Quyết định 108/QĐ-UBND

Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 108/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bắc Giang 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 19 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 353/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định biện pháp thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL và chi tiết một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 01/TTr-STP ngày 12/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và một phần năm 2016 (có Danh mục kèm theo).

Giao Văn phòng UBND tỉnh đăng tải công khai Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2016 trên Cổng thông tin điện tử và Công báo tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2016

STT

Tên loại văn bản

Số kí hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Nghị quyết của HĐND tỉnh (13 văn bản)

1.

Nghị quyết

30/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015

Hết thời gian thực hiện

01/01/2017

2.

Nghị quyết

30/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015

3.

Nghị quyết

31/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang

Hết thời gian thực hiện

01/01/2017

4.

Nghị quyết

19/2011/NQ-HĐND 19/7/2011

Quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập tỉnh Bắc Giang từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015

Hết thời gian thực hiện

15/7/2016 (thời gian này tính khi NQ số 12/2016/NQ-HĐND có hiệu lực)

5.

Nghị quyết

03/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản, phí đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

01/01/2017

6.

Nghị quyết

05/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Quy định mức hỗ trợ đầu tư và khai thác công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn nông thôn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn các xã miền núi và xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc 04 huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên thế tỉnh Bắc Giang

01/01/2017

7.

Nghị quyết

13/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 05/7/2016 của HĐND tỉnh Ban hành Quy định một số định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

01/8/2016

8.

Nghị quyết

22/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Ban hành Quy định các khoản đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội và cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 05/7/2016 của HĐND tỉnh Quy định các khoản đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại cơ sở điều trị nghiện; người cai nghiện ma túy bắt buộc, tự nguyện tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

15/7/2016

9.

Nghị quyết

11/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013

Quy định chế độ đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và thành viên Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định chế độ đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và thành viên Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

20/12/2016

10.

Nghị quyết

29/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Quy định về quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

01/01/2017

11.

Nghị quyết

03/2014/NQ-HĐND ngày 11/4/2014

Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình ở các xã được lựa chọn thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014- 2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Hết thời gian thực hiện.

01/01/2017

12.

Nghị quyết

10/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

01/01/2017

13.

Nghị quyết

Số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 05/7/2016 của HĐND tỉnh Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

05/7/2016

Quyết định của UBND tỉnh (30 văn bản)

14.

Quyết định

69/2007/QĐ-UBND ngày 10/8/2007

 Ban hành Quy định trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 353/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định biện pháp thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chi tiết một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 

15.

Quyết định

142/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009

Ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

01/7/2016

16.

Quyết định

337/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011

Ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

17.

Quyết định

383/2013/QĐ-UBND ngày 15/8/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 69/2007/QĐ-UBND ngày 10/8/2007 và Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 142/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009

18.

Quyết định

721/2014/QĐ-UBND ngày 23/10/2014

Ban hành Quy định rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

19.

Quyết định

40/2008/QĐ-UBND ngày 29/5/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 296/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang

01/7/2016

20.

Quyết định

56/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008

 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 90/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang

11/02/2016

21.

Quyết định

95/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 91/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang

11/02/2016

22.

Quyết định

99/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 386/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang

15/7/2016

23.

Quyết định

102/2008/QĐ-UBND ngày 26/9/2008

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 463/2016/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

15/8/2016

24.

Quyết định

107/2008/QĐ-UBND ngày 01/10/2008

Ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu” và “Doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu”

Bị thay thế bởi Quyết định số 178/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Bắc Giang

01/7/2016

25.

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND ngày 31/3/2009

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang

11/02/2016

26.

Quyết định

104/2009/QĐ-UBND ngày 08/10/2009

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 176/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang

09/4/2016

27.

Quyết định

105/2009/QĐ-UBND ngày 08/10/2009

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 373/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang

10/7/2016

28.

Quyết định

130/2009/QĐ-UBND ngày 30/11/2009

 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang.

Bị thay thế bởi Quyết định số 389/2016/QĐ-UBND ngày 05/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

15/7/2016

29.

Quyết định

131/2009/QĐ-UBND ngày 30/11/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 691/2016/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

15/12/2016

30.

Quyết định

69/2010/QĐ-UBND ngày 23/6/2010

Về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 337/2016/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang

25/6/2016

31.

Quyết định

20/2015/QĐ-UBND ngày 14/01/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 69/2010/QĐ-UBND ngày 23/6/2010 của UBND tỉnh

32.

Quyết định

70/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012

Quy định mức chi kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 800/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

10/01/2016

33.

Quyết định

127/2012/QĐ-UBND ngày 17/5/2012

 Quy định một số nội dung quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 127/2012/QĐ-UBND ngày 17/5/2012 của UBND tỉnh quy định một số nội dung quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

21/9/2016

34.

Quyết định

330/2012/QĐ-UBND ngày 09/10/2012

 Ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 244/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

09/5/2016

35.

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND ngày 17/01/2013

Về việc thuê và cho thuê nhà xưởng đối với các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

36.

Quyết định

337/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012

Ban hành Quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với cơ sở hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường tại đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 274/2016/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định miễn giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp tại đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

27/5/2016

37.

Quyết định

474/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

Ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục; chế độ đóng góp và miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 492/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; các khoản đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại cơ sở điều trị nghiện; người cai nghiện ma túy bắt buộc, tự nguyện tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

05/9/2016

38.

Quyết định

107/2013/QĐ-UBND ngày 05/4/2013

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 455/2016/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2016- 2021

15/8/2016

39.

Quyết định

342/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 89/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang

11/02/2016

40.

Quyết định

374/2013/QĐ-UBND ngày 02/8/2013

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 183/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

10/4/2016

41.

Quyết định

538/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013

Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 428/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

01/01/2017

42.

Quyết định

141/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015

Ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ

Bị thay thế bởi Quyết định số 387/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ

15/7/2016

43.

Quyết định

486/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

30/9/2016

Tổng số: 43 văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU MỘT PHẦN NĂM 2016

STT

Tên loại văn bản

Số kí hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Nghị quyết của HĐND tỉnh (03 văn bản)

1.

Nghị quyết

31/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 về việc quy định chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non; đào tạo cán bộ y tế; phụ cấp cán bộ, công chức bộ phận “một cửa”; cán bộ thú y cơ sở; bổ sung đối tượng, nội dung hưởng chính sách hỗ trợ từ “Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân khi Nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên”

Khoản 1, Điều 1

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 Bãi bỏ Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc quy định chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non; đào tạo cán bộ y tế; phụ cấp cán bộ, công chức bộ phận “một cửa”; cán bộ thú y cơ sở; bổ sung đối tượng, nội dung hưởng chính sách hỗ trợ từ “Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân khi Nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên”

20/12/2016

2.

Nghị quyết

06/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 ban hành chính sách hỗ trợ khuyến khích dồn điền, đổi thửa; xây dựng cánh đồng mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014- 2016

- Các cụm từ “giai đoạn 2014-2016” tại tên gọi và Điều 1.

- Điều 2.

Bị sửa đổi bởi Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 Sửa đổi Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ khuyến khích dồn điền, đổi thửa; xây dựng cánh đồng mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014-2016

01/01/2017

3.

Nghị quyết

07/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 quy định nội dung và mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Mục 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết

Bị sửa đổi bởi Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 Sửa đổi, bổ sung nội dung, mức chi cho công tác hòa giải ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/01/2017

Quyết định của UBND tỉnh (04 văn bản)

4.

Quyết định

162/2011/QĐ-UBND ngày 29/4/2011 ban hành Quy định về Giải thưởng môi trường tỉnh Bắc Giang

Khoản 1, khoản 4 Điều 3; Điều 6; khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 11

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 261/2016/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về giải thưởng môi trường tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 162/2011/QĐ-UBND ngày 29/4/2011

01/7/2016

5.

Quyết định

509/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Điều 8

 Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 358/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

01/7/2016

6.

Quyết định

220/2014/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và tra cứu, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

- Trích yếu Quyết định;

- “các việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài” tại Điều 1 Quyết định và Điều 1, Điều 3, khoản 1 Điều 15 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định;

- Điểm a, b Khoản 2 Điều 8; khoản 1 Điều 15; Điều 4; Nội dung: “đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài” tại tiêu đề Mục 1 Chương II Quy chế ban hành kèm theo Quyết định.

Bị sửa đổi, bãi bỏ bởi Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của UBND tỉnh Về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 220/2014/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và tra cứu, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

07/02/2016

7.

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND ngày 01/01/2016 về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể đối với một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Điều 2

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 801/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 Sửa đổi Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 01/01/2016 của UBND tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể đối với một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

10/01/2017

Tổng số: 07 văn bản

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 108/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu108/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2017
Ngày hiệu lực19/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 108/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 108/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bắc Giang 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 108/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bắc Giang 2017
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu108/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
       Người kýNguyễn Văn Linh
       Ngày ban hành19/01/2017
       Ngày hiệu lực19/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 108/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bắc Giang 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 108/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bắc Giang 2017

           • 19/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực