Quyết định 40/2011/QĐ-UBND

Quyết định 40/2011/QĐ-UBND về cơ chế tài chính đặc thù đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2011/QĐ-UBND cơ chế tài chính đầu tư xây dựng phát triển đô thị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2011/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐẶC THÙ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THỊ XÃ HỒNG LĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn c Luật T chc HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn c Nghị quyết số 82/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV kỳ họp thứ 13 về việc ban hành cơ chế tài chính đặc thù đầu tư xây dựng và phát trin đô thị thị xã Hng Lĩnh;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 ca HĐND tnh khóa XVI, kỳ họp th 2 về việc cho thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục được hưởng một số cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết số 82/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008 của Hội đồng nhân dân tnh;

Xét đề nghị ca Sở Tài chính tại Văn bản số 2171/STC-NS ngày 29/11/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Cơ chế tài chính đặc thù đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thị xã Hng Lĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thực hiện từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2013.

Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điu 2;
- Cục kim tra văn bn - Bộ Tư pháp;
- Vụ pháp chế - B Tài chính;
- Thường trực Tnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tch, các PCT UBND tnh;
- Các s, ban, ngành, đoàn th cp tnh;
- Trung tâm Công báo Tin học - VP UBND tnh;
- Lưu: VT, NL, XD, CN, TM, GT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

QUY ĐỊNH

CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐẶC THÙ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THỊ XÃ HỒNG LĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 40/20
11/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2011 ca UBND tnh Hà Tĩnh)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích:

- Tạo điều kiện để thị xã Hồng Lĩnh chủ động huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng thị xã đt các tiêu chí đô thị loại III theo tinh thần Thông báo số 153/TB-VPCP ngày 16/8/2007 ca Văn Phòng Chính phvà Nghị Quyết 06/NQ-TU ngày 27/04/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh y vphương hướng, nhiệm vụ phát trin thị xã Hng Lĩnh đến năm 2015 và nhng năm tiếp theo.

- Tạo môi trường thuận lợi đcác nhà đầu tư, các doanh nghiệp và nhân dân đóng góp xây dựng các dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Hng Lĩnh, đm bảo hài hòa các lợi ích: Nhà nước, xã hi, doanh nghiệp và người lao động.

2. Phạm vi:

- Cơ chế này cháp dụng cho các Chương trình, dự án xây dựng kết cu hạ tầng kinh tế - xã hội và đu tư phát triển sn xut, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.

- Hiệu lực cơ chế trong 2 năm, từ 01/01/2012 đến 31/12/2013.

3. Nguồn vốn:

Huy động các nguồn vn: Nguồn thu tiền s dng đất, nguồn vn đầu tư XDCB tập trung, nguồn vn ODA, NGO, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, nguồn vay ngân sách và htrợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương, nguồn đầu tư của các doanh nghiệp, các tchức kinh tế - xã hội trong nước và nước ngoài, nguồn đóng góp của nhân dân theo quy định ca pháp luật.

4. Chế độ quản lý tài chính:

Các khon thu và chi ngân sách được quản lý theo quy định ca Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán, Luật Xây dựng, Luật đầu tư; các chính sách chế độ tài chính hiện hành và quy định tại cơ chế này.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Mỗi năm dành 30% nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung của tnh (sau khi trừ trả nợ) để bố trí xây dựng một scông trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.

2. Ưu tiên bố trí nguồn vốn chương trình đầu tư có mục tiêu, trái phiếu Chính ph, vốn ODA... để triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.

3. Tạo điều kiện cho thị xã Hng Lĩnh lập phương án vay vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước để xây dựng một số công trình hạ tầng trọng điểm trên địa bàn, trên cơ sở khả năng trnợ của ngân sách thị xã Hồng Lĩnh.

4. Ưu tiên hỗ trợ nguồn vốn từ tiền sdụng đất; tiền thuê mặt đất, mặt nước:

- Hỗ trợ cho thị xã Hồng Lĩnh 20% tiền cấp quyn sử dụng đất phần ngân sách tỉnh được hưởng (trừ đất đxây dựng các công trình, dự án được triển khai theo chủ trương của UBND tỉnh và cam kết ca nhà đầu tư), sau khi đã trích quỹ đất và phân bthực hiện các đề án, chính sách, nhiệm vụ của tỉnh.

- Đối vi tiền cấp quyn sử dụng đất phát sinh trên địa bàn thị xã Hồng lĩnh:

+ Phát sinh trên địa bàn các xã: Trích quỹ phát triển đất của tnh 20%, ngân sách thị xã Hồng Lĩnh hưởng 50%, ngân sách xã hưng 30%.

+ Phát sinh trên địa bàn các phường: Trích quỹ phát triển đất của tnh 10%, ngân sách thị xã Hồng Lĩnh hưởng 90%.

- Nguồn thu từ tiền cho thuê đất, mặt nước của các tchức kinh tế sử dụng vào mục đích kinh doanh phát sinh trên địa bàn thị xã Hng Lĩnh, ngân sách thị xã Hồng Lĩnh được hưởng 100%.

5. Số thu ngân sách vượt dự toán hàng năm phần ngân sách thị xã Hồng Lĩnh được hưng (gồm ngân sách thị xã, ngân sách các xã, phường), sau khi dành thực hiện ci cách tiền lương theo quy định và thực hiện các chế độ chính sách phát sinh mà các cấp ngân sách phi đảm bảo, số còn lại được sử dụng để tập trung thanh toán nợ vay đu tư của các dự án trọng điểm khi đến hạn phải tr.

6. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư (trong và ngoài nước) thực hiện các hình thức BT, BOT... để xây dựng các dự án kết cấu htầng, chỉnh trang đô thị, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.

7. Vận động các tchức kinh tế đã được Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền sdụng đất, đặc biệt là các tchức kinh tế thuộc lĩnh vực kinh doanh thương mại có tiềm lực về tài chính, số kinh phí thu được, ngân sách thị xã Hồng Lĩnh được hưởng 100% để đầu tư cho các dự án.

8. Cho phép UBND thị xã Hồng Lĩnh chủ động phối hp với các ngành chức năng trình UBND tỉnh quyết đnh điều chỉnh giá đt phù hp với giá thị trường theo thời điểm, trên cơ sở quy định ca Luật đất đai và quy định của UBND tỉnh.

III. QUẢN LÝ NGUỒN VỐN

1. Nguồn thu hình thành từ cơ chế này đều phải qun lý qua NSNN và đưc sử dụng vào các mục đích cụ thể như sau:

- Chi cho công tác quy hoạch.

- Chi đền bù, hỗ tr, gii phóng mặt bng.

- Chi thanh toán các dự án công trình xây dựng cơ bn.

- Trả nợ vay đầu tư xây dng cơ bản.

2. Các khoản chi được thanh quyết toán và tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm theo chế độ quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, S Tài chính phối hp với UBND thị xã Hồng Lĩnh và các đơn vị có liên quan hướng dẫn việc thực hiện cơ chế này.

2. Ủy ban nhân dân thị xã Hng Lĩnh:

- Chủ động xây dựng kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội; rà soát, lập kế hoạch đầu tư xây dựng, phát triển đô thị thị xã Hồng Lĩnh đạt tiêu chí đô thị loại III trực thuộc tnh; xây dựng danh mục các dự án, công trình trọng đim, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Tchức thực hiện các dự án, các công trình và các nguồn vốn đầu tư theo đúng quy định hiện hành của nhà nước./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2011
Ngày hiệu lực05/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/2011/QĐ-UBND cơ chế tài chính đầu tư xây dựng phát triển đô thị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 40/2011/QĐ-UBND cơ chế tài chính đầu tư xây dựng phát triển đô thị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu40/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýVõ Kim Cự
        Ngày ban hành26/12/2011
        Ngày hiệu lực05/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 40/2011/QĐ-UBND cơ chế tài chính đầu tư xây dựng phát triển đô thị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2011/QĐ-UBND cơ chế tài chính đầu tư xây dựng phát triển đô thị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

         • 26/12/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/01/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực