Quyết định 102/2007/QĐ-BNN

Quyết định 102/2007/QĐ-BNN ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 102/2007/QĐ-BNN Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh sử dụng ở Việt Nam


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 102/2007/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón;
Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hoá;
Căn cứ Quyết định số 36/2007/QĐ-BNN ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam bao gồm 155 loại, được chia thành:

Phân khoáng đơn 01 loại;

Phân hữu cơ 03 loại;

Phân hữu cơ khoáng 11 loại;

Phân hữu cơ vi sinh 09 loại;

Phân hữu cơ sinh học 13 loại;

Phân bón lá 115 loại;

Phân trung vi lượng: 03 loại;

Điều 2. Tổ chức, cá nhân có đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng các loại phân bón tại Danh mục bổ sung này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các loại phân bón quy định tại các Quyết định sau sẽ hết hiệu lực pháp luật kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực:

Quyết định số 40/2004/QĐ-BNN ngày 19/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Công bố Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam

Phân bón lá: Số thứ tự 366, 371 trang 58;

Quyết định số 77/2005/QĐ-BNN ngày 23/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Ban hành Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam

Phân hữu cơ khoáng: Số thứ tự 40 trang 18;

Phân bón lá: Số thứ tự 283 trang 52;

Quyết định số 10/2007/QĐ-BNN ngày 06/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam

Phân hữu cơ vi sinh: Số thứ tự 3 trang 18;

Quyết định số 84/2007/QĐ-BNN ngày 4/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam

Phân bón lá: Số thứ tự 72, 73 trang 10;

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón ở Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 


DANH MỤC BỔ SUNG

PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 102 /2007/QĐ-BNN, ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. PHÂN KHOÁNG ĐƠN

TT

Tên phân bón

Đơn vị

Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký

Tổ chức, cá nhân

1

Kali Clorua (KCl)

%

K2O≥ 55

Từ các nguồn

 

II. PHÂN HỮU CƠ

TT

Tên phân bón

Đơn vị

Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký

Tổ chức, cá nhân

1

Biosustain

%

HC: 64,91; N-P2O5-K2O: 3,66-0,35-0,4; Ca: 4,21; NaCl: 0,14; Ni: 0,001; Cr: 0,001; NH2SO3H: 0,001; HNO2: 0,001; Ti: 0,001; Độ ẩm: 15,75

CT TNHH Trisum (Trisum Co., LTD)

 

pHKCl: 5,27

2

Agrosustain

%

HC: 23,65; N-P2O5-K2O: 3,21-0,13-0,43; Ca: 0,86; NaCl: 0,1; Ni: 0,001; Cr: 0,001; NH2SO3H: 0,003; HNO2: 0,001; Ti: 0,001

 

pH: 5,1

3

MAXI3

%

HC: 23,0; N-P2O5-K2O: 3,0-2,0-2,0

CT TNHH Phân bón Sao Mai

 

III. PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG

TT

Tên phân bón

Đơn vị

Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký

Tổ chức, cá nhân

1

Bình Châu (PRO-II)

%

HC: 15,0; N-P2O5-K2O: 3,0-3,0-2,0; Độ ẩm: 25,0

CT TNHH Dịch vụ Sản xuất Cát Hà

2

Hợp Trí CÒ VÀNG-HCK

%

HC: 15,0; N-P2O5-K2O: 3,0-3,0-2,0; Độ ẩm: 25,0

CT TNHH Hoá Nông Hợp Trí

3

SA-RA. 01

%

HC: 15,0; N-P2O5-K2O: 4,0-3,0-1,0; Cu: 0,5; Zn: 0,4; B: 0,02; Độ ẩm: 25,0

DN TNTM Hoàn Thiện

4

Hữu cơ khoáng vi lượng BAT-TE

%

HC: 15,0; Axit Humic: 5,0; N-P2O5-K2O: 2,0-4,0-2,0; Độ ẩm: 25,0

CT TNHH Dịch vụ Hoàng Nam

ppm

MgO: 300; Mn: 200; Fe: 250; Cu: 200; Zn: 300; B: 200; Mo: 50

5

UV-HC 01

%

HC: 24,0; N-P2O5-K2O: 4,0-3,5-4,0; MgO: 0,4; CaO: 5; Độ ẩm: 20,0

CT TNHH MASAGO

 

pH: 7

6

ARROW - THẦN NÔNG BARÔ

%

HC: 15,0; N-P2O5-K2O: 2,0-4,0-2,0; Cu: 0,7; Zn: 0,3; B: 0,05; Độ ẩm: 25,0

Công ty TNHH TM&SX Quang Nông

7

ARROW - THẦN ĐIỀN BARÔ

%

HC: 15,0; N-P2O5-K2O: 2,0-2,0-4,0; Cu: 0,5; Zn: 0,2; B: 0,04; Độ ẩm: 25,0

8

HC5

%

HC: 20,0; N-P2O5-K2O: 2,5-3,0-2,5; Ca: 0,5; Mg: 0,2; S: 0,3; Cu: 0,01; Zn: 0,01; Fe: 0,01; Mn: 0,001; Mo: 0,01

CT TNHH Phân bón Sao Mai

9

Vedagro dạng bột, viên

%

HC: 45,0; N-P2O5-K2O: 9,0-0,3-4,5

CT CP HH VEDAN Việt Nam

 

pHKCl: 5

10

Bông Lúa Vàng NPK: 2-3-3-15HC

%

HC: 15,0; N-P2O5-K2O: 2,0-3,0-3,0; Độ ẩm: 25,0

CT CP  Vệ sinh Môi trường Đô Thị Hà Nội

11

Alfa-4 (α-4)

%

HC: 36,0; Axit Humic: 2,0; N-P2O5-K2O: 5,0-3,0-4,0; CaO: 6; MgO: 2; Độ ẩm: 25,0

CT TNHH SX&TM Việt Quốc Thịnh

ppm

B: 800; Zn: 1.500; Fe: 1.000

 

pH: 5,5-7

 

IV. PHÂN HỮU CƠ VI SINH

TT

Tên phân bón

Đơn vị

Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký

Tổ chức, cá nhân

1

ANHUMIX

%

HC: 23,0; N-P2O5-K2O: 1,0-1,0-1,0; Độ ẩm: 30,0

CT TNHH DVKTNN&TM An Hưng

CFU/g

VSV (N,P,X): 1x106 mỗi loại

 

pH: 6-7

2

Bình Minh

%

HC: 25,0; N-P2O5-K2O: 1,0-1,0-1,0; Độ ẩm: 30,0

CT TNHH Công nghệ Sinh học Bình Minh

CFU/g

VSV (N,P,X): 1x106 mỗi loại

 

pH: 6-7

3

Bình Châu (PRO-III)

%

HC: 15,0; N-P2O5-K2O: 1,0-1,0-1,0

CT TNHH Dịch vụ Sản xuất Cát Hà

CFU/g

VSV (P,X): 1x106 mỗi loại

4

Hợp Trí CÒ VÀNG-HCVS

%

HC: 15,0; N-P2O5-K2O: 1,0-1,0-1,0; Độ ẩm: 30,0

CT TNHH Hoá Nông Hợp Trí

CFU/g

VSV (N,X): 1x106 mỗi loại

5

SA-RA

%

HC: 25,0; N-P2O5-K2O: 1,0-2,0-1,0; Độ ẩm: 30,0

DN TNTM Hoàn Thiện

CFU/g

VSV (P,X): 1x106 mỗi loại

6

Hữu cơ vi sinh

%

HC: 15,0; N-P2O5-K2O: 3,0-1,0-1,0; Độ ẩm: 30,0

CT TNHH SXTMDV Thiên Phú Nông

ppm

B: 50; Cu: 80; Zn: 80; Mn: 360

CFU/g

VSV (P): 1x106; Trichoderma sp: 1x106

7

MENXANH

%

HC: 15,0; N-P2O5-K2O: 1,0-1,0-1,0; Độ ẩm: 30,0

CT TNHH SXTM Tô Ba

CFU/g

VSV (N,P,X): 1x106 mỗi loại

8

Alfa-3 (α-3)

%

HC: 36,0; Axit Humic: 1,0; N-P2O5-K2O: 2,0-1,0-2,0; CaO: 1; MgO: 0,5; Độ ẩm: 30,0

CT TNHH SX&TM Việt Quốc Thịnh

CFU/g

Trichoderma sp: 2x106

ppm

B: 800; Zn: 800; Fe: 700

 

pH: 5,5-7

9

OPENAMIX-P.57

%

HC: 23,0; N-P2O5-K2O: 1,0-2,0-1,0; CaO: 1; MgO: 1; Độ ẩm: 30,0

CT TNHH Sinh hoá Hữu cơ &TM Việt Mỹ AVF (USAVINA)

ppm

Zn: 100; Fe: 250; Cu: 200; Mn: 100; B: 50; Mo: 100

CFU/g

Azotobacter sp; Bacillus megaterium; Trichoderma spp: 1x106 mỗi loại

 

V. PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC

TT

Tên phân bón

Đơn vị

Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký

Tổ chức, cá nhân

1

Đầu Trâu 1-4-1

%

HC: 23,0; Axit Humic: 1,0; N-P2O5-K2O: 1,0-4,0-1,0; Độ ẩm: 25,0

CT Phân bón Bình Điền

 

pH: 6,5

2

Bình Châu (PRO-I)

%

HC: 23,0; N-P2O5-K2O: 2,0-1,0-1,0; Độ ẩm: 25,0

CT TNHH Dịch vụ Sản xuất Cát Hà

 

pH: 5,5-7

3

DHUN-MIX

%

HC: 23,0; Axit Humic: 1,0; N-P2O5-K2O: 2,0-1,0-1,0; Độ ẩm: 25,0

DN TN Thương mại DVSX Đức Hùng

 

pH: 6,5

4

GAPA 01

%

HC: 27,4; N-P2O5-K2O: 1,9-1,1-2,5; S: 3,2; SiO2: 15,3; Ca: 2,6; Fe: 1; Mg: 0,83; Mn: 0,07; Cu: 0,03; B: 0,02; Độ ẩm: 24,8

CT TNHH HỒNG GIA PHÁT

 

pHKCl: 6-7

5

K-07

%

HC: 25,0; Axit Humic: 1,0; N-P2O5-K2O: 1,0-2,0-1,0; Độ ẩm: 25,0

CT TNHH Dịch vụ Hoàng Nam

ppm

Zn: 200; B: 100; Mn: 200; Mg: 200

 

pH: 5,5-7

6

Sao Xanh

%

HC: 23,0; Axit Humic: 5,0; N-P2O5-K2O: 3,0-2,5-2,0; Độ ẩm: 25,0

CT TNHH Hoàng Phương I

ppm

Vitamin B1: 30

7

Phú Châu

%

HC: 23,0; Axit Humic: 1,0; N-P2O5-K2O: 2,5-1,5-1,0; Độ ẩm: 25,0

CT TNHH TM&DV Phú Châu

 

pH: 6-7

8

AAA

%

HC: 23,0; N-P2O5-K2O: 1,0-3,0-1,0; Độ ẩm: 25,0

CT TNHH Kỹ thuật NN Phú Mỹ

 

pH: 6,5

9

Bông Lúa Vàng NPK: 1-1-1-23HC

%

HC: 23,0; N-P2O5-K2O: 1,0-1,0-1,0; Độ ẩm: 25,0

CT CP  Vệ sinh Môi trường Đô Thị Hà Nội

10

Alffa-2 (α-2)

%

HC: 36,0; Axit Humic: 1,0; N-P2O5-K2O: 3,0-2,0-1,0; CaO: 3; MgO: 1; Độ ẩm: 25,0

CT TNHH SX&TM Việt Quốc Thịnh

ppm

B: 800; Zn: 800; Fe: 700

 

pH: 5,5-7

11

OPENAMIX-G.35

%

HC: 23,0; N-P2O5-K2O: 5,0-3,0-4,0; CaO: 0,5; MgO: 0,5; Zn: 0,1; Fe: 0,2; Cu: 0,2; Mn: 0,2; B: 0,1; Mo: 0,2; Độ ẩm: 25,0

CT TNHH Sinh hoá Hữu cơ &TM Việt Mỹ AVF (USAVINA)

 

pH: 7

12

OPENAMIX-G.38

%

HC: 23,0; N-P2O5-K2O: 2,0-4,0-2,0; CaO: 1; MgO: 1; Zn: 0,05; Fe: 0,01; Cu: 0,05; Mn: 0,05; B: 0,02; Mo: 0,05; Độ ẩm: 25,0

 

pH: 7

13

Bioted - PB 4-3-2

%

HC: 45,0; N-P2O5-K2O: 4,0-3,0-2,0; Ca: 4,5; Mn: 0,02; Mg: 0,3; Cu: 0,02; S: 0,3; B: 0,2; Fe: 0,16; Zn: 0,004; Mo: 0,003; Độ ẩm: 25

CT PTKT Vĩnh Long

 

pH: 5-7

 

VI. PHÂN BÓN LÁ

TT

Tên phân bón

Đơn vị

Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký

Tổ chức, cá nhân

1

ANHUMIX 30-10-10+TE

%

N-P2O5-K2O: 30,0-10,0-10,0

CT TNHH DVKTNN&TM An Hưng

ppm

B: 1.000; Zn: 80; Cu: 50; Fe: 80; Mn: 50

2

ANHUMIX 20-30-20+TE

%

N-P2O5-K2O: 20,0-30,0-20,0

ppm

B: 1.000; Zn: 80; Cu: 50; Fe: 80; Mn: 50

3

ANHUMIX 6-30-30+TE

%

N-P2O5-K2O: 6,0-30,0-30,0

ppm

B: 1.000; Zn: 80; Cu: 50; Fe: 80; Mn: 50

4

Gelmow-White

%

MgO: 0,3; S: 0,3; Cu: 0,055; Zn: 0,05; Mn: 0,02; B: 0,025

CT BVTV An Hưng Phát

5

Gelmow-ATON

%

Ca: 1,5; B: 0,1; Fe: 1; Mn: 0,8; Zn: 1,2; Mo: 0,1; L-D Lactic Axit: 5

6

Gelmow-Green

%

N: 10,0; Ca: 17; B: 1; Mg: 4

7

Gelmow-Ca-B-Mg

%

B: 5; Ca: 2; α-NAA: 0,02

8

Gelmow-SQ

%

MgO: 9,3; S: 8; Zn: 4,6; Fe: 0,7; Mn: 0,5; Mo: 0,2; L-D Lactic axit: 10

9

Gelmow-L

%

N-P2O5-K2O: 30,0-15,0-10,0

ppm

Ca: 500; Mg: 300; S: 450; Zn: 100; Mn: 100

10

Gelmow-B

%

N-P2O5-K2O: 15,0-30,0-15,0

ppm

Mg: 500; S: 600; Zn: 125; Mn: 200; B: 100

11

Gelmow-Q

%

N-K2O: 13,0-46,0

ppm

Mg: 600; S: 600; Zn: 125; Mn: 100; B: 100

12

Gelmow-R

%

N-P2O5-K2O: 15,0-40,0-15,0

ppm

Ca: 1.000; Mg: 100; Zn: 150; Mn: 150; B: 100

13

Gelmow-H

%

N-P2O5-K2O: 7,0-24,0-34,0

ppm

Ca: 500; Mg: 125; Zn: 130; Mn: 200; B: 100

14

HI CALCIPLUS 405+TE

%

N: 10,0; MgO: 2; CaO: 15; B: 0,05; Cu: 0,04; Fe: 0,05; Mn: 0,1; Mo: 0,001; Zn: 0,02

CT TNHH An Nông

15

MASTER 9-0-46

%

N-K2O: 9,0-46,0; B: 0,02; Cu: 0,005; Fe: 0,07; Mn: 0,03; Mo: 0,001; Zn: 0,01

16

ZINCPLUS 750

%

N: 8,75; Zn: 35

17

PLANTAFOL 0.25.50

%

P2O5-K2O: 25,0-50,0; B: 0,02; Zn: 0,05; Fe: 0,1; Cu: 0,05; Mn: 0,05; Mo: 0,005

18

ANDO

%

N-P2O5-K2O: 1,0-3,0-7,0; Mg: 0,05; Zn: 0,02; B: 0,1; Fe: 0,01

CT TNHH Anh Em

19

RADO

%

N-P2O5-K2O: 3,0-15,0-19,0; Mg: 0,05; Zn: 0,01; B: 0,1; Fe: 0,02

20

ALPHA 909

%

N-P2O5-K2O: 9,0-8,0-6,0; Mg: 0,06; Mn: 0,016; Cu: 0,008; B: 0,009

21

Đầu Trâu 005

%

N-P2O5-K2O: 30,0-10,0-10,0; Ca: 0,05; Mg: 0,05; Zn: 0,05; Cu: 0,05; B: 0,1; Fe: 0,025; Mn: 0,025

CT Phân bón Bình Điền

ppm

Gibberellin: 50;αNAA: 50

22

Đầu Trâu 007

%

N-P2O5-K2O: 15,0-30,0-15,0; Ca: 0,05; Mg: 0,05; Zn: 0,05; Cu: 0,05; B: 0,03; Fe: 0,025; Mn: 0,025

ppm

Gibberellin: 50;αNAA: 50

23

Đầu Trâu Spray 1

ppm

N-P2O5-K2O: 600-300-200; Ca: 1; Mg: 1; Zn: 1; Cu: 1; B: 0,2; Fe: 1; Mn: 0,5; Mo: 0,1; GA3: 0,2; αNAA: 0,2; βNOA: 0,2

24

Đầu Trâu Spray 3

ppm

N-P2O5-K2O: 300-400-500; Ca: 1; Mg: 1; Zn: 1; Cu: 1; B: 0,4; Fe: 1,5; Mn: 1; Mo: 0,1; GA3: 0,2; αNAA: 0,2; βNOA: 0,2

25

Đầu Trâu 502

%

N-P2O5-K2O: 30,0-12,0-10,0; Ca: 0,05; Mg: 0,05; Zn: 0,05; Cu: 0,05; Fe: 0,01; B: 0,02; Mn: 0,01; Mo: 0,001; PenacP: 0,002; Gibberelin: 0,002; αNAA: 0,002; βNOA: 0,002

26

Đầu Trâu 702

%

N-P2O5-K2O: 12,0-30,0-17,0; Ca: 0,05; Mg: 0,03; Zn: 0,05; Cu: 0,05; Fe: 0,01; B: 0,05; Mn: 0,01; Mo: 0,001; PenacP: 0,002; Gibberelin: 0,002; αNAA: 0,002; βNOA: 0,002

27

Đầu Trâu 902

%

N-P2O5-K2O: 17,0-21,0-21,0; Ca: 0,03; Mg: 0,03; Zn: 0,05; Cu: 0,05; Fe: 0,01; B: 0,03; Mn: 0,01; Mo: 0,001; PenacP: 0,002; Gibberelin: 0,002; αNAA: 0,002; βNOA: 0,002

28

Đầu Trâu Spray 2

ppm

N-P2O5-K2O: 200-400-600; Ca: 1; Mg: 1; Zn: 1; Cu: 1; Fe: 1,5; B: 0,6; Mn: 1; Mo: 0,1; Gibberelin: 0,2; αNAA: 0,2; βNOA: 0,2

29

Đầu Trâu 501

%

N-P2O5-K2O: 30,0-15,0-10,0; Ca: 0,05; Mg: 0,05; Zn: 0,05; Cu: 0,05; Fe: 0,05; B: 0,01; Mn: 0,025; Mo: 0,005

ppm

GA3: 100; αNAA: 100; βNOA: 100

30

Đầu Trâu 701

%

N-P2O5-K2O: 10,0-30,0-20,0; Ca: 0,05; Mg: 0,05; Zn: 0,05; Cu: 0,05; Fe: 0,05; B: 0,03; Mn: 0,025; Mo: 0,005

ppm

GA3: 100; αNAA: 100; βNOA: 100

31

Đầu Trâu 901

%

N-P2O5-K2O: 15,0-20,0-25,0; Ca: 0,05; Mg: 0,05; Zn: 0,05; Cu: 0,05; Fe: 0,075; B: 0,02; Mn: 0,025; Mo: 0,005

CT Phân bón Bình Điền

ppm

GA3: 100; αNAA: 100; βNOA: 100

32

Đầu Trâu Spray 009

%

N-P2O5-K2O: 20,0-20,0-20,0; Ca: 0,1; Mg: 0,15; Zn: 0,05; Cu: 0,05; Fe: 0,025; B: 0,02; Mn: 0,025; Mo: 0,005

ppm

GA3: 50; αNAA: 50; βNOA: 50

33

BM-701 (20-15-10)

%

HC: 10,0; N-P2O5-K2O: 20,0-15,0-10,0

CT TNHH Công nghệ Sinh học Bình Minh

34

BM-702 (5-25-15)

%

HC: 10,0; N-P2O5-K2O: 5,0-25,0-15,0

35

BM-703 (15-12-15)

%

HC: 10,0; N-P2O5-K2O: 15,0-12,0-15,0

36

Brexil - Fe

%

Fe: 10

CT Boly Corporation

37

Brexil - Mn

%

Mn: 10

38

Brexil - Zn

%

Zn: 10

39

Dalt - Cu

%

Cu: 10

40

Omex Beckham 20-20-20+ vi lượng

%

N-P2O5-K2O: 20,0-20,0-20,0; S: 2; Mg: 0,012; Độ ẩm: 3,0

mg/kg

Cu: 16; Zn: 14; Fe: 70; B: 22; Mn: 42; Mo: 14

41

BioGem (Bionic)

%

HC: 10,0; Axit Fulvic: 5,0; Amino axit: 2; Polysaccharide: 2; Protein: 2; Betaines: 0,5; GA3: 0,02; Cytokinin: 0,01

CT Brightonmax International Sdn Bhd

42

GENO-AMISEA

%

N-P2O5-K2O: 3,0-4,0-8,0; Amino axit: 10,0; Seaweed extract: 18,0

CT TNHH PT KT mới sinh học Đông Dương

43

GENO-HUMAX K

%

Axit Humic: 12,0; Axit Fulvic: 6,0

44

TILL 2 Super Humate

%

Kali Humate: 12,0; Axit Humic: 6,0; N-P2O5-K2O: 5,0-6,0-4,5

CT TNHH Hoàng Đại

45

Vina Super Humate

%

Kali Humate: 10,0; Axit Humic: 5,0; N-P2O5-K2O: 5,0-5,5-5,0

46

Zin-Mag

g/l

MgO: 150; Zn: 350

CT TNHH Dịch vụ Hoàng Nam

47

TH-Vi lượng

%

MgO: 9; Mn: 4; Fe: 4; S: 3; Cu: 1,5; Zn: 1,5; B: 0,5; Mo: 0,1; Co: 0,005

48

Phân bón lá hữu cơ sinh học Sao Xanh

%

HC: 12,0; N-P2O5-K2O: 2,5-1,5-1,0

CT TNHH Hoàng Phương I

 

pH: 4,5-5

49

HN Tăng Trưởng

%

Axit Humic: 0,5; N-P2O5-K2O: 5,5-6,5-3,5; Zn: 0,04; Mn: 0,04; B: 0,02; αNAA: 0,4; Vitamin B1: 0,0005; Vitamin C: 0,0003

CT TNHH SX TM DV Hoá Nông

50

Hợp Trí-Humic 5-5-5

g/l

Axit Humic: 100; N-P2O5-K2O: 50-50-50; MgO: 1,5

CT TNHH Hoá Nông Hợp Trí

ppm

Mn: 200; Cu: 150; Zn: 100; B: 30; Fe: 15; Mo: 5

51

UV-502

%

N-P2O5-K2O: 7,0-6,5-6,0; MgO: 0,1; Fe: 0,04; Cu: 0,02; Zn: 0,04; Mn: 0,05; B: 0,04; αNAA: 0,45

CT TNHH Hoá Nông Việt Mỹ

52

UV-601

%

P2O5-K2O: 32,0-4,0; MgO: 5,5

53

Tăng trưởng MK2

%

N-P2O5-K2O: 2,0-1,0-1,0

CT TNHH Hoá Sinh Á Châu

ppm

Mg: 750; Zn: 1.500; Mn: 1.400; B: 35.000; NAA: 2.500; NOA: 2.400

54

Tăng trưởng MK4

%

N-P2O5-K2O: 2,0-1,0-1,0

ppm

Mg: 1.500; Zn: 3.600; Mn: 2.700; GA3: 2.500; NAA: 700; L-cysteine: 300; Thiamine: 300; L-Glutamic axit: 400

55

HCSH GAPA 02

%

HC: 6,3; N-P2O5-K2O: 3,5-0,2-2,8; S: 1,9; Ca: 0,1; Fe: 0,02; Zn: 0,1; Mg: 0,5; Mn: 0,3; Cu: 0,3; B: 0,27; Ni: 0,06; Mo: 0,2

CT TNHH Hồng Gia Phát

56

MX-ETHEPHON

%

N-P2O5-K2O: 2,0-10,0-10,0; Zn: 0,05; B: 0,05; Mn: 0,02; Ethephon: 0,3

CT TNHH TM&SX Mai Xuân

57

MX-Tăng Trưởng

%

N-P2O5-K2O: 9,0-3,0-3,0; Mg: 0,1; Zn: 0,02; Cu: 0,006; B: 0,004; Fe: 0,04; Mn: 0,01; Mo: 0,001; Gibberellin: 0,3

58

MX-Á Đông

%

N-P2O5-K2O: 6,0-3,0-3,0; Mg: 0,5; Zn: 0,5; B: 0,02; Fe: 0,5; Mn: 0,1; Nitrophenol: 0,195

59

RA HOA C.A.T

%

N-P2O5-K2O: 0,5-8,0-8,0; Ca: 0,75; Mg: 0,0008; B: 0,1

CT TNHH TM&SX Mai Xuân

ppm

Fe: 3; Cu: 0,7; Mn: 1

60

DƯỠNG LÁ

%

N-P2O5-K2O: 9,0-5,0-4,0; Ca: 0,2; Mg: 0,1; B: 0,1

ppm

Fe: 300; Zn: 250; Cu: 50; Mn: 300

61

ĐẬU TRÁI

%

N: 1,7; Ca: 0,7; B: 0,5

62

DƯỠNG TRÁI

%

N-P2O5-K2O: 9,0-5,0-6,0; Ca: 0,03; Mg: 0,03; B: 0,1

ppm

Fe: 260; Zn: 750; Cu: 80; Mn: 500

63

HỮU CƠ SINH HỌC NUTRIMIX

%

HC: 14; N-P2O5-K2O: 7,0-4,0-5,0; Ca: 0,06; Mg: 0,06; B: 0,4

ppm

Fe: 500; Zn: 1.300; Cu: 140; Mn: 800

mg/l

VTM B6: 3

64

MX-Cao Su

%

N-P2O5-K2O: 2,0-10,0-2,0; Ethephon: 0,45

65

DacofaSuper

%

N-P2O5-K2O: 10,0-8,0-2,0

CT TNHH Nam Nông Phát

ppm

Zn: 0,3; B: 5,9; Mn: 0,13; Cu: 0,42

g/l

Axit Amin: 17,3

66

G8 tím 15-5-25+5MgO+TE

%

N-P2O5-K2O: 15,0-5,0-25,0; MgO: 5

CT TNHH Nông Duyên

ppm

Fe: 260; B: 100; Mn: 320; Cu: 75; Zn: 230

67

G8 vàng  15-40-15+TE

%

N-P2O5-K2O: 15,0-40,0-15,0

ppm

Fe: 260; B: 100; Mn: 320; Cu: 75; Zn: 230

68

G8 xanh 30-10-10+3MgO+TE

%

N-P2O5-K2O: 30,0-10,0-10,0; MgO: 3

ppm

Fe: 260; B: 100; Mn: 320; Cu: 75; Zn: 230

69

ALL07 7-7-7+TE

%

N-P2O5-K2O: 7,0-7,0-7,0

ppm

MgO: 800; Fe: 200; B: 100; Mn: 200; Cu: 200; Zn: 600

70

Agristar Jade (20-15-15+1MgSO4)

%

N-P2O5-K2O: 20,0-15,0-15,0; MgSO4: 1; MnSO4: 0,54; HBO3: 0,92; ZnSO4: 0,05; Co(NO3)2: 0,006; CuSO4: 0,1; Mo: 0,019

CT CP Nông Dược H.A.I

ppm

Fe: 900

71

Agristar Gold (6-20-30+3MgSO4)

%

N-P2O5-K2O: 6,0-20,0-30,0; MgSO4: 3; MnSO4: 0,54; HBO3: 0,92; ZnSO4: 0,05; Co(NO3)2: 0,006; CuSO4: 0,1; Mo: 0,019

ppm

Fe: 900

72

NOVID - 1

%

N-P2O5-K2O: 4,0-8,0-16,0

CT TNHH Nông Việt Đức

ppm

Fe: 45; Mg: 50; Mn: 40; Cu: 65; Zn: 60; Mo: 20; S: 15; SiO2: 4,3; GA3: 250

73

NOVID - 2

%

N-P2O5-K2O: 8,0-8,0-4,0

ppm

Ca: 10; Fe: 50; Mg: 55; Mn: 50; Cu: 40; Zn: 50; α-NAA: 20

74

Aminomix

%

N-P2O5-K2O: 20-20-15

CS Phân bón Phú Hưng

ppm

B: 1.300; Mo: 100; Mn: 58; Cu: 42; Zn: 32; Fe: 44; Mg: 16

75

Phú Châu 1

%

HC: 5,0; P2O5-K2O: 12,0-5,0

CT TNHH TM&DV Phú Châu

mg/l

Cu: 100; Mn: 500; Mg: 500; Fe: 100; Zn: 50; B: 250; Mo: 10; S: 800

 

pH: 5,5-6

76

Phú Châu 2

%

HC: 5,0; P2O5-K2O: 10,0-8,0

mg/l

Cu: 300; Mn: 400; Mg: 450; Fe: 400; Zn: 400; B: 200; Mo: 5; S: 600

 

pH: 6-6,5

77

Phú Châu 3

%

Axit Humic: 0,5; Axit Amin: 2,5-3

mg/l

Cu: 90; Mn: 60; Mg: 100; Fe: 100; Zn: 70; B: 50; Mo: 5; S: 50

 

pH: 6,5-7

78

AAA 0-5-40+10B2O3

%

P2O5-K2O: 5,0-40,0; B2O3: 10; Cu: 0,7

CT TNHH Kỹ thuật NN Phú Mỹ

ppm

Fe: 20; MgO: 20; Zn: 20

79

Rong Biển PM

%

N-P2O5-K2O: 6,0-6,0-6,0

ppm

Fe: 50; MgO: 50; Zn: 20; B: 1.000; Cu: 50

80

 Đồng Xanh

%

HC: 10; P2O5hh - K2O: 4 - 2; Ca: 6; Mg: 11; S: 2

CT TNHH TM SX Phước Hưng

ppm

Zn: 300; Fe: 260; Cu: 240; Mn: 200; B: 200; Mo: 300

81

TITAMIX 01

%

N-P2O5-K2O: 5,0-3,0-4,0

CT CP Phân bón Quốc Tế Đông Dương

ppm

Cu: 500; Mn: 20; Zn: 200; B: 450

82

TITAMIX 03

%

N-P2O5-K2O: 4,0-3,0-1,0

ppm

Cu: 200; Mn: 30; Zn: 350; B: 600

83

TITAMIX 04

%

N-P2O5-K2O: 2,0-2,0-5,0

ppm

Cu: 250; Mn: 50; Zn: 100; B: 200

84

TANO-601 (tăng trưởng)

%

Axit Humic: 0,3; N-P2O5-K2O: 7,0-6,0-7,0; MgO: 0,05; Fe: 0,04; Cu: 0,02; Zn: 0,04; Mn: 0,05; B: 0,04

CT TNHH Công nghệ Hoá sinh Tâm Nông

85

TANO-602 (Kali - Phos)

%

P2O5-K2O: 27,0-4,0; MgO: 6,0

86

TANO-605 (Canxi - Bo)

g/l

N: 200; CaO: 300; MgO: 40

ppm

B: 1.800; Zn: 800

87

TANO - 606 (Siêu Bo)

g/l

B: 160

88

TL-Smart Basfoliar K 10.0.35,5.3%Zn

%

N-K2O: 10,0-35,0; Mg: 5; Zn: 3

DN TN TMDV&VTNN Tiến Nông

89

TL-Smart Basfoliar Combi Stipp

%

N: 9,0; CaO: 15; B: 0,2; Mn: 0,5; Zn: 0,1

90

NUTROFAR 6-30-30

%

N-P2O5-K2O: 6,0-30,0-30,0

CT TNHH Thái Phong

ppm

Mg: 190; Cu: 380; Fe: 300; Zn: 340; Mn: 340; B: 220; Mo: 100; Co: 150

91

NUTROFAR 30-10-10

%

N-P2O5-K2O: 30,0-10,0-10,0

ppm

Mg: 190; Cu: 380; Fe: 300; Zn: 340; Mn: 340; B: 220; Mo: 100; Co: 150

92

SUPERGROW RONG BIỂN

%

N-P2O5-K2O: 11,0-3,0-12,0

ppm

Ca: 100; Mg: 100; S: 100; Cu: 100; Fe: 100; Zn: 100; Mn: 100; B: 100; Mo: 100; Co: 100; I: 100

93

TIPOMIC K'HUMATE

%

Axit Humic: 4,0; N-P2O5-K2O: 10,0-6,0-5,0

ppm

Mg: 300; Cu: 300; Fe: 200; Zn: 300; Mn: 100; B: 500; Mo: 100

94

Sinh học WEHG

%

OM: 5; B: 0,6; NaOH: 0,7; Chất béo: 0,03

CT CP Thế Giới Thông Minh

 

pH: 11,5

95

VIPEN

%

Axit Humic: 1,03; N-P2O5-K2O: 4,11-2,07-2,1; S: 0,13; Zn: 0,055; Cu: 0,046; B: 0,01; Fe: 0,024; Mn: 0,007; Mo: 0,002

CT CP TM Thiên Minh

96

TOPPEN

%

Axit Humic: 1,3; N-P2O5-K2O: 2,48-1,52-4,75; Ca: 0,23; Mg: 0,17; S: 0,25; Zn: 0,032; Cu: 0,03; Co: 0,0013; B: 0,055; Fe: 0,035; Mn: 0,012; Mo: 0,005

97

ÉN VÀNG

%

Axit Humic: 1,1; N-P2O5-K2O: 2,29-3,02-4,01; Ca: 0,12; Mg: 0,28; S: 0,18; Zn: 0,013; Cu: 0,02; B: 0,04; Fe: 0,041; Mn: 0,012; Mo: 0,005

98

LEADPEN

%

Axit Humic: 1,22; N-P2O5-K2O: 2,03-4,21-3,17; Mg: 0,19; S: 0,37; Zn: 0,029; Co: 0,0021; Cu: 0,011; B: 0,025; Fe: 0,253; Mn: 0,004; Mo: 0,009

99

TB-63

CFU/g

Lactobacillus acidophilus; Nitrobacter; Aspegillus; Bacillus subtillis: 1x106 mỗi loại

CT TNHH SXTM Tô Ba

100

TB-PHOS

%

P2O5-K2O: 35,0-5,5; MgO: 7,5

101

TOBA-HẠT VÀNG

%

N-P2O5-K2O: 15,0-30,0-30,0

ppm

MgO: 5.000; Fe: 1.000; Cu: 1.000; Zn: 500; B: 200; Mo: 50; Mn: 100

102

Super GrowTM

%

N-K2O: 5,05-15,0; Mg: 1,25

CT TNHH Viễn Phát

103

Vitaf-HuFa

%

N-P2O5-K2O: 5,0-5,0-5,0; Axit Humic: 2,0; CaO: 0,1; MgO: 0,1; S: 0,1

CT TNHH SX Việt Thành

ppm

Fe: 100; Cu: 200; Zn: 200; Mn: 100; B: 150; Mo: 100

104

Vitaf-CanxiBo

%

B: 4,5; CaO: 5,5

105

Vitaf-Bo

%

B: 9,0

106

Vitaf-BoLax

%

N-P2O5-K2O: 2,0-2,0-2,0; Axit Humic: 2,0; MgO: 0,3; S: 0,3; Fe: 0,1; Cu: 0,1; Zn: 0,08; Mn: 0,05; B: 0,1; Mo: 0,02; Co: 0,02

107

Alffa-1 (α-1)

%

HC: 16,0; Aspartic axit: 0,3; Glutamic axit: 0,25; Histidine: 0,2; Leucine: 0,35; Valine: 0,2; N-P2O5-K2O: 6,0-2,0-2,0; CaO: 3; MgO: 0,5

CT TNHH SX&TM Việt Quốc Thịnh

ppm

B: 300; Zn: 1.000; Fe: 800

 

pH: 5-5,5

108

OPENAMIX-L.85

%

Axit Humic: 3,0; N-P2O5-K2O: 5,0-5,0-5,0; Zn: 0,03; Fe: 0,8; Cu: 0,005; Mn: 0,003; B: 0,01; Mo: 0,002

CT TNHH Sinh hoá Hữu cơ &TM Việt Mỹ AVF (USAVINA)

109

Vườn Sinh Thái

g/l

Axit Amin: 104; Zn: 9,72; B: 5,82; Mo: 4,74; Cu: 2,8; Pb: 0,009; Cr: 0,002

CT HH Kỹ thuật sinh vật Vườn Sinh Thái Nam Ninh

 

pHKCl: 4,3

110

Bioted Super 5.9.9

%

N-P2O5-K2O: 5,0-9,0-9,0

CT PTKT Vĩnh Long

ppm

Mg: 350; Zn: 150; Fe: 80; Cu: 150; Mn: 100; B: 50; Mo: 10; Ca: 110; VTM B1: 30; B2: 30; B6: 50; B12: 40

111

Bioted Super - 01

%

N-P2O5-K2O: 4,0-8,0-8,0

ppm

Mg: 250; Zn: 150; Fe: 100; Cu: 150; Mn: 80; B: 50; Mo: 10; Ca: 210; VTM B1: 20; B2: 50; B6: 30; B12: 20

112

BIONIK 2,2%

g/l

Nitro Phenol-K: 22

113

Bioted Bo-Cax

%

B: 15; N: 6,0; Mg: 0,17; Zn: 0,026; Fe: 0,026; Cu: 0,02; Mn: 0,032; Mo: 0,001; Ca: 1,5

ppm

Vitamin B1: 130; Vitamin C: 50

114

Hydro-Phos-Zn chuyên cho lúa

g/l

P2O5-K2O: 440-75; MgO: 67; Zn: 46

CT YARA PHOSYN Ltd

115

Siêu đậu trái (YO-BO)

%

Axit Lactic: 80; B: 0,1

XN YOGEN-MITSUVINA

 

VII. PHÂN TRUNG, VI LƯỢNG

TT

Tên phân bón

Đơn vị

Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký

Tổ chức, cá nhân

1

Wokozim

%

N: 0,25; Fe: 0,16

CT CPKD Vật tư Nông lâm Thuỷ sản Vĩnh Thịnh

ppm

Mn: 500; Zn: 700; Cu: 400; B: 50

2

Super Q MAG MIX

%

Mg: 20; S: 7; Cu: 1; Zn: 10; B: 2; MN: 5; Fe: 7; Mo: 0,01

CT TNHH Hồng Gia Phát

3

Phân xử lý hạt giống TeproSyn Zn/P

g/l

P2O5: 200; Zn: 300

CT YARA PHOSYN Ltd

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 102/2007/QĐ-BNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu102/2007/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2007
Ngày hiệu lực20/01/2008
Ngày công báo05/01/2008
Số công báoTừ số 7 đến số 8
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 102/2007/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 102/2007/QĐ-BNN Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh sử dụng ở Việt Nam


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 102/2007/QĐ-BNN Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh sử dụng ở Việt Nam
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu102/2007/QĐ-BNN
     Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp
     Người kýBùi Bá Bổng
     Ngày ban hành11/12/2007
     Ngày hiệu lực20/01/2008
     Ngày công báo05/01/2008
     Số công báoTừ số 7 đến số 8
     Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật16 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 102/2007/QĐ-BNN Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh sử dụng ở Việt Nam

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 102/2007/QĐ-BNN Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh sử dụng ở Việt Nam