Quyết định 40/2009/QĐ-UBND

Quyết định 40/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về khoản chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp kèm theo Quyết định 17/2008/QĐ-UBND do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quy định khoản chi cho hoạt động tỉnh Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2009/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 11 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU, KHOẢN CỦA QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ KHOẢN CHI CHO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2008/QĐ-UBND NGÀY 25/02/2008 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 1157/NQ-UBTVQH11 ngày 10/7/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các ban của UBTVQH, Văn phòng Quốc hội, các Đoàn Đại biểu Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 122/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của HĐND tnh Đồng Nai về chương trình hoạt động và chương trình giám sát của HĐND năm 2009;

Thực hiện Công văn số 58/HĐND-VP ngày 03/3/2009 của Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai vviệc điều chỉnh bsung Nghị quyết số 103/2007/NQ-ND ngày 07/12/2007 và triển khai thực hiện nội dung điều chnh b sung;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 683/STC-HCSN ngày 19/5/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi tiêu đề của Điều 10 Quy định kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:

Điều 10. Đối tượng và mức chi cho công tác thẩm tra đề án chuyên đề và các báo cáo thẩm tra khác do Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân các cấp tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân.

Điều 2. Sửa đổi khoản 2, Điều 20 Quy định kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:

2. Đối với cán bộ công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện và UBND cấp xã, 01 nhiệm kỳ được cấp tiền may 01 bộ trang phục cho các đối tượng theo mức chi cụ thể như sau:

a) Cấp tnh:

- Đối tượng: Bao gồm toàn bộ cán bộ công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (trừ các đối tượng phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh đã được ngân sách Trung ương cấp trực tiếp);

- Mức chi: 1.000.000 đồng/người/nhiệm k.

b) Cấp huyện:

- Đối tượng: Bao gồm: Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, 02 chuyên viên, 01 kế toán, 01 thủ quỹ, 01 văn thư, 01 tạp vụ và 01 lái xe;

- Mức chi: 700.000 đồng/người/nhiệm kỳ.

c) Cấp xã:

- Đối tượng: Bao gồm: Ủy viên UBND phụ trách Văn phòng và một suất cho đối tượng phục vụ khác do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định phân bổ;

- Mức chi: 500.000 đồng/người/nhiệm kỳ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Tài chính tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này theo quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;
- Văn ph
òng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND t
nh;
-
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Chánh - Phó Văn phòng;
- Lưu: VT, TH, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2009
Ngày hiệu lực21/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quy định khoản chi cho hoạt động tỉnh Đồng Nai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 40/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quy định khoản chi cho hoạt động tỉnh Đồng Nai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu40/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýTrần Minh Phúc
       Ngày ban hành11/06/2009
       Ngày hiệu lực21/06/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 40/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quy định khoản chi cho hoạt động tỉnh Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quy định khoản chi cho hoạt động tỉnh Đồng Nai

           • 11/06/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/06/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực