Quyết định 40/2008/QĐ-UBND

Quyết định 40/2008/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang

Quyết định 40/2008/QĐ-UBND Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn đã được thay thế bởi Quyết định 296/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Y tế Bắc Giang và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2008/QĐ-UBND Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2008/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 29 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 108/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 15/TTr-SNV ngày 26/5/2008 về công tác tổ chức và cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 45/2005/QĐ-UB ngày 17/6/2005 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Điều 3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (SNV 5b, SYT10b);
- Bộ Y tế, Bộ Tư pháp (để b/c);
- TTTU, TT HĐND (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, TKCT, các phòng, TT,
 đơn vị thuộc VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đăng Khoa

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 29/5/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang)

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế.

2. Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình UBND tỉnh:

a) Dự thảo quy hoạch phát triển ngành; quy hoạch mạng lưới các cơ sở y tế; kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính và phân cấp quản lý, xã hội hoá trong lĩnh vực y tế ở địa phương;

b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về lĩnh vực y tế;

c) Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục trực thuộc Sở;

d) Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Y tế; Trưởng và Phó Trưởng Phòng Y tế.

2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật;

b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực y tế;

c) Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế với UBND cấp huyện, Phòng Y tế và các đơn vị có liên quan trên địa bàn;

d) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh ở địa phương.

3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các vấn đề khác về y tế sau khi được phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

4. Về y tế dự phòng

a) Quyết định những biện pháp điều tra, giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh, thực hiện báo cáo dịch theo quy định của pháp luật;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định về chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; bệnh xã hội; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức khoẻ môi trường, sức khoẻ trường học, vệ sinh và sức khoẻ lao động; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh;

c) Làm thường trực về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh; chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

5. Về khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng

a) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, phẫu thuật tạo hình, giải phẫu thẩm mỹ, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế theo phân cấp và theo phân tuyến kỹ thuật;

b) Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

6. Về y dược cổ truyền

a) Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền tại địa phương;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện pháp luật về y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh;

c) Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược cổ truyền tư nhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

7. Về thuốc và mỹ phẩm

a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chất lượng, thanh tra và xử lý các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc theo quy định của pháp luật;

b) Cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; giới thiệu thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

8. Về an toàn vệ sinh thực phẩm

a) Tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

b) Xác nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm; cấp, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tiếp nhận và thẩm định nội dung chuyên môn đăng ký quảng cáo các sản phẩm thực phẩm theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

9. Về trang thiết bị và công trình y tế

a) Hướng dẫn, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về trang thiết bị và công trình y tế;

b) Thực hiện kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình, quy chế chuyên môn về trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

10. Về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình và sức khoẻ sinh sản

a) Tổ chức triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hoá gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình;

b) Tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hoá gia đình và chăm sóc sức khoẻ sinh sản;

c) Thẩm định, quyết định cho phép thực hiện xác định lại giới tính, thực hiện sinh con theo phương pháp khoa học, các dịch vụ tư vấn đối với các cơ sở hành nghề dịch vụ tư vấn về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình theo quy định của pháp luật.

11. Về bảo hiểm y tế

a) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định pháp luật về Bảo hiểm y tế;

b) Kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về Bảo hiểm y tế.

12. Về đào tạo nhân lực y tế

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế và chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh;

b) Quản lý các trường đào tạo cán bộ y tế theo sự phân công của UBND tỉnh.

13. Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực y tế ở địa phương theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật.

15. Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của ngành Y tế đối với Phòng Y tế.

16. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

17. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

18. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

19. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của UBND tỉnh.

20. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Y tế.

21. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1.Lãnh đạo Sở:

a) Sở Y tế có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc;

b) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở;

c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do UBND tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Y tế ban hành và theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức

2.1. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở;

- Phòng Nghiệp vụ Y;

- Phòng Nghiệp vụ Dược;

- Phòng Tổ chức Cán bộ;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân.

2.2. Các Chi cục trực thuộc Sở:

- Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình;

- Chi cục An toàn vệ sinh Thực phẩm.

Các Chi cục trên có quyết định thành lập riêng.

2.3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

2.3.1. Các đơn vị tuyến tỉnh:

- Lĩnh vực khám chữa bệnh và phục hồi chức năng:

+ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang;

+ Bệnh viện đa khoa khu vực Lục Ngạn;

+ Bệnh viện chuyên khoa Phụ sản;

+ Bệnh viện Y học Cổ truyền;

+ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi (trong đó có chức năng phòng, chống Lao);

+ Bệnh viện Tâm thần (trong đó có chức năng phòng, chống bệnh Tâm thần);

+ Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng.

- Lĩnh vực y tế dự phòng:

+ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Giang;

+ Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS;

+ Trung tâm Phòng, chống Sốt rét - Nội tiết,

- Lĩnh vực chuyên ngành:

+ Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản;

+ Trung tâm Phòng, chống các bệnh Mắt - Da liễu;

+ Trung tâm Giám định Y khoa;

+ Trung tâm Kiểm nghiệm;

+ Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ;

+ Ban quản lý dự án xây dựng y tế (là đơn vị sự nghiệp kinh tế không được giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp);

+ Tổ Giám định pháp Y (Đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang);

+ Tổ Giám định pháp Y Tâm thần (Đặt tại Bệnh viện Tâm thần).

- Lĩnh vực Đào tạo:

+ Trường Trung cấp y tế tỉnh Bắc Giang.

2.3.2. Các đơn vị tuyến huyện:

- Lĩnh vực khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng:

+ Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Động;

+ Bệnh viện đa khoa huyện Lục Nam;

+ Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thế;

+ Bệnh viện đa khoa huyện Lạng Giang;

+ Bệnh viện đa khoa huyện Tân Yên;

+ Bệnh viện đa khoa huyện Việt Yên;

+ Bệnh viện đa khoa huyện Hiệp Hoà;

+ Bệnh viện đa khoa huyện Yên Dũng;

+ Bệnh viện đa khoa thành phố Bắc Giang;

- Lĩnh vực y tế dự phòng:

+ Trung tâm Y tế huyện Sơn Động;

+ Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn;

+ Trung tâm Y tế huyện Lục Nam;

+ Trung tâm Y tế huyện Yên Thế;

+ Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang;

+ Trung tâm Y tế huyện Tân Yên;

+ Trung tâm Y tế huyện Việt Yên;

+ Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà;

+ Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng;

+ Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang.

Các Trung tâm Y tế huyện, thành phố trước mắt giữ nguyên tên và con dấu là: Trung tâm Y tế dự phòng, khi thay đổi sẽ có văn bản sau.

- Lĩnh vực Y tế cơ sở:

+ Trạm y tế xã, phường, thị trấn là đơn vị sự nghiệp có con dấu riêng, thuộc Trung tâm Y tế huyện, thành phố.

Các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trước mắt vẫn trực thuộc cấp huyện như hiện nay, khi thay đổi sẽ có văn bản sau.

3. Biên chế

Biên chế hành chính sự nghiệp của Sở Y tế do UBND tỉnh quyết định trong tổng biên chế hành chính sự nghiệp của tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm quy định nhiệm vụ cụ thể của các tổ chức, đơn vị trực thuộc và xây dựng Quy chế làm việc của Sở Y tế để tổ chức thực hiện./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2008
Ngày hiệu lực29/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/2008/QĐ-UBND Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 40/2008/QĐ-UBND Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu40/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Đăng Khoa
        Ngày ban hành29/05/2008
        Ngày hiệu lực29/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 40/2008/QĐ-UBND Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2008/QĐ-UBND Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn