Quyết định 40/2014/QĐ-UBND

Quyết định 40/2014/QĐ-UBND quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2014/QĐ-UBND thù lao người đã nghỉ hưu lãnh đạo hội tính chất đặc thù Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 40/2014/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THÙ LAO ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ NGHỈ HƯU GIỮ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHUYÊN TRÁCH TẠI CÁC HỘI ĐẶC THÙ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù;

Căn cứ Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 557/TTr-SNV ngày 30/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định này quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định hội có tính chất đặc thù.

Điều 2. Mức thù lao hàng tháng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu hội đặc thù được quy định như sau:

1. Đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh là 3,4 lần so với mức lương cơ sở;

2. Đối với hội có phạm vi hoạt động trong thành phố Huế là 2,4 lần so với mức lương cơ sở;

3. Đối với hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã là 2,2 lần so với mức lương cơ sở;

4. Đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn là 1,0 lần so với mức lương cơ sở.

Điều 3. Kinh phí thực hiện chế độ thù lao cho các hội đặc thù được ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2013 của UBND tỉnh về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội đặc thù.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các hội đặc thù của tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Các PCVP và CV: TC, TH;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2014
Ngày hiệu lực27/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/2014/QĐ-UBND thù lao người đã nghỉ hưu lãnh đạo hội tính chất đặc thù Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 40/2014/QĐ-UBND thù lao người đã nghỉ hưu lãnh đạo hội tính chất đặc thù Thừa Thiên Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu40/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Văn Cao
       Ngày ban hành17/07/2014
       Ngày hiệu lực27/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 40/2014/QĐ-UBND thù lao người đã nghỉ hưu lãnh đạo hội tính chất đặc thù Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2014/QĐ-UBND thù lao người đã nghỉ hưu lãnh đạo hội tính chất đặc thù Thừa Thiên Huế

           • 17/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực