   Fe:2   Mo:0,12

axit Amin: 835                                                                                         

71    

AMINOFIT-FINISHINGTM

%       

ppm         

mg/l

N-P2O5(hh)-K2O:1,0-1,2-0                                                                                  

B: 5000   MgO: 30    CaO: 170   Co:0,03    Cu:0,25   Fe:2   Mo:0,12    

axit Amin: 835

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ

Bảo Liêm

72    

BIO NATURE 700

%

N-P2O5(hh)-K2O: 0,85-8,2-0,29

Công ty TNHH TM&DV BETA

73    

 CP-400                                             (chuyên dùng cho cà phê)

%

N: 3            K2O: 11                               Ethephon: 0,1

Công ty Phân bón Bình Điền I

74    

CP-200                                                               (chuyên dùng cho cà phê)

%

N-P2O5(hh)-K2O: 4-40-12         B: 0,6         Zn: 0,4          GA3: 0,03

75    

Aggrand Natural Organic                          (0-12-0)

%

P2O5(hh): 12

Công ty Thuốc Thú y Cửu Long              

(Mekong Vet)

76    

Agriplex 2 Micromix (0-3-5)

%

P2O5(hh):3   K2O: 5   Mg:1,8    S:3    B:0,02    Fe:5    Mn:1,2  Zn:0,5

77    

Aggrand Natural Organic (4-1-1)

%

N-P2O5(hh)-K2O: 4-1-1

78    

Expert Gardener All Pupose Plant Food (20-30-20)

%       

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 20-30-20          Fe: 0,1                                                               

Zn: 500             Mn: 500

79    

Expert Gardener Orchid Food (19-31-17)

%

N-P2O5(hh)-K2O: 19-31-17          B: 0,02       Cu: 0,07        Fe: 0,33  Mn: 0,05       Mo: 0,0005           Zn: 0,07

80    

Expert Gardener Liquid Tomato Food (9-10-15)

%

N-P2O5(hh)-K2O: 9-10-15           Mg: 0,5          Cu: 0,05        Fe: 0,1            Mn: 0,05          Zn: 0,05

81    

Expert Gardener Bloom Plus Liquid Plant Food (5-30-5)

%

N-P2O5(hh)-K2O: 5-30-5             Fe: 0,1        Mn: 0,05        Zn: 0,05

82    

Expert Gardener Liquid Rose  Food (10-12-12)

%

N-P2O5(hh)-K2O:10-12-12     Cu:0,05    Fe:0,1    Mn:0,05    Zn:0,05

83    

Expert Gardener Bloom Plus Plant Food (10-60-10)

%

N-P2O5(hh)-K2O: 10-60-10       Fe: 0,1       Mn: 0,05        Zn: 0,05

84    

Expert Gardener Lawn Food                 (40-4-4+IRON)

%

N-P2O5(hh)-K2O: 40-4-4                         Fe: 0,12

Công ty Thuốc Thú y Cửu Long

(Mekong Vet)

85    

Expert Gardener Rose Food            (19-24-24)

%

N-P2O5(hh)-K2O:19-24-24     Cu:0,05    Fe:0,1     Mn:0,05   Zn:0,05

86    

Expert Gardener Azlea; Camellia Rhododendron Plant Food                       (33-11-11)

%

N-P2O5(hh)-K2O: 33-11-11                       B: 0,02        Cu: 0,07                            Fe: 0,33        Mn: 0,05        Mo: 0,0005        Zn: 0,07

87    

Gardener’s Best All Purpose     (15-30-15)

%

N-P2O5(hh)-K2O: 15-30-15           B: 0,02        Cu: 0,05        Fe: 0,1       Mn: 0,05        Mo: 0,0005        Zn: 0,05

88    

Liquid Plant Food (10-15-10)

%

N-P2O5(hh)-K2O: 10-15-10           Fe: 0,1        Mn: 0,05       Zn: 0,05

89    

Nutriculture General Purpose-20.20.20 (Lawn-Plex 2)

%

N-P2O5(hh)-K2O: 20-20-20        Mg: 0,05       S: 0,07       B: 0,02     Cu: 0,05       Fe: 0,1       Mn: 0,05       Mo: 0,0009        Zn: 0,05

90    

Nutriculture Blossom Setter 6.30.30 (Sea Pal)

%

N-P2O5(hh)-K2O: 6-30-30          Mg: 0,16       S: 3,5          B: 0,01  Cu: 0,02       Fe: 0,1       Mn: 0,05       Mo: 0,0005         Zn: 0,05

91    

Roots 2 Stand-Up (0-2-12)

%

P2O5(hh): 2                    K2O: 12            Si: 7

92    

STP Tomatoes Additive

%

N: 3,8              Ca: 5,5                MgO: 0,3

93    

Sea Pal Bloom Plus (2-10-10)

%

N-P2O5(hh)-K2O: 2-10-10

94    

Acid Plant Food (33-11-11)

%

N-P2O5(hh)-K2O: 33-11-11                                                                                             Fe: 0,1        Mn: 0,05        Zn: 0,05         B: 0,05           Mo: 0,05

Công ty TNHH Đạt Nông

95    

All Purpose Plant Food                 (20-30-20)

%

N-P2O5(hh)-K2O: 20-30-20         Fe: 0,1       Mn: 0,05          Zn: 0,05

96    

All Purpose Plant Food                                (10-15-10)

%

N-P2O5(hh)-K2O: 10-15-10       Fe: 0,1         Mn: 0,05          Zn: 0,05

97    

Bloom Plant Food (10-60-10)

%

N-P2O5(hh)-K2O: 10-60-10       Fe: 0,1          Mn: 0,05         Zn: 0,05

98    

Bloom Plant Food (5-30-5)

%

N-P2O5(hh)-K2O: 5-30-10          Fe: 0,1          Mn: 0,05        Zn: 0,05

99    

Growmore (0-25-20);

Phos-Gard (0-25-20)

%

P2O5(hh): 25           K2O: 20

Công ty TNHH Đạt Nông

100  

Grow more Fertaplex PK;                     Fertamic;  Bio-Agriplex

%

P2O5(hh): 4    K2O: 4       Mg: 1,0       Fe: 5,0       Mn: 0,5       Zn: 0,5

101  

Grow more Fish Emulsion;               Alaska; Algaefish;                                        Fish Emulsion

%       

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 5-1-1                                                                                        Ca≥ 0,01        Mg ≥ 0,1         S≥ 0,5        Na≥ 1                                   Zn≥ 5              Mn≥ 5              Cu≥ 5                     

102  

Growmore (6-30-30);

Bud & Blossom Booster (6-30-30)

%

N-P2O5(hh)-K2O: 6-30-30                 Ca: 0,05      Mg: 0,1       S: 0,2         B: 0,02        Cu: 0,05        Fe: 0,10        Zn: 0,05

103  

Growmore (15-30-15);

All Purpose Plant Food (15-30-15)

%

N-P2O5(hh)-K2O: 15-30-15                                                                                                   Mg: 0,1        B: 0,02        Cu: 0,05        Fe: 0,20        Zn: 0,05

104  

Growmore (20-20-20);

All Purpose Plant Food (20-20-20)

%

N-P2O5(hh)-K2O: 20-20-20              Ca:0,05        Mg: 0,1        S: 0,2         B: 0,02        Cu: 0,05        Fe: 0,10        Zn: 0,05

105  

Growmore (30-10-10);

Soil Acidifier Plant Food                  (30-10-10)

%

N-P2O5(hh)-K2O: 30-10-10             Ca: 0,05         Mg: 0,1        S:0,2      B: 0,02       Cu: 0,05        Fe: 0,10        Zn: 0,05

106  

Growmore (12-0-40);                    Bud & Blossom Booster (12-0-40)

%

N-P2O5(hh)-K2O: 12-0-40                Ca: 3,0         Mg: 0,1        S: 0,2     B: 0,01       Cu: 0,02        Fe: 0,10        Zn: 0,05

107  

Growmore (10-55-10);                           Super Bloomer (10-55-10)

%

N-P2O5(hh)-K2O: 10-55-10                                                                                                                   Mg: 0,1      S: 0,2      B: 0,01      Cu: 0,01      Fe: 0,07      Zn: 0,02

108  

Growmore (10-8-6);

Gro-Folan (10-8-6)

%

N-P2O5(hh)-K2O: 10-8-6                                                                                         B: 0,01      Cu: 0,01      Fe: 0,02      Zn: 0,01

109  

Growmore (4-17-5);

Bloom & Root (4-17-5)

%

N-P2O5(hh)-K2O: 4-17-5            Ca: 0,3      Mg: 0,3      S: 0,3                                  B: 0,01      Cu: 0,01      Fe: 0,03      Zn: 0,01

110  

Growmore (1-18-18);

Bud & Flower Booster (1-18-18)

%

N-P2O5(hh)-K2O: 1-18-18                                                                                                        B: 0,01       Cu: 0,01       Fe: 0,03       Zn: 0,01

111  

Growmore (5-0-2);

Foliage Booster (5-0-2)

%

N-P2O5(hh)-K2O: 5-0-2                                                                                    Mg: 0,6       S: 4,0       Cu: 0,01       Fe: 1,0       Zn: 4,0

Công ty TNHH Đạt Nông

112  

Lawn Plant Food (40-4-4)

%

N-P2O5(hh)-K2O: 40-4-4                                                                                                     Fe: 0,33    Mn: 0,05    Zn: 0,07     Cu: 0,07    B: 0,02    Mo: 0,0005

113  

Orchid Plant Food (19-31-17)

%

N-P2O5(hh)-K2O: 19-31-17                                                                                            Fe: 0,33    Mn: 0,05    Zn: 0,07     Cu: 0,07    B: 0,02    Mo: 0,0005

114  

Rose Plant Food (19-24-24)

%

N-P2O5(hh)-K2O:19-24-24                                                                                       Fe: 0,1        Mn: 0,05        Zn: 0,05         Cu: 0,05

115  

Rootplex-Iron;                       Seaweed Extract (0-1-5)

%

P2O5(hh): 1               K2O: 5            Fe: 3,0          Zn: 0,05

116  

Tomato Plant Food (18-19-30)

%

N-P2O5(hh)-K2O: 18-19-30                                                                                          Fe: 0,1        Mn: 0,05        Zn: 0,05        Cu: 0,05         Mg: 0,05

117  

Command;                                              Thiourea

%

Thiourea 99   (N-P2O5(hh)-K2O: 35,87-1,26-7,64)

Công ty TNHH Đinh Lan

118  

Supermes

%

N-P2O5(hh)-K2O: 20,5-3-3                                                                                                                                                                    CaO: 0,21     Fe: 0,03      Mn: 0,01      Cu: 0,01      Zn: 0,01

Công ty CP Giống cây trồng Miền Nam

119  

BORON

%

B 10,9  (150g/l)

Công ty TNHH Hoá Nông HAGROCHEM

120  

PHOS-K

%   

%w/v

P2O5(hh): 44                  K2O: 7,4                                                                                                      

MgO: 10

121  

HK 7-5-44

%

N-P2O5(hh)-K2O: 7-5-44           MgO: 0,1      B: 0,012      Zn: 0,02  Cu: 0,02      Fe: 0,06      Mn: 0,08      Mo: 0,0012      Co: 0,0012

122  

HK 10-45-10

%

N-P2O5(hh)-K2O: 10-45-10       MgO: 0,1     B: 0,012     Zn: 0,02     Cu: 0,02     Fe: 0,06     Mn: 0,08     Mo: 0,0012     Co: 0,0012

123  

HK 10-55-10

%

N-P2O5(hh)-K2O:10-55-10        MgO: 0,1     B: 0,012     Zn: 0,02     Cu: 0,02     Fe: 0,06     Mn: 0,08     Mo: 0,0012     Co:0,0012

124  

HK 9-15-32

%

N-P2O5(hh)-K2O:9-15-32          MgO: 0,1     B: 0,012     Zn: 0,02     Cu: 0,02     Fe: 0,06     Mn: 0,08     Mo: 0,0012     Co:0,0012

Công ty TNHH Hoá Nông HAGROCHEM

125  

HK 20-20-20

%

N-P2O5(hh)-K2O:20-20-20        MgO: 0,1     B: 0,012     Zn: 0,02     Cu: 0,02     Fe: 0,06     Mn: 0,08     Mo: 0,0012     Co:0,0012

126  

HK 12-26-26

%

N-P2O5(hh)-K2O:12-26-26        MgO: 0,1     B: 0,012     Zn: 0,02     Cu: 0,02     Fe: 0,06     Mn: 0,08     Mo: 0,0012     Co:0,0012

127  

SUPER-HUMIC

%

Axit Humic 70

128  

Brassinolide 481

%

P2O5(hh): 5        K2O: 3        Mn: 1,5       Zn: 3       Brassinolide: 0,1

Công ty TNHH TM Hoàng Lê

129  

NUTRIDONGBU 12-12-17+2MgO+TE

%

N-P2O5(hh)-K2O: 12-12-17    MgO:2    S:6    Ca:2   Zn:0,01   B:0,02

130  

Panacea

%

P2O5(hh): 8         K2O: 7           Mn: 0,2      Zn: 4        Mo: 0,5

131  

Rooting Powder

%

P2O5(hh): 15,6          K2O: 10,2            Zn: 11        B: 1,7

132  

Recover - DT02 (6-18-6)

%       

ppm

N-P2O5(hh)-K2O:6-18-6                                                                                                                             

(B,  Zn,  Mo,  Fe,  Mn,  Cu)>1.800

Công ty TNHH Hiếu Giang

133  

CSF-002

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 4-0,5-0,3         

Cu: 65      Zn: 320      Mo: 15      Mg: 100

Công ty Cổ phần Hooc môn

134  

 SF-900

%       

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 5-1,5-2              axit Humic:7                                                                

Cu: 65        Zn: 320        Mo: 15        Mg: 100      

135  

Hưng Nông - C

%

N: 3                        Ca: 7            B: 2

Công ty TNHH Hưng Nông

136  

Hưng Nông - CRL

%       

 

ppm

N-P2O5(hh)-K2O:6-6-1             Ca: 3        Mg: 0,1       Zn: 0,2                             

Fe: 100

137  

Hưng Nông-H

%

N-P2O5(hh)-K2O: 1-18-4                        Ca: 1

138  

Humix

%

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 9-3-0               axit Humic: 1,0                                                                            Dung dịch chiết xuất rong biển: 50                                                                       

Mn: 500        Cu: 500        Zn: 100        Mo: 50        B: 200

Công ty TNHH Hữu cơ

139  

AGR 100

%

N-P2O5(hh)-K2O: 1-1-0,2         Mg: 0,008        Fe: 0,003                             Zn: 0,000002       axit béo (fatty acid): 0,01         Zeatin: 0,000025

Công ty TNHH Hữu Lộc

140  

SIN 100

%

N-P2O5(hh)-K2O: 2-0,5-0,2      Mg: 0,0008      Fe: 0,003                                            Zn: 0,000002      axit béo (fatty acid): 0,03         Zeatin: 0,000025

141  

VITA 100

%

N-P2O5(hh)-K2O: 1-1-1           Thiamine cloride: 0,1       NAA: 0,05  Riboflavin: 0,003                  Pyrodoxine Hydrocloride: 0,1                                                                       

142  

Amino-ageÒ;                                                                                    Hữu cơ sinh học KV5

%

HC: 19                    N-P2O5(hh)-K2O: 3,6-0,24-1,3

Công ty TNHH Kiến Việt

143  

Bio Green No-1;                                        Hữu cơ sinh học KV1

%

HC: 8,2       N-P2O5(hh)-K2O: 0,35-0,06-0,9     Ca: 0,32      Mg: 0,08

144  

Bio Green No-2;                                      Hữu cơ sinh học KV2

%

HC: 9,7       N-P2O5(hh)-K2O: 0,54-0,04-0,64    Ca: 0,16     Mg: 0,07

145  

StrongÒ;                                                  Hữu cơ sinh học KV3

%

HC: 18                   N-P2O5(hh)-K2O: 1,8-0,09-0,7

146  

Yease+Ò;                                                                           Hữu cơ sinh học KV4

%

HC: 25                    N-P2O5(hh)-K2O: 6,4-0,52-1,2

147  

Kilate Mix

%

Ca: 0,5       Mg: 0,5      Fe: 0,5      Mn: 0,1      Zn: 0,5      Cu: 0,2       B: 0,05       Polysaccarite: 0,5

Công ty TNHH LANI

148  

4U-Retain

%

N-P2O5(hh)-K2O: 5-2-7                  Mn: 0,05       Zn: 0,015                         Cu: 0,015        B: 0,015        Polysaccarit: 0,5

149  

Risopla II- OM..AGRI

%       

ppm

HC: 2~4           chất khô: 4~6        P2O5(hh)-K2O: 1~3-4~6                    

Mg: 5~10        Zn: 2~5

Công ty TNHH May thêu TM Lan Anh

150  

Ko nong

%

MgO: 3,3        Mn: 2,0

Công ty TNHH Long Sinh

151  

Land King

%

MgO: 2,6             Mn: 1,2         Vitamin B1: 0,85 

Axit amin Phosphoric: 0,006                NH4+: 2,5

152  

SUM

%

MgO: 5,0        B: 1,3         Zn: 3,0

153  

Yang kin su

%

K2O: 3,0               MgO: 6,6          B: 1,6          Vitamin B1: 0,6 

Axit amin Phosphoric: 0,008

154  

Worng weilin mei

%

H3PO4: 33                                 MgO: 4,6

155  

FLOWER;  F-Bo

%       

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 10-25-20               B: 1                                                                  

Cu: 200      Mo: 200      Zn: 200      Mn: 200      Fe: 200

Công ty TNHH SX&TM Mai Xuân

156  

FUTONIC 201

%       

ppm

 

N-P2O5(hh)-K2O: 5-1,2-0,1                                                                                           

Cu: 800        Zn: 500        B: 500        Mg: 200        Mo: 50                             S: 1.200        Mn: 800

Công ty TNHH Minh Đức (Hà Nội)

157  

FUTONIC 301

%       

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 6-1,5-0,2              Steptomicine: 0,05                                                  

Cu:1.000   Zn:700    B:700    Mg:300     Mo:70   S:1.500   Mn:700     

158  

MĐ 101

%       

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 7,5-2-0,3                                                                             

Cu: 900          Zn: 900         B: 900         Mg: 400         Mo: 70          S: 1300         Mn:1200

159  

MĐ 201 HT

%

N: 7       K2O: 8      B: 0,3        Mg: 0,5        Mo: 0,005        Mn: 2,5

160  

TS 96

%

N: 0,6         Cu: 7,2          Zn: 3,0          B: 0,62          Ca: 4,0                                 Mg: 2,0          Steptomicine: 0,2

161  

TS 99

%

P2O5(hh): 0,5          K2O: 0,6       Cu: 5        Zn: 2,5      B: 1,25       Mg: 1,0  Mo: 0,005       S: 1,5       Mn: 0,5       Steptomicine: 0,25

162  

PRODUCTION-PLANT

%  

  ppm

N-P2O5(hh)-K2O:5,4-0,9-1,2             CaO: 2,5     MgO: 0,1     S: 0,3       B: 0,006        Mn: 0,0002        Cl: 11,4                                                                                   Zn: 34,8        Fe: 181,2            Cu: 2,2                 

Công ty TNHH NAB

163  

BIO-PLANT

     CFU/ml/chủng

- Vi sinh vật: Bacillus, Clostridium, Stromyes, Achoromobacter, aerobacter, Nitrobacter, Nitrosomonas, Pseudomonas: 109

- Nấm có ích: Aspegillus, Fusarium, Polyporus, Rhizopus: 109

164  

HAWK                                                                (15-30-15+TE)

      ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 15-30-15       

(Cu,  B,  Zn,  Mn)> 2500

Công ty TNHH Sản xuất thương mại Ngọc Yến

165  

NYEN 904

%

B: 2

166  

NYEN 908;                                Bio-Plexe B

%

B: 17

167  

NYEN 905;                              Bio-Plexe Fe

%

Fe: 30                           axit Amin: 5

168  

NYEN 906                                 Bio-Plexe Zn

%

Zn: 34                           axit Amin: 5

169  

NYEN 907;                                           Bio-Plexe Mn

%

Mn: 30                          axit Amin: 5

170  

NYEN 901

%  

mg/l

N-P2O5(hh)-K2O: 6-4-4                     MgO: 0,25                                                                          

B: 1500        Zn: 400         Cu: 50         Fe: 10

171  

NYEN 902

%   

mg/l

N-P2O5(hh)-K2O: 10- 4-4                                                                                               

B: 2500         Zn: 800        Cu: 80        Fe: 10

172  

SUPER AMIN

%

Axit amin tổng số: 33,81 (trong đó: Alanine:2,16,  arginine:5,20, asparatic: 3,27,  Biotin: 0,25,  Cystein: 0,5,  Glycin: 1,87,  Folic: 0,1, Histidine: 0,19,  Isoleusine: 0,48,  Glutamine: 6,24,  Leucine: 0,6, Lysine: 0,99,  Methionine: 0,31,  Niacine: 0,1,  Pathothenic: 0,1, Phennylalanine: 0,83,  Proline: 2,23,  Serine: 3,71,  Thereonine: 2,55, Trytophan: 0,1,  Tyrosine: 0,21,  Valine: 1,82)

173  

Hoa vũ trụ

%

N-P2O5(hh)-K2O³10,0         axit Fulvic ³ 1,5             axit Humic: 3,0            Nucleic³ 0,7     axit Amin ³ 0,4        (Mn, B, Zn)> 2,0

Công ty TNHH Nông Sinh

174  

Aron-1

%

CaO: 31                             MgO: 1

Công ty TNHH Nông Thịnh

175  

NPK (15-15-18)

%

N-P2O5(hh)-K2O: 15-15-18                                                                           B: 0,02        Cu: 0,05        Fe: 0,1        Mo: 0,0005        Zn: 0,05

176  

 HVP 301

%    

mg/l

N-P2O5(hh)-K2O: 3-4-4                   Humat:1      

Mg: 850   Mn: 850   Zn: 800   Cu: 750   B: 200   Fe: 200   Mo:3

Công ty CP DVKT Nông nghiệp TP. HCM

177  

HVP 301 N                                            (chuyên nấm ăn)

%

N-P2O5(hh)-K2O: 7-6-4                 axit Humic:0,1        

Mg: 0,018      B: 0,005      Zn: 0,005     Mo: 0,0005     Cu: 0,005

178  

HVP 401 N                                         (chuyên cây ăn trái)

%       

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 8-6-5                  Humat: 0,1

Mg: 1200     Fe: 800     Cu: 450     B: 200     Mn: 200       Mo: 5

179  

HVP 401 N                                      (chuyên lúa)

%       

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 7-5-3                  Humat: 0,1

 Zn: 800      Fe: 800      Cu: 450      B: 200      Mn: 200      Mo: 5

180  

HVP 401 N                                        (chuyên các loại đậu)

%       

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 3-8-8                   Humat: 0,1

Zn: 700     Cu: 400     B: 200     Mn: 500     Mo: 5     Mg: 1300

181  

HVP 401 N                            (chuyên các loại rau, cây cảnh)

%       

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 6-3-3                  Humat: 0,1                

 Zn: 750      Mn: 250     B: 120     Mg: 800     Mo: 5

182  

HVP 801 S

%       

ppm

 

N-P2O5(hh)-K2O: 10-8-11                                                                                              

Fe≥ 1000        Mg≥ 1.000        Cu≥ 550                                                Zn≥ 450          Mo≥ 5              Co≥ 3

183  

HVP-1601WP                                                     (Chuyên dùng cho cây cà phê)

%

N-P2O5(hh)-K2O: 20-15-25       Ca: 0,05     Mg: 0,05     Mn: 0,05        Zn: 0,15     Cu: 0,05     Fe: 0,15     B: 0,02     Mo: 0,005

184  

HVP 1601 WP

%

N-P2O5(hh)-K2O: 15-30-15        Fe: 0,15      Cu: 0,07      Zn: 0,06        B: 0,02     Mo: 0,0008     Mn: 0,05     Mg: 0,05     Ca: 0,05

185  

HVP 1601 WP (21-21-21)

%       

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 21-21-21                                                                    

Fe:1500   Zn:1500   Mg:500   B:200   Mo:50    Ca:500    S:2000

Công ty CP DVKT Nông ghiệp TP. HCM

186  

HVP 1601 WP (30-10-10)

%       

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 30-10-10                                                                        

Fe: 500    Zn:1500    Mg:500    B:200   Mo:50   Ca:500   S:2000

187  

HVP 1601 WP (10-20-30)

%        

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 10-20-30                                                                                   

Fe:1500    Zn:1500   Mg:500   B:200   Mo:50   Ca:500   S: 2000

188  

HVP 1601 WP LB (22-20-12)

%       

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 22-20-2                                                          

Fe:1500    Zn:1500   Mg:500   B:200   Mo:50   Ca:500   S: 2000

189  

HVP-801S                                          (Chuyên dùng cho cây cà phê)

%  

mg/l         

N-P2O5(hh)-K2O: 7-5-9                

Mg: 1000     Mn: 400     Zn: 450     Cu: 550     Fe: 1000                                   B: 150     Mo: 5     Co: 5      Vitamin B1> 150

190  

HVP 901S

%          

mg/l

N-P2O5(hh)-K2O: 9-9-6                                                                                            

Mg: 1200     Fe: 1000     Zn: 650     Cu: 200     Mn: 600     B: 200  Mo: 15     Co: 10     Vitamin B1: 250

191  

HVP 902S

%               

mg/l

N-P2O5(hh)-K2O: 5-8-8                                                                                               

Mg: 1500     Fe: 1000     Zn: 650     Cu: 700     Mn: 550     B: 250  Mo: 15     Co: 10     Vitamin B1: 250

192  

HVP 501 S

%       

ppm

 

N-P2O5(hh)-K2O: 9-7-5                                                                                                    

Zn: 450     Mn: 500     Cu: 300     Mg: 900     Co: 10     B: 200           Fe: 20     Mo: 15     Vitamin B1: 100

193  

Super 01

%

N-P2O5(hh)-K2O: 20-4-6                                                                                                               B: 0,1     Cu: 0,08     Zn: 0,15     Fe: 0,15     Mn: 0,15     Mo: 0,015

Công ty Phát triển đầu tư du lịch và KHKT (IDC)

194  

Super 02

%

N-P2O5(hh)-K2O: 12-4-6                                                                                                       B: 0,1     Cu: 0,15     Zn: 0,15     Fe: 0,08     Mn: 0,15     Mo: 0,015

195  

Super 03

%

N-P2O5(hh)-K2O: 10-4-10                                                                                                      B: 0,1     Cu: 0,15     Zn: 0,1     Fe: 0,05     Mn: 0,15     Mo: 0,015

Công ty Phát triển đầu tư du lịch và KHKT (IDC)

196  

Chito Demax;                                                      Bio chitin

%       

ppm

N-P2O5(hh)-K2O: 5-7-5                      CM Chitosan: 3   &