Quyết định 40/2013/QĐ-UBND

Quyết định 40/2013/QĐ-UBND về sửa đổi quy định chính sách hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 25/2011/QĐ-UBND

Quyết định 40/2013/QĐ-UBND sửa đổi chính sách hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp Đà Nẵng đã được thay thế bởi Quyết định 31/2016/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ học nghề lao động thuộc diện chính sách xã hội Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 20/10/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2013/QĐ-UBND sửa đổi chính sách hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 40/2013/QĐ-UBND

 Đà Nẵng, ngày 13 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN CHÍNH SÁCH, XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2011/QĐ-UBND NGÀY 22/8/2011 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật dạy nghề số 76/2006/QH 11 ngày 29 tháng 4 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”

Căn cứ Thông tư liên tịch số 44/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 29 tháng 3 năm 2010 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 20/8/2007 của Bộ Tài chính- Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 445/TTr-SLĐTBXH ngày 19/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng như sau:

1.Sửa đổi, bổ sung cụm từ “trình độ sơ cấp” và “trình độ sơ cấp nghề” bằng cụm từ “trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng” tại Điều 1, Điều 5,

2. Thay Phụ lục danh mục nghề và mức hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp tại cơ sở dạy nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội;Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);       
- Các Bộ: TN&MT, TC, XD, TP (để b/c);
- TVTU, TT HĐND T/p (để b/c);
- Đoàn ĐBQH T/p Đà Nẵng (để b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- CT và các PCT UBND T/p;
- Sở Tư pháp;
- Các sở, ban, ngành, MTTQ, Đoàn thể TP;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã;
- Các đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB;
- Trung tâm Công báo T/p Đà Nẵng;
- Lưu: VT, STNMT, KTTH, QLĐTh, QLĐBGT (200b).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC NGHỀ VÀ MỨC HỖ TRỢ HỌC HỌC NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ VÀ DẠY NGHỀ DƯỚI 3 THÁNG TẠI CƠ SỞ DẠY NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

TT

DANH MỤC NGHỀ

THỜI GIAN ĐÀO ĐẠO TỐI THIỂU (THÁNG/KHOÁ)

MỨC HỖ TRỢ (ĐỒNG/NGƯỜI/KHOÁ)

1

Điện lạnh

6

2.700.000

2

Sữa chữa máy vi tính

5

2.500.000

3

Trồng nấm ăn

3

1.500.000

4

Thêu thủ công

5

2.500.000

5

Trồng hoa cây cảnh

4

2.000.000

6

Điêu khắc đá mỹ nghệ

5

2.500.000

7

Chăm sóc sắc đẹp

3

2.000.000

8

Lễ tân

3

2.000.000

9

May công nghiệp

3

1.000.000

10

May dân dụng

4

1.400.000

11

Điện công nghiệp

4

2.700.000

12

Điện dân dụng

4

2.700.000

13

Điện tử

6

2.400.000

14

Cơ khí (tiện, phay, bào)

5

2.500.000

15

3

1.200.000

16

Hàn

3

2.000.000

17

Nấu ăn

3

2.100.000

18

Bartender, buồng, bàn

4

2.000.000

19

Mộc công nghiệp và dân dụng

5

2.500.000

20

Mây tre đan

3

1.600.000

21

Kỹ thuật xây dựng (nề)

6

2.700.000

22

Vận hành máy thi công

6

2.500.000

23

Sữa chữa xe gắn máy

6

2.700.000

24

Sữa chữa điện thoại di động

5

2.000.000

25

Dịch vụ chăm sóc gia đình, chăm sóc người già

3

1.000.000

26

Bảo vệ chuyên nghiệp (vệ sĩ)

3

1.000.000

27

Nuôi trồng, khai thác thuỷ sản

5

2.500.000

28

Nuôi gia súc, gia cầm

4

2.500.000

29

Kỹ thuật cắt,tỉa,điêu khắc trên củ quả

2

1.300.000

30

Kỹ thuật trồng rau sạch, trồng cây ăn quả

4

1.900.000

31

Thuyền trưởng ( hạng 4)

4

2.200.000

32

Máy trưởng (hạng 4)

4

2.000.000

* Danh sách này có tổng cộng 32 nghề./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2013
Ngày hiệu lực01/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/10/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/2013/QĐ-UBND sửa đổi chính sách hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp Đà Nẵng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 40/2013/QĐ-UBND sửa đổi chính sách hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu40/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýVăn Hữu Chiến
       Ngày ban hành13/12/2013
       Ngày hiệu lực01/01/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/10/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 40/2013/QĐ-UBND sửa đổi chính sách hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp Đà Nẵng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2013/QĐ-UBND sửa đổi chính sách hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp Đà Nẵng